Frysktalige tsjerketsjinsten 16 en 17 maart 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 16 en 17 maart 2019

🕔08:42, 15.Mar 2019

16 maart Blauhús Sint-Vitustsjerke, 19.30 o., Pastor Lucas Foekema 17 maart, Twadde snein fan de fjirtichdagetiid Dokkum Doopsgesinde/remonstrantske tsjerke, 16.00 o., fr. I. van de Ploeg, Fedde Schurersjongtsjinst Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 o., Sjongtsjinst mei it Kwartettekoar Hantumhuzen Sint-Annatsjerkje, 9.30

Lês it folsleine artikel
Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate

Fideo: Omrop Fryslân wol dat Frysktaligen altyd Frysk prate

🕔21:28, 14.Mar 2019

Frysktaligen moatte harren net langer ferbrekke. Dat is it boadskip fan in nije fideo dy’t Omrop Fryslân op Facebook pleatst hat. As in net-Fries jo net ferstiet en jo ferbrekke jo fuortendaliks, dan leart er it nea. Frysk praten is

Lês it folsleine artikel
Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

Tiid dat elkenien yn Flaanderen Nederlânsk praat

🕔21:19, 14.Mar 2019

Goed 17 persint fan ‘e wurkleazen yn Flaanderen praat gjin Nederlânsk. Dat makket de kâns op in baan lyts. De kristen-demokratyske partij CD&V wol wurkleazen dêrom ferplichtsje om Nederlânsk te learen. Wa’t dat net docht, soe it rjocht op in

Lês it folsleine artikel
Brútstap kin om de Britten wol wat letter

Brútstap kin om de Britten wol wat letter

🕔21:11, 14.Mar 2019

As it oan it Britske parlemint leit, bliuwt it Feriene Keninkryk noch efkes lid fan de Europeeske Uny. It Legerhûs hat tongersdei mei in grutte mearderheid stimd foar it oanhâlden fan it lidmaatskip nei 29 maart. Dan soe it lân

Lês it folsleine artikel
In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels

In b(l)oeiend Fryslân foar de greidefûgels

🕔12:20, 14.Mar 2019

Op syn minst hûndert hektare nije blom- en krûderike greiderânen yn Fryslân. Dat is fan ’t jier it doel fan de kampanje Grutsk op ús Greidefûgels. Want in bloeiende agraryske natuer is goed foar de greidefûgels. Njoggen partijen komme mei-inoar yn aksje

Lês it folsleine artikel
Fairtrade wint terrein yn Fryslân

Fairtrade wint terrein yn Fryslân

🕔12:01, 14.Mar 2019

Omtrint tachtich persint fan alle Friezen, mear as 500.000 minsken, wennet yn in Fairtradegemeente. Tolve fan de achttjin gemeenten fiere it Fairtradesertifikaat. Dat docht bliken út in rapport fan Stichting Fairtrade Gemeente Nederland. Fryslân mei him op basis fan dat

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 maart 2019

🕔10:51, 13.Mar 2019

Gebedstsjinst foar gewaaks en wurk Feanwâlden Johannestsjerke, 19.30 o., ds. K. van Marrum Twizelerheide Grifformearde tsjerke, 19.30 o., drs. T. Simonides    

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn de ferkiezingsprograms

It Frysk yn de ferkiezingsprograms

🕔08:49, 13.Mar 2019

Wat stiet oer it Frysk en benammen oer it ûnderwiis yn it Frysk yn de ferkiezingsprograms fan de partijen dy’t meidogge oan de Steateferkiezingen op 20 maart 2019? Geeske Krol-Benedictus socht it út en sette it op in rychje.  

Lês it folsleine artikel
Skotlân út it Feriene Keninkryk?

Skotlân út it Feriene Keninkryk?

🕔00:10, 13.Mar 2019

It is Theresa May wer net slagge om ôfspraken oer de Brútstap te meitsjen dêr’t it parlemint fan it Feriene Keninkryk it mei lykfine kin. In mearderheid fan 391 parlemintsleden hat nee sein tsjin de ôfspraken dy’t hja mei de

Lês it folsleine artikel
It is mei sizzen net te dwaan (2)

It is mei sizzen net te dwaan (2)

🕔16:39, 12.Mar 2019

troch Tom Dykstra Myn earste ôflevering gie oer de tebekgong fan de taalmacht fan it Frysk en de opfetting fan guon lju dat soks in natuerlik proses is, dêr’t men winliken neat tsjin dwaan kin. Myn stelling is dat krekt

Lês it folsleine artikel