Op reis nei Athene

Op reis nei Athene Fernijd

🕔07:00, 28.Jun 2020

Meditaasje It is hast fakânsjetiid. Dit jier geane in soad minsken, foaral fanwegen it risiko fan besmetting mei it koroanafirus, net nei it bûtenlân. De measten bliuwe ticht by hûs, en dat kin ek hiel goed wêze. Wat is der

Lês it folsleine artikel
Fryske Fespers op ôfstân

Fryske Fespers op ôfstân

🕔18:54, 26.Jun 2020

Sûnt 1991 al wurdt elke fjirde snein fan de moanne in folslein Frysktalige fespersfiering hâlden yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert. Dat koe dizze koroanamoannen net “yn it echt”; dat as ôfsluting fan it seizoen 2019-2020 is der foar sneintejûn

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 28 juny 2020

Frysktalige tsjerketsjinst 28 juny 2020

🕔19:36, 25.Jun 2020

Fesper Waalske tsjerke Ljouwert digitaal te beharkjen Tradisjoneel wurdt op de fjirde snein fan de moanne yn de Waalske tsjerke fan Ljouwert in Fryske ferper fierd. Nei in ûnderbrekking fan trije moanne sil op snein 28 juny thús in fesper

Lês it folsleine artikel
‘It libben heech hâlde’

‘It libben heech hâlde’

🕔07:00, 21.Jun 2020

Meditaasje Yn ús tsjerke yn Ynskedee hawwe wy fan Jiskewoandei ôf oant de Pinkster ta út it bibelboek Eksodus lêzen – wy folgen dêrmei de alternative line fan it Oekûmenysk lêsroaster: hûndert dagen Eksodus. Wylst wy mei de tariedingen dwaande

Lês it folsleine artikel
Snein 28 juny de lêste tsjerketsjinst by Omrop Fryslân

Snein 28 juny de lêste tsjerketsjinst by Omrop Fryslân

🕔07:51, 18.Jun 2020

Op snein 28 juny stjoert Omrop Fryslân foar de lêste kear live in tsjerketsjinst út, út de Martinitsjerke yn Frjentsjer wei. Sûnt it útbrekken fan de koroanakrisis hat Omrop Fryslân dat yn gearwurking mei de protestantske gemeente fan Frjentsjer alle

Lês it folsleine artikel
Sakramintsdei

Sakramintsdei Fernijd

🕔04:00, 14.Jun 2020

Meditaasje  Twadde Krystdei, Twadde Peaskedei, Twadde Pinksterdei binne ûnbekende feestdagen yn it bûtenlân. We hawwe dy feestdagen te tankjen oan de reformaasje. It binne kompensaasjedagen foar alle frije dagen dy’t ferdwûnen, trochdat de roomske feestdagen net mear fierd waarden. Earlik

Lês it folsleine artikel
Trinitatis

Trinitatis Fernijd

🕔07:00, 7.Jun 2020

Meditaasje De snein nei Pinkster hat yn ’e tradysje fan de tsjerke de namme Trinitatis krige. De snein fan de Trije-ienheid. Ferline wike ha wy it feest fierd fan it kommen fan de hillige Geast, dy’t ús yn steat stelt

Lês it folsleine artikel
In nije Pinksterbeweging

In nije Pinksterbeweging

🕔07:00, 1.Jun 2020

Skôging In nije pinksterbeweging, sa soe men de pinkstergroetaksje wol neame kinne, dy’t al hiel wat jierren troch de protestantse gemeente te Goutum c.a. holden is. As in tige positive reaksje op it op himsels wol negatyf te beoardieljen feit

Lês it folsleine artikel
Pinksterfeest 2020: Gods help yn bange tiden

Pinksterfeest 2020: Gods help yn bange tiden Fernijd

🕔07:00, 31.May 2020

Meditaasje It minskdom tizet wakker om mei de fraach: Hoe is God wurksum yn de wrâld? Yn bange dagen wurdt dy godsfraach driuwend. Ik fyn altiten stipe en hope yn ien fan de lêste wurden fan Jezus: ‘Bliuw dêrom yn

Lês it folsleine artikel
It Nijs giet troch mei digitale oertinkingen

It Nijs giet troch mei digitale oertinkingen

🕔10:58, 30.May 2020

Doe’t de koroanamaatregels it hâlden fan tsjerketsjinsten foarearst ûnmooglik makken, naam It Nijs it inisjatyf en publisearje alle sneinen in Frysktalige meditaasje. It foarnimmen wie om dat fan de Peaske oant en mei de Pinkster te dwaan. Foargongers fan ferskillende

Lês it folsleine artikel