Jabik van der Bij: Ferplichte koekjes

Jabik van der Bij: Ferplichte koekjes

🕔15:35, 19.Apr 2018

Earder krige ik it jieroersjoch fan myn pensjoen fan it ABP oer de post tastjoerd. Yn Heerlen ha se no útfûn dat soks foardieliger kin mei MijnABP. Op himsels bin ik it der wol mei iens dat minder papier goed

Lês it folsleine artikel
Puigdemont as polityk finzene

Puigdemont as polityk finzene

🕔20:09, 17.Apr 2018

It finzen setten fan presidint Puigdemont fan Kataloanië is foar it Spaanske regear in wiere obsesje wurden. De Spaanske rjochter wol him feroardielje op basis fan wetten út de tiid fan diktator Franco. De kâns bestiet dat Puigdemont inkelde tsietallen jierren

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔13:00, 15.Apr 2018

Lês ek ús berjocht oer de wolf.

Lês it folsleine artikel
Bildts in ’t taalpaviljoen: wer’t ’n klaine taal groat in weze kin

Bildts in ’t taalpaviljoen: wer’t ’n klaine taal groat in weze kin

🕔19:24, 11.Apr 2018

Troch Jan de Groot Mînsen, wat hewwe wij ôns in de eerste week fan april op ’e kaart set! En met ‘wij’ wort ’t Bildt en de Bilkerts bedoeld. Bildts Aigene had ’n hússy ‘huurd’ in Luwt. Men wou d’r

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:49, 8.Apr 2018

Lês ek ús berjocht oer de diskusje oangeande de term leech- en heechoplaat.

Lês it folsleine artikel
Mear as in miljoen hantekeningen

Mear as in miljoen hantekeningen

🕔12:00, 5.Apr 2018

Pier Bergsma Oant en mei 3 april koe der yn Obe, it Lan fan Taalgebou yn Ljouwert tekene wurde foar it Minority Safepack. Dat wie in Europeesk boargerinisjatyf dat yn hiel Europa om krekt te wêzen 1.215.879 hantekeningen opsmiten hat.

Lês it folsleine artikel
Al te hoflik is ûnaardich

Al te hoflik is ûnaardich

🕔11:42, 31.Mar 2018

Fan bûten hear ik wolris klachten fan minsken dy’t har bûtensletten fiele om’t der tsjin har altyd daliks op it Hollânsk omskeakele wurdt. Yn Groot Heerenveen fan maart seit ien it sa: “Als je hier als niet-Fries komt wonen, houden

Lês it folsleine artikel
Nije kânsen op akademysk ûnderwiis yn Fryslân

Nije kânsen op akademysk ûnderwiis yn Fryslân

🕔16:01, 2.Mar 2018

Ea rûn Fryslân foarop yn Nederlân mei de Frjentsjerter Akademy, de twadde universiteit fan Nederlân nei Leiden. Pas letter krige Grins ek syn universiteit. Neidat yn 1811 de Frjentsjerter Akademy sletten waard troch Napoleon, is it nea wer goed kommen

Lês it folsleine artikel
Sis Tsiis sjit himsels yn ’e foet

Sis Tsiis sjit himsels yn ’e foet

🕔15:39, 26.Feb 2018

Yn syn Dwers fan freed kaam Pieter de Groot yn de Ljouwerter noch efkes op de drege gearwurking yn it boargerplatfoarm Sis Tsiis. Hy skriuwt ûnder mear: “ […] Al dy klupkes dy’t der foar en nei west hawwe, krigen

Lês it folsleine artikel
‘Minskerjochten’ en ‘nasjonalisme’ by Sis Tsiis

‘Minskerjochten’ en ‘nasjonalisme’ by Sis Tsiis

🕔22:31, 24.Feb 2018

Troch Piter Dykstra fan Mitselwier Oangeande in krantestikje oer Sis Tsiis (Maria Del Grosso: ‘De wegen scheiden bij actiegroep Sis Tsiis’, LC, 17-02-2018, s. 18) wol ik in pear dingen kwyt. Foarst, bin ik it lang net iens mei de

Lês it folsleine artikel