Fryske Akademy publisearret wittenskiplike grammatika fan it Frysk fan Sealterlân

Fryske Akademy publisearret wittenskiplike grammatika fan it Frysk fan Sealterlân

🕔19:57, 3.Dec 2022

Binnen de Fryske taalfamylje binne it Westerlauwersk Frysk en it Noard-Frysk goed beskreaun. It lytse oerbliuwsel fan it East-Frysk, it Frysk fan Sealterlân, yn Dútslân, komt lykwols al jierren oan ‘e krapperein. De Fryske Akademy docht dêr no wat oan. Dat

Lês it folsleine artikel
It Literêr Sirkwy: stimmen, lûden en tiden yn Drachten

It Literêr Sirkwy: stimmen, lûden en tiden yn Drachten

🕔09:43, 3.Dec 2022

Freedtejûn 16 desimber hâldt Dichterskollektyf RIXT wer in Literêr Sirkwy. Dizze kear yn Drachten, kafee Marktzicht. Der trede sân dichters op en de poëzyband DOT WIER’UM bringt ferskate nûmers út de gedichtesyklus ‘Achterdyk’. In iepen poadium is der fansels ek

Lês it folsleine artikel
Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

🕔09:49, 30.Nov 2022

Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis 2023 beneamd. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste Fryske literêre priis, dy’t yn 1947 ynsteld is en tsjintwurdich om it jier útrikt wurdt, ôfwikseljend foar proaza en poëzy. Yn

Lês it folsleine artikel
Boek oer skilder Jan Frearks van der Bij

Boek oer skilder Jan Frearks van der Bij

🕔08:33, 30.Nov 2022

Kommende freed 2 desimber ferskynt it boek Keunstner tusken berop en ropping. Jan Frearks van der Bij 1922-2013. It wurdt presintearre by de iepening fan in oersjochseksposysje fan it wurk fan Van der Bij yn Museum Dr8888. Jan Frearks van

Lês it folsleine artikel
‘kom & sjong’, in rike en prachtige oanwinst

‘kom & sjong’, in rike en prachtige oanwinst

🕔12:35, 23.Nov 2022

Oankundiging By útjouwerij De Ryp komt op 26 novimber in nijsgjirrige sjongbondel út. In mânsk boek mei in ynhâld dy’t bestiet út in ryk ferskaat oan muzyk dy’t Hindrik van der Meer fyftich jier lang brûkte om mei alle mooglike

Lês it folsleine artikel
Lânskip, Leafde en Libbensfreugde te hearren yn muzyk

Lânskip, Leafde en Libbensfreugde te hearren yn muzyk

🕔10:56, 21.Nov 2022

Sneontejûn 26 novimber jout it Vocaal Ensemble Leeuwarden in konsert yn de Agnestsjerke yn Goutum. De tema’s Lânskip, Leafde en Libbensfreugde steane dêr – mei lieten yn it Frânsk, it Italiaansk en it Frysk – sintraal yn. De skjintme fan

Lês it folsleine artikel
Constantijn Huygens-priis foar romans, ferhalen en gedichten fan Marion Bloem

Constantijn Huygens-priis foar romans, ferhalen en gedichten fan Marion Bloem

🕔08:53, 9.Nov 2022

Foar har romans, ferhalen en gedichten kriget Marion Bloem de Constantijn Huygens-priis. Dat is yn it NPO Radio 1-programma Kunststof buorkundich makke. “Net inkeld it resinte en monumintale Indo ut 2020, dat elkenien lêze moat dy’t yn it tema identiteit

Lês it folsleine artikel
Literêr Sirkwy op 16 desimber yn kafee Marktzicht yn Drachten

Literêr Sirkwy op 16 desimber yn kafee Marktzicht yn Drachten Fernijd

🕔08:45, 8.Nov 2022

Dichterskollektyf RIXT hat dit jier oan dichters foar harren ferbliuw op it Skriuwersarkje by De Feanhoop omtinken frege foar in keunstprojekt út ‘e njoggentiger jierren fan de foarige iuw. Doe hawwe in stikmannich Fryske dichters, mei dêrûnder Baukje Wytsma, J.Q.

Lês it folsleine artikel
Ald-Fryske wetten krije beskerming fan UNESCO

Ald-Fryske wetten krije beskerming fan UNESCO

🕔23:53, 2.Nov 2022

De UNESCO hat in samling âld-Fryske wetsteksten in beskerme status jûn. It giet om tsien hânskriften dy’t de Dútske ûndersiker Karl von Richthofen yn de 19e iuw sammele hat. De kolleksje is sûnt 1922 eigendom fan de provinsje Fryslân en

Lês it folsleine artikel
As de blêden falle… (sonnet)

As de blêden falle… (sonnet)

🕔10:00, 29.Oct 2022

As de blêden falle…  Wer is de tiid fan ’t blêdefallen kommen en litte beammen, sêd fan simmerdracht, har sier ferwaaie. Sûnder lûd of klacht wurdt harren stadichwei de pronk benommen. En yn ús tún, dêr’t tûzen fleur’ge blommen har

Lês it folsleine artikel