Gjin publyk by rjochtsaak

Gjin publyk by rjochtsaak

🕔15:02, 5.Jul 2020

Nettsjinsteande de ferromming fan de koroanabeheiningen dy’t op 1 july yngie, wurdt by rjochtsittingen noch hieltyd gjin publyk talitten. Sa ek net by de saak tsjin de gemeente Waadhoeke dy’t oanspand is troch Jehannes Elzinga fan Frjentsjer. Dy saak wurdt

Lês it folsleine artikel
Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear

Memmetaal yn Waadhoeke foaral yn ynformele sfear

🕔08:51, 5.Jul 2020

Ynwenners fan Waadhoeke brûke harren memmetaal it measte yn ynformele sfeer. Yn formele sitewaasjes begjinne minsken faak yn it Nederlânsk omdat ‘it sa heart’ of út fatsoen. Dat docht bliken út in ûndersyk fan fiif pabo-studinten fan hegeskoalle NHL Stenden

Lês it folsleine artikel
Live benefytsjo foar Suriname mei Jörgen Raymann en Humberto Tan

Live benefytsjo foar Suriname mei Jörgen Raymann en Humberto Tan Fernijd

🕔08:49, 5.Jul 2020

Yn Suriname driget in humanitêre ramp no’t it tal koroanabesmettingen alle dagen tanimt. Nederland voor Suriname is in ynsammelaksje foar de helporganisaasje SU4SU (www.su4su.nl) Suriname. Jörgen Raymann, Humberto Tan, Mildred Roethof, Glen Faria, Trijntje Oosterhuis, Gerda Havertong, Jeangu Macrooy, Yannick

Lês it folsleine artikel
In kromke ivichheid

In kromke ivichheid Fernijd

🕔07:00, 5.Jul 2020

Oertinking by ´Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin´, in liet by Psalm 90, fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer It is in peareltsje, dit liet fan Eppie Dam. Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin fan tiid en plak

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

🕔11:07, 4.Jul 2020

It gas derop Yn Fryslân binne sa’n 290.000 húshâldingen. Fierwei de measte wenningen binne oansletten op it gasnet én it elektrisiteitsnet. Dat gasnet is foar it grutste part oanlein tusken 1960 en 1970, flak nei it ûntdekken fan de gasbel

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Sliepe

Frâns Kuipers: Sliepe

🕔10:13, 4.Jul 2020

Kollum Fan 2012 oant 2017 regearre Kabinet Rutte-II. Dat regear bestie út de VVD en de PvdA. It waard ek wol Kabinet-Rutte-Asscher neamd, mei in ferkiezingsramp foar de PvdA yn 2017: in tebekset fan 30 nei 9 sitten yn de

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology

It Sinteklazemearke en de mytology

🕔10:04, 4.Jul 2020

Skôging En dan begjin july sitte wy, om’t de aksjegroep KOZP net it fatsoen hat om de wrede dea fan de safolste swarte Amerikaan net oan de platte diskusje oer it Sinteklazemearke te keppeljen, te debattearjen oer de kleur fan

Lês it folsleine artikel
Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

🕔08:39, 4.Jul 2020

By de Afûk is ferskynd De lytse walfisk, skreaun en yllustrearre troch Benji Davies. Dat boek wie yn 2017 printeboek fan it jier. Underwilens binne der mear as 100.000 Nederlânsktalige eksimplaren fan ferkocht en is it oerset yn mear as

Lês it folsleine artikel
Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân

Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân

🕔16:21, 3.Jul 2020

It Ryk stipet twa fernijende projekten dy’t de provinsje Fryslân yntsjinne hat by it Innovatiebudget Digitale Overheid. De projekten Open Poen en Zicht op Stikstof krije elk trije ton. Fryslân eksperimintearret yn gearwurking mei oare oerheden mei digitale ynnovaasjes. Dy

Lês it folsleine artikel
Analyze effekten koroanakrisis op Fryske arbeidsmerk

Analyze effekten koroanakrisis op Fryske arbeidsmerk

🕔15:47, 3.Jul 2020

De ôfrûne wiken hat Fryslân Werkt![1] by alle Fryske gemeenten, BZF, UWV en ûnderwiis de gegevens garre oer alles wat mei wurk te meitsjen hat. Troch se te analisearjen moatte dy gegevens ynsicht jaan yn de effekten fan de koroanakrisis

Lês it folsleine artikel