Goedfreed begjint mei iepenheid fan klank

Goedfreed begjint mei iepenheid fan klank

🕔22:31, 18.Mar 2023

Ynstjoerd Goedfreed 7 april wurdt de passy In frjemdling yn Jeruzalem yntegraal útstjoerd troch Omrop Fryslân. Dêr binne komponist Gerben van der Veen en ik as librettist tige mei fergulde. En it kin net op: alles wurdt Frysk ûndertitele. Ik

Lês it folsleine artikel
Ein fan papieren krante is deunby, ek yn Fryslân

Ein fan papieren krante is deunby, ek yn Fryslân

🕔11:27, 4.Mar 2023

Ynstjoerd “Hoofdblad van Friesland”: Sa grutsk stiet it noch elke dei op de foarside hielendal boppe-oan fan de âlde Ljouwerter Krante. Ik tink dat it de heechste tiid wurdt dat wy yn Fryslân mei de beide fuotten op de grûn

Lês it folsleine artikel
Framing Jenny Douwes en de Jongfryske Mienskip

Framing Jenny Douwes en de Jongfryske Mienskip

🕔07:49, 24.feb 2023

Ynstjoerd Framing is it skansearjen fan jins tsjinstanner troch it jaan fan suggestive, kleure ynformaasje. In sterk foarbyld dêrfan sjogge we yn in Te Gast fan Rimmer Mulder (LC 17-2-2023). Yn dat stik bringt Mulder Jenny Douwes, foarfrou fan de

Lês it folsleine artikel
Skriuwersbûn: Bot skrokken fan deadsbedrigingen oan kollega Pim Lammers

Skriuwersbûn: Bot skrokken fan deadsbedrigingen oan kollega Pim Lammers

🕔13:55, 9.feb 2023

Ferklearring Ljouwert, 8 febrewaris 2023 As Skriuwersbûn binne wy bot skrokken fan de deadsbedrigingen oan ús Nederlânsktalige kollega Pim Lammers. It is skoan te begripen dat er him weromlutsen hat as dichter fan it ‘Kinderboekenweekgedicht’. Mar it ûnbegryp en de

Lês it folsleine artikel
Taalfeestje: Kin it Frysk oerlibje?

Taalfeestje: Kin it Frysk oerlibje?

🕔13:29, 9.feb 2023

Ynstjoerd De ‘Stifting Fierder mei it Frysk (BMD-Frysk)’ ûnder lieding fan foarsitter Rimmer Mulder en skriuwer Willem Verf hat as doel om in Brede Maatskiplike Dialooch te hâlden oer hoe’t it fierder moat mei it Frysk. Yn dat ramt wie

Lês it folsleine artikel
Earbetoan Bertus Jans Postma

Earbetoan Bertus Jans Postma

🕔13:07, 25.Jan 2023

Ynstjoerd Op freed 13 jannewaris is Bertus Jans Postma yn Ingelum te hôf brocht. Lykas bekend wie Postma in foaroanman yn de striid foar de Fryske taal. Hy bestege in grut part fan syn libben oan it ferfryskjen fan geografyske

Lês it folsleine artikel
De nije Fryske wetterliny

De nije Fryske wetterliny

🕔09:09, 19.Jan 2023

 Ynstjoerd Trochdat de benammen de brêgen, mar no ek in akwadukt, knap fertutearze binne, is de Fryske wetterliny nei fjouwer iuwen spontaan opnij ûntstien. De súdlike helte fan Fryslân hawwe we opjaan moatten neidat we ús weromlutsen hawwe efter de

Lês it folsleine artikel
Rou-advertinsje Bertus Jans Postma

Rou-advertinsje Bertus Jans Postma

🕔08:57, 11.Jan 2023

De Ried fan de Fryske Beweging hat ôfskied nimme moatten fan syn tige wurdearre en belutsen âld-Riedslid Bertus Jans Postma Postma hat jierrenlang weardefolle bydragen levere oan de Ried foar de Plaknammekommisje en as fertsjintwurdiger fan de Jongfryske Mienskip. Hy

Lês it folsleine artikel
Fierder as Kollumerpomp

Fierder as Kollumerpomp

🕔17:55, 4.Jan 2023

Ynstjoerd Twa jier lyn hawwe de ynwenners fan it doarp keazen om net as De Pomp mar as Kollumerpomp fierder te gean. As wy no de media leauwe meie, dan soe de plaknamme Kollumerpomp Nederlânsk wêze. Soks is larykoek fansels.

Lês it folsleine artikel
Noflike hjeldagen allegearre en folle lok en seine

Noflike hjeldagen allegearre en folle lok en seine

🕔15:30, 23.Dec 2022

Akrostichon T  Tegearre is faak nofliker as allinnich. H  Hy en sy binne al jierren boaske. I  In libben lang stypje se inoar yn alle fazen. J  Jierren geane sa stadichoan foarby. S  Selden binne in stikmannich bern en wat

Lês it folsleine artikel