Woansdei dochs grutte leararestaking

Woansdei dochs grutte leararestaking

🕔16:12, 3.Nov 2019

Juster berjochte It Nijs oer it akkoart tusken de grutte ûnderwiisfakbûnen en it Ryk oer mear jild foar it ûnderwiis. De bûnen hiene om dat akkoart de plende staking ôfsein. Guon lytse fakbûnen woene al stake. No makket it grutste

Lês it folsleine artikel
Net langer 130: maksimumsnelheid giet omleech

Net langer 130: maksimumsnelheid giet omleech

🕔10:06, 3.Nov 2019

De maksimumsnelheid op Nederlânske diken giet omleech. Dat hat it kabinet te witten dien. Wat de nije snelheden wurde sille, is net bekend. It kabinet wol der kommende wike noch in beslút oer nimme. It doel fan de maatregel is

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Untbrekt it oan fyzje?

Frâns Kuipers: Untbrekt it oan fyzje?

🕔20:00, 2.Nov 2019

Kollum As wy hjoed om ús hinne sjogge, dan liket de wrâld yn ’e brân te stean. Hjir en dêr sels letterlik. Folken geane massaal de strjitte op. It broeit yn in soad lannen. Boeren yn it Amazônegebiet stutsen 43.000

Lês it folsleine artikel
Spaanske kroanprinsesse Leonor praat by besite oan Kataloanië foaral Katalaansk

Spaanske kroanprinsesse Leonor praat by besite oan Kataloanië foaral Katalaansk

🕔12:50, 2.Nov 2019

De Spaanske kroanprinsesse Leonor sil kommende moandei foar it earst in besite bringe oan Kataloanië. De fjirtjinjierrige prinsesse sil by dy gelegenheid benammen Katalaansk prate. Yn dy taal hat hja jierren les hân, krekt as har suske Sofía. It keninklik

Lês it folsleine artikel
Meartalichheidsprojekt NHL Stenden kriget twa Europeeske prizen

Meartalichheidsprojekt NHL Stenden kriget twa Europeeske prizen

🕔11:42, 2.Nov 2019

Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat twa Europeeske jildprizen krije foar it 3M-projekt. Dêrby helpt de hegeskoalle leararen fan basisskoallen om harren lessen minder ientalich-Nederlânsk te meitsjen. Benammen it Frysk kriget sa in gruttere rol, mar ek it Ingelsk en

Lês it folsleine artikel
Komt der woansdei no in grutte ûnderwiisstaking of net?

Komt der woansdei no in grutte ûnderwiisstaking of net?

🕔11:18, 2.Nov 2019

Leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis binne fan betinken dat de oerheid it ûnderwiis bongelje litten hat. Hja easkje folle mear ynvestearrings om de wurkdruk te ferminderjen. Kommende woansdei, 6 novimber, soene ûnderwiisminsken manmachtich it wurk dellizze. De grutte

Lês it folsleine artikel
Skotske rjochter ferbiedt gebrûk Gaelic

Skotske rjochter ferbiedt gebrûk Gaelic

🕔10:58, 2.Nov 2019

In fertochte dy’t yn Edinburgh foar de rjochter stie, mocht tongersdei fan ‘e rjochter gjin Gaelic prate. Dat hat yn Skotlân foar argewaasje soarge ûnder sprekkers fan ‘e taal. Dy taal hat sa’n sechtichtûzen sprekkers, dy’t benammen yn it uterste

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

🕔06:45, 2.Nov 2019

De foarsizzing fan it lytse ferrie “Dêr’t Ik hinne gean, kinne jim My net folgje. Letter wol, mar earst sille jim My allegearre yn ’e steek litte, lykas Jesaja skreaun hat: Ik sil de hoeder slaan en de skiep sille

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 32

Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 32

🕔16:13, 1.Nov 2019

Krekt net… Kollum Yn Nederlân leit it bêste stroomnet fan de wrâld. Teminsten dat sizze de netwurkbehearders altyd. En dêr hawwe se dan ek wol gelyk oan, want wa hat der bygelyks ea langer as in oere sûnder stroom sitten?

Lês it folsleine artikel
Fandalen skansearje yn trochsneed 3 auto’s deis yn Fryslân

Fandalen skansearje yn trochsneed 3 auto’s deis yn Fryslân

🕔09:21, 1.Nov 2019

Ofrûne jier waarden yn de provinsje Fryslân 1.120 auto’s mei opsetsin skansearre. Dat komt út op yn trochsneed sechtjin autofandalisme-ynsidinten deis. Yn de gemeenten Ljouwert, Súdwest-Fryslân en Smellingerlân waard it faakst melding makke. Dat docht bliken út in data-analyze troch

Lês it folsleine artikel