Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Bang fan wetter (ferhaal)

Bang fan wetter (ferhaal)

🕔08:50, 22.Jun 2019

Bang fan wetter Ik mei graach ûnder de dûs stean, mar fierder haw ik mei wetter net folle op. It swimmen is mei my dan ek net folle wurden. De bern seine wolris: “Heit is bang fan wetter.” Doe’t ik

Lês it folsleine artikel
Lykwicht

Lykwicht

🕔11:48, 15.Jun 2019

Lykwicht in ivich balânsearjen tusken wol as net holle as hert wurk en thús jinsels en de oar mar besykje dy balâns te finen want lok is yn it foarste plak in kwestje fan lykwicht Folkje Koster

Lês it folsleine artikel
Luilak (ferhaal)

Luilak (ferhaal)

🕔08:32, 8.Jun 2019

Luilak Yn de sechstiger jierren wurke en wenne ik yn Amsterdam. Omdat ik sneons ek wurkje moast, koe ik mar inkeld ris in sneinoer nei myn folk yn ’e buert fan Winsum. Dat wie meast mei de grutte feestdagen lykas

Lês it folsleine artikel
Jiertiid

Jiertiid

🕔07:05, 2.Jun 2019

Jiertiid Brûzjend libben Optilde maitiidsgrûn De earstelingen hawwe it ljocht wer fûn Langer daagje Yn simmerske kleuren Kuoljend wyntsje mei in miks fan geuren It oan ’e beam ûntfallen blêd dat al dea achte wie Mar op in hjersttwirkje noch

Lês it folsleine artikel
Piter Kikkert (ferhaal)

Piter Kikkert (ferhaal)

🕔07:55, 25.May 2019

Piter Kikkert In histoarysk ferhaal optekene troch Jangerben Piter Kikkert is berne yn 1845 te Skuorregea. Hy wie troud mei Hendrikje Kramer. Letter binne se skieden. Piter kaam doe yn ’e kost by Tjalke en Gryt Blauw yn Jobbegea, de

Lês it folsleine artikel
Utnaaid

Utnaaid

🕔09:00, 18.May 2019

Mickey, sa hjit de meanmasine fan ús âlde buorfrou Tine. Alle dagen krûpt er oer har bleek en meant dan streek foar streek it gers moai koart sûnder dat buorfrou der omsjen nei hat. Mar lêsten, alhiel oerstjoer kaam buorfrou

Lês it folsleine artikel
Us heit en de oarloch

Us heit en de oarloch

🕔10:49, 11.May 2019

Ferhaal Op Befrijingsdei wiene myn man en ik mei de bern op besite by ús heit, Ruerd Wiersma. Wy hiene it deroer dat der alle jierren wer nije ferhalen oer de oarloch foar it ljocht komme, mar dat it dit

Lês it folsleine artikel
Gedicht: plôkje de dei

Gedicht: plôkje de dei

🕔09:35, 4.May 2019

plôkje de dei juster is hjoed net en hjoed is net moarn dat is ek mar better want moarn komt letter en juster ha we hân hjoed is hjoed dus Carpe Diem plôkje de dei want foardatst it witst is

Lês it folsleine artikel
Cartoon

Cartoon

🕔10:20, 1.May 2019 Lês it folsleine artikel
Redbad en Radboud

Redbad en Radboud Fernijd

🕔08:00, 27.Apr 2019

Redbad en Radboud Wy kenne Redbad, de Fryske kening dy’t yn it jier 719 stoar en wy kenne de Redbad- of Radboudtsjerke fan Jorwert. Se sille dêr de tsjerke dochs net neamd hawwe nei in kening dy’t him by eintsjebeslút

Lês it folsleine artikel