Doede Wiersma: Bonhoeffer en Iepenbiering

Doede Wiersma: Bonhoeffer en Iepenbiering Fernijd

🕔07:00, 12.Maaie 2024

Oertinking Fan 5 april 1943 oant 7 febrewaris 1945 siet Dietrich Bonhoeffer yn ’e finzenis fan Tegel, by Berlyn. Earst wie dat net maklik. Mar al gau begûn er teology te studearjen. Hy lies de Bibel twa en in heal

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maaie 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 12 maaie 2024 Fernijd

🕔10:00, 10.Maaie 2024

Bitgummole Tsjerke, 9.30 oere ds. P. Beintema De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere ds. T. Hibma De Rottefalle Prot. tsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra Holwert Fermanje, 9.30 oere br. J. Regnerus Raard Martatsjerke, 9.30 oere drs. T.R.A. Simonides Toppenhuizen Johannestsjerke,

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De earste leafde

Doede Wiersma: De earste leafde Fernijd

🕔07:00, 5.Maaie 2024

Oertinking Oan de earste leafde tinke minsken faak mei nocht werom. It bliuwt harren by, hoe’t se foar it earst flinters yn it liif fielden en hielendal oer de toeren wiene. As yn in houlik de sleur komt, as partners

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 5 maaie 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 5 maaie 2024 Fernijd

🕔10:00, 3.Maaie 2024

Achlum Tsjerke, 9.30 oere hr. H. Giliam Aldegea (SWF) Ankertsjerke, 9.30 oere ds. L.H. Westra De Hommerts Joh. de Dopertsjerke, 11.00 oere ds. L.H. Westra Hegebeintum Tsjerke, 9.30 oere Kwartettekoar, tema Reisgenoaten Nij Beets Doarpstsjerke, 11.00 oere ds. D. Hasper

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: De iensumens fan ’e preker

Doede Wiersma: De iensumens fan ’e preker

🕔09:00, 28.Apr 2024

Oertinking It is sa goed as immen nei de preek in pear wurden tsjin ’e dominy seit. Him/har fiele lit dat er/se de kearn derfan oppakt hat. As soks net bart, dan kin er/se him ferskriklik iensum fiele. Figuerlik kin

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 28 april 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 28 april 2024 Fernijd

🕔10:00, 26.Apr 2024

Aldemardum De Fontein, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Boarnburgum Protestantse Gemeente, 9.30 oere ds. E. v.d. Sluis Boarnburgum Fuortsette Grifformearde Tsjerke, 9.30 oere ds. J.G. Arensman Dronryp Salviustsjerke, 9.30 oere ds. T. Hibma Garyp Petrustsjerke, 9.30 oere hr. D. de

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Tsjerke-oarder

Doede Wiersma: Tsjerke-oarder Fernijd

🕔07:00, 21.Apr 2024

Oertinking Fan 1992 oant 1995 haw ik geregeld en mei ynmoed frege om feroaringen yn de tsjerke-oarder foar de nije tsjerke dy’t ûntstean soe út it Samen-op-Wegproses. Myn krityk, dêr’t de PKV-Fryslân efter stie, wie dat dy oarder net Bibelsk

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 april 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 april 2024

🕔06:44, 20.Apr 2024

Boalsert Martinytsjerke, 9.30 oere ds. D. Visser Boksum Sint-Margryttsjerke, 9.30 oere ds. H. Post-Knol Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere fr. J. Kerkhof Mei sjonggroep Hope, Faith & Love û.l.f. Karina Tjepkema Westergeast Tsjerke, 9.30 oere fr. P. Boonstra

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Hear, ha Jo it Nachtmiel sa bedoeld?

Doede Wiersma: Hear, ha Jo it Nachtmiel sa bedoeld?

🕔07:00, 14.Apr 2024

Oertinking As dominy Aukje Elsinga it Nachtmiel mei de gemeente fierde, dan kaam de fraach by har op: “Hear, ha Jo it sa bedoeld?” Dy fraach libbe ek by my. Jonge minsken seinen faak tsjin my: “Dat Nachtmiel liket wol

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 14 april 2024

Frysktalige tsjerketsjinsten 14 april 2024 Fernijd

🕔10:00, 12.Apr 2024

De Gaastmar Pieltsjerke, 9.30 oere ds. C. Corporaal Eastermar De Hege Stins, 9.30 oere ds. A. Elverdink Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 9.30 oere ds. T.T. Osinga Foudgum Mariatsjerke, 9.30 oere hr. G.H. Visser Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere hr. B. Akkerman

Lês it folsleine artikel