De lytse skoech yn Bergen Belsen

De lytse skoech yn Bergen Belsen

🕔09:18, 23.Apr 2017

De lytse skoech yn Bergen Belsen neist de tinkstien fan Margot en Anne Frank – july 2003 O God, hoe flimet fûl in ynderlike pine as ik achter ’t koele glês fan de fitrine in deastil skuontsje lizzen sjoch: de

Lês it folsleine artikel
Oprop skiedend haadredakteur Friesch Dagblad

Oprop skiedend haadredakteur Friesch Dagblad

🕔12:13, 21.Apr 2017

Lútsen Kooistra, skiedend fan syn post as haadredakteur fan it Friesch Dagblad en yn syn funskje yn hâlden en dragen al langer lyn skaat fan de oarsprong en dêrmei ferbûne kearn fan de feitlik bedobbe missy fan ‘De krante’: it

Lês it folsleine artikel
In goed fersteander yn Brabân

In goed fersteander yn Brabân

🕔21:22, 17.Apr 2017

Goedfreedtemoarn moast ik skilje mei de Rabobank-Feanwâlden om in bedrach fan in aksje fan skoalbern yn Broeksterwâld/De Falom te stoarten. Ik waard trochskeakele en krige in Marieke van Steen oan de telefoan. Ik stelde my foar as Willem Riemersma út

Lês it folsleine artikel
In Fryske tatoeaazje: diel fan in moderne Fryske ‘stam’

In Fryske tatoeaazje: diel fan in moderne Fryske ‘stam’

🕔15:49, 7.Apr 2017

Earst sil ik my yn ’t koart foarstelle: Ik bin Elbrich Schoorstra, 20 jier âld en ik wenje yn Akkrum. Dit jier sit ik yn de lêste faze fyn myn oplieding CMV, Cultureel Maatschappelijke Vorming op ’e NHL. In CMV’er

Lês it folsleine artikel
Komplimint!

Komplimint!

🕔20:00, 27.Mar 2017

Gebrûk fan it Frysk troch it Fryske Gea It Fryske Gea fertsjinnet in komplimintsje foar in stikmannich ferbetteringen yn syn tydskrift wat it brûken fan it Frysk oanbelanget. Yn it maitiidsnûmer 2017 fan it blêd wurde by foto’s fan planten

Lês it folsleine artikel
Fryske ynformaasje yn Arrivabussen

Fryske ynformaasje yn Arrivabussen

🕔16:38, 25.Mar 2017

Wer in sukseske foar it Frysk yn it iepenbier ferfier: sûnt koart wurdt yn de bussen fan Arriva yn Fryslân de algemiene ynformaasje op de monitoaren foaryn de bus ôfwikseljend yn it Hollânsk en it Frysk sjen litten. Earder al

Lês it folsleine artikel
Aksje plaknammen Waadhoeke

Aksje plaknammen Waadhoeke

🕔09:38, 17.Mar 2017

Yn de nije gemeente Waadhoeke soene alle minsken gelyk wêze moatte. De minsken út it eardere Littenseradiel en Menameradiel hawwe it rjocht om Frysktalige plaknammen te fieren en de minsken út de eardere gemeenten Frjentsjerteradiel en It Bilt hawwe dat

Lês it folsleine artikel
Iepen brief oan de riedsleden fan Frjentsjerteradiel

Iepen brief oan de riedsleden fan Frjentsjerteradiel

🕔08:31, 7.Mar 2017

Achte riedsleden, Yn de plannen oangeande de fúzjegemeente Waadhoeke kom ik in aspekt tsjin dat ik net lyk krije kin mei ús demokratyske rjochten. By dy weryndieling ûntstiet in nij rjochtsgebiet, mei foar alle ynwenners deselde rjochten. Soks op basis

Lês it folsleine artikel
Ferskûle programpunten

Ferskûle programpunten

🕔11:28, 2.Mar 2017

As men de stânpunten fan ûnderskate partijen beharket, dan komme der soms konsekwinsjes út, dy’t se miskien leaver wat ferburgen hâlde wolle. Ik kom sa op in stik of trije, mar der is grif wol mear te betinken. 1. It

Lês it folsleine artikel
Foto’s

Foto’s

🕔08:00, 2.Mar 2017

Foto’s De foto’s fan eartiids ik sil se bewarje sa kin ik oantinkens foar jierren koesterje   Want al binne se troch de jierren ferkleure hja toane noch altyd hiel dúdlik myn libben   Want foto’s fan eartiids achteryn de

Lês it folsleine artikel