Grutter draachflak foar beskerme bistesoarten troch simpeler proseduere (fer)bouoanfragen

Grutter draachflak foar beskerme bistesoarten troch simpeler proseduere (fer)bouoanfragen

🕔08:08, 25.Nov 2023

Bistesoarten lykas de flearmûs, húsmosk, protter, tsjerkûle of swel fiele harren thús yn gebouwen. Se binne by wet beskerme en meie net deade wurde en harren nêsten en ferbliuwplakke meie net fersteurd wurde. Wa’t as partikulier ferbouwe of isolearje wol,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 novimber 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 novimber 2023

🕔10:00, 24.Nov 2023

Hjelbeam Niklaastsjerke 9.30 oere, ds. T.T. Osinga Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 19.00 oere, ds. U. Tjallingiï      

Lês it folsleine artikel
Peilingen: Trijefearn Amerikanen fynt Biden te âld om opnij presidint te wurden

Peilingen: Trijefearn Amerikanen fynt Biden te âld om opnij presidint te wurden

🕔08:18, 24.Nov 2023

De Amerikaanske presidint Joe Biden fierde ôfrûne moandei syn 81e jierdei, wylst er midden yn syn kampanje foar in twadde presidintstermyn yn 2024 sit. Ut peilingen docht bliken dat hast trijefearn fan de Amerikanen him te âld foar it presidintskip

Lês it folsleine artikel
Regygroep Guozzen jout advys oer guozzebelied

Regygroep Guozzen jout advys oer guozzebelied

🕔08:18, 24.Nov 2023

Koartlyn hat de Regygroep¹ Guozzen syn advys oan de provinsje oanbean. It is bedoeld foar it nije provinsjaal guozzebelied. De regygroep hat de deputearre frege om it advys mei te nimmen by de útwurking fan nij guozzebelied. Yn ’e maitiid

Lês it folsleine artikel
Skries of grutto

Skries of grutto

🕔19:15, 23.Nov 2023

Ynstjoerd Sûnder twivel is de skries de populêrste greidefûgel fan Nederlân. It is net om ’e nocht dat by in ferkiezing, yn novimber 2015 organisearre troch it VARA-programma Vroege Vogels yn gearwurking mei Vogelbescherming Nederland, de skries troch it Nederlânske

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Hoe klinkt Kappelhof-mefrou mei AI?

De Fryske flogger: Hoe klinkt Kappelhof-mefrou mei AI? Fernijd

🕔09:30, 23.Nov 2023 Lês it folsleine artikel
Rjochts kabinet mei PVV liket nettsjinsteande tûkelteammen oannimlik

Rjochts kabinet mei PVV liket nettsjinsteande tûkelteammen oannimlik

🕔08:44, 23.Nov 2023

“De partijen moatte oer har eigen skaad hinne springe”, reagearre PVV-lieder Wilders woansdeitejûn op de grutte ferkiezingsoerwinning fan syn partij dy’t him ôftekene. Hy ropt oare partijen op om nei oerienkomsten te sykjen, en seit gearwurkje te wollen. De PVV

Lês it folsleine artikel
FNP wol opheldering oer wegere fergunning Wetterskip

FNP wol opheldering oer wegere fergunning Wetterskip

🕔09:01, 22.Nov 2023

De FNP-Steatefraksje freget it kolleezje fan Deputearre Steaten om opheldering oer it oanhâlden fan de oanfraach fan it Wetterskip foar in stikstoffergunning. It Wetterskip hat dy nedich om in projekt foar natuerfreonlike wâlskanten út te fieren. Dat is nedich om

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Hâld ik it fol?

De Fryske flogger: Hâld ik it fol? Fernijd

🕔09:00, 22.Nov 2023 Lês it folsleine artikel
Dútsk parlemint praat oer nije Nammewet

Dútsk parlemint praat oer nije Nammewet Fernijd

🕔08:19, 22.Nov 2023

It Dútsk parlemint hat ferline wike oer in nije Nammewet praat. As dy oannommen wurdt – en dêr liket it op –, dan kinne de Friezen yn Dútslân har patronym as fan oannimme. Foar de Sorben betsjut de wiziging dat

Lês it folsleine artikel