Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke – 4 novimber 2020

Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke – 4 novimber 2020

🕔12:52, 5.Nov 2020

Ynstjoerd Lykas bekend fier ik (mei help fan de Topografyske Wurkgroep Fryslân) in beropssaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret Fryske plaknammen offisjeel yn te fieren yn it eardere Frjentsjerteradiel. De gemeente hat myn berop net ûntfanklik ferklearre.

Lês it folsleine artikel
Polityk

Polityk

🕔08:25, 4.Nov 2020

Ynstjoerd Martin Levi, direkteur fan in grut sikehûs yn London, foarhinne wurksum as ynternist yn it AMC, hie op in stuit in oerlis mei de minister fan folkssûnens fan Ingelân. It gie oer it faksin tsjin de koroanaynfeksje en de

Lês it folsleine artikel
Us Abe

Us Abe

🕔10:52, 3.Nov 2020

Ynstjoerd Yn de Ljouwerter Krante fan 13 oktober komt in ûndersyk oan ’e oarder fan Nino Wilkes nei syn pake, de fuotballer Faas Wilkes. In botte objektive yndruk makket dat ûndersyk net op my, mar wol in tige sjauvinistyske. Neffens

Lês it folsleine artikel
Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

🕔16:35, 21.Oct 2020

Twa studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, te witten Sierd Wiebe Prins en Boukje Emma Smith, beide mei in Fryske eftergrûn en beide studint fan de bachelor Minorities & Multilingualism | Frysk, hawwe har yn in brief rjochte ta de provinsje

Lês it folsleine artikel
Frysk en de nijynkommelingen

Frysk en de nijynkommelingen

🕔15:21, 9.Oct 2020

Jan A. Schulp De skôging (It Nijs, 6 oktober) fan Jabik van der Bij, myn âld-kollega fan De Him, oer de mjitte dêr’t ûnderwiis de posysje fan it Frysk (net) yn fersterket is lang en kompleks, mar ek dúdlik. Oer

Lês it folsleine artikel
Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke

Stân fan saken rjochtsaak tsjin Waadhoeke

🕔12:03, 8.Oct 2020

Ynstjoerd Lykas bekend fier ik (mei help fan de Fryske Topografyske Wurkgroep) in rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke, omdat dy fúzjegemeente wegeret om yn it eardere Frjentsjerteradiel Frysktalige plaknammen offisjeel yn te fieren. Op 14 july 2020 behannele de bestjoersrjochter

Lês it folsleine artikel
Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon

Skriezen bedrige troch oanlis fleanfjild Lissabon

🕔10:40, 8.Oct 2020

Ynstjoerd Yn Portugal driget in natuerramp foar ús skriezen. Dy binne, op wei fan Afrika nei harren briedgebieten yn noardliker streken, wend om op te fetsjen yn de rysfjilden by de mûning fan de rivier de Taach by Lissabon. Krekt

Lês it folsleine artikel
‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

🕔09:58, 21.Sep 2020

Ynstjoerd Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân Drachten, 14 sept. 2020 Ûnderwerp: yntegraasje fan ‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb Frysk Achte direksje, meiwurkers en ried fan tafersjoch fan de Fryske Akademy, achte leden fan Deputearre

Lês it folsleine artikel
Giet it echt sa goed mei it Frysk?

Giet it echt sa goed mei it Frysk?

🕔10:13, 18.Sep 2020

Ynstjoerd De Fryske Taalatlas 2020, dy’t koartlyn útkaam, is foar deputearre Sietske Poepjes reden om harsels op it boarst te slaan: it soe poerbêst gean mei it Frysk. Mei oare wurden: har belied soe in sukses wêze. De wierheid hat

Lês it folsleine artikel
Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

Sûnder tolkeksamen ‘tolk Frysk’? Nee, dat kin net!

🕔20:33, 16.Sep 2020

Ynstjoerd Deputearre en Provinsjale Steaten fan Fryslân wolle mear tolken Frysk yn de rjochtspraak troch in ‘taaltoets’ ôf te nimmen, mar se hawwe it blykber net al te heech op mei de status fan it Frysk en de kwaliteit fan

Lês it folsleine artikel