Fryske Tsjerkedei

Fryske Tsjerkedei

🕔19:55, 24.Oct 2021

Ynstjoerd Fryske Tsjerkedei Tema: Ljocht en Fjoer Dit moat ik mar efkes foar jim oersette: Friese Kerkendag, thema: Licht en Vuur. Sa, ik hoopje dat jim my fierder folgje kinne. Ljocht en Fjoer, dat wiene de ienichste Fryske wurden yn

Lês it folsleine artikel
‘Fûnemintboek’ Menno Simons (4)

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (4) Fernijd

🕔07:05, 24.Oct 2021

Wat hjiroan foarôf gie: ‘Fûnemintboek’ Menno Simons (3) | It Nijs Ut Haadstik 3. It leauwe ynlaat troch Eric Hoekstra It haadstik ‘It leauwe’ is by Menno in tige koart haadstik, wylst it by Luther en Kalvyn wiidweidiger is. Menno

Lês it folsleine artikel
Grutte helden, binne ek mar minsken

Grutte helden, binne ek mar minsken Fernijd

🕔07:00, 24.Oct 2021

Oertinking “Pake soe fertelle oer Simson!” Ja, pake stoarre foar him út. Hy tocht deroan hoe’t Simson de ferkearde wei opgie. Hoe’t hillich fjoer ûnhillich waard. Hy wist it ek fan himsels. Grutte minsken kinne ek leech falle. Simson wie

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 oktober 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 oktober 2021 Fernijd

🕔07:00, 22.Oct 2021

Dokkum Evangelyske Gemeente de Rank, 10.00 oere, hr. K. Feddema Ferwert Liudgertsjerke, 9.30 oere, ds. P. Beintema Hallum Sint-Martentsjerke, 9.30 oere, hr. J.H. Helfferich Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere, ds. T. Osinga Nijemardum De Hoekstien, 11.00 oere, hr. H. Gilliam

Lês it folsleine artikel
‘Fûnemintboek’ Menno Simons (3)

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (3) Fernijd

🕔07:10, 17.Oct 2021

Wat hjiroan foarôf gie: ‘Fûnemintboek’ Menno Simons (2) | It Nijs Ut Haadstik 2. It wiere boete dwaan ynlaat troch Eric Hoekstra De haadstikken 1 en 2 binne tige koart. Dêr falt fuort en daalks in grut ferskil yn skriuwstyl

Lês it folsleine artikel
Reformaasje

Reformaasje Fernijd

🕔07:00, 17.Oct 2021

Oertinking De beweging dy’t Luther, Zwingli en Kalvyn op gong brocht ha, neame wy de reformaasje. Yn Nederlân wie yn it begjin fan de 19de iuw ek sa’n opwekkingsbeweging: it Reveil en yn Fryslân: it Frysk reveil. It boek Deuteronomium

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 17 oktober 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 17 oktober 2021 Fernijd

🕔07:00, 15.Oct 2021

Blije De Haven, 11.00 oere, ds. A. Elverdink Drachten Grutte Tsjerke, 11.00 oere, ds. O. Reitsma Droegeham Grifformeard-frijmakke tsjerke, 9.30 oere, ds. J. Nutma Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, ds. U.Tjallingii Kollumersweach Grutte tsjerke, 9.30 oere, hr. P. Knijff Makkum Doaniatsjerke,

Lês it folsleine artikel
‘Fûnemintboek’ Menno Simons (2)

‘Fûnemintboek’ Menno Simons (2)

🕔07:42, 10.Oct 2021

Wat hjiroan foarôf gie: ‘Fûnemintboek’ Menno Simons (1) | It Nijs Ut Haadstik 1. De Tiid fan Genede ynlaat troch Eric Hoekstra It ûnderwerp fan it earste haadstik fan Menno syn Fûnemintboek is oars as it begjinhaadstik fan Kalvyn syn

Lês it folsleine artikel
De partner ferlieze

De partner ferlieze

🕔06:59, 10.Oct 2021

Oertinking Tsjin de neisten fan in minske op it stjerbêd sei ik faak: “As it safier is, skilje dan net direkt de boade, bliuw sitten by de leave deade, lit it op jim ynwurkje, doch wat it hert jim ynjout.”

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 10 oktober 2021

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 oktober 2021 Fernijd

🕔07:00, 8.Oct 2021

Bitgummole Prot. tsjerke, 9.30 oere ds. A.Terlouw De Gordyk Moetingstsjerke, 9.30 oere hr. R. Walinga Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere fr. S. Sterk-de Boer    

Lês it folsleine artikel