Net mear skrieme

Net mear skrieme

🕔06:56, 29.Nov 2020

Oertinking by Jesaja 40,1-11 Alle jierren opnij wurdt dit stik fan Jesaja lêzen. En alle jierren opnij lit it minsken oereinkomme út harren striid en fertriet en jout it nije moed. Der komt in ein oan alle striid en lijen,

Lês it folsleine artikel
In bult minske-aksje is om ’e nocht

In bult minske-aksje is om ’e nocht Fernijd

🕔07:00, 22.Nov 2020

Oertinking In beafeartsliet. Fan Salomo. As de Heare it hûs net bout, om ’e nocht wurkje de bouwers deroan; as de Heare de stêd net hoedet, om ’e nocht is de wachter op syn iepenst Om ’e nocht is it,

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinst 22 novimber 2020 Fernijd

🕔07:00, 20.Nov 2020

Tsiende snein fan de hjerst lêste snein fan it tsjerklik jier Ljouwert Grutte of Jakobinertsjerke, 19.00 oere Fesperfiering û.l.f. ds. A. Terlouw, mei Martha de Boer-van Slooten, lektor, Gerwin Hoekstra, oargelist en Tryntsje van der Veer, Bonne Doller en Teake

Lês it folsleine artikel
Leauwe en libben

Leauwe en libben

🕔07:00, 15.Nov 2020

Oertinking “Der stiet beskreaun yn ’e profeten: ‘En se sille allegearre fan God sels ûnderwiis krije!’ Elk dy’t harket nei wat Myn Heit him leart, komt by My. Net, dat ien Myn Heit oait sjoen hat, inkeld hy dy’t by

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten

Frysktalige tsjerketsjinsten

🕔12:53, 13.Nov 2020

Achtste snein fan de hjerst Droegeham Grifformeard-frijmakke, 9.30 o., ds. D.J. Welfing (online) Eastermar De Hege Stins, 9.30 o., ds. W. Veltman (net de tsjerke fan de foto hjirnjonken)        

Lês it folsleine artikel
It Ryk is alles

It Ryk is alles Fernijd

🕔07:00, 8.Nov 2020

Oertinking ‘It is mei it himelske Ryk as mei in skat dy’t yn in stik lân ferburgen lei. De man dy’t him fûn, bedobbe him wer. Hy wie der tige mei op ’t snjit, ferkocht earst alles wat er hie,

Lês it folsleine artikel
Aldersielen

Aldersielen Fernijd

🕔07:00, 1.Nov 2020

Oertinking Op Aldersielen – 2 novimber – wurde de ferstoarnen betocht. Wy tinke werom oan dy’t ús dierber wiene en steane stil by it gemis. Oarspronklik wie dat in roomske tradysje op de dei folgjend op Alderheljen. Foar alle minsken

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020

🕔18:04, 30.Oct 2020

Seisde snein fan de hjerst Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., frou J. Mulder-Vogelzang Holwert Fermanje, 9.30 o., ds. R.P. Yetsenga Jobbegea Prot. tsjerke (K. Molwei 19), 9.30 o., U. Zwaga

Lês it folsleine artikel
Moederaasje

Moederaasje Fernijd

🕔07:00, 25.Oct 2020

Oertinking Wurkje oan in duorsume wrâld fan leafde, rjochtfeardichheid, frede en barmhertichheid jout hoop. Netsjinsteande de tsjinslaggen en pleagen dy’t ús allegear teisterje, sawol hjoed-de-dei as yn it ferline, bliuwt ús oars net oer as hoek te hâlden yn it

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 25 oktober 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 25 oktober 2020

🕔08:09, 24.Oct 2020

Fiifde snein fan de hjerst Dronryp Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga, dooptsjinst Ljouwert Grutte Tsjerke, 19.00 o., ds. P. Beintema, fesperfiering; Teake Posthuma, lektor, Gerwin Hoekstra, oargel en Elske Roorda-Posthuma, klarinet (oanmelde fia fryskefesper@gmail.com) 1) Sumar Doarpstsjerke, 11.00 o.,

Lês it folsleine artikel