Simone Djurrema: Nammen

Simone Djurrema: Nammen Fernijd

🕔20:00, 18.Jan 2020

Kollum Nei de kollum fan 21 desimber haw ik in pear dagen as klasse-assistint wurke. It die bliken dat ik net allinnich foar de klas hoegde te stean. Gelokkich mar, want doe’t de bern wiskunde krigen, fernaam ik dat ik

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Harkje en sykje nei wierheid

Jan Willem Zwart: Harkje en sykje nei wierheid

🕔20:00, 11.Jan 2020

Kollum Wat is der yn jannewaris yn de natuer te belibjen? It liket sa stil en skier. It grien is brún en de bisten hawwe har ferside stoppe. Wêr binne de earste blomkes? De Wâlden binne yn de simmer grien

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: ‘It Nijs’ hat it nuver sitte litten

Aant Mulder: ‘It Nijs’ hat it nuver sitte litten

🕔07:13, 7.Jan 2020

Kollum It Nijs hat it nuver sitte litten. Dat betocht ik doe’t ik yn de Ljouwerter krante lies, dat we yn Nederlân foar ‘boomer’ keazen ha as moaiste wurd fan it jier. Dat is in nuvere kar. It is hielendal

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Einjiersflechtfûgel

Jan Schokker: Einjiersflechtfûgel

🕔20:00, 4.Jan 2020

Kollum Ik soe neat sizze. Fansels soe ik neat sizze, se soe my omprate wolle, se soe lilk wurde, my útlaitsje. Of my fuortsjen. Dat soe noch it slimste wêze. Ik ha de pest oan dizze ‘plestikdagen’. It iennige geunstige

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 34

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 34

🕔02:00, 1.Jan 2020

Middelpunt* yn ’e lift Kollum Tritich jier lyn wenne ik in tal jierren yn Ynskedee foar de stúdzje skiekunde. Yn dy tiid wie liftsjen frij normaal. Oeral wiene liftstripen, en mei in buordsje ‘Leeuwarden’ yn ’e hân wie ik freeds

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Aldjiersdei*

Aant Mulder: Aldjiersdei*

🕔07:00, 31.Dec 2019

Kollum Op sa’n dei as hjoed leit it yn ’e reden om werom te sjen. Hoewol, party minsken sille dêr amperoan de tiid foar ha. Minsken dy’t wurkje krije it drokker en drokker. Guon fan dy minsken moatte sels wurkje

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Mylder

Frâns Kuipers: Mylder

🕔19:25, 28.Dec 2019

Kollum De measte minsken wolle neat te meitsjen ha mei aktive polityk. Eigen túntsje earst. “Neat foar my”, wurdt der meastal andere, as immen in fraach kriget om lid te wurden fan in politike partij. Om leden te finen foar

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De brief fan de minister

Aant Mulder: De brief fan de minister

🕔07:00, 24.Dec 2019

Kollum De brief is der. Ik bedoel de Keamerbrief nei oanlieding fan it Algemien Oerlis fan de Fêste Twadde Keamerkommisje fan Ynlânske saken op 26 juny, de brief fan minister Knops, dy’t minister Ollongren ferfangt. De Ried fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Spanning en fariaasje

Simone Djurrema: Spanning en fariaasje

🕔20:00, 21.Dec 2019

Kollum Myn ynstelling hat altyd sa west: as men net krije kin wat men hawwe wol, moat men nimme wat men krije kin. Dat haw ik mear as ien kear wiermeitsje mocht. Ik haw wolris in baantsje hân dat ik

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

Aant Mulder: Bliid, mar gewoan Frysk is noch in ding!

🕔07:00, 17.Dec 2019

Kollum De ynspeksje fan it ûnderwiis kaam mei in Sinteklaaskadootsje. Op 5 desimber krigen de Steateleden de temarapportaazje Frysk yn it ûnderwiis ‘Sizzen is neat, mar dwaan is in ding’ tastjoerd. Dat is in ferfolch op ‘Fan winsk nei werklikheid’,

Lês it folsleine artikel