Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

De Fryske flogger en it ûngemak mei de drone

De Fryske flogger en it ûngemak mei de drone Fernijd

🕔15:00, 11.Dec 2019 Lês it folsleine artikel
Geduld (gedicht)

Geduld (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 7.Dec 2019

Geduld Roerleas stil oan de wetterkant stiet in reager slank en prûs, wachtet op in lekker hapke, tiid hat er by de rûs. Oer’ en tiid is by him gjin tel, de opbringst ek net te sizzen. Wachtsje, wachtsje mei

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger en de ljochtsjes yn Kollum

De Fryske flogger en de ljochtsjes yn Kollum Fernijd

🕔21:00, 5.Dec 2019 Lês it folsleine artikel
Fryske Sinteklaasferskes

Fryske Sinteklaasferskes

🕔20:30, 2.Dec 2019

No’t Sinteklaas en Piterbaas wer yn Fryslân binne, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist  ‘Sinteklaas rydt op syn hynder’ en ‘Swarte Pyt soe te fytsen’ binne der net in

Lês it folsleine artikel
Súntsjes gean de hynstepoatsjes

Súntsjes gean de hynstepoatsjes

🕔07:32, 30.Nov 2019

Ferskesjonge is populêr yn de tiid fan Sinteklaas. Sjoch by ûnderwiisburo Semko foar tapaslik materiaal om op skoalle te brûken. Sinterklaaslietsjes binne ûnder oaren te finen yn de digitale boekhannel fan de Afûk.              

Lês it folsleine artikel
Begjin (gedicht)

Begjin (gedicht)

🕔16:30, 22.Nov 2019

De nije Dichter fan Fryslân Nyk de Vries hat in fers makke by gelegenheid fan syn ynstallaasje op 21 novimber. Begjin Dit is hoe’t it begjint. Dû komst thús en bliuwst stean by it oanrjocht. It is oer tolven. It

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger en de wykplysje

De Fryske flogger en de wykplysje Fernijd

🕔15:00, 20.Nov 2019 Lês it folsleine artikel
Tamme Katûle en Lytse Bearnd (ferhaal)

Tamme Katûle en Lytse Bearnd (ferhaal)

🕔08:01, 16.Nov 2019

Dit ferhaal komt fan Marcus van der Zee, berne yn Jobbegea, dy’t ûnder de namme Sloppe Lammert ferskate ferhalen skreaun hat. Dy hawwe yn de tritiger jierren fan de foarige iuw yn it wykblêd Fen Fryske groun stien en binne

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Better djoer as net te krijen

De Fryske flogger: Better djoer as net te krijen Fernijd

🕔15:00, 13.Nov 2019 Lês it folsleine artikel
Twa Bijkes (gedicht)

Twa Bijkes (gedicht) Fernijd

🕔09:30, 9.Nov 2019

Twa Bijkes Bijke en Bijke, d’ iene lyts en d’ oare grut. D’ iene mei wjukjes en d’ oare mei in sturt. O, wat binn’ se tsjinstich, in tige skerpe noas. D’ iene siket blomkes, d’ oare brûkt him oars.

Lês it folsleine artikel