It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

It Frysk wurdt ûnderdrukt yn ‘Friesche’ kranten

🕔13:13, 9.Jul 2020

In foarbyld út it Friesch Dagblad Taaldiskriminaasje Fonology giet oer lûden yn de taal, mar kriget yn it ûnderwiis net folle omtinken. Der binne in protte minsken dy’t by lûden (klinkers) oan letters tinke. It is dêrom hiel goed dat

Lês it folsleine artikel
Bywurke: opbringst Nederlân foar Suriname no al fier boppe miljoen

Bywurke: opbringst Nederlân foar Suriname no al fier boppe miljoen

🕔09:17, 9.Jul 2020

De benefytsjo Nederland voor Suriname hat in bedrach fan in goed heal miljoen euro opbrocht. De teller stie oan ’e ein fan de streekrjochte telefyzjeútstjoering op NPO 1 op € 502.069, mar nei alle gedachten sil dat noch flink oprinne.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (43)

Pakes comeback (43) Fernijd

🕔08:00, 9.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ê, der is nó al hope, famke. Der is wurk by de rûs. We hâlde inoar hjir ommers allegearre wol warber mei dy papier hinne-en-werskowerij. En as der net genôch briefkes binne om

Lês it folsleine artikel
Ynformaasje donorregister hjirre yn it Frysk te finen

Ynformaasje donorregister hjirre yn it Frysk te finen

🕔12:44, 8.Jul 2020

Aksje fan de Jongfryske Mienskip hat fertuten dien. Sûnt earjuster, 6 july, is de ynformaasjefolder oer it nije donorregister net allinne yn it Nederlânsk te besetten, mar ek yn tsien oare talen: Arabysk, Dútsk, Frysk, Frânsk, Ingelsk, Papiamintsk, Poalsk, Sineesk,

Lês it folsleine artikel
It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

It Sinteklazemearke en de mytology – in reaksje

🕔10:57, 8.Jul 2020

Skôging Spitich dat yn de diskusje oer Swarte Pyt in artikel opnommen wurdt dat oan de diskusje gjin positive bydrage leveret. Der wurdt in stânpunt ynnommen sûnder romte foar nuânses. It Sinteklazeferhaal is folkloare, is dat wat ‘it folk kreëarret’,

Lês it folsleine artikel
Nij by de Afûk: online groepskursussen mei dosint

Nij by de Afûk: online groepskursussen mei dosint

🕔09:04, 8.Jul 2020

Neist de tradisjonele groepskursussen fan de Afûk op lokaasje, is it fan oktober 2020 ôf ek mooglik om in groepskursus online te folgjen. By dy kursusfoarm folgje de kursisten thús, efter de kompjûter, live de lessen fan de lesjouwer. De

Lês it folsleine artikel
Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

🕔10:21, 7.Jul 2020

Sa’t it him no oansjen lit, sil der begjin takomme jier úteinset wurde mei de earder oankundige Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk. De opstap is in unike gearkomste mei muzyk, drama, ynfo en diskusje dy’t yn de Trynwâlden holden

Lês it folsleine artikel
Koroana biedt kânsen foar Fryslân as saaklike bestimming

Koroana biedt kânsen foar Fryslân as saaklike bestimming

🕔08:54, 7.Jul 2020

Op moandei 6 july waard de earste koroanaproof lokaasjetoer yn Fryslân organisearre troch advysburo Linda op Locatie en Merk Fryslân. It grutste part fan it programma spile him ôf yn ’e bûtenloft. De oanwêzige moeting- en evenemintemanagers besiten ferskate lokaasjes

Lês it folsleine artikel
In oar perspektyf op Fryske literatuer

In oar perspektyf op Fryske literatuer

🕔08:50, 7.Jul 2020

Skôging troch Abe de Vries ‘Op gemengd taalkundige en cultuurpolitieke gronden pleegt de Friese literatuur in Nederlandse literatuurgeschiedenissen niet te worden ‘meegenomen’, klaarblijkelijk met wederzijdse instemming.’ Dat skreau Frits van Oostrom yn 2006 yn syn Stemmen op schrift, it earste

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (42)

Pakes comeback (42) Fernijd

🕔08:00, 7.Jul 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Douwe: No hjirre ommers, jù. Inca-ruïnes. Binne we ferline jier mei Peter hinne weest. Bulten âlde stiennen, mear net. Dat is my te casual. Gau wer fierder (Hy knipt troch). Pake: O, dit is

Lês it folsleine artikel