Elly van der Goot nije direkteur Skouboarch De Lawei

Elly van der Goot nije direkteur Skouboarch De Lawei

🕔09:33, 2.feb 2023

Elly van der Goot is mei yngong fan 1 maart 2023 beneamd as nije direkteur-bestjoerder fan Skouboarch De Lawei. Hja wurdt dêrmei de opfolger fan Stef Avezaat. Dy is sûnt 2003 direkteur-bestjoerder fan it teäter yn Drachten en giet mei

Lês it folsleine artikel
Regeling earlike beleanning begjinnende artysten

Regeling earlike beleanning begjinnende artysten Fernijd

🕔08:34, 1.feb 2023

Under de namme Fair Practice in Practice organisearret Platfoarm Popkultuer Fryslân opnij in regeling dêr’t in begjinnend artyst in earlike beleanning foar in optreden mei kriget. Troch gaazjes oan te foljen oant in earlik bedrach, soarget Platfoarm Popkultuer Fryslân derfoar

Lês it folsleine artikel
Provinsjale Steaten komt gear yn Holwert

Provinsjale Steaten komt gear yn Holwert

🕔11:02, 31.Jan 2023

Woansdei 1 febrewaris komme de leden fan Provinsjale Steaten gear yn Holwert. Fan 19 oere ôf is de gearkomste fysyk yn MFA De Ynset en streekrjocht fia www.smashvisuals.nl/livestream te folgjen. “It is altyd al wichtich dat Provinsjale Steaten sichtber binne

Lês it folsleine artikel
Advys DINGtiid: ‘Fersterkje it Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis’

Advys DINGtiid: ‘Fersterkje it Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis’

🕔10:22, 31.Jan 2023

De Fryske taal kin in better plak yn pjutteboartersplakken en berne-opfang krije as Ryk, Provinsje Fryslân en gemeenten mear liederskip sjen litte. Dat stelt DINGtiid yn syn advys oer it Frysk yn de foarskoalske perioade. Provinsje Fryslân en Ryk stelden

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘Testament van de ziel’ by Tresoar

Boekpresintaasje ‘Testament van de ziel’ by Tresoar

🕔09:57, 31.Jan 2023

Fraachpetear mei Hylke Speerstra, Douwe Draaisma en Geert Mak Testament van de ziel fan Hylke Speerstra is koartby ferskynd by útjouwerij Atlas Contact. It is Speerstra syn eigen oersetting fan syn boek Testamint fan de siel (Bornmeer, 2021) oer twa

Lês it folsleine artikel
Nije rige ‘Verborgen verleden’ mei ûnder oaren de bruorren Anker

Nije rige ‘Verborgen verleden’ mei ûnder oaren de bruorren Anker

🕔08:33, 31.Jan 2023

Yn 2023 sille acht nije ôfleveringen fan Verborgen verleden te sjen wêze. Yn dat programma fan de NTR, dat sûnt 2010 op telefyzje is, geane bekende Nederlanners op ’e syk nei harren famyljeskiednis. Wa wiene harren foarâlden en wat diene

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Tiid ryp foar wet op Frysk én Nederlânsk

Sybren Singelsma: Tiid ryp foar wet op Frysk én Nederlânsk

🕔13:06, 30.Jan 2023

Skôging It net-opfolgjen fan heechlearaar frisistyk Goffe Jensma hat wrachtich in debat op gong brocht oer de hâlding fan de Nederlânske oerheid foar it Frysk oer. Dy hâlding wie al dúdlik mei de swierrichheden om it brûken fan it Frysk

Lês it folsleine artikel
Oargelkonsert troch David de Jong yn Doarpstsjerke Huzum op 17 febrewaris

Oargelkonsert troch David de Jong yn Doarpstsjerke Huzum op 17 febrewaris

🕔08:33, 29.Jan 2023

Nei de restauraasje fan it oargel yn de Doarpstsjerke Huzum, ein 2015, hawwe der al faak oargelkonserten west freeds op ’e neimiddei fan fiif oant seis oere. Freed 17 febrewaris 2023 is der ek wer in oargelkonsert. Dan is David

Lês it folsleine artikel
NASA sil kearnoandriuwing yn ’e romte teste om flugger nei Mars te reizgjen

NASA sil kearnoandriuwing yn ’e romte teste om flugger nei Mars te reizgjen

🕔08:32, 29.Jan 2023

NASA wol binnen fiif jier in raket mei kearnoandriuwing de romte yn stjoere. Op dy wize moat it yn ’e takomst mooglik wêze om minsken flugger nei Mars reizgje te litten as mei de hjoeddeiske rakettechnology, dy’t foaral gebrûk makket

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: It libben is as toulûken tusken goed en kwea

Doede Wiersma: It libben is as toulûken tusken goed en kwea

🕔08:10, 29.Jan 2023

Oertinking Jongelju fertelden my dat ‘fersiking’ foar harren wie: út in winkel stelle, spike, smoke, drugs of alkohol brûke, fandalisme, diskriminearje, agresje, porno keapje of besjen op ynternet, gokke, jaloerskens, lige, habsucht, sinleas geweld. In grutte ferlieding hjoed de dei

Lês it folsleine artikel