Harmonie Weidum siket Maten

Harmonie Weidum siket Maten

🕔09:53, 18.Apr 2019

Yn Weidum siket muzykferiening Harmonie Weidum e.o. om maten. En nee, gjin slochtweihinne fjouwerkwartsmaten, mar in groep freonen mei hert foar muzyk. In nagelnije donateursaksje moat derfoar soargje dat de muzykferiening út it terpdoarpke in part fan it finansjele gat,

Lês it folsleine artikel
Keunstwurken Edwin Grissen o/m 1 septimber 2019 yn MartiniPlaza

Keunstwurken Edwin Grissen o/m 1 septimber 2019 yn MartiniPlaza

🕔08:16, 18.Apr 2019

De eksposysje fan de Grinzer keunstner Edwin Grissen, dy’t yn jannewaris dit jier iepene waard, is no ferlinge oant en mei 1 septimber 2019. Edwin Grissen studearre yn 1996 ôf oan de akademy Minerva yn Grins, dêr’t er him foaral

Lês it folsleine artikel
Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

🕔11:14, 17.Apr 2019

Wa’t Welsk lêze kin, hat him yn it Welske Cwmbrân fernuverje kinnen. Yn in fêstiging fan supermerk Asda hong by it alkoholfrije bier nammentlik in boerd mei it lêzen ‘Alcohol am ddim’ en dat betsjut ‘alkohol fergees’. Welske winkels dy’t

Lês it folsleine artikel
Het Uur van de Wolf oer Armando

Het Uur van de Wolf oer Armando

🕔10:41, 17.Apr 2019

Het voorval – Armando en de mythe; útstjoering tongersdei 9 maaie 2019, 22.55 oere by de NTR op NPO 2 Jins libben wurdt foarme troch wat der bart yn jins jonge jierren, sei keunstner Armando. Syn jeugd stiet yn it

Lês it folsleine artikel
Grutte solo-eksposysje Ad Arma yn Snits

Grutte solo-eksposysje Ad Arma yn Snits

🕔09:04, 17.Apr 2019

De nije eksposysje fan Galery Bax Kunst yn Snits is in grut projekt te neamen. De gearwurking mei de lanlik bekende keunstner Ad Arma kriget wer nije foarmen: der is in eksposysje ynrjochte op trije lokaasjes yn Snits. De keunstner

Lês it folsleine artikel
Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

🕔22:04, 16.Apr 2019

Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole hat tiisdei it Lyts Frysk Diktee wûn. Dat waard hâlden op it Provinsjehûs yn Ljouwert. It Lyts Frysk Diktee is foar learlingen út de groepen 8 fan de basisskoalle. Trijehûndert learlingen ha meidien

Lês it folsleine artikel
Afûk sjocht oer de lânsgrinzen hinne

Afûk sjocht oer de lânsgrinzen hinne

🕔22:01, 16.Apr 2019

De measte Friezen sille de Afûk yn Ljouwert kenne as in taalskoalle, dêr’t men better Frysk leare kin. Alle jierren folgje sa’n tûzen minsken der in kursus om bygelyks it praten of skriuwen fan de Fryske taal better yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

🕔08:17, 16.Apr 2019

Kollum Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔06:52, 16.Apr 2019

Kollum Net samar fan de flier op ’e souder stappe wolle. Dat is in útdrukking, in siswize, dêr’t ik mar min oer kin. Soks wurdt gauris sein as immen tefolle tagelyk feroarje wol. Foar alle dúdlikens, it binne ornaris de

Lês it folsleine artikel
Cees Glashouwer winner Bernard Smilde Priis 2019

Cees Glashouwer winner Bernard Smilde Priis 2019

🕔08:08, 15.Apr 2019

Op sneon 12 april, de tsiende Krúspuntdei, waard yn Akkrum de Bernard Smilde Priis útrikt oan Cees Glashouwer, emearitus dominy fan Harns. Hy wûn de priis mei in bysûnder liet: in oersetting yn it Hylpersk fan de Lofsang fan Marije,

Lês it folsleine artikel