Visit Wadden presintearret eigen tydskrift ‘In Eigen Land’

Visit Wadden presintearret eigen tydskrift ‘In Eigen Land’

🕔08:52, 16.Sep 2021

Visit Wadden presintearret it In Eigen Land-tydskrift, dat dizze kear hielendal yn it teken fan it Waad stiet. Mei de redaksjes fan Columbus, FietsActief en Roots makke de organisaasje de spesjale edysje mei mar leafst 101 tips om it Waad

Lês it folsleine artikel
Help by it restaurearjen fan agrarysk kultuerlânskip

Help by it restaurearjen fan agrarysk kultuerlânskip

🕔10:32, 15.Sep 2021

Foar it it restaurearjen en ynrjochtsjen fan it agrarysk kultuerlânskip lykas boerehiemen, wâlkanten, beamwâlen, elzesingels, greppellân, krûderyk gerslân, histoaryske paden of diken hat de provinsje Fryslân in subsydzjeregeling. Der is € 3.120.000 beskikber, ôfkomstich út eigen budzjet en Europeeske middels. Oanslutend op

Lês it folsleine artikel
Skjinne ko kin helpe by stikstofproblematyk

Skjinne ko kin helpe by stikstofproblematyk

🕔08:52, 15.Sep 2021

It makket in ko neat út wêr’t er delskyt of -miicht: yn ’e greide, op ’e stâl of dêr tuskenyn. Sa wie it altyd. Lykwols is it in groep Dútske en Nij-Seelânske wittenskippers slagge om keallen skjin te meitsjen. It

Lês it folsleine artikel
‘Herberch fan Smellingerlân’ siedt iten op lêste Blommeparadyske Streekmerk

‘Herberch fan Smellingerlân’ siedt iten op lêste Blommeparadyske Streekmerk

🕔08:49, 15.Sep 2021

Dit jier binne in protte minsken op de Streekmerk fan it Blommeparadyske yn Kollum yn ’e kunde kommen mei lokaal lekker iten út De Wâlden. It blykt in sukses, in protte minsken komme dêr te boadskipjen en kenne it gesicht

Lês it folsleine artikel
Reidwâl by Fiskmigraasjerivier bewiist syn nut

Reidwâl by Fiskmigraasjerivier bewiist syn nut

🕔09:35, 11.Sep 2021

Fan It Fryske Gea Fan ’e maitiid binne reidblokken út de Makkumerwaard wei mei in skip nei de takomstige fiskmigraasjerivier yn de Ofslútdyk oerbrocht. Dêr is in 400 meter lange reidstripe oanlein. Dy sil foar de fisken in natuerlike oergong

Lês it folsleine artikel
Dei fan Boerinne toant krêft frou op agrarysk bedriuw

Dei fan Boerinne toant krêft frou op agrarysk bedriuw

🕔09:08, 11.Sep 2021

Al in jiermannich is de twadde sneon fan septimber de Dei fan de Boerinne. Boerinnen yn Nederlân litte aloan mear fan har hearre. Se helpe net mear allinnich harren partner, faak binne se foar in part of folslein eigner fan

Lês it folsleine artikel
Minister stimt ta: Ferlinging dong útriden foar tal gemeenten yn Fryslân en Grinslân

Minister stimt ta: Ferlinging dong útriden foar tal gemeenten yn Fryslân en Grinslân

🕔08:44, 2.Sep 2021

Boeren yn in stikmannich spesifike gebieten yn regio Noard meie fjirtjin dagen nei de tastiene datum fan 1 septimber dong útride. Demisjonêr minister Schouten hat de fersiken fan in tal LTO Noard-ôfdielingen honorearre. Betingsten De minister jout yn har brief

Lês it folsleine artikel
‘Kiek’es! fotowedstriid’ fan It Fryske Gea

‘Kiek’es! fotowedstriid’ fan It Fryske Gea

🕔13:28, 1.Sep 2021

Fan It Fryske Gea By de ‘Kiek’es! fotowedstriid’ fan It Fryske Gea hiene de dielnimmers yn augustus de opdracht om yn byld te bringen hoe’t se de natuer belibje en dêrby de fokus te rjochtsjen op ierde, wetter en loft.

Lês it folsleine artikel
Edukaasjeprojekt ‘Takomst foar in unyk lânskip’

Edukaasjeprojekt ‘Takomst foar in unyk lânskip’

🕔13:02, 1.Sep 2021

Fan It Fryske Gea ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ is in lesprogramma foar de groepen 7 en 8 fan de basisskoallen yn noardeastlik Fryslân. By in fjildwurkdei yn de Noardlike Fryske Wâlden learden de bern hoe’t de siedsjes fan in

Lês it folsleine artikel
Deaden by oerstreamingen Tennessee

Deaden by oerstreamingen Tennessee

🕔09:01, 23.Aug 2021

It deadetal fan de oerstreamingen yn de Amerikaanske steat Tennessee is oprûn ta 22. Tsientallen minsken wurde noch mist. Helptsjinsten sykje ûnderstrûpte wenten en pún troch, nei’t in ûnbidich soad rein yn ’e midden fan de steat foar oerstreamingen soarge.

Lês it folsleine artikel