De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme

De Jongfryske Mienskip sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme

🕔10:55, 6.Maaie 2024

Ynstjoerd De Jongfryske Mienskip wie sneontemiddei oanwêzich by de jierlikse betinking op it Joadske begraafplak yn Teakesyl. De JFM sprekt him út tsjin opkommend antysemitisme. Antysemitisme is gjin ynsidint mar in iuwenâlde foarm fan rasisme dy’t, as wy neat dogge,

Lês it folsleine artikel
Lit Derksen mar roppe en raze

Lit Derksen mar roppe en raze

🕔08:51, 11.Apr 2024

It is in prachtige wike foar it Frysk. Dat hat in soad moaie wurden opsmiten en wat nuvere opmerkingen. Noch nea stuts it Ryk safolle jild yn ús taal en noch nea wiene wy sa ticht by in lykweardige ynset.

Lês it folsleine artikel
Journaal foar letterswakken en Omrop Fryslân

Journaal foar letterswakken en Omrop Fryslân

🕔14:52, 26.Mar 2024

Ynstjoerd Yn dizze moderne tiid wurdt it hieltyd dreger om, as men net genôch oplieding hat, yn de mienskip mei te dwaan. Ek it nijs, bgl. it NOS Journaal is foar in protte minsken troch it yngewikkelde taalgebrûk min te

Lês it folsleine artikel
Palmpeaske

Palmpeaske

🕔10:15, 26.Mar 2024

Palmpeaske Tsjerke sa stil hast ynfieren stil mar wol Palmpeaske bern drage fleurich op it houten krús de bôlehoanne dy’t gjin honger stillet Jezus lûkt ûnder lûd jûchhei Jeruzalim yn – it lijen leit inketswart oan de ein fan de

Lês it folsleine artikel
Histoaryske beammerige Riis

Histoaryske beammerige Riis

🕔19:36, 26.feb 2024

Ynstjoerd Yn it artikel ‘Hakketakken over rijtje oude bomen in Rijsterbos’ op 8 febrewaris beskriuwt LC-sjoernalist Zander Lamme hoe’t in man út Riis en it It Fryske Gea (IFG) al tsien jier hottefylje oer in rige beammen yn in leane

Lês it folsleine artikel
Klantekontaktsintra en Frysk

Klantekontaktsintra en Frysk

🕔15:21, 13.feb 2024

Ynstjoerd Der is opskuor ûntstien fanwegen it berjocht dat in meiwurker fan de ING net Frysk mei de klanten prate mei. De Fryske Beweging wol mei de ING yn petear en yn alle kranten binne wiidweidige artikels publisearre oer it

Lês it folsleine artikel
Gjin skôging mar in warskôging!

Gjin skôging mar in warskôging!

🕔12:45, 1.feb 2024

Ynstjoerd It automerk Kia is yn 2023 oerstapt op in oare leveransier foar de navigaasje. Dy (ynboude) navigaasje dy’t nei alle gedachten fan TomTom komt, is foar it brûken yn Fryslân striemin. En dan behein ik my net ta it

Lês it folsleine artikel
Wolven Aldeberkeap

Wolven Aldeberkeap

🕔09:00, 16.Jan 2024

Ynstjoerd Yn Aldeberkeap is eangst ûntstien troch de oanwêzigens fan in keppel fan seis wolven yn natuerreservaat De Dellebuorsterheide (LC 10/1). De minsken dêr binne bang dat wolven njonken skiep ek minsken oanfalle sille, sjoen de reputaasje fan wolven yn

Lês it folsleine artikel
Piet Paulusmabrug?

Piet Paulusmabrug?

🕔12:45, 6.Jan 2024

Ynstjoerd Doe’t yn Harns de ‘Piet Paulusmabrug’ syn namme krige, hawwe wy ús as wurkgroep dêroer besaud. It wie ien en al Fryske flaggen, mar it wurdsje brêge foar ús waarman koe der net ôf. Noch gjin healjier fierder docht

Lês it folsleine artikel
Nijjiersrevu bringt Jousters foar de 36e kear ‘Op ’e Hichte’

Nijjiersrevu bringt Jousters foar de 36e kear ‘Op ’e Hichte’

🕔09:00, 25.Dec 2023

‘(Op ’e) Hichte’ is it tema dat de ploech mei-inoar fûn hat en dêr’t de skriuwers it hiele ôfrûne jier mei oan ’e slach west hawwe. Dêr koene se hiel wat kanten mei út. In harsenskrabberssesje levere it skriuwersploechje hiel

Lês it folsleine artikel