It Twadde Wurd: God as dûbelgonger fan ússels!

It Twadde Wurd: God as dûbelgonger fan ússels!

🕔07:00, 18.Jul 2021

Oertinking In minske wurdt wolris feroardiele om ien karaktertrek. Hy/sy is lui, in egoïst, in opskepper, in wreden hont, ensafuorthinne. Mar it byld dat wy fan sa’n minske ha, is in karikatuer. In minske is altyd mear as dat iene.

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 18 july 2021

Frysktalige tsjerketsjinst 18 july 2021

🕔13:01, 16.Jul 2021

Koudum Martinytsjerke, 09.30 o., ds. K. Boomsma

Lês it folsleine artikel
Ofskied oargel Sudertsjerke Snits

Ofskied oargel Sudertsjerke Snits

🕔06:51, 13.Jul 2021

Yn 2022 wurdt de Sudertsjerke fan Snits ferkocht. Op fersyk fan it kolleezje fan tsjerkrintmasters fan de Protestantske Gemeente Snits hat Folkert Binnema foar it Proper-/Reil-oargel in nije bestimming socht. Nei in lange syktocht is dy fûn: it oargel wurdt

Lês it folsleine artikel
It Earste Wurd: De basis fan de frijheid

It Earste Wurd: De basis fan de frijheid Fernijd

🕔07:00, 11.Jul 2021

Oertinking “It hert fan de minske is in goadefabryk”, sei Luther. Sa wiene der en sa komme der hieltyd wer grutte en lytse diktators dy’t God wêze wolle. Grutte kloften minsken ha ferlet fan immen dy’t se oanbidde kinne, oft

Lês it folsleine artikel
De TSIEN WURDEN yn ús tiid

De TSIEN WURDEN yn ús tiid Fernijd

🕔07:00, 4.Jul 2021

Oertinking Under de ynspiraasje fan de Pinkstergeast falt grif ek it tapassen fan de Tsien Wurden op ús tiid. Yn de foarbye fjirtich jier haw ik geregeldwei dwaande west mei in oersetting fan de Tsien Wurden. Dêrby woe ik de

Lês it folsleine artikel
Skôgingen fan It Nijs yn boekfoarm

Skôgingen fan It Nijs yn boekfoarm

🕔08:31, 27.Jun 2021

Yn 2020 en begjin 2021 skreau teolooch/agooch Wytze Brandsma in rige fan 21 romsinnige meditative skôgingen foar It Nijs. Dy binne no bondele yn in omkearboek, d.w.s. se binne sawol yn it Frysk as yn it Hollânsk te lêzen. It

Lês it folsleine artikel
Skûlje en skûlje litte

Skûlje en skûlje litte Fernijd

🕔07:00, 27.Jun 2021

Oertinking It bliuwt in prachtich gesicht: in klokhin of memme-ein mei pykjes. It makket jin weak, al dy pykjes dy’t ûnder memme wjukken skûlje en mei de lytse kopkes ûnder har út komme. Yn it boek Ruth seit Boäz earst

Lês it folsleine artikel
Hoe leauden leken yn de midsiuwen

Hoe leauden leken yn de midsiuwen

🕔07:00, 27.Jun 2021

Op freed 2 july komt by Walburgpers in boek út oer it leauwen fan Fryske en Grinslanner boeren en boargers yn de midsiuwen: Geleefd geloof fan Anneke B. Mulder-Bakker en Rolf H. Bremmer Jr (red.) Hoe’t gewoane midsiuwers oer de

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 juny 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 juny 2021

🕔07:00, 25.Jun 2021

Aldemardum De Fontein, 11.00 o., ds. A. Bouman Eastermar De Hege Stins, 11.00 o., ds. A. Elverdink Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 19.00 o., ds. S. Ypma, fesperfiering mei Nynke de Vries, lektor, Gerwin Hoekstra, oargel en Theo Boelens, dwersfluit. Opjaan

Lês it folsleine artikel
In minske sûnder hûs is as in fûgel sûnder nêst

In minske sûnder hûs is as in fûgel sûnder nêst Fernijd

🕔07:00, 20.Jun 2021

Oertinking Yn ús wrâld binne 35 miljoen flechtlingen. Yn elk plak dêr’t in AZC is, sjogge wy se op strjitte. Se falle op: krekt wat oars yn ’e klean, wat donkerder fan hûd en hier, froulju mei holdoekjes. Wat giet

Lês it folsleine artikel