Krante kin minsken Frysk prate litte

Krante kin minsken Frysk prate litte

🕔15:47, 18.Jul 2020

Ynstjoerd Dizze maitiid waard in hoartsje redendield oer it net brûken fan it Frysk troch offisjele ynstânsjes foar kommunikaasje oer de koroana. Sjoch bygelyks in ynstjoering op It Nijs fan Jaap van der Bij. De Ljouwerter Krante naam yn dy

Lês it folsleine artikel
Taalfertutearzing

Taalfertutearzing

🕔20:26, 12.Jul 2020

Ynstjoerd Yn in “commentaar” yn de LC fan 9 july pleitet Erwin Broers tsjin it feringelskjen fan de Nederlânske (lês Hollânske) taal yn de winkelstrjitten. Hy is bang dat ynkoarten it Nederlânsk dêr alhiel ferdwynt. Dat is fansels mar in

Lês it folsleine artikel
Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere

Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere

🕔07:37, 7.Jul 2020

Ynstjoerd FNP Achtkarspelen suksesfol op it mêd fan it Frysk Nei oanlieding fan it opinystik fan Abe de Vries (https://www.itnijs.frl/2020/06/fnp-krekt-noch-de-eare-reden/), dêr’t ik it foar hûnder persint mei iens bin, haw ik alle FNP-ôfdielingen in tal moasjes fan de FNP-ôfdieling Achtkarspelen

Lês it folsleine artikel
FNP: krekt noch de eare rêden?

FNP: krekt noch de eare rêden?

🕔19:23, 28.Jun 2020

Ynstjoerd Ek in goeie metoade foar wittenskiplik ûndersyk: tel it oantal nijs-/parseberjochten fan in partij op syn webside en gean ris nei wêr’t dy berjochten oer gean. Dan krije jo in idee fan de ûnderwerpen dêr’t dy partij graach, en

Lês it folsleine artikel
‘It jild sa op ’e nij ompartsje makket de problemen noch grutter’

‘It jild sa op ’e nij ompartsje makket de problemen noch grutter’

🕔07:25, 9.Jun 2020

Iepen brief fraksjes FNP en Groninger Belang oan de kolleezjes fan Deputearre Steaten fan de provinsjes Fryslân en Grinslân De Steatefraksjes fan de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en Groninger Belang hawwe mei oprinnende fernuvering en besauwing kennis naam fan it

Lês it folsleine artikel
Demonstraasje yn koroanatiid!

Demonstraasje yn koroanatiid!

🕔07:44, 7.Jun 2020

Ynstjoerd Nei Amsterdam, Grins, De Haach en Rotterdam, is no Ljouwert oan bar om yn dizze koroanatiid in grutte minskemassa tsjin diskriminaasje byinoar te bringen. Myn earste reaksje wie, derhinne! Ommers alle diskriminaasje, oft it no giet om ras, geslacht,

Lês it folsleine artikel
Grutte romte foar it lytse

Grutte romte foar it lytse

🕔19:38, 30.May 2020

Ynstjoerd Twongen troch in firus waard de wrâld in pear moanne lyn yn ien kear in stikje lytser, alteast sa fielde it foar my. No in pear moanne letter freegje ik my lûdop ôf oft ik in lytsere wrâld ek

Lês it folsleine artikel
Dizige Oranjedeals

Dizige Oranjedeals

🕔09:03, 18.May 2020

Ynstjoerd Lykas bekend stiet by Harns it stânbyld fan de Stiennen Man, in Januskop mei twa gesichten. Dat byld ropt by my assoasjaasje op oan kening Willem Alexander. Hy toant ek twa tsjinstridige gesichten: oan de iene kant stelt er

Lês it folsleine artikel
De midden fan Fryslân: Eagum

De midden fan Fryslân: Eagum

🕔11:05, 17.May 2020

No’t it sa stadichoan dúdlik wurdt dat wy de simmerfakânsje yn ús provinsje trochbringe meie, is it fansels de muoite wurdich om ek de lytse plakjes te besjen. Wat kilometers njonken Reduzum en boppe Grou leit in buorskip mei fjouwer

Lês it folsleine artikel
Sa kenne wy de VVD wer

Sa kenne wy de VVD wer

🕔14:54, 12.May 2020

Ynstjoerd Hjoed litte Klaas Kielstra en Durk Pool fan de Steatefraksje fan de VVD yn in ynstjoerd stik yn de LC sjen hoe’t dy partij foar it Frysk oer stiet*. Hja reagearje op in Te Gast yn deselde krante fan

Lês it folsleine artikel