Alde

Alde

🕔11:20, 3.Feb 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Tige tank foar jim stipe!

Tige tank foar jim stipe!

🕔18:36, 30.Jan 2019

In aksje fan in lêzer om ItNijs.frl te stypjen nei in strop troch rjochtsaken om foto’s blykt by it opmeitsjen fan de balâns oer ferline jier foar de Ried fan de Fryske Beweging (de útjouwer fan de Frysktalige webkrante) in

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:11, 26.Jan 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:00, 20.Jan 2019

Lês ek ús waarpraatsje.

Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔18:03, 19.Jan 2019 Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 13.Jan 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Sa fier is it al hinne: Frysktaligen prate ûnderinoar Nederlânsk

Sa fier is it al hinne: Frysktaligen prate ûnderinoar Nederlânsk

🕔13:06, 6.Jan 2019

Frysk is yn ’e winkel al net mear normaal Der is net folle op ’e hispel kaam fan myn projekt foar de Kulturele Haadstêd. Alteast, dat gefoel krige ik doe’t ik mei de jierwiksel op ’e Jouwer wie. Yn de

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:53, 6.Jan 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Better Frysk ûnderwiis

Better Frysk ûnderwiis

🕔10:08, 3.Jan 2019

Geregeld hearre wy hoe min oft it giet mei it ûnderwiis yn it Frysk. En dat nettsjinsteande de wetlike ferplichting sûnt 1980 foar Fryske basisskoallen om Frysk te ûnderwizen. Op in protte skoallen lykwols is it personiel net botte motivearre

Lês it folsleine artikel
Skriuwe, lêze, prate en ferstean

Skriuwe, lêze, prate en ferstean

🕔09:00, 31.Dec 2018

Troch Kees van der Beek Wat hjir boppe stiet moat eins al hielendal oarsom: ferstean, prate, lêze en skriuwe. Sa giet dat mei taal: fan jongsôf krije wy mei de brijleppel de taal oanbean. Boartsjendewei fergrutsje wy de wurdskat en

Lês it folsleine artikel