Bern yn Fryslân krije minder kânsen

Bern yn Fryslân krije minder kânsen

🕔08:07, 16.May 2019

Bern yn Fryslân wurde troch harren basisskoalle gauris te leech taksearre as it giet om de kar foar it fuortset ûnderwiis. Dat is berekkene troch it Frysk Sosjaal Planburo (FSP). It FSP is it ûnôfhinklik kennisynstitút dat trends en ûntwikkelingen

Lês it folsleine artikel
Do bist oars, krekt as ik

Do bist oars, krekt as ik

🕔15:53, 15.May 2019

Op 30 maaie, Himelfeartsdei, wurdt op Swarteweisein yn Park Vijversburg it SamSam-festival ‘Do bist oars, krekt as ik’ holden. Dat is in leechdrompelich feest foar en troch minsken mei en minsken sûnder beheining. De middeis fan ienen oant healwei fiven

Lês it folsleine artikel
86,4% hellet prip tsjin meningokokkesykte yn earste faksinaasje-omgong

86,4% hellet prip tsjin meningokokkesykte yn earste faksinaasje-omgong

🕔07:36, 15.May 2019

Dit jier ropt GGD Fryslân, yn opdracht fan it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport, goed 35.000 jonge minsken yn Fryslân op foar in faksinaasje tsjin meningokokken ACWY. De earste faksinaasje-omgong hat yn maart en april west. 19.498 jongelju krigen

Lês it folsleine artikel
‘Skriuw dy ryk’: nije fideorige om kreatyf Frysk te skriuwen

‘Skriuw dy ryk’: nije fideorige om kreatyf Frysk te skriuwen

🕔07:00, 15.May 2019

Studinten Frysk fan hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hawwe in rige fideo’s makke om kreatyf skriuwen yn de Fryske taal te befoarderjen. De fideorige hat de namme Skriuw dy ryk krige en is ornearre foar gebrûk yn ‘e Fryske les op

Lês it folsleine artikel
Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

Europeeske ferkiezings: de FNP jout gjin stimadvys

🕔16:59, 14.May 2019

Fan 23 oant en mei 26 maaie (yn Nederlân op de 23e) binne de Europeeske ferkiezings. By de FNP komme lykas alle kearen by dy ferkiezings in soad fragen binnen wêr’t minsken op stimme moatte. Want de FNP docht sels

Lês it folsleine artikel
Unanym advys oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

Unanym advys oer húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke

🕔13:36, 14.May 2019

De wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten yn Waadhoeke hat de lêste tiid mei alderhande minsken en ynstânsjes kontakt hân om ta in advys oan de gemeenteried en alle belutsenen te kommen. Dat advys is no klear en oanbean oan boargemaster Waanders, dy’t

Lês it folsleine artikel
Fakmanskip te sjen op Frjentsjerter yndustryterrein East

Fakmanskip te sjen op Frjentsjerter yndustryterrein East

🕔10:02, 14.May 2019

Sneon 25 maaie is der op it yndustryterrein fan Frjentsjer-East in iepen dei. Hast alle bedriuwen dêr dogge deroan mei. It tema is Fakmanskip op East. Alle bedriuwen hawwe wat unyks te fertellen op it mêd fan it eigen fakmanskip.

Lês it folsleine artikel
De slach om Libanon

De slach om Libanon

🕔09:11, 14.May 2019

Utstjoerings: woansdeis 5 & 12 juny om 20.25 oere by de NTR op NPO2 Yn it twalûk De slag om Libanon nimt Danny Ghosen de spande situaasje yn syn heitelân ûnder de loep, oan ’e hân fan petearen mei ynwenners

Lês it folsleine artikel
Suksesfol jier foar Frysk Museum

Suksesfol jier foar Frysk Museum

🕔07:39, 14.May 2019

It Frysk Museum yn Ljouwert die it goed yn 2018. De Kulturele Haadstêd luts mei 350.000 minsken sawat twa kear safolle besikers as yn it foarige rekôrjier 2016 (doe 175.977). Hjirûnder wat gegevens út it jierferslach oer 2018. Eksposysjes It

Lês it folsleine artikel
It echte libben yn de bistetún

It echte libben yn de bistetún

🕔09:54, 13.May 2019

Utstjoering: alle wiken, fan snein 16 juny o/m 21 july, om 21.20 oere op NPO 1. Yn de seisdielige rige Het echte leven in de dierentuin spylje bisten de haadrol. Skaaimerk fan it programma is it unike perspektyf dêr’t út

Lês it folsleine artikel