Sâltwinning ûnder de loep

Sâltwinning ûnder de loep

🕔08:52, 15.Oct 2019

Wat binne de gefolgen fan sâltwinning en wat is eins it belang fan sâlt? Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Follow the Money hawwe mei-inoar de sâltwinningssektor ûnder de loep nommen. Dizze wike publisearje se op harren

Lês it folsleine artikel
Libbensgefaarlike kluchten fan demonstrearjende Grinslanner boeren

Libbensgefaarlike kluchten fan demonstrearjende Grinslanner boeren

🕔00:11, 15.Oct 2019

Boeren dy’t it net lykfine kinne mei de nije provinsjale maatregel om de ammoniakútstjit te beheinen, hawwe moandei raar wurk makke yn Grinslân. Hja setten manmachtich mei trekkers nei de Grinzer binnenstêd en kloften dêr gear op it Martinytsjerkhôf en

Lês it folsleine artikel
Jane Fonda (81) oppakt by klimaatprotest Washington

Jane Fonda (81) oppakt by klimaatprotest Washington

🕔09:43, 12.Oct 2019

De Amerikaanske aktrise Jane Fonda hat in oeremannich fêstsitten op in plysjeburo yn Washington nei’t se oanholden wie by in klimaatdemonstraasje. Op bylden is te sjen hoe’t de 81-jierrige Fonda mei oaren demonstrearret op de treppen fan it Kapitoal, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Ferfolchûndersyk takomst Hegewarren

Ferfolchûndersyk takomst Hegewarren

🕔19:03, 11.Oct 2019

Ferfolchûndersyk moat útwize wat de bêste takomst is foar feanpolder de Hegewarren. Dêrby komme mooglikheden yn byld foar it heljen fan klimaatdoelen, it tsjingean fan boaiemdelgong en in sakjen fan kosten foar wetterbehear. Der binne ek kânsen foar greidefûgels, bioferskaat

Lês it folsleine artikel
Boereprotest yn Ljouwert

Boereprotest yn Ljouwert

🕔16:19, 11.Oct 2019

Yn Ljouwert hat in boereprotest ta grutte ferkearsproblemen yn de binnenstêd laat. Tusken de hûndert en twahûndert boeren wiene mei trekkers nei it provinsjehûs riden om te protestearjen tsjin in omstriden provinsjemaatregel om de stikstofympasse te trochbrekken. Dy kaam derop

Lês it folsleine artikel
Nuon makket ek yn Fryslân plak foar Vattenfall

Nuon makket ek yn Fryslân plak foar Vattenfall

🕔10:13, 10.Oct 2019

It merk Nuon is sûnt twa dagen, nei presys 26 jier, definityf út Nederlân ferdwûn. Ferline jier makke nutsbedriuw Nuon buorkundich dat syn namme stadichoan feroarje soe yn dat fan memmebedriuw Vattenfall – al tsien jier eigner fan Nuon. Klanten

Lês it folsleine artikel
Oar bermbehear foar ynsekten yn Súdwest-Fryslân

Oar bermbehear foar ynsekten yn Súdwest-Fryslân

🕔09:00, 5.Oct 2019

Súdwest-Fryslân wol de kommende jierren de omstannichheden fan bijen, flinters en oare ynsekten ferbetterje troch de bermen op in oare wize te behearen. Ynsekten moatte har sa ûnbeheind ferpleatse en útwreidzje kinne tusken ferskate natuergebieten, stêden en doarpen. Oanlieding is

Lês it folsleine artikel
Regiodeal natuerynklusive lânbou ûndertekene

Regiodeal natuerynklusive lânbou ûndertekene

🕔09:09, 4.Oct 2019

De Regiodeal natuerynklusive lânbou kin no fan start. Op de Natuertop op woansdei 2 oktober setten de deputearren fan de trije Noardlike provinsjes en it ministearje fan Lânbou harren hanteken ûnder de ôfspraak. De provinsjes ynvestearje mei-inoar tsien miljoen euro.

Lês it folsleine artikel
Nei ús de sûndfloed

Nei ús de sûndfloed

🕔08:48, 4.Oct 2019

Hat Nederlân oer in iuw noch wol deselde kustline as no? Wêrom fersette lokale fiskers yn Jakarta harren tsjin de oanlis fan de seedyk dy’t de metropoal beskermje moat? Wat bart der mei de befolking as in lân lykas Kiribati

Lês it folsleine artikel
It Fryske Gea makket him ‘Sterk foar fisk’

It Fryske Gea makket him ‘Sterk foar fisk’

🕔15:45, 3.Oct 2019

Mei mear as 10.000 ha oan wetterrike gebieten hat It Fryske Gea in bysûndere ferantwurdlikheid foar wetternatuer en fisk yn Fryslân. De natuerorganisaasje hat ferskate maatregels foar bettere wetterkwaliteit en foar fiskmigraasje nommen. Der wie lykwols noch net in oerkoepeljende

Lês it folsleine artikel