Live sjen nei briedende see-earnen yn Alde Feanen

Live sjen nei briedende see-earnen yn Alde Feanen

🕔15:08, 19.Feb 2018

Juster, 18 febrewaris, binne ûnder it programma Vroege Vogels op NPO Radio 1 de kamera’s fan ‘Beleef de Lente’ oanset. Sa kin elkenien de kommende moannen live meigenietsje fan it leafdeslibben fan ûnder mear de wâldûle, stienûle, noardske falk en

Lês it folsleine artikel
Greenpeace demonstrearret tsjin gasboarrings Skiermûntseach

Greenpeace demonstrearret tsjin gasboarrings Skiermûntseach

🕔22:49, 16.Feb 2018

Greenpeace hat freed aksjefierd op ‘e Noardsee. De miljeu-organisaasje wol foarkomme dat it Britske bedriuw Hansa Hydrocarbons by Skiermûntseach gas út it Waad hellet. Greenpeace is ûnder oaren benaud foar grûnfersakjen, wat it Waadlânskip ferneatigje kin en de oarsaak wurde kin

Lês it folsleine artikel
Lytse talen binne komplekser as grutte

Lytse talen binne komplekser as grutte

🕔22:39, 16.Feb 2018

As talen mear sprekkers krije, wurdt de grammatika nei in skoftsje ek ienfâldiger. Lytse talen binne dêrtroch grammatikaal komplekser as talen mei in protte sprekkers. Foar wurdskat jildt it omkearde: grutte talen hawwe faak in grutter tal wurden as lytse.

Lês it folsleine artikel
Ekstra jild foar splis lân

Ekstra jild foar splis lân

🕔06:46, 14.Feb 2018

Der komt € 180.000 ekstra beskikber foar boeren om harren lân wieter te meitsjen. Dat is goed foar de greidefûgels. It ekstra jild is allinne beskikber foar boeren dy’t ein ferline jier in oanfraach yntsjinnen. Der waard doe € 180.000

Lês it folsleine artikel
Bioferskaat

Bioferskaat Fernijd

🕔20:00, 10.Feb 2018

Kollum fan Jan Willem Zwart Yn in seal sitte grif hûndert boeren út de Noardlike Fryske Wâlden. Der wurdt in presintaasje holden oer biodiversiteit. De feriening Noardlike Fryske Wâlden hat krekt in ynventarisaasje holden oer de plantesoarten dy’t yn de

Lês it folsleine artikel
Skimerljocht makket dom

Skimerljocht makket dom

🕔15:10, 9.Feb 2018

Rotten dy’t in protte tiid ferbringe yn rûmten mei swak ljocht, wurde dommer. Om’t harren dei-en-nachtritme dat fan minsken gâns beliket, leit it yn ‘e reden dat soks foar dyen net botte oars is. It ûndersyk is útfierd troch Joel

Lês it folsleine artikel
Sterker plattelân troch bydrage foar fernijing

Sterker plattelân troch bydrage foar fernijing

🕔20:34, 6.Feb 2018

Der komt in regeling foar fernijingen yn de lânbou. De Provinsje lûkt der € 900.000 foar út. De regeling is foar boeren dy’t ynvestearje yn metoaden dy’t ek goed binne foar bygelyks de greidefûgel of it beheinen fan de útstjit

Lês it folsleine artikel
Temperatuerrekôrs litte klimaatopwaarming sjen

Temperatuerrekôrs litte klimaatopwaarming sjen

🕔18:10, 3.Feb 2018

Ferline wike woansdei is der wer in deitemperatuerrekôr brutsen: mei 14,4 °C hie it sûnt 1901 noch nea sa waarm west. It âlde deirekôr út 1960 waard dêrmei ferpolvere, want dat stie op 12,1 °C. Der is wol krityk op

Lês it folsleine artikel
De Greidhoeke. Kultuerhistoarje fan in ryk greidefûgelgebiet

De Greidhoeke. Kultuerhistoarje fan in ryk greidefûgelgebiet

🕔08:59, 2.Feb 2018

Boekoankundiging No’t alle eagen op de kulturele haadstêd Ljouwert rjochte binne, is it in moai momint om ek ris fierder Fryslân yn te dûken. Tusken de fjouwer Fryske stêden Ljouwert, Frjentsjer, Boalsert en Snits leit nammentlik it iuwenâlde lânskip ‘de

Lês it folsleine artikel
Provinsjes wolle grutte projekten yn Waadgebiet

Provinsjes wolle grutte projekten yn Waadgebiet

🕔08:22, 1.Feb 2018

Noard-Hollân, Grinslân en Fryslân hawwe it Mearjierreprogrammma (MJP) Ynvestearringsramt fêststeld. Dat jout de mooglikheid om grutte en mearjierrige projekten en programma’s yn it Waadgebied te realisearjen. Dêrfoar is earder it Ynvestearringsramt Waadgebied (IKW) fêststeld. Sintraal doel dêrfan is it duorsumer

Lês it folsleine artikel