Histoarysk rûndeel Rysterbosk wer te sjen

Histoarysk rûndeel Rysterbosk wer te sjen

🕔15:24, 12.Dec 2019

It Fryske Gea hat in histoarysk rûndeel yn de Rysterbosk yn syn histoaryske steat werombrocht. Yn ’e iuwenâlde bosk rint de ‘Middelleane fan it eardere lânhûs Huize Rijs ôf de bosk yn. By de leane lâns rint yn ’e midden

Lês it folsleine artikel
‘Magic Box’ wurket tsjin itenfergriemerij

‘Magic Box’ wurket tsjin itenfergriemerij

🕔10:21, 12.Dec 2019

Sa’n ien miljoen Nederlanners hawwe har al oanmeld foar de app Too good to go. Oan ’e ein fan de dei kinne se in saneamde Magic Box keapje, bygelyks by in restaurant of in bakker. Dêryn sitte bôle, suvel, grienten

Lês it folsleine artikel
Fryslân stimt ûnder betingst yn mei lanlike beliedsregels stikstof

Fryslân stimt ûnder betingst yn mei lanlike beliedsregels stikstof

🕔09:53, 12.Dec 2019

De provinsje Fryslân hat ûnder betingst ynstimd mei de foarstelde lanlike beliedsregels. Dy hâlde better rekken mei de belangen fan de Fryske (agraryske) bedriuwen. It úteinlike beslút wachtet op it stânpunt fan it kabinet oer it beweidzjen en bedongjen en

Lês it folsleine artikel
Grutte protestmars yn Madrid

Grutte protestmars yn Madrid

🕔09:39, 7.Dec 2019

Yn Madrid rûnen freedtejûn tsientûzenen minsken mei yn in klimaatmars. Yn de Spaanske haadstêd wurdt ek de klimaattop COP25 holden. De demonstranten rôpen de polityk op om mear aksje te ûndernimmen om de opwaarming fan de ierde tsjin te gean.

Lês it folsleine artikel
Mooglik nije boere-aksjes mei Kryst

Mooglik nije boere-aksjes mei Kryst

🕔09:30, 6.Dec 2019

Boeren tinke deroer om opnij aksje te fieren. Foar de krystdagen soene distribúsjesintra beset wurde moatte, sadat minsken net genôch iten yn ’e hûs helje kinne. Aksjegroep Farmers Defence Force oerleit no moandei oer de mooglikheden fan in nije protestaksje.

Lês it folsleine artikel
Faksjuery: Omrin duorsumste bedriuw fan Nederlân

Faksjuery: Omrin duorsumste bedriuw fan Nederlân

🕔09:19, 6.Dec 2019

Omrin is keazen ta duorsumste bedriuw fan Nederlân. Dat is tongersdeitejûn bekendmakke troch de faksjuery fan Stichting Nederlân CO2 Neutraal. John Vernooij, direkteur fan Omrin, krige fan Hanna Verboom de bokaal foar ‘Duorsumste bedriuw fan 2019’. De wrâldbefolking groeit, der

Lês it folsleine artikel
Natuerynklusyf ek goed foar de bijen

Natuerynklusyf ek goed foar de bijen

🕔10:37, 5.Dec 2019

Jetze Botma en Leon Steeghs binne in moai foarbyld fan aktyf bijebehear yn de lânbou. De manlju buorkje biologysk en natuerynklusyf op de Botmapleats yn Ingwierrum en ferbouwe dêr benammen grienten en nôt. Goed tritich persint fan de grûn leit

Lês it folsleine artikel
It wurdt tinken mei it oanpakken fan de feangreiden

It wurdt tinken mei it oanpakken fan de feangreiden

🕔22:58, 3.Dec 2019

In miks fan maatregels docht it meast fertuten om boaiemdelgong en CO2-útstjit tsjin te gean en tagelyk de lânbou in duorsum takomstperspektyf te bieden. Dat blykt út de maatskiplike koste-bate-analyze (MKBA) ‘Remming boaiemdelgong Frysk feangreidegebiet’, dy’t de Provinsje Fryslân en

Lês it folsleine artikel
“Bûtenkatten oertrêdzje Europeeske regels”

“Bûtenkatten oertrêdzje Europeeske regels”

🕔20:38, 1.Dec 2019

Losrinnende katten meitsje oare bisten dea, lykas mûzen en fûgels. Twa wittenskippers fan de Universiteit fan Tilburch stelle yn in artikel yn Journal of Environmental Law dat katten ‘de grutste útroeiers fan diersoarten fan de wrâld binne” en dat minsken

Lês it folsleine artikel
Stikstof: Provinsje hâldt fêst oan Fryske oanpak

Stikstof: Provinsje hâldt fêst oan Fryske oanpak

🕔09:01, 30.Nov 2019

It Ryk en de provinsjes hawwe freed oerlis fierd oer de oanpak stikstof. Nei oanlieding fan dat oerlis komt it IPO mei in ferklearring. De provinsje Fryslân komt mei syn eigen ferklearring: “Krekt as op 17 oktober lêstlyn kommunisearre is,

Lês it folsleine artikel