In beskermingel

In beskermingel

🕔06:54, 22.May 2022

Oertinking Doe’t se lyts wie, hong by myn suster in rymke boppe it bêd. Fan dat rymke wit ik noch de rigels: “Twee aan mijn hoofdeinde, twee aan mijn voeteneinde, twee die mij dekken, twee die mij wekken.” Dy ‘twee’

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 22 maaie 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 22 maaie 2022

🕔10:16, 20.May 2022

Fryske Peallen Fuortsette Grifformearde Tsjerke, 11.00 oere, ds. J. Nutma Ljouwert – Grutte of Jacobiner Tsjerke, 19.00 oere, ds. G. Bruinsma, fesperfiering mei Giny Hopster (lektor), Peter van der Zwaag (oargel), Wietske Zoethout (dwersfluit). online: www.jacobijner.nl – Frije Evangelyske gemeente,

Lês it folsleine artikel
Hillichferklearring Titus Brandsma

Hillichferklearring Titus Brandsma

🕔18:19, 16.May 2022

Pater-karmelyt Titus Brandsma (1881-1942) is opnommen yn de kanon fan de hilligen fan de Roomsk-Katolike tsjerke. Paus Franciscus spruts de hillichferklearring fan de Fryske pryster, en dy fan njoggen oare religieuzen, sneintemoarn út op it Sint-Pitersplein yn Rome. Tûzenen belangstellenden,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Freeds gelokkich; mar sneintemoarns dan?

Doede Wiersma: Freeds gelokkich; mar sneintemoarns dan? Fernijd

🕔07:00, 15.May 2022

Oertinking As de preek op freedtemoarn klear wie, as de ingel wer west hie, dan wie ik gelokkich. En sneintemoarns dan? Oer Mozes wurdt ferteld dat er mei de Tsien Wurden by de berch del kaam. Syn antlit striele noch

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 15 maaie 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 15 maaie 2022 Fernijd

🕔11:45, 13.May 2022

Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 oere, ds. J. Miedema Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, fr. J Mulder-Vogelzang, mei koar Juliana út Burdaard û.l.f. Joop de Jong Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. S. Ypma Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 oere, ds H.T. Wagenaar Rottefalle Prot. tsjerke,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: In útdaagjende tekst

Doede Wiersma: In útdaagjende tekst Fernijd

🕔07:00, 8.May 2022

Oertinking De lêste fjouwer jier fan har libben wie ús mem yn it ferpleechhûs yn Dokkum. Us heit wie stoarn doe’t er 61 wie en mem rekke troch de ms mear en mear ferlamme. Yn dy tiid ha ik ompakt

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinten 8 maaie 2022

Frysktalige tsjerketsjinten 8 maaie 2022

🕔11:40, 6.May 2022

Bitgum Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere, ds. W.Tinga Oerterp Sint-Pitertsjerke, 9.30 oere. ds. T.T. Osinga Stiens De Hege Stins, 9.30 oere, hr. H. Giliam

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De kopkes foardel

Doede Wiersma: De kopkes foardel Fernijd

🕔07:00, 1.May 2022

Oertinking Yn ’e jierren dat wy yn Wommels wennen (1986-1993) koe it net oars of wy rûnen waarm foar it keatsen. Yn Wommels wurdt ommers alle jierren de freulepartij hâlden. Dy deis is it doarp in pylgerplak. Yn 1989 kaam

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 maaie 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 maaie 2022 Fernijd

🕔12:00, 29.Apr 2022

Aldemardum De Fontein, 9.30 oere, ds. H. Gilliam Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere, ds. J. van der Meer Dokkum Sint-Martinustsjerke, 9.30 oere, ds. A. Reitsma Drachtsterkompenije Prot. gemeente, 9.30 oere, Br. A.W. Kampen Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, pastor S. Draisma Jorwert

Lês it folsleine artikel
Betinkingskonsert 4 maaie 2022 Ljouwert

Betinkingskonsert 4 maaie 2022 Ljouwert Fernijd

🕔15:50, 27.Apr 2022

Op woansdei 4 maaie fersoarget de Ljouwerter Bachferiening it betinkingskonsert yn de Ljouwerter Grutte of Jakobinertsjerke. Dat begjint om 20.45 oere, fuortdaliks nei it lizzen fan in krânse yn de Prinsetún. Behalven it koar fan de Bachferiening wurkje mei: leden

Lês it folsleine artikel