Ferfolchpetear stikstofproblematyk

Ferfolchpetear stikstofproblematyk

🕔15:08, 21.Nov 2019

Dizze wike krije de petearen oer de stikstofproblematyk mei de oanbelangjende sektoaren yn Fryslân in ferfolch. Fertsjintwurdigers fan lânbou, natuer, bou, transport en bedriuwslibben sille yn petear oer oplossingen foar de lange en foar de koarte termyn. “It earste petear

Lês it folsleine artikel
‘New deal’ om it lânskip te rêden

‘New deal’ om it lânskip te rêden

🕔08:28, 18.Nov 2019

Woansdei 27 novimber 19.30 oere is yn It Dielshûs yn Wommels de iepenbiere temajûn ‘New Deal om it lânskip te rêden’. De temajûn stiet yn it teken fan de ynrjochting fan ús Fryske lânskip en it gebrûk fan ús grûn.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Panta rhei

Jan Willem Zwart: Panta rhei

🕔20:00, 16.Nov 2019

Kollum Foar my leit in âld boek fan Jac.P.Thijsse. It giet oer de hjerst. Lang lyn hat der ien west dy’t plaatsjes sparre hat by Verkade en dy plaatsjes ien foar ien yn dit boek plakt hat. Bjirken, kattesturten, ferskate

Lês it folsleine artikel
Rom baan foar natuer op provinsjale grûn

Rom baan foar natuer op provinsjale grûn

🕔15:12, 14.Nov 2019

Foar grûn dy’t de provinsje ferpachtet, jilde mei yngong fan takom jier nije regels mei as doel om natuer, bioferskaat en miljeukwaliteit te fersterkjen. It giet om lân dat de provinsje op it stuit net nedich hat en agrariërs pachtsje

Lês it folsleine artikel
Foar in blomriker boerelân

Foar in blomriker boerelân

🕔09:48, 14.Nov 2019

Yn maaie fan dit jier is op inisjatyf fan idealistyske natuerleafhawwers út Fryslân de stichting Bloeiend Boerenland oprjochte. De stichting stribbet nei in sa grut mooglik bioferskaat yn ús lân. Boeren en boargers wurkje gear om foar te kommen dat

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân bêste Kidsproof Museum 2020 yn Fryslân

Natuermuseum Fryslân bêste Kidsproof Museum 2020 yn Fryslân

🕔08:37, 13.Nov 2019

Freed 8 novimber waarden yn it Archeon yn Alphen aan den Rijn de prizen útrikt oan de Bernefreonlikste Musea yn de provinsjes en foar hiel Nederlân. It Natuermuseum Fryslân waard dêrby útroppen ta bêste Kidsproof Museum fan Fryslân. It is

Lês it folsleine artikel
Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

🕔13:14, 12.Nov 2019

Nea earder wie de teloargong fan it Fryske lânskip sa yn it nijs as de ôfrûne jierren. Wat binne de problemen, wat binne de dilemma’s en wat soe der barre moatte om temjitte te kommen oan boeren, bisten, blommen en

Lês it folsleine artikel
Petearen mei Fryslân oer stikstoftûkelteammen

Petearen mei Fryslân oer stikstoftûkelteammen

🕔09:36, 9.Nov 2019

Yn de kommende twa wike sil de provinsje Fryslân mei belanghawwende sektoaren redendiele oer de stikstoftûkelteammen. Yn dizze faze hat de provinsje petearen mei fertsjintwurdigers út ’e lânbou, natuer, bou, ferfier en bedriuwslibben. Dy petearen binne in earste oanset nei

Lês it folsleine artikel
Iris Kroes as ambassadeur foar goed ôffal skieden

Iris Kroes as ambassadeur foar goed ôffal skieden

🕔09:04, 7.Nov 2019

Iris Kroes wurdt as bekende Nederlanner ynset om it skiftsjen en skieden fan ôffal noch better op ’e kaart te setten. Dêrom spilet se de haadrol yn de tredde searje Bij de mensen thuis foar de gemeentlike publykskampanje ‘Samen halen

Lês it folsleine artikel
Tsjokke smoch yn New Delhi

Tsjokke smoch yn New Delhi

🕔09:01, 5.Nov 2019

Fleantugen dy’t rjochting New Delhi fleane, wurde omlaat fanwege de luchtfersmoarging yn de Yndiaaske stêd. Mear as tritich fleantugen binne snein al op in oar plak lâne, mei’t it sicht te min wie. De luchtfersmoarging is sa ekstreem yn New

Lês it folsleine artikel