Samar in simmerdei

Samar in simmerdei Fernijd

🕔10:00, 21.Jul 2018

It ûndersteande gedicht pleatste Sander Hoekstra op ús Facebook-side. Mear gedichten en ferhalen binne wolkom. Wy sette alle sneonen ien yn de rubryk Ferdivedaasje. Redaksje It Nijs Samar in simmerdei Oan de eachein trillet de loft, wylst wolken fan stof

Lês it folsleine artikel
Bearen en wolven

Bearen en wolven

🕔11:22, 15.Jul 2018

Nei de wolf ferwachtet men de bear út it easten. Dat op Google haw ik ris socht mei Bär gesehen>. En ja, fan it Berner Oberlân binne der foto’s en filmbylden. En tichterby yn Hessen miene se him ek al

Lês it folsleine artikel
Ynstjoerd stik

Ynstjoerd stik

🕔20:22, 14.Jul 2018

Jangerben Mulder skriuwt de redaksje oan fan ‘de Heerenveense Courant’: Achte redaksje. Wylst yn it fuotbalseizoen eltse fjirtsjin dagen it Frysk folkslied op it Hearrenfean te hearren is komt de Heerenveense courant oer as in anty Fryske krante. Yn it

Lês it folsleine artikel
Earmoed op It Hearrenfean eartiids

Earmoed op It Hearrenfean eartiids

🕔07:00, 14.Jul 2018

Ferhaal, oerset troch Jangerben Mulder Dit ferhaal giet oer in âld-ynwenner fan It Hearrenfean, Harmen Andes Dijkstra. Opgroeid yn in hiel earmoedich miljeu, wurke er him op troch in soad te lêzen en oan selsstúdzje te dwaan. Sa brocht er

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Bjinse de Bok

Gedicht: Bjinse de Bok

🕔10:00, 7.Jul 2018

It ûndersteande gedicht krigen wy tastjoerd nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen. Mear gedichten en ferhalen binne wolkom. Wy sette alle sneonen ien yn de rubryk Ferdivedaasje. Redaksje It Nijs Bjinse de Bok Op skoalle wie Bjinse net goed yn optellen, mar nammerste better yn opstellen.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:00, 28.Jun 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Ferjitlik

Gedicht: Ferjitlik

🕔11:12, 23.Jun 2018

Ferjitlik Anke hat fertriet, want beppe is siik en dat fynt se ek sa sneu foar pake. Mar oan pake sjocht se neat, se hearde krekt noch dat er lake. “Is pake der net fertrietlik om?” woe Anke hiel graach

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:10, 16.Jun 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Jehannes Grôt (ferhaal)

Jehannes Grôt (ferhaal)

🕔08:10, 16.Jun 2018

It ûndersteande ferhaal krigen wy tastjoerd nei oanlieding fan ús oprop om kreative bydragen. Mear ferhalen en gedichten binne wolkom. Wy sette alle sneonen ien yn de rubryk Ferdivedaasje. Redaksje It Nijs Jehannes Grôt Koart ferhaal fan  Sjoerd F. Talsma

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:57, 10.Jun 2018

Lês ek ús berjocht oer Potatoes go Wild.

Lês it folsleine artikel