Iiswille yn byld (5)

Iiswille yn byld (5)

🕔20:12, 19.Feb 2021

Yn it foar reedriders bêste wykein sûnt 8 jier naam It Nijs ûnder oaren poalshichte yn De Broek en trof dêr ek al wer in protte iiswille. Tusken monumintale pleatsen dy’t mei de foarside nei de feartskant stean en by

Lês it folsleine artikel
Bernewike De Lawei giet online troch

Bernewike De Lawei giet online troch Fernijd

🕔08:56, 19.Feb 2021

Yn De Lawei steane de skoalfakânsjes altyd yn it teken fan de bernewike. Yn de foarjiersfakânsje fan 20 o/m 28 febrewaris is dat net oars. De Lawei stekt de ‘Kidsweek’ yn in digitaal jaske. Sa wurde der fergeze wurkateliers organisearre

Lês it folsleine artikel
Fearn minder strânôffal yn en by de Noardsee as tsien jier lyn

Fearn minder strânôffal yn en by de Noardsee as tsien jier lyn Fernijd

🕔08:45, 19.Feb 2021

Fan ’e wike publisearret Stichting de Noordzee de nijste sifers fan strânôffalûndersyk foar langere tiid. Sûnt 2001 fiert de miljeu-organisaasje yn opdracht fan Rykswettersteat strânôffalmonitoaringen út by de Nederlânske Noardseekust del. Mei in analyze fan tweintich jier strânôffalûndersyk is in

Lês it folsleine artikel
Iiswille yn byld (4)

Iiswille yn byld (4)

🕔21:48, 18.Feb 2021

Wylst hjir en dêr en jinsen al wakker riden waard, lokken ferline wike freed, mei de ûnthjitting fan in prachtich reedriderswykein, de grutte marren. Mar it oansjen fan de Sleattermer Mar makke wanmoedich. In knoarre snie mei hurde wyn en

Lês it folsleine artikel
Strukturele taaldiskriminaasje ryksoerheid

Strukturele taaldiskriminaasje ryksoerheid

🕔10:08, 18.Feb 2021

De Ryksoerheid docht struktureel oan taaldiskriminaasje en hâldt de ûngelikensens tusken it Frysk en Nederlânsk yn stân. Dat hat de Jongfryske Mienskip fêststeld op basis fan de foarriedige kabinetsreaksje op de 7e Hânfestrapportaazje foar it Europeesk Hânfest foar regionale talen

Lês it folsleine artikel
Jûn spannende lâning fan rover Perseverance op Mars

Jûn spannende lâning fan rover Perseverance op Mars

🕔09:16, 18.Feb 2021

De NASA-rover Perseverance moat jûn om 21.55 oere hinne (Nederlânske tiid) op Mars lânje. De robotwein beskikt ûnder oare oer in boar dêr’t er boaiemmeunsters mei nimme kin, dy’t nei de ierde brocht wurde moatte. De Amerikaanske romtefeartorganisaasje makket him

Lês it folsleine artikel
Iiswille yn byld (3)

Iiswille yn byld (3)

🕔22:23, 17.Feb 2021

In dei letter soe iismaster Sytse Kroes fan de Friesche IJsbond der noch op oanstean om net op it iis te kommen. “Dat is net geskikt foar de grutte massa”, sa soe er ornearje. Mar ferline wike freedtemiddei teagen dochs

Lês it folsleine artikel
Fryslân tsjinnet oanfraach foar opkeapregeling stikstof yn

Fryslân tsjinnet oanfraach foar opkeapregeling stikstof yn

🕔16:32, 17.Feb 2021

Fryslân tsjinnet in oanfraach by it Ryk yn foar de ‘Regeling provinsjale oankeap feehâlderijen by natuergebieten’. Yn de earste omgong stelt it Ryk 7,5 miljoen euro beskikber foar de oankeap fan Fryske bedriuwen mei in hege stikstofútstjit op Natura-2000 gebieten.

Lês it folsleine artikel
In ‘Blue Zone’ yn de Fryske bosk

In ‘Blue Zone’ yn de Fryske bosk Fernijd

🕔08:57, 17.Feb 2021

It fleurige byld fan de fitte, sûne plattelânsbewenner strykt net mei de werklikheid. Wolfeartssykten komme faker foar op it plattelân. Sûnens is it tema yn diel fjouwer fan de Fryslân DOK-searje ‘Beklimmers fan it flakke lân’. Sneon 20 febrewaris te

Lês it folsleine artikel
Moaie ferhalen oer gearwurking yn koroanatijd yn ‘Helden van nu’

Moaie ferhalen oer gearwurking yn koroanatijd yn ‘Helden van nu’ Fernijd

🕔08:51, 17.Feb 2021

Grutsk op de meiwurkers fan de gemeente én op de ynwenners fan Weststellingwerf, dat komt nei foaren yn it SBS6-programma ‘Helden van nu’. Dêr is yn te sjen dat de gemeente yn dizze koroanaperioade yn ferbining bliuwt mei ynwenners en

Lês it folsleine artikel