Streektalen en Tsead Bruinja op Europeeske Taledei

Streektalen en Tsead Bruinja op Europeeske Taledei

🕔07:20, 19.Sep 2020

Op de Europeeske Taledei, sneon 26 septimber, sille de streektalen fan Nederlân te hearren wêze by de meartalige fiering mei Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, Grinslanner dichteresse Fieke Gosselaar, Biltske muzikant Jan de Vries, en Liesbeth Terpstra mei in presentaasje

Lês it folsleine artikel
Dichters Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar op toernee troch Fryslân

Dichters Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar op toernee troch Fryslân

🕔08:18, 17.Sep 2020

De Utmolken Toer Op 3 oktober 2020 wurde de beide nije dichtbondels fan Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar, respektyflik Wite Mûle, Swarte Molke en Ommers, presintearre yn de notaristún yn Jorwert. Dat dogge hja mei kollega-dichters Gerrit de Vries en

Lês it folsleine artikel
Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

🕔15:21, 15.Sep 2020

De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de Fryske Akademy. Dy petysje wurdt woansdei 16 septimber om 9.45

Lês it folsleine artikel
Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

🕔15:15, 15.Sep 2020

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe. Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
‘Jesse’ fan Mindert Wijnstra is út

‘Jesse’ fan Mindert Wijnstra is út

🕔10:26, 9.Sep 2020

Jeugdboek Jesse fan ferhaleferteller Mindert Wijnstra leit yn ’e boekhannel. It ferhaal giet oer Joshua dy’t yn Ljouwert wennet, mar ferhúzje moat en mei syn mem by pake, op de pleats oan ’e seedyk, te wenjen komt. Wêrom moast er

Lês it folsleine artikel
Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal

Nije útjefte fan in tiidleas ferhaal Fernijd

🕔10:00, 9.Sep 2020

Dingeman krijt wjukken fan Eppie Dam, dêr’t de skriuwer yn 2001 de Simke Kloostermanpriis foar krige, is opnij útjûn. It ferhaal giet oer Dingeman, dy’t mei syn mem yn it saaiste hûs fan de stêd wennet. Op in dei krijt

Lês it folsleine artikel
Utslach ferhalewedstriid foar de Lange Koartproazajûn

Utslach ferhalewedstriid foar de Lange Koartproazajûn

🕔08:44, 8.Sep 2020

Begjin dit jier die it Frysk literêr tydskrift Ensafh in oprop ta it ynstjoeren fan tige koarte ferhalen fan op syn heechst 250 wurden. Dat die de redaksje fan it tydskrift, mei’t dy fûn dat der yn ’e Fryske literatuer

Lês it folsleine artikel
Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai

Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai

🕔12:34, 7.Sep 2020

Skôging troch Abe de Vries It wurd ‘poëzij’ komt fan it Grykske ‘poiesis’ (meitsje, skeppe, foarmje). Dyjinge dy’t poëtyske produkten (gedichten) makket (skriuwt), neame wy in dichter (poëet). Is it maklik om gedichten te meitsjen? Ast de Fryske poëzij –

Lês it folsleine artikel
Nije bondel fan Sjoerd Bottema

Nije bondel fan Sjoerd Bottema

🕔08:23, 7.Sep 2020

By de Afûk is ferskynd: De grize oer de grouwe, nije en bewurke folksferhalen fan Sjoerd Bottema. Goeie ferhalen meie altyd wer op ’e nij ferteld wurde. Yn dizze bondel jout Sjoerd Bottema syn eigen draai oan bekende en minder

Lês it folsleine artikel
Nije twatalige dichtbondel fan Simon Oosting

Nije twatalige dichtbondel fan Simon Oosting

🕔08:47, 6.Sep 2020

De tredde bondel fan Simon Oosting is twatalich en hjit DC…en tichterby / DC…en dichterbij. DC is Washington DC dêr’t de dichter in skoft wenne hat; gedichten oer DC steane yn it skift mei de gelikense namme. Der komme mear

Lês it folsleine artikel