Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

Aant Mulder: Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear

🕔07:00, 22.Sep 2020

Kollum Binne der gjin Fryske tûzenpoaten mear? Dy fraach, dêr kom ik op om’t de FA (Fryske Akademy) al in skoftke dwaande is om in nije direkteur foar syn ynstitút te finen. In earste advertinsje hat gjin gaadlike reaksjes opsmiten.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Gjin koroana!

Jan Willem Zwart: Gjin koroana!

🕔20:00, 19.Sep 2020

Kollum Ynienen krige ik it waarm, waard beroerd en krige sels koarts mei kjeldoanfallen. Ik wie sa siik as in hûn. Foar mysels wie it dúdlik: ik soe wol koroana hawwe. Op nei it sikehûs, dêr’t de frou my hinne

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In boartlike kollum

Aant Mulder: In boartlike kollum

🕔07:00, 15.Sep 2020

Kollum Okkerwyks hearde ik in hiel ferhaal oer ‘stoepranden’. Dat hie alles te krijen mei it kampioenskip ‘stoepranden’, dat Smellingerlân op woansdei 9 septimber organisearre. De gemeente wol bûtendoar boartsjen stimulearje. Dêr kin ik it allinne mar mei iens wêze.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

Frâns Kuipers: Trijetalich ûnderwiis nedich foar fuortbestean fan it Frysk

🕔08:29, 13.Sep 2020

Kollum It giet poerbest mei it Frysk, blykt út de Taalatlas 2020. Tachtich persint fan de 6500 dielnimmers oan de dy ‘taalhifking’ binne it Frysk machtich, fine se sels. Se kinne Frysk prate, lêze en skriuwe. CDA-deputearre Poepjes is hartstikkene bliid.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Kening ûle

Jan Schokker: Kening ûle Fernijd

🕔20:00, 12.Sep 2020

Kollum Seach ik dat goed? Siet dêr in hoarnûle krekt boppe my yn ’e beam?  Fan de frou hie ik earder op ’e dei de opdracht krige om it gers einlings ris te meanen, mar ik moast earst wat betters

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliid mei in deade protter

Aant Mulder: Bliid mei in deade protter

🕔09:23, 8.Sep 2020

Kollum Ik hie mei in oar ûnderwerp komme wollen, mar dat wurdt him net. As der Frysk nijs ynkomt, dan kin en wol ik dêr net omhinne. En dat Fryske nijs is der. De fjirde taalatlas is ferskynd en dêr

Lês it folsleine artikel
Meie wy wiis wêze mei de nijste behearskingssifers fan it Frysk?

Meie wy wiis wêze mei de nijste behearskingssifers fan it Frysk?

🕔16:42, 4.Sep 2020

Troch Henk Wolf Kinne de Friezen heeltyd better Frysk skriuwe? Dat kaam de ôfrûne wiken wol yn ‘e media. Sa skreau De Feanster: “Friezen lezen en schrijven iets meer Fries“, de Ljouwerter: “Het gaat goed met de Friese taal. Mear

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Rûnom om ús hinne

Aant Mulder: Rûnom om ús hinne

🕔07:00, 1.Sep 2020

Kollum Der is oer de útnûging foar de Fedde Schurerbetinking ‘Rûnom Fedde’ op sneon 15 augustus op ’t Hearrenfean aardich wat skreaun en wreaun. En no doch ik dêr ek noch oan mei. Benammen ien wurdsje moast it ûntjilde: rûnom.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Gelokkich op it Sweedske plattelân

Simone Djurrema: Gelokkich op it Sweedske plattelân

🕔20:00, 29.Aug 2020

Kollum Simmerdeis is it moarns betiid ljocht. Ik helje myn moaie nije fyts út ’e reade skuorre en gean mei de hûn te fytsen. De sinne skynt, alwer, en de hûn is blier en draaft braaf njonken my. Underweis gean

Lês it folsleine artikel
Gareth Ceidiog Hughes: Welskpraten wie “komkak”, sei ien. Dit wie myn beskied

Gareth Ceidiog Hughes: Welskpraten wie “komkak”, sei ien. Dit wie myn beskied

🕔20:57, 25.Aug 2020

Okkerdeis woe ien ha dat it allegear mar komkak wie dat ik Welsk mei ien siet te praten. Op it earste each wie dat mar gekjeierij. Guon saken dy’t út ‘e gek wei sein binne, kinne lykwols in rare ûndertoan

Lês it folsleine artikel