Konsert troch de Ljouwerter Bachferiening yn Doarpstsjerke Huzum

Konsert troch de Ljouwerter Bachferiening yn Doarpstsjerke Huzum Fernijd

🕔08:18, 16.Maaie 2024

Yn de rige ‘Muzyk +’ fan Kultuerpoadium Doarpstsjerke Huzum yn Ljouwert jout de Ljouwerter Bachferiening ûnder lieding fan Rianne Meinardi op freed 31 maaie 2024 fan 17.00 oant 18.00 oere in konsert. It wurdt in a-capellakonsert mei de titel ‘Geen

Lês it folsleine artikel
Lietsjes fan Wjerstân, Weemoed en Waarmte

Lietsjes fan Wjerstân, Weemoed en Waarmte

🕔07:45, 16.Maaie 2024

Sneintemiddei 26 maaie bringt it duo Hansl op in hiel bysûndere lokaasje in bûnt programma. Dat duo wurdt foarme troch Roelof Veldhuizen (sang) en Egbert Menger (gitaar en sang), de lokaasje is it skipsatelier Eestroom (Bartlehiem 23, Wyns) en it

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak

Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak

🕔07:44, 16.Maaie 2024

It sûchdier minske hat in soad sukses troch syn uterst rike taalfermogen. Dat waard en wurdt net altyd goed en ferstannich brûkt. It Alde Testamint stiet grôtfol mei moardsuchtige ferhalen. Guon fan dy ferhalen sille wier bard wêze, mar guon

Lês it folsleine artikel
Marije Buma wint it Lyts Frysk Diktee 2024

Marije Buma wint it Lyts Frysk Diktee 2024

🕔11:56, 15.Maaie 2024

Marije Buma fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei seis flaters wie se tiisdei 14 maaie de winner fan it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Ferline jier wûn se

Lês it folsleine artikel
Nije taalnotysje ‘Fansels Frysk’

Nije taalnotysje ‘Fansels Frysk’

🕔11:46, 15.Maaie 2024

In fanselssprekkend plak foar it Frysk op skoalle, op it wurk en yn de iepenbiere romte. Dat is ien fan de ambysjes yn de provinsjale taalnota Fansels Frysk, dy’t hjoed troch it kolleezje fan Deputearre Steaten presintearre is. Yn de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: De Friese landaard

Anne Dykstra: De Friese landaard

🕔09:56, 15.Maaie 2024

Kollum Unfoech praat (80) Halbertsma skriuwt yn 1827 nei oanlieding fan Gysbert Japiks syn ‘kieschheid in de uitdrukkingen’, dat ‘de Friesche taal voor de organen en behoeften onzer lager dierlijkheid een aantal verbloemde uitdrukkingen bezit, van welke ieder, die niet

Lês it folsleine artikel
Fryske skiednis: Wa binne de dochters fan Frya?

Fryske skiednis: Wa binne de dochters fan Frya? Fernijd

🕔09:00, 15.Maaie 2024 Lês it folsleine artikel
Itnijs.frl is krekt in daalje

Itnijs.frl is krekt in daalje

🕔13:11, 14.Maaie 2024

Ien fan de moaiste wurden yn it Frysk bûsboekje fyn ik ‘Swartehagekjeld’. Steefêst stiet it alle jierren wer op 11 maaie: “iishilligen o/m 14 maaie”. Om dy tiid geane by my de daaljes de grûn wer yn. Dat giet al

Lês it folsleine artikel
Rob van Essen wint Libris Literatuerpriis 2024

Rob van Essen wint Libris Literatuerpriis 2024

🕔12:09, 14.Maaie 2024

Rob van Essen hat de Libris Literatuerpriis 2024 wûn foar syn roman Ik kom hier nog op terug. It is de twadde kear dat er de priis wint; yn 2019 wûn er ek mei syn boek De goede zoon. Van

Lês it folsleine artikel
Riedsleden Waadhoeke winne tradisjoneel keatsen tsjin studinten Albertus Magnus

Riedsleden Waadhoeke winne tradisjoneel keatsen tsjin studinten Albertus Magnus

🕔10:10, 14.Maaie 2024

Ofrûne sneon 11 maaie kaam dispút Ianus fan studinteferiening Albertus Magnus út Grins wer nei Frjentsjer ta om tsjin riedsleden fan de gemeente Waadhoeke te keatsen. Dy tradysje giet tsientallen jierren tebek en wie ek yn 2024 op it Riedhúsplein

Lês it folsleine artikel