Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta

Aant Mulder: Fan ûnderen nei boppen ta

🕔11:51, 7.Apr 2020

Kollum ‘Under’ en ‘boppe’ lykje hiele gewoane wurdsjes. It binne bywurden, mar dat docht der no efkes net ta. It nijsgjirrige fan dizze beide wurdsjes is dat der ek ‘-en’ efter komme kin. Dat wurdt it dus: ‘ûnderen’ en ‘boppen’.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Muzyktsjoenderij

Jan Willem Zwart: Muzyktsjoenderij Fernijd

🕔20:00, 4.Apr 2020

Kollum Doe’t DWDD, it deistich telefyzjeprogramma op NPO 1, der sawat mei ophâlde soe, kaam André van Duin noch ien kear del. Hy fertelde oer de dea fan syn partner. It waard stiller en stiller en al hielendal doe’t André van Duin

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân (38)

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân (38)

🕔10:54, 2.Apr 2020

Ynzoome op teams Kollum In baan mei sa’n soad ferskillende kanten as dy fan my, kin ik my net foarstelle. Alle dagen praat ik mei tsientallen minsken dy’t dwaande binne mei duorsume dingen. Dingen dy’t se meastal mei oaren dogge

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

🕔10:26, 31.Mar 2020

Kollum Der waard de lêste jierren wakker demonstrearre, omtinken frege foar Frysk op skoalle. Dat is no fansels efkes net oan ’e oarder. Dat hat te krijen mei it feit dat skoallen sletten binne, dat der gjin gearkomsten mear holden

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Googlefûgel

Jan Schokker: Googlefûgel

🕔20:00, 28.Mar 2020

Kollum By in bestelling LED-panielen krigen wy lêstendeis in Google Home Mini kado. It like op in aardich moai lûdbokske. Dat wie it ek, mar nei in djipgeande stúdzje bliek it tagelyk ek in soarte fan fernimstige robot te wêzen,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Dwerse tinkers, wêr binne se bedarre

Aant Mulder: Dwerse tinkers, wêr binne se bedarre

🕔08:49, 24.Mar 2020

Kollum Yn dizze moanne fan de boekewike hear en lês ik fan alles oer de ‘boekenweek’ mei ‘boekenweekgeschenk’ Leon en Juliette fan Annejet van der Zijl. Dat boekje is te krijen foar wa’t foar € 15 oan boeken keapet. Hast itselde

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Sûn ferstân en kreativiteit…

Frâns Kuipers: Sûn ferstân en kreativiteit…

🕔20:00, 21.Mar 2020

Kollum Oer de hiele wrâld raast it koroanafirus as in dwaas yn it rûn. Dat ûnsichtbere meunster easket in protte slachtoffers en hat grutte ynfloed op ús deistich libben. En it is noch lang net foarby. Fryslân komt noch oan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

🕔07:50, 17.Mar 2020

Kollum Op jins alve-en-tritichst Fryslân troch. Safier is it noch net, mar it giet de goede kant út. De útdrukking betsjut dat men dêr de tiid foar nimt. It ûnderstelde komôf fan dy útdrukking makket it allegearre fansels helte nijsgjirriger.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: It paad bjuster

Simone Djurrema: It paad bjuster

🕔20:00, 14.Mar 2020

Kollum Wy slaan efkes in oaljefant (sjoch myn foarige kollum https://www.itnijs.frl/2020/02/simone-djurrema-oaljefanten/) oer, oars wurdt it sa swier allegearre. Hy bliuwt der wol. Wy tinke der nea sa by nei, mar eins is Nederlân hiel goed yn kommunikaasje en paadwizen. Dan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De boargemasterske of de boargemaster

Aant Mulder: De boargemasterske of de boargemaster

🕔07:13, 10.Mar 2020

Kollum Ik bin in fêste lêzer fan It Nijs. Dêr steane eins altyd wol dingen op dy’t ik net misse wol. Ik fyn it ek hiel aardich dat dy ornaris yn geef Frysk steld wurde. Sa kin men sjen hoe’t

Lês it folsleine artikel