Gemeente oan ’e slach mei duorsumheidsaginda

Gemeente oan ’e slach mei duorsumheidsaginda

🕔08:23, 7.Sep 2019

De ambysjes op it gebiet fan duorsumheid binne heech yn de gemeente Waadhoeke. Der waard al in soad dien, mar der wie noch gjin oerkoepeljend belied. De gemeenteried hat dêrom op 5 septimber in startnotysje duorsumheidsaginda fêststeld. De startnotysje is

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (83)

🕔07:31, 7.Sep 2019

De twa geboaden dy’t ien binne en net sûnderinoar kinne. Ien fan ’e timpelautoriteiten fynt dat ik goed antwurdzje op alle strikfragen. Hy freget oan my: “Wat is it belangrykst fan alle geboaden?” Ik antwurdzje: “De Hear is ien. Hâld

Lês it folsleine artikel
Saline Futures Conference yn Ljouwert

Saline Futures Conference yn Ljouwert

🕔09:58, 6.Sep 2019

Tiisdei 10 septimber iepenet deputearre Hoogland de ynformaasjemerk fan it ynternasjonale kongres Saline Futures Conference yn Ljouwert. Dêrnei sil er tegearre mei Jan van Weperen, deistich bestjoerslid fan Wetterskip Fryslân, it earste printe eksimplaar fan de Grûnwetteratlas fan Fryslân presintearje.

Lês it folsleine artikel
It Fryske Gea wol it fean rêde!

It Fryske Gea wol it fean rêde!

🕔07:55, 6.Sep 2019

Lykas bekend stiet it Fryske feangreidegebiet ûnder grutte druk. As it sa trochgiet is binnen fyftich jier sa’n bytsje alle fean yn Fryslân ferdwûn troch ûntwettering en oksidaasje, mei alle negative gefolgen dy’t dêrmei anneks binne. Dêrby moat tocht wurde oan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 septimber 2019 Fernijd

🕔06:17, 6.Sep 2019

Tolfde snein fan de simmer Deinum Sint-Janstsjerke , 9.30 o., ds. H. Strubbe, fiering fan Skrift en Tafel De Hommerts J. de Dopertsjerke, 9.30 o., ds. L.H. Westra Raard Martatsjerke, 11.00 o., ds. A. Elverdink      

Lês it folsleine artikel
Mienskipsdei 2019

Mienskipsdei 2019

🕔10:54, 5.Sep 2019

Yn de oanrin nei Mienskipsdei 2019 – 28 septimber op it Reaklif – skriuwt Tom Dijkstra, foarsitter fan Stichting Betinking Slach by Warns, in koarte rige skôgingen ûnder de titel ‘Betinking Slach by Warns in mienskipsdei’. It Nijs publisearret hjoed

Lês it folsleine artikel
Trije nije kommisjeleden by de Steatefraksjes

Trije nije kommisjeleden by de Steatefraksjes

🕔09:19, 5.Sep 2019

By de Steatefraksjes fan CDA, FNP en PvdA binne nije kommisjeleden beneamd. In kommisjelid is gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar kin wol meidwaan oan it debat yn de byldfoarmjende en oardielfoarmjende Steatekommisjes. Hy of sy kin ek út namme

Lês it folsleine artikel
Bmarine yntrodusearret ‘miny’-superjacht Seafaring 34 by Hiswa te Wetter

Bmarine yntrodusearret ‘miny’-superjacht Seafaring 34 by Hiswa te Wetter

🕔09:06, 5.Sep 2019

De Seafaring 34 is ûntwikkele as antwurd op de tanimmende fraach nei motorjachten mei in tige leech enerzjyferbrûk, minimale ûnderhâldskosten en komfortabel fargedrach. Bmarine út Grou hat de primeur en yntrodusearret it lúkse jacht fan ’t simmer yn Nederlân. Mei

Lês it folsleine artikel
Aapke Aram: it ferhaal efter de poppe-orang-oetan fan Naturalis

Aapke Aram: it ferhaal efter de poppe-orang-oetan fan Naturalis

🕔07:54, 4.Sep 2019

Oer minske, bist en (ûn)skuld, dokumintêre fan 50 minuten. In meiwurker fan it natuerhistoaryske museum Naturalis fynt yn de kolleksje in lang fergetten fet. Net ien fan syn kollega’s wit wat der yn de plestik tonne sit, mar nei’t er

Lês it folsleine artikel
Kursussen Frysk sette wer útein

Kursussen Frysk sette wer útein

🕔07:44, 4.Sep 2019

Wa’t it Frysk goed leare wol, is by de Afûk oan it goede adres. Begjin oktober wurdt útein set mei de groepskursussen yn û.o. Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten en Snits. Gjin tiid om in groepskursus te folgjen mar wol nocht

Lês it folsleine artikel