Ferlinging subsydzjeregeling enerzjykoöperaasjes Fryslân

Ferlinging subsydzjeregeling enerzjykoöperaasjes Fryslân Fernijd

🕔08:10, 9.Dec 2023

Enerzjykoöperaasjes yn Fryslân kinne subsydzje oanfreegje foar it lokaal opwekjen en it besparjen fan enerzjy. Mei de dêrfoar ornearre tegoedbonregeling foar enerzjykoöperaasjes yn Fryslân kinne se foar elk projekt maksimaal € 5.000,- krije. De subsydzje is bedoeld foar it ynhieren

Lês it folsleine artikel
‘Utstoarne’ eamelstikelbaarch nei 62 jier filme

‘Utstoarne’ eamelstikelbaarch nei 62 jier filme

🕔09:43, 8.Dec 2023

In ynternasjonale groep fan wittenskippers hat by in ekspedysje op Nij-Guinea foar it earst bylden fan de Attenborough-fachtstikelbaarch makke. Dêrmei is nei goed sechstich jier ek bewiisd dat de bistesoarte net útstoarn is, sa’t tocht waard. It iennige eksimplaar dat

Lês it folsleine artikel
Temajûn ‘De grutte omslach’ mei Jan Rotmans yn Boalsert

Temajûn ‘De grutte omslach’ mei Jan Rotmans yn Boalsert

🕔08:57, 8.Dec 2023

Op moandei 11 desimber wurdt yn Hotel De Groene Weide yn Boalsert in temajûn oer transysjes en duorsumens holden. Jan Rotmans sprekt dêr oer syn misje: ‘Wy libje net yn in tiidrek fan feroaring, mar yn in feroaring fan tiidrek.’

Lês it folsleine artikel
FryslânDOK ‘It smelle paad’: kuierrûte by tsjerken lâns

FryslânDOK ‘It smelle paad’: kuierrûte by tsjerken lâns Fernijd

🕔08:16, 7.Dec 2023

Yn Fryslân en Grinslân rint in proef om doarpstsjerken it middelpunt te meitsjen fan besinningstoerisme. It Ziltepad, in nije kuierrûte, besiket de tsjerken in nij plak te jaan yn in tiid dêr’t tsjerkegong al jierren yn weromrint, mar der wol

Lês it folsleine artikel
Fergetten gierst moat útkomst wêze foar rysprobleem yn Yndia

Fergetten gierst moat útkomst wêze foar rysprobleem yn Yndia

🕔10:25, 2.Dec 2023

It is net streksum, fergriemt wetter en draacht by oan klimaatferoaring. Dochs leit rys alle dagen op it board fan de measte Yndiërs. Hoewol’t honger hast net mear foarkomt, is ûnderfieding in grut probleem yn Yndia. Rys draacht boppedat by

Lês it folsleine artikel
Subsydzjeregeling wolfkearende maatregels útwreide

Subsydzjeregeling wolfkearende maatregels útwreide Fernijd

🕔08:17, 1.Dec 2023

Oanfregers fan de subsydzjeregeling ‘Voorkomen schade door wolven’ krije tenei de subsydzje foardat se wolfkearende roasters oanskaffe. Earder wie dat efterôf, mar Deputearre Steaten meitsje de subsydzjeregeling no tagonkliker foar de feehâlders. Foar kij, hynders en ponnys jildt de subsydzjeregeling

Lês it folsleine artikel
Wichtichste ôfspraak fan Parys net op wurklist klimaattop Dubai

Wichtichste ôfspraak fan Parys net op wurklist klimaattop Dubai

🕔09:03, 30.Nov 2023

Mei mar leafst 70.000 dielnimmers wurdt de klimaattop yn Dubai de grutste dy’t ea holden is. It is alwer it 28e oerlis dêr’t de wrâld ôfspraken yn besiket te meitsjen om de opwaarming fan de ierde te beheinen. Hjoed begjint

Lês it folsleine artikel
Provinsje Fryslân sjit 18 miljoen euro foar agrarysk natuerbehear foar

Provinsje Fryslân sjit 18 miljoen euro foar agrarysk natuerbehear foar

🕔08:18, 26.Nov 2023

It Agrarysk Natuer- en Lânskipsbehear (ANLb) yn Fryslân kriget in stevich ferfolch, nettsjinsteande in tekoart op de begrutting troch it heger wurden fan de behearskosten. De provinsje nimt syn ferantwurdlikheid foar de agraryske kollektiven en hat besletten om it tekoart

Lês it folsleine artikel
Grutter draachflak foar beskerme bistesoarten troch simpeler proseduere (fer)bouoanfragen

Grutter draachflak foar beskerme bistesoarten troch simpeler proseduere (fer)bouoanfragen

🕔08:08, 25.Nov 2023

Bistesoarten lykas de flearmûs, húsmosk, protter, tsjerkûle of swel fiele harren thús yn gebouwen. Se binne by wet beskerme en meie net deade wurde en harren nêsten en ferbliuwplakke meie net fersteurd wurde. Wa’t as partikulier ferbouwe of isolearje wol,

Lês it folsleine artikel
Regygroep Guozzen jout advys oer guozzebelied

Regygroep Guozzen jout advys oer guozzebelied

🕔08:18, 24.Nov 2023

Koartlyn hat de Regygroep¹ Guozzen syn advys oan de provinsje oanbean. It is bedoeld foar it nije provinsjaal guozzebelied. De regygroep hat de deputearre frege om it advys mei te nimmen by de útwurking fan nij guozzebelied. Yn ’e maitiid

Lês it folsleine artikel