Werom nei 't begjin

Sprekwiis, kreative bydragen ensafh.

Pakes comeback (24)

Pakes comeback (24) Fernijd

🕔08:00, 5.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: De hiele moarn? En dyn wurk dan? Sytske: Ik ha my siik melden. Pake: Wat sille we no krije, dat kin dochs net samar? Do bist dochs net siik? Do kinst dyn wurk

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (23)

Pakes comeback (23)

🕔08:00, 4.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Beetholden? Hoe, beetholden? Pake: No ja, gewoan, eh, ik haw ’m efkes by de strôt hân. Sytske: By de strot?!? Pake: Ja. Mar ik ha net taknypt, hear. No ja, heechstens in bytsje.

Lês it folsleine artikel
Tresoar Treast Telefyzje oer Rixt

Tresoar Treast Telefyzje oer Rixt

🕔10:00, 3.Jun 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (22)

Pakes comeback (22)

🕔08:00, 2.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ho ris efkes. Eh, moasto net leare? De eksamens komme der dochs oan? Do dochst as hiest fakânsje, mar dizze tiid is dochs bedoeld om te learen? Nynke: Ja, lekker belangryk. Bemoeie jo

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (21)

Pakes comeback (21) Fernijd

🕔08:00, 1.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: Hy is helemaal oerstjoer en hy hoest de hele tiid. Pake: Och, no, fan in bytsje hoastjen giet it stumper wier net dea. Nynke: Jo hè der deagewoan de gek mei, hè? Jo

Lês it folsleine artikel
Op in minne pinksterdei

Op in minne pinksterdei

🕔07:00, 30.May 2020

In likenis De stoarm gisele de snieflokken hast horizontaal troch de strjitte. De ûnferwachte Besiker stampte de snieprakke fan de skuon foar’t Er oer de drompel stapte en rydboske foar’t Er my de jas oanjoech. Pas folle letter ha ’k

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (20)

Pakes comeback (20)

🕔08:00, 29.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ja, jou dy mar gau ôf. Neitiid net te lang sitten bliuwe, hear, mar op ’e tiid thúskomme om te learen, do hast moarn ommers in wiskunderepetysje. Douwe: Meitsje jo je mar net

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (19)

Pakes comeback (19)

🕔08:00, 28.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: Eh,… naam hè. Dêr hè ’k it trouwens ek al mei myn frynden oer hân. Se sitte allegear te sollisitearen om ris mei te iten. Thús hè se faak in snelle hap. By

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Dit is de lêste kear!

De Fryske flogger: Dit is de lêste kear! Fernijd

🕔11:00, 27.May 2020 Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (18)

Pakes comeback (18)

🕔08:00, 26.May 2020

Hjoed set it twadde bedriuw fan it sabeare toanielstik útein dat It Nijs nei oanlieding fan de koroanakrisis as soaprige publisearret, om’t der gjin toanielopfieringen en iepenloftspullen binne. Sjoch hjir foar de rolferdieling. Wat foarôf gie: Oan it begjin fan

Lês it folsleine artikel