Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Fat man’s tsjusternis 090845

Fat man’s tsjusternis 090845

🕔09:30, 21.Sep 2019

Der wennet in dwaas yn it Wite Hûs yn Washington. Begjin augustus stapte Amearika út it INF-raketferdrach mei Ruslân. Dêrmei liket de doar iepenset foar in nije wapenwedrin. Net allinne de grutte weareldmachten boartsje mei fjoer, dat dogge ek lytsere

Lês it folsleine artikel
It ûntbleate langstme (gedicht)

It ûntbleate langstme (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 14.Sep 2019

It ûntbleate langstme Justjes kipet it moanneskyn op dyn bleate fel sa wiet, wylst de weagen tear slikje oan dyn fuotten. It ûntbleate langstme, in broazel ferset fergiet. In gleone fonk skuort my troch de skurte. Diz’ lange nacht hâld

Lês it folsleine artikel
Mâle Thomas (ferhaal)

Mâle Thomas (ferhaal)

🕔07:41, 7.Sep 2019

By it eardere slûske yn de Paden nei de Boppeknipe wenne Foppe Hoekstra. Neist syn deistich berop as timmerman wie er ek noch slûswachter. Yn dy tiid moast alles noch mei preammen ferfierd wurde: gers, hea en net te ferjiten

Lês it folsleine artikel
Hantwurkklup ‘De wapperjende wjukjes’

Hantwurkklup ‘De wapperjende wjukjes’

🕔09:15, 31.Aug 2019

Wy dogge ek altiten itselde, fûn Hindrikje de Hin, it gie har hielendal net mear nei ’t sin. Aaiwaarmerkes, pikemûtskes, wy ha alles al hân, mar der is dochs mear te belibjen yn dit lân? Hindrikje sloech oan it ‘googeljen’

Lês it folsleine artikel
Iensum (gedicht)

Iensum (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 24.Aug 2019

Iensum It âldminske sit foar it rút. Stoarjend. Nei de takomst? Of nei it ferline? Se is iensum. De bern, fier yn de santich en net mear sa mobyl. De beppesizzers drok mei wurk en bern. De oerbeppesizzers wenje om

Lês it folsleine artikel
Melle Hynstebek

Melle Hynstebek

🕔07:55, 17.Aug 2019

Ferhaal Oan de noardkant fan de Tsjonger tusken de Kikenberch en it Skar wenne Melle Hynstebek. Hy hie syn bynamme te tankjen oan syn uterlik. Syn fûnkeljende swart-brune eagen mei lange teisters, in grutte krûme noas mei dêrûnder in gebit

Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔16:51, 15.Aug 2019 Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔19:28, 14.Aug 2019 Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔20:31, 12.Aug 2019 Lês it folsleine artikel
Hindrik de Hoanne

Hindrik de Hoanne

🕔12:25, 10.Aug 2019 Lês it folsleine artikel