Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

De krún fan ’e seedyk

De krún fan ’e seedyk

🕔08:05, 21.Apr 2019

De krún fan ’e seedyk                     I.M. Sis Tsiis Te uzes wie der altyd rjucht om foar te striden en, yn dit lân, altyd wat te finen om te ferbieden. In twangsom leafst tige te nullifisearjen, in moaiprater meast net

Lês it folsleine artikel
Kening Redbad wegeret de doop

Kening Redbad wegeret de doop Fernijd

🕔07:10, 13.Apr 2019

In leginde oer Wulfram en Redbad Yn de keningsseal fan de boarch siet kening Redbad op syn troan en neist him siet syn suster. “Broer”, sei se, “wolsto de fromme Wulfram ûntfange? Hy sil dy fan Kristus fertelle.” De kening

Lês it folsleine artikel
Skip fûgel lân

Skip fûgel lân

🕔09:30, 6.Apr 2019

Boppe de Waadeilannen rint ien fan de drokste skipsfeartrûtes fan Europa. De kâns op ûngelokken is net lyts. Begjin jannewaris gie it mis doe’t it Panamese frachtskip MSC Zoë 345 konteners mei gefaarlike stoffen en plestik rotsoai ferlear. In ekologyske

Lês it folsleine artikel
Jangerben Mulder: SD trapet yn Nico’s bluf

Jangerben Mulder: SD trapet yn Nico’s bluf

🕔07:13, 30.Mar 2019

Histoarysk ferhaal Begjin april 1945 wie de befrijing oansteande. De Nederlânske Binnenlânske Striidkrêften (NBS) stiene klear om it wêromlûken fan de Dútsers sa dreech mooglik te meitsjen. Mar it boadskip om op tiisdei 10 april yn aksje te kommen, pakte

Lês it folsleine artikel
Woede

Woede

🕔09:39, 23.Mar 2019

WOEDE * Hoe’t immen, al tikjendewei, in bom fan haat yn it hert omjaget, in trein, winkel of tram ynstapt en bûten sinnen mei in kop fol nacht, djip yn himsels ferdwaald, himsels yn woede en geweld in útwei tinkt

Lês it folsleine artikel
Nútsjesmoar

Nútsjesmoar

🕔07:07, 16.Mar 2019

troch Auck Bosch Under de Fryske les kaam it wurd nútsjesmoar oan ’e oarder en doe’t ik nei hûs ta fytste tocht ik, der wie wat mei it wurd pindakaas. It hie te krijen mei de suvel. Hoe’t it ek

Lês it folsleine artikel
Wurd socht foar yrritante of gefaarlike telefoanbrûker

Wurd socht foar yrritante of gefaarlike telefoanbrûker

🕔07:16, 10.Mar 2019

Omrop Fryslân hie okkerdeis in wedstryd om in nij wurd te betinken foar it froulik skamdiel. Flomke waard de winner. In grutte kâns dat sa’n wurd ynboargeret, is der net. Meastal bliuwe sok wurdbetinkwedstriden by in aardichheidsje. Dat it Frysk al

Lês it folsleine artikel
Gedicht: Katsjes

Gedicht: Katsjes Fernijd

🕔09:30, 9.Mar 2019

Katsjes hja lizze allegearre sa noflik tsjininoarren oan en hja fiele sa sêft oan, as jo se efkes aaie sok moai en glânzich hier, mar och sa tear sa leaflik, dat jo wolle se fuort wol meinimme foaral de earste

Lês it folsleine artikel
Hoefolle witte jo fan de Fryske literatuer?

Hoefolle witte jo fan de Fryske literatuer?

🕔01:39, 9.Mar 2019

Binne jo aardich op ‘e hichte mei de Fryske literatuer? Jo kinne jo kennis teste mei in lytse kwis oer dat ûnderwerp. De kwis bestiet út tsien mearkarfragen. As jo alle fragen beantwurde hawwe, krije jo fuortendaliks te sjen hoefolle

Lês it folsleine artikel
Kroechbaas op wintersport

Kroechbaas op wintersport Fernijd

🕔07:00, 2.Mar 2019

Ferhaal fan Sjoerd F. Talsma It kin der rûch omwei gean as in kroechbaas op wintersport giet. Sa hearde ik ris in ferhaal oer in kroechbaas, lit ús sizze dat er Durk hjit, dy’t nei de snie west hie mei

Lês it folsleine artikel