‘Poetic Potatoes’ kriget Piter Jellespriis foar de Letterkunde

‘Poetic Potatoes’ kriget Piter Jellespriis foar de Letterkunde

🕔09:11, 10.Dec 2019

It dichterlik útwikselingsprojekt fan de kulturele haadstêd 2018 Poetic Potatoes hat de Piter Jellespriis foar de Letterkunde wûn. Dat projekt hearde ek by Kulturele Haadstêd 2018 en yn it ramt fan Poetic Potatoes binne fjouwer jier gedichten útwiksele tusken Fryslân

Lês it folsleine artikel
Grutte Gedichtejûn fan Ensafh

Grutte Gedichtejûn fan Ensafh Fernijd

🕔09:09, 8.Dec 2019

Frysk literêr tydskrift Ensafh organisearret wer syn jierlikse Grutte Gedichtejûn. Ditkear wer yn Kafee Marktzicht yn Drachten en wer op 8 febrewaris, mar yn 2020 falt dat op in saterdei. Alle dichters en foarlêzers, ryp en grien, binne wolkom. It

Lês it folsleine artikel
De Oerfal – 75 jier

De Oerfal – 75 jier

🕔09:08, 7.Dec 2019

Op 8 desimber is it 75 jier lyn dat by in spektakulêre oerfal op de finzenis fan Ljouwert 51 minsken befrijd waarden. Hessel de Walle skreau it boek De mannen van de Overval – heroïek en tragiek in 26 levensverhalen.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

🕔07:27, 7.Dec 2019

Haadstik 11 It sear fan God Ik bin yn jim Heit, it is safier. Lit sjen hoe grut en machtich as jo Soan is, dan kin Hy sjen litte hoe grut en machtich as Jo binne. Jo hawwe My de

Lês it folsleine artikel
Frysk printeboek oer Simen Slak

Frysk printeboek oer Simen Slak Fernijd

🕔09:17, 4.Dec 2019

By Elikser is in nij Frysk printeboek ferskynd: It hûs fan Simen. It giet oer Simen Slak dy’t oare bisten helpe wol en dêrtroch in fierstente swier hûs krijt. Oer it boek: Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral

Lês it folsleine artikel
Bûsboekje-poëzykriich wûn troch Johannes Dijkman út Burgum

Bûsboekje-poëzykriich wûn troch Johannes Dijkman út Burgum

🕔23:32, 3.Dec 2019

De poëzykriich fan it Bûsboekje is wûn troch Johannes Dijkman út Burgum foar syn gedicht ‘Longerje’. De oanmoedigingspriis gie nei Nynke Terpstra (18), ek út Burgum, foar har gedicht ‘Wjerljocht’. De prizen waarden útrikt troch kultuerdeputearre fan Fryslân Sietske Poepjes

Lês it folsleine artikel
Ljouwert City of Literature: it Frysk moat syn plak(je) witte

Ljouwert City of Literature: it Frysk moat syn plak(je) witte

🕔07:50, 3.Dec 2019

Skôging Net al te lang lyn, om krekt te wêzen op 30 oktober, kaam it ‘grutte’ nijs nei bûten dat de oanfraach fan Ljouwert om byskreaun wurde te meien op de lange list mei UNESCO ‘Cities of Literature’ goedkard is. 

Lês it folsleine artikel
Fryske anjer foar Jant van der Weg

Fryske anjer foar Jant van der Weg Fernijd

🕔00:02, 3.Dec 2019

Jant van der Weg kriget tiisdei de Fryske anjer, de jierlikse kultuerpriis fan it Prins Bernhardfûns. Hja kriget de priis foar har krewearjen foar de Fryske berneliteratuer. Frou Van der Weg hat in soad dien om Fryske berneboeken om utens

Lês it folsleine artikel
Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

Nei in nij Selskip foar Fryske Taal en Literatuer

🕔19:50, 30.Nov 2019

Ynstjoerd Wy kenne it noch út de skiednisboeken: it romrofte ‘Selskip foar Fryske Taal en Skriftekennisse’. Oprjuchte yn 1844 troch Tiede Dykstra, Harmen Sytstra, Jacobus van Loon en in hantsjefol oare entûsjastelingen foar Fryske taal en kultuer. Al gau koartwei

Lês it folsleine artikel
Gelegenheidsbondel fyftich jier Skriuwersboun

Gelegenheidsbondel fyftich jier Skriuwersboun

🕔09:23, 30.Nov 2019

Yn de bondel Nearnewâld stean 44 ferhalen en fersen, dy’t ynspirearre binne op in tekening fan Laurens Bontes. It boek is útbrocht ta gelegenheid fan it fyftichjierrich bestean fan it Skriuwersboun. Oer it boek: Libben en dea, leafde en haat,

Lês it folsleine artikel