Formaasje – in pripper

Formaasje – in pripper

🕔15:18, 29.May 2017 Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3) Fernijd

🕔07:00, 27.May 2017

As ferfolch op it oersicht fan 20 maaie l.l. fan reaksjes fan Keamerleden op myn brief oer it praktysk en prinsipieel net byinoar passen fan Passend Underwiis en de ôfrekkenkultuer fan skoallen mei Eintoetsen jou ik hjirûnder nije berjochten fan

Lês it folsleine artikel
Kursus Sintrale As

Kursus Sintrale As

🕔13:00, 26.May 2017

Ik tocht earst oan in aprilgrap, mar nee, it blykt in serieus berjocht (19 maaie): de provinsje organisearret in kursus om minsken better op wei te helpen op de Sintrale As. It is bekend dat de Sintrale As gâns rebûlje

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

🕔10:02, 20.May 2017

Keamerleden en FNP-steateleden reagearje op brief oer ûnderwiis dat past, mar in systeem dat knypt… Op 12 maaie stie op dit plak myn opinystik oer de ynderlike tsjinstelling tusken Passend Underwiis en it ôfrekkenjen fan basisskoallen op de ‘opbringsten’ fan

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net!

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net!

🕔08:04, 12.May 2017

De Eintoets foar de basisskoallen hat wer west en de útslaggen binne ynkommen. Dy kinne krekt foar relatyf lytse skoallen, mei minder as tweintich learlingen yn groep 8, raar útpakke! Dat raar útpakken hat in poer yntrinsike, wat statistyske kant

Lês it folsleine artikel
10 maaie 1940

10 maaie 1940

🕔20:00, 9.May 2017

“Mijne heren: opstaan, er is oefening met medewerking van de Duitsers.” Dat wie it befel fan moarns 4.45 oere op 10 maaie 1940 fan de offisier oan myn skoanheit Jelle Woudstra, lichting 1939 – I -326 en gd (gewoon dienstplichtige)

Lês it folsleine artikel
Grut lyts famke – 4 maaie

Grut lyts famke – 4 maaie Fernijd

🕔21:00, 5.May 2017

Grut lyts famke – 4 maaie Dêr stiet se samar in famke in blomke blier fan krekt seis jier mei blomkes foar in oar op strjitte Gjin grut ferhaal fan har mei swier beladen wurden oer it wêrom, mar gewoan

Lês it folsleine artikel
“Gnade der späten Geburt”

“Gnade der späten Geburt”

🕔10:07, 3.May 2017

“Gnade der späten Geburt” Lokkich te let berne foar oarlochsmisdieden en misdieden tsjin de minsklikheid as Dútsers yn WO II sei Nobelpriiswinner foar de literatuer Günter Grass doe’t er yn syn literêre selsportret Beim häuten der Zwiebel yn 2006 yn

Lês it folsleine artikel
Alles is dien om it rjocht te finen (3)

Alles is dien om it rjocht te finen (3)

🕔06:00, 29.Apr 2017

“Bern – oant de jongsten ta – hawwe te lijen ûnder misdieden of misse dieden fan harren âlden.” Dat sei Jasper Keizer mr. dr. Severein nei yn in petear dat ik fan ’e wike mei him hien. Bern hawwe te lijen

Lês it folsleine artikel
De lytse skoech yn Bergen Belsen

De lytse skoech yn Bergen Belsen

🕔09:18, 23.Apr 2017

De lytse skoech yn Bergen Belsen neist de tinkstien fan Margot en Anne Frank – july 2003 O God, hoe flimet fûl in ynderlike pine as ik achter ’t koele glês fan de fitrine in deastil skuontsje lizzen sjoch: de

Lês it folsleine artikel