Nederlân solidêr mei de Papoea’s?

Nederlân solidêr mei de Papoea’s?

🕔15:29, 17.Feb 2018

troch Hindrik van der Meer De krekt opstapte minister fan útlânske saken stelde by syn besites oan Turkije en Sina de minskerjochten yn dy lannen oan ’e oarder. Dat wie moai fansels, mar de Papoea’s yn Nederlân wachtsje al jierren

Lês it folsleine artikel
De gefolgen fan #MeToo

De gefolgen fan #MeToo

🕔19:33, 7.Feb 2018

De aksje #MeToo kriget gâns reaksjes. Fral yn ‘e USA doarre hieltyd mear froulju har te uterjen oer ûndergien misbrûk. In bulte manlju lykje dêr har macht misbrûkt te hawwen foar dat ienfâldige doel. En ja, mei leafde hat it

Lês it folsleine artikel
Shared space feilich?

Shared space feilich?

🕔12:37, 20.Jan 2018

It is tsjintwurdich populêr om yn stêden en doarpen fytsers, kuierders en auto’s de strjitten diele te litten ûnder it populêre motto: shared space. Op dy wize soene neffens de útfiners automobilisten oantrune wurde om mear rekken te hâlden mei

Lês it folsleine artikel
Nocht of wille?

Nocht of wille?

🕔19:23, 12.Jan 2018

Koartlyn hearde ik op ’e Omrop: “Bern moatte wille yn lêzen krije.” Neffens my moat dat wêze: “Bern moatte nocht oan lêzen krije.”   No kin ik my yntinke dat dat út in Hollânsktalich berjocht komt, lykas “Kinderen moeten plezier in

Lês it folsleine artikel
Wetterhûn Yfke yn Minnertsgea mist

Wetterhûn Yfke yn Minnertsgea mist

🕔15:49, 9.Jan 2018

MINNERTSGEA – Sûnt 25 oktober 2017 wurdt yn Minnertsgea hûn Yfke mist. Al goed twa moanne is in ploech yn de omkriten oan it sykjen nei it griiswite Wetterhûnteefke, mar sûnt de lêste sichtmelding, op 5 desimber by it sportfjild

Lês it folsleine artikel
Haw wille mei it Frysk yn it jier fan de Kulturele Haadstêd

Haw wille mei it Frysk yn it jier fan de Kulturele Haadstêd

🕔17:14, 3.Jan 2018

Om’t ús folk in dei âlder wurdt en no wolris wat help nedich hat, ha ‘k as Fries om utens nei inkelde desenniums wer geregeldwei kontakt mei bedriuwen en ynstânsjes op De Jouwer. Moai, kin ‘k nochris gewoan Frysk mei

Lês it folsleine artikel
Noblesse oblige

Noblesse oblige

🕔19:06, 23.Dec 2017

Omrop Fryslân is ien fan de wichtichste ikoanen fan Fryslân. Sûnder de omrop soe it Frysk net deselde status hawwe as no it gefal is. Dit jout fansels ferplichtings: noblesse oblige. Pyt Kramer (LC 16/12) fynt it geweldich dat de measte

Lês it folsleine artikel
Gemeentlike fúzjes en gearwurking liede ta hegere kosten

Gemeentlike fúzjes en gearwurking liede ta hegere kosten

🕔06:29, 14.Dec 2017

Rûnom yn Fryslân binne gemeentlike fúzjes. Offisjeel moat earst it draachflak metten wurde yn de belutsen gemeenten, mar yn de praktyk is dat net mear as in poppesûger (fopspeen). Allinnich yn Ljouwerteradiel en Harns binne foar safier’t it my heucht referinda

Lês it folsleine artikel
Demonstraasjerjocht

Demonstraasjerjocht

🕔11:35, 26.Nov 2017

Oer it algemien fine wy yn dit lân dat minsken yn it iepenbier opkomme meie foar har belangen. Dochs wurdt meast net talitten dat der demonstrearre wurdt by asylsikerssintra en moskeeën, ek al bart dat út in reële eangst foar

Lês it folsleine artikel
De Fedde Schurerlêzing fan saterdei 25 novimber

De Fedde Schurerlêzing fan saterdei 25 novimber

🕔12:14, 23.Nov 2017

Pier Bergsma Yn de 15e en 16 e iuw wiene der yn ús lân fiif universiteiten: Leiden, Frjentsjer, Grins, Utrecht en Harderwijk. Tsjintwurdich tilt it op fan universiteiten en ‘universities”, want mei dat wurd besykje hegeskoallen studinten oeral wei te

Lês it folsleine artikel