Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

🕔07:27, 7.Dec 2019

Haadstik 11 It sear fan God Ik bin yn jim Heit, it is safier. Lit sjen hoe grut en machtich as jo Soan is, dan kin Hy sjen litte hoe grut en machtich as Jo binne. Jo hawwe My de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 desimber 2019

🕔07:17, 6.Dec 2019

Twadde snein fan de advint Aldegea (SWF) Ankertsjerke, 9.30 o., dr. J.D.Th. Wassenaar Beetstersweach Moetingstsjerke, 9.30 o., it Kwartettekoar û.l.f. Hindrik van der Meer Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Ysbrechtum Tsjerke, 9.30 o., ds. J.W. Nieboer, Tsjinst

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (94)

🕔07:44, 30.Nov 2019

God is yn My “De Heit hâldt fan jim omdat jim fan My hâlde en leauwe dat Ik by Him wei kom. Ik bin fan ’e Heit nei de wrâld kommen. No ferlit Ik de wrâld en gean werom nei

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 desimber 2019

🕔20:58, 29.Nov 2019

Earste snein fan de advint Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 o., ds. W. Tinga Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 o., T. de Jong Harich Tsjerke, 9.30 o., Kwartettekoar Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., ds. G. Bruinsma Hitsum Tsjerke, 9.30 o., H. Giliam Toppenhuzen Johannestsjerke,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (93)

🕔10:09, 23.Nov 2019

De haat fan oaren Ferkearde minsken hâlde allinnich fan jim as jim mei har waansin meidogge en nea genôch hawwe en krekt as harren lea en wrâld fergrieme en fersmoargje en sûnder beheining tajouwe oan nutteleaze behoeften en begearten. Mar

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 novimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 novimber 2019

🕔08:23, 22.Nov 2019

Tsiende snein fan de hjerst De Rottefalle Fermanje, 9.30 o., br. P. Witteveen Heech Sint-Joazeftsjerke, 19.30 o., pastor L. Foekema Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. T.T. Osinga Itens Martinytsjerke, 10.00 o., drs W. Abma, mei it Kwartettekoar; tema De ropping

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (92)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (92) Fernijd

🕔07:46, 16.Nov 2019

De wiere wynstôk en de ranken Ik bin de wiere wynstôk en myn Heit makket de wyn. De ranken dy’t oan My gjin frucht drage, hellet er fuort. De ranken dy’t al frucht drage, snoeit Er om der noch mear

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 17 novimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 17 novimber 2019

🕔07:33, 15.Nov 2019

Njoggende snein fan de hjerst Burgum Krústsjerke, 19.00 o., ds. D. de Jong Dronryp Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga Frjentsjer Martinytsjerke, 9.30 o., ds. S. Ypma, mei it Kwartettekoor Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., br. A. Peterson, mei De Lofstim

Lês it folsleine artikel
Requim John Rutter yn Grou

Requim John Rutter yn Grou

🕔09:38, 10.Nov 2019

Op snein 24 novimber wurdt yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou it Requim fan John Rutter útfierd troch de Cantorij van de Nieuwe kerk yn Grins ûnder lieding fan Mannis Hofsink. It wurdt in ymposante útfiering dêr’t elkenien fertriet en treast,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

🕔08:36, 9.Nov 2019

Yn it hûs fan myn Heit binne keamers genôch “Meitsje jim gjin soargen. Fertrou op God en fertrou ek op My. It hûs fan myn Heit hat keamers genôch om grutte hoemannichten rak en dak te jaan. Ik sil jim

Lês it folsleine artikel