Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

It turfhok (ferhaal)

It turfhok (ferhaal) Fernijd

🕔07:00, 11.Jul 2020

Oant yn de sechstiger jierren fan de foarige iuw stie yn alle skoallokalen in grutte swarte kachel. Dy waarden stookt mei turf en kooks. De jonges fan de hegere klassen hiene om bar korvee om de turfbak en de koalekit

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (44)

Pakes comeback (44)

🕔11:36, 10.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Jierren herwaarts, tebek yn de tiid gean, en it dan allegearre oars oanpakke? Ja, dat soe wat wêze! Want der is in hiele bulte weardefols út it ferline weiwurden en wat derfoar yn

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (43)

Pakes comeback (43) Fernijd

🕔08:00, 9.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ê, der is nó al hope, famke. Der is wurk by de rûs. We hâlde inoar hjir ommers allegearre wol warber mei dy papier hinne-en-werskowerij. En as der net genôch briefkes binne om

Lês it folsleine artikel
Tresoar Treast Telefyzje: Eppie Dam

Tresoar Treast Telefyzje: Eppie Dam Fernijd

🕔09:30, 8.Jul 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (42)

Pakes comeback (42) Fernijd

🕔08:00, 7.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: No hjirre ommers, jù. Inca-ruïnes. Binne we ferline jier mei Peter hinne weest. Bulten âlde stiennen, mear net. Dat is my te casual. Gau wer fierder (Hy knipt troch). Pake: O, dit is

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (41)

Pakes comeback (41)

🕔08:05, 6.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Nee, hear. Ik ha in beam fûn, hjirre tusken de huzen, dy’t noch by Brimsma op it hou stie. Dat no hoegde ik der net mear foar te hofkesjongen, lykas doedestiids. Douwe: Koenen

Lês it folsleine artikel
Sjoerd de Stikelbaarch (gedicht)

Sjoerd de Stikelbaarch (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 4.Jul 2020

Sjoerd de Stikelbaarch hat in skarreltsje sûnt foarige wike, mei de moaie namme Hike. By it snobbersguod kaam er har tsijn, yn de winkel fan Jamin. Sjoerd skepte yn de dropkes om, en Hike stie by de kaugom. Ut de

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (40)

Pakes comeback (40)

🕔08:00, 3.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Der is in skel lûd fan gierende remmen. Douwe sjocht net op fan syn SMS-akitiviteiten. Pake: Dêr sille we Nynke ha. Dan sil ik gau de brân deryn stekke (Dat docht er) Hja sil

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (39)

Pakes comeback (39) Fernijd

🕔08:00, 2.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Doch net sa flau. Pake: No, dat ferstie ik. Do begjinst ek sa sêft te puollemûlkjen. Sytske: Óutsóurced. Pake: Ja, ja. (hy jout net de yndruk dat er it snapt) En wat hâldt

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: “Dit setsto net op Facebook of sa!”

De Fryske flogger: “Dit setsto net op Facebook of sa!” Fernijd

🕔09:30, 1.Jul 2020 Lês it folsleine artikel