Dûbelde Fryske Paradoks

Dûbelde Fryske Paradoks

🕔16:41, 23.Sep 2023

Ynstjoerd De Fryske Paradoks, sa’t dy troch it Frysk Sosjaal Planburo (SCP) definiearre wurdt, hâldt yn dat Friezen gemiddeld lokkiger binne as oare Nederlanners, wylst se ekonomysk sjoen earmer binne. No lies ik koartlyn yn de krante dat yn Nederlân

Lês it folsleine artikel
Miste kâns

Miste kâns

🕔14:20, 14.Sep 2023

Ynstjoerd Hjoed in grut ferhaal yn de Telegraaf fan Wierd Duk oer trije foarminsken fan de Jongfryske Mienskip (JFM), dy’t in “status aparte” hawwe wolle. It ferhaal hat my teloarsteld. De bekende ridel komt wer foarby, fan it Frysk yn

Lês it folsleine artikel
It iennige dat der noch op sit

It iennige dat der noch op sit

🕔19:41, 13.Sep 2023

Ynstjoerd Willem Riemersma hie okkerdeis in “Te Gast” yn it Frysk yn de Ljouwerter Krante oer de oarloch yn de Oekraïne. Dêr stie ien sin yn, dêr’t him in kompleks fan riskante en dêrtroch libbensgefaarlike foarstellings efter ferskûlet. It stik

Lês it folsleine artikel
Topografyske Wurkgroep: Digitale taaltwang!

Topografyske Wurkgroep: Digitale taaltwang!

🕔19:55, 5.Sep 2023

Wa is der sleau, de Fryske Akademy of de dielnimmer oan de Akademydei? Freed is it de 85ste jierdei fan de Fryske Akademy. Leden, stipers en oare belangstellenden waarden útnûge om har foar 1 septimber oer it ynternet oan te

Lês it folsleine artikel
Anty-Frysk belied gemeente Harns

Anty-Frysk belied gemeente Harns

🕔10:21, 30.Aug 2023

Ynstjoerd Koartlyn waard bekend dat der yn de gemeente Harns in nije brêge neamd wurdt nei de ferneamde waarman Pyt Paulusma. In prachtich inisjatyf! Mar minder te wurdearjen is dat dy brêge Piet Paulusmabrug neamd wurdt en net Piet (of

Lês it folsleine artikel
Wopke moat ek mar ris ekskuzes oanbiede op It Hearrenfean of yn Nijbeets

Wopke moat ek mar ris ekskuzes oanbiede op It Hearrenfean of yn Nijbeets

🕔12:25, 8.Jul 2023

Ynstjoerd Och ja, Wopke Hoekstra. Ik bin bliid dat er no minister ôf is. Hy hat okkerdeis yn Suriname ekskuzes oer de slavernij útsprutsen. De minsken dêr wiene net sa optein. It wie wol hiel let, fûnen se. Dêr hiene

Lês it folsleine artikel
Fragen oangeande in Europeeske talekaart

Fragen oangeande in Europeeske talekaart

🕔09:54, 3.Jul 2023

Ynstjoerd Noch hieltiten haw ik him, ‘Talen fan Europa’. It is in kaart yn kleur, yn Fryske oersetting yn 2007 útjûn troch de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen. De kaart waard útbrocht by gelegenheid fan hûndert

Lês it folsleine artikel
Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

🕔12:30, 8.Maaie 2023

Ynstjoerd Op 13 april stie in ynstjoerd stik fan my yn de krante dêr’t ik yn pleite foar in farferbining tusken Harns en it Noarske Kristiansand no’t de ferbining fan Eemshaven nei Kritiansand mei de MS Romantika ferhuze is nei

Lês it folsleine artikel
Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

Utnûging iepenbiere gearkomste Ried Fryske Beweging

🕔21:23, 7.Maaie 2023

Bekendmakking It bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging nûget syn stipers en de fertsjintwurdigers fan de oansletten selskippen fan herten út foar de gearkomste op 15 maaie fan de Grutte Ried. Plak: doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, Marsum

Lês it folsleine artikel
Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

Farferbining haven Harns mei Noarwegen?

🕔07:35, 20.Apr 2023

Ynstjoerd Ferline jier kaam in fearferbining fan Eemshaven nei Christiansand yn Noarwegen ta stân. De Romantika fan de rederij Holland Norway Lines (HNL) fear dy rûte in pear kear yn ’e wike op en del. De ferbining waard al gau

Lês it folsleine artikel