Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta

Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta

🕔11:51, 7.Apr 2020

Kollum ‘Under’ en ‘boppe’ lykje hiele gewoane wurdsjes. It binne bywurden, mar dat docht der no efkes net ta. It nijsgjirrige fan dizze beide wurdsjes is dat der ek ‘-en’ efter komme kin. Dat wurdt it dus: ‘ûnderen’ en ‘boppen’.

Lês it folsleine artikel
Grutte selskippen en teäters toane wykliks online teäterfoarstellingen

Grutte selskippen en teäters toane wykliks online teäterfoarstellingen

🕔10:12, 6.Apr 2020

Troch de koroanakrisis binne de teäters ticht, mar dat betsjut net dat dy sektor ûnderwilens stil sit. Njonken in protte inisjativen fan yndividuele organisaasjes en ynstellingen is der no it kollektive inisjatyf: Donderdag Verwonderdag. Alle njoggen rykssubsidiearre saneamde BIS-selskippen fan

Lês it folsleine artikel
Vroege Vogels jout omtinken oan Fryske fûgelnammen

Vroege Vogels jout omtinken oan Fryske fûgelnammen

🕔12:04, 5.Apr 2020

It radioprogramma Vroege Vogels hie fan ‘e moarn in fraachpetear mei biolooch Sake P. Roodbergen oer Fryske fûgelnammen. Dat nei oanlieding fan de foarrige ôflevering yn in rige telefyzjedokumintêres fan Vroege Vogels, dy’t him yn de Alde Feanen ôfspile. It

Lês it folsleine artikel
Wurkplak Claudy Jongstra tydlik yn Frysk Museum

Wurkplak Claudy Jongstra tydlik yn Frysk Museum Fernijd

🕔08:41, 5.Apr 2020

Unike gearwurking Claudy Jongstra, Museum De Lakenhal en Frysk Museum yn tiden fan it koroanafirus Claudy Jongstra hat foar de tiid fan koroanakrisis in wurkplak fûn yn it Frysk Museum om dêr troch te wurkjen oan de monumintale ynstallaasje NINE

Lês it folsleine artikel
Alle wurkeldagen praatsje oer it Drintsk yn it Drintsk

Alle wurkeldagen praatsje oer it Drintsk yn it Drintsk

🕔23:14, 4.Apr 2020

Streektaalkenner Jan Germs fertelt tenei alle dagen wat oer it Drintsk. Dat docht er yn in fideo op it YouTube-kanaal fan it Huus van de taol. Dy’t fragen hat, mei Germs sels skilje, hy jout yn it earste filmke syn 06-nûmer.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Muzyktsjoenderij

Jan Willem Zwart: Muzyktsjoenderij Fernijd

🕔20:00, 4.Apr 2020

Kollum Doe’t DWDD, it deistich telefyzjeprogramma op NPO 1, der sawat mei ophâlde soe, kaam André van Duin noch ien kear del. Hy fertelde oer de dea fan syn partner. It waard stiller en stiller en al hielendal doe’t André van Duin

Lês it folsleine artikel
55.000 bloeiende blommen oan Stinzerûte Bûtenpost-Kollum

55.000 bloeiende blommen oan Stinzerûte Bûtenpost-Kollum

🕔10:26, 4.Apr 2020

Fanwege de koroanakrisis gie de plende iepening fan de nije Stinzerûte Bûtenpost-Kollum op freed 3 april net troch. De ferline jier plante 55.000 biologyske blombollen lûke har dêr neat fan oan en groeie foar wûnder. Se stean allegear prachtich yn

Lês it folsleine artikel
MartiniPlaza lansearret online talintejacht

MartiniPlaza lansearret online talintejacht

🕔10:08, 4.Apr 2020

Wa’t altyd al op in poadium stean wollen hie, kriget no de kâns! Elkenien dy’t de stjerren fan de himel sjongt of op prachtige wize in ynstrumint bespylje kin, wurdt oproppen mei te dwaan oan de online talintejacht fan MartiniPlaza.

Lês it folsleine artikel
Noard-Fryske fideorige oer toaniel

Noard-Fryske fideorige oer toaniel

🕔22:35, 3.Apr 2020

Net allinne yn Westerlauwersk Fryslân wurdt wakker fideootsjemakke, de Friezen yn it Dútske Noard-Fryslân spylje ek net swak by. Sa hat de Noard-Fryske toanielskriuwer Gary Funck in fideorige makke oer Noard-Frysk toaniel. De rige bestiet wilens út tsien filmkes. Funck

Lês it folsleine artikel
Fideo: Geart Tigchelaar besprekt ‘In balpinne tsjin ’e râne fan it trottwaar’ fan Meindert Bylsma

Fideo: Geart Tigchelaar besprekt ‘In balpinne tsjin ’e râne fan it trottwaar’ fan Meindert Bylsma

🕔21:31, 3.Apr 2020

Foar it online-literatuertydskrift Ensafh besprekt Geart Tigchelaar yn in fideo it boek In balpinne tsjin ‘e râne fan it trottwaar fan Meindert Bylsma. De fideo is hjirûnder te besjen:

Lês it folsleine artikel