Briefkje (115): Grut ferlet fan Fryske les

Briefkje (115): Grut ferlet fan Fryske les Fernijd

🕔08:00, 14.Maaie 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan fjirtjin dagen lyn. Bêste Ed, It earste ûnderwerp yn dyn brief fan ferline wike gean ik noch efkes op troch. Dat gie oer dûbeldjerre of dûbelddjerre en oer it feit dat

Lês it folsleine artikel
Briefkje (114): Kennis fan grammatika needsaaklik om digitale systemen yn ’e stokken te hâlden.

Briefkje (114): Kennis fan grammatika needsaaklik om digitale systemen yn ’e stokken te hâlden.

🕔08:00, 30.Apr 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief fan ferline wike. Bêste Jan, grappich om te lêzen dat niget en leafde liede kinne ta swierrichheden. Miskien sels wol ta argewaasje, tink ik der fuort by. Want dat kriget men as

Lês it folsleine artikel
Briefkje (113 ): Allegearre op Fryske les, blinder!

Briefkje (113 ): Allegearre op Fryske les, blinder!

🕔07:55, 23.Apr 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Wat kin niget oan (sis mar leafde foar) taal soms in swierrichheden meibringe! Do giest ferline wike efkes yn op it ynkonsekwinte yn neislachwurken. Do doeldest doe

Lês it folsleine artikel
Briefkje (112): Yninoarslaan of yninoar slaan?

Briefkje (112): Yninoarslaan of yninoar slaan? Fernijd

🕔08:00, 16.Apr 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief fan ferline wike. Bêste Jan, De útdrukking ‘de lapen gearsmite’ docht faaks wat âlderwetsk oan, mar is neffens my noch wol yn libben gebrûk, want men sjocht it noch geregeld yn advertinsjes

Lês it folsleine artikel
Briefkje (111): Is trouwen itselde as gearwurkjen?

Briefkje (111): Is trouwen itselde as gearwurkjen?

🕔07:57, 9.Apr 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Der bliuwe altyd lytse ferskillen yn persoanlik taalgefoel en dat we it dêr oer hawwe moatte, dat wie de einkonklúzje yn dyn brief fan ferline wike. No

Lês it folsleine artikel
Briefkje (110): Taalkompetinsje út gefoel en redenearjen

Briefkje (110): Taalkompetinsje út gefoel en redenearjen

🕔08:18, 2.Apr 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêst brief. Bêste Jan, in gedicht fan Willem Wilmink oer in siik bern begjint mei de fragen: ‘Waar ben ik? Waar ben ik aangeland?’ Dat is krekt wat de titel boppe dyn brief

Lês it folsleine artikel
Briefkje (109): Wêr bin ik bedarre?

Briefkje (109): Wêr bin ik bedarre? Fernijd

🕔08:00, 26.Mar 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Do neamdest yn dyn brief fan ferline wike dat we by ‘oare ienheden’ it inkeldtal brûke as der in getal foar stiet. As foarbylden joechst: trije mingel,

Lês it folsleine artikel
Briefkje (108): Kultuerferskil

Briefkje (108): Kultuerferskil Fernijd

🕔08:00, 19.Mar 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, dat wie in nijsgjirrich brief, ferline wike, en ik wol dy graach útlizze watfoar nijsgjirrichs oft ik deryn lêzen haw. It idiomatysk ferskil tusken de Hollânske wurden zonde/schande en

Lês it folsleine artikel
Briefkje (107): Gefoelswearde

Briefkje (107): Gefoelswearde

🕔08:48, 12.Mar 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief. Bêste Ed, Do sleatst dyn brief fan ferline wike mei in fraach ôf: “Of bin ik dêr mis mei?” Dy fraach sloech op it idiomatysk ferskil tusken it Hollânske zonde/schande en

Lês it folsleine artikel
Briefkje (106): Samar in wurdsje?

Briefkje (106): Samar in wurdsje?

🕔08:00, 5.Mar 2024

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn lêste brief. Bêste Jan, ynformaasje op in begryplike wize oerbringe mei in grammatikale sin sûnder (te) wiidweidich taalgebrûk, falt noch net ta. Dat dêr wat tinkwurk mei anneks is, hasto my ferline wike

Lês it folsleine artikel