Eric Hoekstra: út ‘roman fan in hielmaster’ (55)

Eric Hoekstra: út ‘roman fan in hielmaster’ (55) Fernijd

🕔07:00, 23.Feb 2019

 Twadde oankundiging fan it lijen “Meikoarten sil ik útlevere wurde en yn ’e hannen falle fan dejingen dy’t my deameitsje sille, mar op ’e tredde dei sil ik út ’e dea opstean.” De tolve apostels begripe noch net wat ik

Lês it folsleine artikel
2 – 31 maart: Moanne fan it Fryske boek

2 – 31 maart: Moanne fan it Fryske boek

🕔10:09, 22.Feb 2019

De Moanne fan it Fryske boek set dit jier útein mei in Boekebal op sneontejûn 2 maart yn Neushoorn yn Ljouwert. De spikerhurde rock-’n-roll dy’t dêr spile wurde sil is alhiel yn de styl fan it kadoboek Rosmos fan Willem Schoorstra.

Lês it folsleine artikel
Fryske skriuwer yn Baskelân

Fryske skriuwer yn Baskelân

🕔08:05, 22.Feb 2019

Skriuwer / histoarikus Jan Minno Rozendal is útnûge foar in ferbliuw yn it skriuwershûs Hugoenea yn Pasai Donibane, in doarpke tichtby San Sebastian, yn it noarden fan Spanje. It hûs is eigendom fan de Feriening fan Skriuwers yn it Baskelân.

Lês it folsleine artikel
Shortlist Grote Poëzieprijs 2019 telt trije poëzijdebuten

Shortlist Grote Poëzieprijs 2019 telt trije poëzijdebuten Fernijd

🕔08:59, 17.Feb 2019

Nachtboot, Habitus, Stalker, Het woedeboek, Genadeklap en Onze kinderjaren bêste bondels fan it jier De bêste Nederlânsktalige dichtbondels fan it ôfrûne jier binne dy fan Maria Barnas, Joost Decorte, Radna Fabias, Roelof ten Napel, Willem Jan Otten en Xavier Roelens.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

🕔06:50, 16.Feb 2019

Lit de berntsjes ta my komme De learlingen hawwe spul ûnderinoar en ik freegje: “Wêr hawwe jim it eins oer?” Dêr sizze se neat op, want se ha tsierd oer de fraach wa fan harren it wichtichst is. Ik rop

Lês it folsleine artikel
Tredde bestelomgong New York-boek Akkrum

Tredde bestelomgong New York-boek Akkrum

🕔11:25, 11.Feb 2019

De tredde bestelomgong foar it betinkingsboek oer de Akkrumer New York-dagen yn juny 2018 giet los. It neislachwurk fan 256 siden mei hurd omkaft, mear as tûzen foto’s en in hiele protte ferhalen leveret in soad entûsjaste reaksjes op. “In

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

🕔07:16, 9.Feb 2019

Dyn neiste docht ferkeard As in neiste fan dy ferkeard docht, gean dan hinne en sprek him taktfol ûnder fjouwer eagen ta. As er nei dy harket, dan hast him werom. As er net nei dy harket, nim dan guon

Lês it folsleine artikel
Oersetkriich Dichter fan Fryslân

Oersetkriich Dichter fan Fryslân

🕔09:29, 8.Feb 2019

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, freget, yn gearwurking mei It Skriuwersboun om de bêste Nederlânske oersetting fan syn gedicht ‘De redens fan it wurd’. DE REDENS FAN IT WURD Wyn fynt syn gesicht yn fearren op it iis, yn

Lês it folsleine artikel
Twa histoaryske Fryske stripboeken

Twa histoaryske Fryske stripboeken

🕔22:55, 4.Feb 2019

Wa’t op in ferdivedearjende wize wat mear leare wol oer de Fryske skiednis, falt mei it gat yn ’e bûter. Freed binne nammentlik twa histoaryske stripboeken ferskynd: Fete en De striid fan Grutte Pier. Yn Museum Dokkum is in útstalling oer de

Lês it folsleine artikel
Sjueryleden Gysbert Japicxpriis beneamd

Sjueryleden Gysbert Japicxpriis beneamd

🕔19:07, 4.Feb 2019

Grytsje Schaaf, Houkje Rypstra en Atte Jongstra binne troch Deputearre Steaten beneamd as sjuerylid foar de Gysbert Japicxpriis 2019. De priis wurdt fan ’t hjerst yn de Martinitsjerke fan Boalsert útrikt. De Gysbert Japicxpriis foar Fryske literatuer wurdt troch de

Lês it folsleine artikel