Werom nei 't begjin

Ferdivedaasje

Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 9.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (43)

Pakes comeback (43) Fernijd

🕔08:00, 9.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ê, der is nó al hope, famke. Der is wurk by de rûs. We hâlde inoar hjir ommers allegearre wol warber mei dy papier hinne-en-werskowerij. En as der net genôch briefkes binne om

Lês it folsleine artikel
Tresoar Treast Telefyzje: Eppie Dam

Tresoar Treast Telefyzje: Eppie Dam Fernijd

🕔09:30, 8.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (42)

Pakes comeback (42) Fernijd

🕔08:00, 7.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: No hjirre ommers, jù. Inca-ruïnes. Binne we ferline jier mei Peter hinne weest. Bulten âlde stiennen, mear net. Dat is my te casual. Gau wer fierder (Hy knipt troch). Pake: O, dit is

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker

🕔15:00, 6.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (41)

Pakes comeback (41)

🕔08:05, 6.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Nee, hear. Ik ha in beam fûn, hjirre tusken de huzen, dy’t noch by Brimsma op it hou stie. Dat no hoegde ik der net mear foar te hofkesjongen, lykas doedestiids. Douwe: Koenen

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde Fernijd

🕔09:30, 5.Jul 2020

Lês ek it gedicht fan Nyk de Vries oer fakânsje yn eigen lân. En lês ús waarpraatsje.

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 4.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Sjoerd de Stikelbaarch (gedicht)

Sjoerd de Stikelbaarch (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 4.Jul 2020

Sjoerd de Stikelbaarch hat in skarreltsje sûnt foarige wike, mei de moaie namme Hike. By it snobbersguod kaam er har tsijn, yn de winkel fan Jamin. Sjoerd skepte yn de dropkes om, en Hike stie by de kaugom. Ut de

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (40)

Pakes comeback (40)

🕔08:00, 3.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Der is in skel lûd fan gierende remmen. Douwe sjocht net op fan syn SMS-akitiviteiten. Pake: Dêr sille we Nynke ha. Dan sil ik gau de brân deryn stekke (Dat docht er) Hja sil

Lês it folsleine artikel