Werom nei 't begjin

Ferdivedaasje

Tryn Tok (gedicht)

Tryn Tok (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 6.Jun 2020

Tryn Tok hat de wyn derûnder yn it hinnehok. It is in steatige hin, en har ferstân is net min. Se hâldt de oaren yn de stringen, want dy wolle soms rare dingen. De boer hat oan har ek de

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (24)

Pakes comeback (24) Fernijd

🕔08:00, 5.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: De hiele moarn? En dyn wurk dan? Sytske: Ik ha my siik melden. Pake: Wat sille we no krije, dat kin dochs net samar? Do bist dochs net siik? Do kinst dyn wurk

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (23)

Pakes comeback (23)

🕔08:00, 4.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Beetholden? Hoe, beetholden? Pake: No ja, gewoan, eh, ik haw ’m efkes by de strôt hân. Sytske: By de strot?!? Pake: Ja. Mar ik ha net taknypt, hear. No ja, heechstens in bytsje.

Lês it folsleine artikel
Tresoar Treast Telefyzje oer Rixt

Tresoar Treast Telefyzje oer Rixt

🕔10:00, 3.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 2.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (22)

Pakes comeback (22)

🕔08:00, 2.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ho ris efkes. Eh, moasto net leare? De eksamens komme der dochs oan? Do dochst as hiest fakânsje, mar dizze tiid is dochs bedoeld om te learen? Nynke: Ja, lekker belangryk. Bemoeie jo

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (21)

Pakes comeback (21) Fernijd

🕔08:00, 1.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: Hy is helemaal oerstjoer en hy hoest de hele tiid. Pake: Och, no, fan in bytsje hoastjen giet it stumper wier net dea. Nynke: Jo hè der deagewoan de gek mei, hè? Jo

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔22:04, 30.May 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔15:00, 30.May 2020 Lês it folsleine artikel
Op in minne pinksterdei

Op in minne pinksterdei

🕔07:00, 30.May 2020

In likenis De stoarm gisele de snieflokken hast horizontaal troch de strjitte. De ûnferwachte Besiker stampte de snieprakke fan de skuon foar’t Er oer de drompel stapte en rydboske foar’t Er my de jas oanjoech. Pas folle letter ha ’k

Lês it folsleine artikel