De Fedde Schurerlêzing fan saterdei 25 novimber

De Fedde Schurerlêzing fan saterdei 25 novimber

🕔12:14, 23.Nov 2017

Pier Bergsma Yn de 15e en 16 e iuw wiene der yn ús lân fiif universiteiten: Leiden, Frjentsjer, Grins, Utrecht en Harderwijk. Tsjintwurdich tilt it op fan universiteiten en ‘universities”, want mei dat wurd besykje hegeskoallen studinten oeral wei te

Lês it folsleine artikel
Tegearre oer?

Tegearre oer?

🕔19:30, 22.Nov 2017

Under de titel “Tegearre oer” nimt Ljouwerterdiel ôfskie fan ‘e selsstannigens (LC 22 novimber). Ik tink: “tegearre is twa”, mar wa is dy oare dan? Is it faaks sa dat se “mei-inoar” bedoele, dus al dy Ljouwerterdielsters en al dy

Lês it folsleine artikel
Minsken yn Fryslân, kom yn aksje mei tsjingas

Minsken yn Fryslân, kom yn aksje mei tsjingas

🕔15:37, 21.Nov 2017

Yn de LC fan tongersdei 19 oktober begjint Vermilion in sjarme-offensyf. Hoe goed is dit bedriuw wol net foar de doarpen, ferienigingen, goede doelen en natoerorganisaasjes lykas Steatsboskbehear en it Fryske Gea. De mienskip wurdt beleanne foar it nei gas

Lês it folsleine artikel
De geweldige ynfloed fan wolven en walfisken

De geweldige ynfloed fan wolven en walfisken

🕔17:33, 11.Nov 2017

Yn 1995 waarden op ’e nij wolven yntrodusearre yn it Yellowstone nasjonaal park, nei’t se sawat 70 jier fuort west hiene. Doedestiids hie dat in geweldige taname fan harten jûn, dy’t alles kealfrieten. Doe’t de wolven wer kamen, pakten dy

Lês it folsleine artikel
Wat dogge Deputearre Steaten om it Frysk yn it ûnderwiis te befoarderjen?

Wat dogge Deputearre Steaten om it Frysk yn it ûnderwiis te befoarderjen? Fernijd

🕔20:00, 29.Oct 2017

Nei oanlieding fan it praatsje “Mei deputearre Poepje oan leger wâl” fan Aant Mulder, dy’t it treflik ferwurde, ha ik ûndersteand simpel mailtsje nei deputearre Poepjes stjoerd. Dat ik ek echt in simpel antwurd krije sil, wol ik net leauwe.

Lês it folsleine artikel
Brûk ynternetkonsultaasje om fleantúchleven te kearen

Brûk ynternetkonsultaasje om fleantúchleven te kearen

🕔11:29, 15.Oct 2017

Wêr giet it om? As we it net opkeare, sille in protte fan ús skielk libje moatte mei leven fan fleantugen. Om it mooglik te meitsjen dat Schiphol trochwaakst, set in fernijde lofthaven Lelystêd yn 2019 útein mei fakânsjeflechten nei

Lês it folsleine artikel
Húskes en LF2018

Húskes en LF2018

🕔15:00, 2.Sep 2017

Dizze simmer wiene wy mei fakânsje op de Faeroer Eilannen. Dêr foel it ús op dat der yn hast alle doarpen en stêden, hoe lyts ek, op iepenbiere parkearterreinen in húske oanwêzich is. Net allinnich binne dy sa skjin as

Lês it folsleine artikel
Taalsinjaal

Taalsinjaal

🕔12:15, 29.Aug 2017

Hoe een simpel “Goeie” of “Wolkom” Nederlandstaligen en Friestaligen nader tot elkaar kan brengen Lêstendeis hie ik yn Snits gjin lytsjild om te parkearen. “Kinne Jo miskien in tientsje wikselje?”, frege ik oan samar in foarbygonger. Hy seach my wat

Lês it folsleine artikel
Biofergêster Koatstertille

Biofergêster Koatstertille

🕔17:00, 29.Jul 2017

Wethâlder Antuma fan Achtkarspelen faget him it gat ôf mei de beswieren fan de ynwenners fan Koatstertille Yn in riedsbrede moasje waard wethâlder Antuma fan Achtkarspelen opdroegen om neiere ynformaasje te jaan oer de mega biofergêster dy’t miskien op de

Lês it folsleine artikel
Wat dogge wy mei de Kim’s ?

Wat dogge wy mei de Kim’s ?

🕔08:29, 10.Jul 2017

Noard-Korea kin no mei in raket al oan Alaska ta komme en se wurde yn Amearika aardich benaud. Se hoopje dat Sina ekonomyske druk útoefenet, mar dêr sille se har ek wol net sa noflik fiele mei harren frjemde kammeraat,

Lês it folsleine artikel