Algemien belang = Haachsk belang

Algemien belang = Haachsk belang

🕔19:19, 18.Jan 2020

Ynstjoerd Tongersdei 16 jannewaris berjochte Omrop Fryslân oer in moasje fan it FvD, PVV en 50+ oer it ophingjen fan de Nederlânske flagge yn de fergaderseal fan Provinsjale Steaten. Neffens de hear Van Dijk van it Forum van Democratie strielet

Lês it folsleine artikel
Fryske flagge giet tebek op echte folksynfloed, de Nederlânske net

Fryske flagge giet tebek op echte folksynfloed, de Nederlânske net

🕔07:56, 18.Jan 2020

Ynstjoerd Flaggen! Ik brûk se net, omdat ik se net haw. O ja, ik haw wol ienris troch immen in flamjend read mei swarte anargistyske flagge mei it symboal fan de kearnûntwapening derop meitsje litten, en dy haw ik ek

Lês it folsleine artikel
Katalanen fertsjinje stipe

Katalanen fertsjinje stipe

🕔10:31, 15.Jan 2020

Ynstjoerd Rimmer Mulder giet yn syn opiniystik yn de LC fan freed 10 jannewaris flink te kear tsjin de ‘Catalaanse oproerkraaiers’ en tsjin de oprop fan de FNP om 5 febrewaris nei in moeting mei Carles Puigdemont yn Ljouwert te

Lês it folsleine artikel
Harmonisaasje plaknammen Waadhoeke

Harmonisaasje plaknammen Waadhoeke

🕔11:47, 1.Jan 2020

Ynstjoerd Op 1 jannewaris 2018 waarden de gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en in part fan Littenseradiel fuzearre ta de nije gemeente Waadhoeke. Yn it ramt fan in weryndieling heart de nije fúzjegemeente op grûn fan de Wet Arhi (Wet

Lês it folsleine artikel
Ljouwert wol de Friezen, mar net it Frysk

Ljouwert wol de Friezen, mar net it Frysk

🕔19:38, 28.Dec 2019

Ynstjoerd By de weryndieling fan 2014 fan de gemeenten Ljouwert mei in grut part fan Boarnsterhim hat de Topografyske Wurkgroep Fryslân foarsteld om de gemeente (en de stêd) mei de kombinaasjenamme Leeuwarden-Ljouwert yn de Gemeentlike Basisadministraasje op te nimmen. It

Lês it folsleine artikel
De Pein of Opeinde?

De Pein of Opeinde?

🕔09:56, 25.Dec 2019

Ynstjoerd Nettsjinsteande de Fryske opskriften op Arrivabussen kin it brûken fan it Frysk troch Arrivapersoniel noch altiten better. Ik haw in foarbyld hoe nedich oft dat is. Koartlyn makken de frou en ik in kuier troch it smûk skaadzjend beamtegrien

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔15:12, 24.Dec 2019 Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔20:59, 21.Dec 2019

Lês ús berjocht oer de Frysktalige supermerken en dat oer de belestingtsjinst.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:00, 15.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔14:28, 8.Dec 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel