Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (12)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (12)

🕔09:39, 21.Apr 2018

Ien mei in ferskronfele hert   De snein geane wy wer nei de synagoge fan Kafarnaüm. Dêr is ien mei in ferskronfele hân. Hy hat in protte pine. Guon fine him fanwegen syn hân in minderweardich minske, oaren sjogge it

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (11)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (11)

🕔13:50, 14.Apr 2018

Ien mei in hûdsykte De geast is de poarte nei de lea. Minsken wurde better as har fouten har ferjûn wurde. Sadwaande komt ien mei in hûdsykte nei my ta om myn wurksume oanwêzichheid te fiellen. It omsteand laach skrillet

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (10)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in Dokter’ (10)

🕔08:34, 7.Apr 2018

In skoanmem mei koarts Wy sette mei ús fjouweren út ’e synagoge wei dat út nei it hûs fan Simon en Andreäs ta. De skoanmem fan Simon hat koarts. As wy yn ’e hûs binne, gean ik fuort nei har

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in Dokter’ (9)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (9)

🕔07:09, 31.Mar 2018

In smoarge geast wurdt skjin troch Eric Hoekstra Yn ’e synagoge is ien dy’t net doocht. Hy begjint tsjin my te roppen en te razen: “Wat soesto? Wy binne inoar frjemd. Do bist kommen om my te fergriemen. Lit my

Lês it folsleine artikel
Paus: “Hel bestiet net”

Paus: “Hel bestiet net”

🕔19:53, 29.Mar 2018

Fannijs skikt de katolike tsjerke yn dat ien fan syn ûnderstelde wierheden in myte is. “De hel bestiet net”, seit paus Fransiskus yn in fraachpetear mei de Italiaanske krante La Repubblica. De sielen fan sûnders dy’t gjin berou hawwe, ferdwine

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in Dokter’ (8)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (8)

🕔07:20, 24.Mar 2018

Fiskers fan minsken troch Eric Hoekstra Simon en Andreäs, twa bruorren, hiene har netten útsmiten yn ’e mar fan Galileä. Ik sis tsjin harren: “Kom, folgje my. Dan kinne jim fiskers fan minsken wurde.” Dat dogge se en wy wurde

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in Dokter’ (7)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (7)

🕔07:49, 17.Mar 2018

De blide boadskipper troch Eric Hoekstra Johannes wurdt finzen nommen en ik set op myn thúslân ta. De profeet Jesaja neamt it ‘Galileä fan ’e heidenen’ en skriuwt dêroer: “It folk dat yn ’e tsjusterens tahâldt, sjocht in skitterjend ljocht,

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in Dokter’ (6)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (6)

🕔07:03, 10.Mar 2018

Yn ferlieding troch Eric Hoekstra Dêrmei driuwt Gods azem my fjirtich dagen de woastyn yn. Dêr ferwurkje Ik it ûntsachlike dat my oerkommen is. En dêr wurd Ik hifke. De ferlieding beset my en wurd in keapman yn kostbere stiennen,

Lês it folsleine artikel
Minysympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd yn teken fan fernijing

Minysympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd yn teken fan fernijing

🕔15:40, 3.Mar 2018

Nei it sukses fan de earste edysje fan Minysympoasium Frjentsjer Reformaasjestêd yn novimber 2017 organisearret de wurkgroep op ’e nij in minysympoasium en wol op tongersdeitemiddei 15 maart 2018.  It tema fan it twadde sympoasium is ‘Fernijing! 500 jier tebek yn

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in Dokter’ (5)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (5)

🕔06:27, 3.Mar 2018

De learaar dy’t lijers better makket troch Eric Hoekstra Sykje God Johannes de Doper is yn ’e woastyn en doopt dêr minsken út Judeä en Jeruzalem. Dêrtroch komme se tichter by God en fielle hoe’t har minsklike tekoartkommingen har ferjûn

Lês it folsleine artikel