Histoaryske beammerige Riis

Histoaryske beammerige Riis

🕔19:36, 26.feb 2024

Ynstjoerd Yn it artikel ‘Hakketakken over rijtje oude bomen in Rijsterbos’ op 8 febrewaris beskriuwt LC-sjoernalist Zander Lamme hoe’t in man út Riis en it It Fryske Gea (IFG) al tsien jier hottefylje oer in rige beammen yn in leane

Lês it folsleine artikel
Klantekontaktsintra en Frysk

Klantekontaktsintra en Frysk

🕔15:21, 13.feb 2024

Ynstjoerd Der is opskuor ûntstien fanwegen it berjocht dat in meiwurker fan de ING net Frysk mei de klanten prate mei. De Fryske Beweging wol mei de ING yn petear en yn alle kranten binne wiidweidige artikels publisearre oer it

Lês it folsleine artikel
Gjin skôging mar in warskôging!

Gjin skôging mar in warskôging!

🕔12:45, 1.feb 2024

Ynstjoerd It automerk Kia is yn 2023 oerstapt op in oare leveransier foar de navigaasje. Dy (ynboude) navigaasje dy’t nei alle gedachten fan TomTom komt, is foar it brûken yn Fryslân striemin. En dan behein ik my net ta it

Lês it folsleine artikel
Wolven Aldeberkeap

Wolven Aldeberkeap

🕔09:00, 16.Jan 2024

Ynstjoerd Yn Aldeberkeap is eangst ûntstien troch de oanwêzigens fan in keppel fan seis wolven yn natuerreservaat De Dellebuorsterheide (LC 10/1). De minsken dêr binne bang dat wolven njonken skiep ek minsken oanfalle sille, sjoen de reputaasje fan wolven yn

Lês it folsleine artikel
Piet Paulusmabrug?

Piet Paulusmabrug?

🕔12:45, 6.Jan 2024

Ynstjoerd Doe’t yn Harns de ‘Piet Paulusmabrug’ syn namme krige, hawwe wy ús as wurkgroep dêroer besaud. It wie ien en al Fryske flaggen, mar it wurdsje brêge foar ús waarman koe der net ôf. Noch gjin healjier fierder docht

Lês it folsleine artikel
Nijjiersrevu bringt Jousters foar de 36e kear ‘Op ’e Hichte’

Nijjiersrevu bringt Jousters foar de 36e kear ‘Op ’e Hichte’

🕔09:00, 25.Dec 2023

‘(Op ’e) Hichte’ is it tema dat de ploech mei-inoar fûn hat en dêr’t de skriuwers it hiele ôfrûne jier mei oan ’e slach west hawwe. Dêr koene se hiel wat kanten mei út. In harsenskrabberssesje levere it skriuwersploechje hiel

Lês it folsleine artikel
Fryske bewegers kinne wat fan de Skotten leare

Fryske bewegers kinne wat fan de Skotten leare

🕔10:29, 13.Dec 2023

Ynstjoerd troch Kerst J. Huisman Wat my sa opfalt oan skriuwerij fan lju yn de Fryske beweging is dat se hast altiten redenearje neffens it yn it offisjele Nederlân en de toansettende Nederlânske media gongbere narratyf. Dus: fóár de NAFO,

Lês it folsleine artikel
Sinteklaas – ‘de grutte leagen’

Sinteklaas – ‘de grutte leagen’

🕔06:57, 1.Dec 2023

In hiele side yn ’e krante ferline wike sneon oer wat wy de bern eins oandogge mei ús Sinteklaasferhaal. De âlden dogge harren bêst om de bern leauwe te litten dat de man mei it wite burd echt bestiet en

Lês it folsleine artikel
Oer de grins?

Oer de grins?

🕔10:30, 29.Nov 2023

Ynstjoerd Yn De Lier (SH) wiene it noch net allinne mar roetfeechpiten. Dêr rûnen ek noch fan dy âlderwetske swarte om. Dan krije jo besite fan KOZP fansels. Wat wy der ek fan fine, ik tink dat der yn hiel

Lês it folsleine artikel
Skries of grutto

Skries of grutto

🕔19:15, 23.Nov 2023

Ynstjoerd Sûnder twivel is de skries de populêrste greidefûgel fan Nederlân. It is net om ’e nocht dat by in ferkiezing, yn novimber 2015 organisearre troch it VARA-programma Vroege Vogels yn gearwurking mei Vogelbescherming Nederland, de skries troch it Nederlânske

Lês it folsleine artikel