Petysje docht fuort al fertuten: ChristenUnie wol twatalige plysjeweinen

Petysje docht fuort al fertuten: ChristenUnie wol twatalige plysjeweinen

🕔13:35, 18.Dec 2018

Fan ’e middei healwei twaen hat de Ried fan de Fryske Beweging yn De Haach in petysje oanbean oan de fêste kommisje foar Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes yn de Twadde Keamer. De petysje opsteld nei oanlieding fan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
Nulnûmer nij Frysk tydskrift

Nulnûmer nij Frysk tydskrift

🕔12:58, 18.Dec 2018

De Ried fan de Fryske Beweging soe wolle dat der in algemien Frysktalich tydskrift bestiet. Net in blêd dat inkeld mar oer bewegings- en taalsaken giet, mar in soarte fan glossy mei artikels en berjochten dy’t nijsgjirrich binne foar in

Lês it folsleine artikel
FNP: Hafabra taheakje oan Fryske keunstynfrastruktuer

FNP: Hafabra taheakje oan Fryske keunstynfrastruktuer

🕔08:31, 18.Dec 2018

De FNP is fan betinken dat Hafabra in folle better plak krije moat yn de Fryske keunstynfrastruktuer. Dêrom sil de FNP-fraksje yn de Steategearkomste fan 19 desimber in amendemint yntsjinje om dy muzyksektor der noch wol yn te ferfrisseljen. De

Lês it folsleine artikel
De Stormruiter en it Frysk Sjongers Gala by Omrop Fryslân te sjen

De Stormruiter en it Frysk Sjongers Gala by Omrop Fryslân te sjen

🕔08:25, 18.Dec 2018

De feestdageprogrammearring by Omrop Fryslân Yn de krystfakânsje binne by Omrop Fryslân ferskate bysûndere programma’s te sjen. Sa is bygelyks de populêre teäterfoarstelling De Stormruiter mei de krystdagen yn twa dielen te sjen en kinne minsken op 27 en 28

Lês it folsleine artikel
Millennials oan set

Millennials oan set

🕔07:00, 18.Dec 2018

Kollum Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west

Lês it folsleine artikel
Bestjoersleden Sis Tsiis stappe op om giele heskes

Bestjoersleden Sis Tsiis stappe op om giele heskes

🕔22:15, 17.Dec 2018

Bestjoersleden Friduwih Riemersma en Abe de Vries hawwe harren by de Keamer fan Keaphannel útskriuwe litten as bestjoersleden fan aksjegroep Sis Tsiis. Dat docht frou Riemersma te witten op it webstee fers2. Sis Tsiis wurdt yn 2016 oprjochte as aksjegroep

Lês it folsleine artikel
Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

Beweging foar mear twataligens by Malteeske oerheid

🕔15:18, 16.Dec 2018

Hoewol’t it Malteesk de nasjonale taal fan Malta is en boppedat de foarste offisjele taal, is de rol fan it Malteesk by de oerheid folle lytser as dy fan it Ingelsk – de twadde offisjele taal. Dat moat oars, seine

Lês it folsleine artikel
Annet Bouma wint Fryske foardrachtswedstriid FeRstival

Annet Bouma wint Fryske foardrachtswedstriid FeRstival

🕔13:53, 16.Dec 2018

Annet Bouma fan Surhuzum hat de 76e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtswedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makke se mei har foardracht fan it gedicht ‘Dyn namme’ fan Tsjitske Sijtsma de measte yndruk

Lês it folsleine artikel
Fryske blackmetalband Kjeld wint Bernlefpriis 2018

Fryske blackmetalband Kjeld wint Bernlefpriis 2018

🕔13:50, 16.Dec 2018

De Fryske blackmetalband Kjeld is de winner fan de Bernlefpriis 2018. Deputearre Sietske Poepjes makke dat op sneon 15 desimber bekend by de Fryske popawards yn popsintrum Neushoorn yn Ljouwert. De winner koe spitigernôch net oanwêzich wêze, omdat er in

Lês it folsleine artikel
Keninklike Earepenning foar Concordia Aldeboarn

Keninklike Earepenning foar Concordia Aldeboarn

🕔12:07, 16.Dec 2018

Musykfereining Concordia út Aldeboarn hat sneontejûn de Keninklike Earepenning ûntfongen. Kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok mocht de ûnderskieding oerlangje fanwegen it hûndertjierrich bestean fan de feriening. Dat barde op de feestjûn jûn yn it eigen doarp, dêr’t Concordia

Lês it folsleine artikel