Requim John Rutter yn Grou

Requim John Rutter yn Grou

🕔09:38, 10.Nov 2019

Op snein 24 novimber wurdt yn de Sint-Pitertsjerke fan Grou it Requim fan John Rutter útfierd troch de Cantorij van de Nieuwe kerk yn Grins ûnder lieding fan Mannis Hofsink. It wurdt in ymposante útfiering dêr’t elkenien fertriet en treast,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

🕔08:36, 9.Nov 2019

Yn it hûs fan myn Heit binne keamers genôch “Meitsje jim gjin soargen. Fertrou op God en fertrou ek op My. It hûs fan myn Heit hat keamers genôch om grutte hoemannichten rak en dak te jaan. Ik sil jim

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 10 novimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 novimber 2019 Fernijd

🕔07:00, 8.Nov 2019

Achtste snein fan de hjerst Akkrum Terptsjerke, 9.30 o., ds. E. van der Sluis Burgum Krústsjerke, 19.30 o., ds. A. Elverdink Damwâld Benedictustsjerke, 9.30 o., G. van der Galiën De Hommerts Johannes de Dopertsjerke, 9.30 o., H. Gilliam Garyp Andreastsjerke,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

🕔06:45, 2.Nov 2019

De foarsizzing fan it lytse ferrie “Dêr’t Ik hinne gean, kinne jim My net folgje. Letter wol, mar earst sille jim My allegearre yn ’e steek litte, lykas Jesaja skreaun hat: Ik sil de hoeder slaan en de skiep sille

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketjinsten 3 novimber 2019

Frysktalige tsjerketjinsten 3 novimber 2019

🕔06:50, 1.Nov 2019

Sânde snein fan de hjerst De Harkema Fuortsette Grifformearde tsjerke, 9.30 o., ds. A. Elverdink Earnewâld Agnestsjerke, 9.30 o., pastor S. Draisma Foudgum Mariatsjerke, 9.30 o., G.H. Visser Goutum Agnestsjerke, 9.30 o., Kwartettekoar Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., J. Zeldenrust Jelsum

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (89)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (89) Fernijd

🕔07:00, 26.Oct 2019

It Lêste Jûnsmiel As wy mei-inoar ite, nim Ik in brea, sprek de seine út, brek it brea, jou it har en sprek de wurden: “Nim en yt, dit is myn lea.” En Ik nim in beker, sprek de tanksizzing

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 oktober 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 oktober 2019 Fernijd

🕔07:00, 25.Oct 2019

Seisde snein fan de hjerst Boalsert Gasthústsjerke, 9.30 o., ds. R. Roukema Burgum Krústsjerke, 19.00 o., ds. W. Feenstra Drachtsterkompenije Protestantske gemeente, 9.30 o., ds. A.E. de Jong-Wiersema Droegeham Grifformeard-frijmakke, 9.30 o., ds. D. de Jong Hallum Sint-Martentsjerke, 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (88)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (88)

🕔07:00, 19.Oct 2019

De foarsizzing fan it grutte ferrie “Ien dy’t myn brea yt, wol My fertraapje. Ik sis it earder as dat it barre sil. As it safier is, sille jim oan myn foarsizzing weromtinke en it fertrouwen yn My bewarje.” Ik

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 20 oktober 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 20 oktober 2019 Fernijd

🕔07:00, 18.Oct 2019

Fiifde snein fan de hjerst Drachten Gruttsjerke, 11.00 o., ds. J. de Jong Driezum Grifformearde tsjerke, 9.30 o., dhr. J.Y. van der Wal Droegeham Jakobtsjerke, 11.00 o., ds. P. Beintema Easterein Martinitsjerke, 9.30 o., pastor H. Giliam Frjentsjer Martinitsjerke, 9.30

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 13 oktober 2019 (útwreide)

Frysktalige tsjerketsjinsten 13 oktober 2019 (útwreide) Fernijd

🕔11:44, 12.Oct 2019

Fjirde snein fan de hjerst Burchwert Johannestsjerke, 9.30 o., It Kwartettekoar De Gordyk Ontmoetingstsjerke, 9.30 o., ds. G. Rinsma De Rottefalle Protestanske gemeente, 9.30 o., ds. L.H. Westra De Tijnje Tsjerke, 9.30 o., ds. D. van der Leij Gytsjerk Martinustsjerke,

Lês it folsleine artikel