37,9% mear digitale misdriuwen yn Fryslân

37,9% mear digitale misdriuwen yn Fryslân

🕔08:33, 27.Nov 2022

Hieltyd mear Friezen hawwe te krijen mei digitale misdriuwen lykas fiskjen, hacken en WhatsApp-fraude. It ôfrûne healjier is it tal meldingen fan ynternetkriminaliteit fiks tanommen, nammentlik mei 37,9% neffens deselde perioade in jier earder. Yn Harns wie de kâns op

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Is SJALOOM in oar wurd foar God?

Doede Wiersma: Is SJALOOM in oar wurd foar God? Fernijd

🕔07:00, 27.Nov 2022

Oertinking Mei advint hearre wy fan hiel grutte idealen: heil, glâns, gloarje, geunst, trou, gerjochtichheid èn IT GOEDE. Elk fan dy wurden seit wat oer it wêzen fan de God út de Bibel. Alle wurden mei-inoar folje it begryp SJALOOM.

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Amerikaan dy’t fan cruiseskip foel nei 24 oeren út see rêden

Amerikaan dy’t fan cruiseskip foel nei 24 oeren út see rêden

🕔10:07, 26.Nov 2022

Yn de Golf fan Meksiko is in drinkeling nei 24 oeren út see rêden. De Amerikaan wie de jûns derfoar fan in cruiseskip fallen. De man wie mei syn suster oan board fan de Carnival Valor dy’t út New Orleans

Lês it folsleine artikel
Biografy fan KP-lieder Piet Oberman

Biografy fan KP-lieder Piet Oberman

🕔09:31, 26.Nov 2022

Piet Oberman waard ûnder de reek fan Dokkum berne en brocht dêr it grutste part fan syn libben troch. Hy makke diel út fan in woltierige famylje fan houthannelers, dûmnys en bestjoerders, mei in sterk grifformearde ynslach. Famylje en stêd

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 27 novimber 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 novimber 2022

🕔19:39, 25.Nov 2022

De Gaastmar Pieltsjerke, 11.00 oere., ds. D.E. Hofstra Hieslum Tsjerke, 9.30 oere., hr. H. Giliam Itens Martinytsjerke, 10.00 oere, ds. A. Terlouw, tema: Sjoch, hjir is jim God, mei De Itenser Tsjerkesjongers û.l.f. Ulbe Tjallingii Ljouwert Grutte- of Jacobinertsjerke, 19.00

Lês it folsleine artikel
Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

🕔18:41, 25.Nov 2022

‘Sunich wêze op de taal fan it hert’ wie de titel fan de Rede fan Fryslân dêr’t de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes mr. drs. H.G.J. Bruins Slot har fyzje op de takomst fan de Fryske taal yn joech.

Lês it folsleine artikel
Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

🕔15:01, 25.Nov 2022

It is net fetsoenlik dat de Ryksuniversiteit Grins de learstoel Fryske taal- en letterkunde yn Grins net op ‘e nij beset hat nei’t perfester Goffe Jensma mjirkes woarn is. It koe sels wolris yn striid wêze mei de ôfspraken tusken

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

🕔14:51, 25.Nov 2022

Der moat mear Ryksjild brûkt wurde om de lessen Frysk te ferbetterjen. De Rie fan Europa jout nammentlik al tsientallen jierren krityk op it Nederlânske belied op dat mêd. Dat is it betinken fan de fraksjes fan CDA, PvdA, D66,

Lês it folsleine artikel
Deputearre Poepjes wol Ynterfrysk parlemint

Deputearre Poepjes wol Ynterfrysk parlemint

🕔14:45, 25.Nov 2022

Deputearre Sietske Poepjes wol dat de provinsje Fryslân mear gearwurket mei Noard- en East-Fryslân. Hja hat mei de East-Fryske boargemaster Arno Ulrichs ôfpraat om as earste stap in ‘ynterfrysk kultuerparlemint’ byinoar te roppen foar politisy en bestjoerders út de trije

Lês it folsleine artikel