Jan Schokker: Foarâlderlike fûgels

Jan Schokker: Foarâlderlike fûgels Fernijd

🕔07:00, 25.Mar 2023

Kollum Dizze kear komt de oanlieding út in fier en noch fierder ferline. Foar in ferhaal oer ús heit moast ik my ynlibje yn syn jeugd. Dan prate wy oer de tweintiger en tritiger jierren fan de foarige iuw, yn

Lês it folsleine artikel
Bloch: Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (3)

Bloch: Op wei nei de 36e Nijjiersrevu op ’e Jouwer (3)

🕔09:30, 22.Mar 2023

Maart: âld en nij Hoewol’t wy by de revu gjin ‘pensjoenberjochtige’ leeftiid kenne, hawwe twa fan ús spilers ferline jier oanjûn dat de 35e revu harren lêste wêze soe. Beide hawwe in flink tal tsjinstjierren by de revu efter de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (20)

Anne Dykstra: Unfoech praat (20) Fernijd

🕔08:00, 22.Mar 2023

Kollum WC-skeel De Afûk en ien fan syn oersetters hawwe ea skeel hân oer it wurd wc. De Afûk wie, terjochte, fan betinken dat wc Nederlânsk wie en dus waard it ôfkard. WC moast húske wurde. De oersetter wie it

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Helden en slachtoffers

Jan Bosgraaf: Helden en slachtoffers

🕔07:00, 18.Mar 2023

Kollum No wol ik net beweare, dat ik ferstân fan polityk haw. Want dêr ha ’k net foar trochleard. Mar as earder gemeente-amtner haw ik der wol wat ûnderfining mei opdien. En bytiden tocht ik ek, dat ik it politike

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (19)

Anne Dykstra: Unfoech praat (19) Fernijd

🕔07:59, 15.Mar 2023

Kollum It toilet In neutraal en ek wol wat deftich wurd foar húske is toilet. By toilet wurdt yn it WFT it Frânske wurd toilette as etymology opjûn. Toilette is wer de ferlytsingsfoarm fan toile, ‘linnen’, ‘doek’. Der wurdt wol

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: It Arcadiagefoel: Jou it troch!

Bouwe de Boer: It Arcadiagefoel: Jou it troch!

🕔08:00, 11.Mar 2023

Kollum It projekt Bosk (2022) stiet elkenien noch goed by. It wie in ûnderdiel fan Arcadia en dat is wer de opfolger fan Kulturele Haadstêd 2018. Oer Arcadië of Arcadia seit Wikipedia dat it in utopysk lân is fol mei

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (18)

Anne Dykstra: Unfoech praat (18) Fernijd

🕔08:00, 8.Mar 2023

Kollum De plee In plee wie, krekt as earder it húske, in apart hokje om yn te poepen en te pisjen. We sjogge dat bygelyks yn in boek fan Tiny Mulder út 1981: ‘Jan moast daliks de plee ynwije. Dat

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ierappels út Fryslân

Simone Djurrema: Ierappels út Fryslân

🕔07:00, 4.Mar 2023

Kollum Ik haw se alwer besteld! Setierappels! Se kinne noch lang de grûn net yn, want se meie net befrieze. Der binne hieltyd mear minsken dy’t griente ferbouwe en ik wol net dat ik aanst te let bin en de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (17)

Anne Dykstra: Unfoech praat (17)

🕔07:46, 1.Mar 2023

Kollum Wuh Yn in fermidden út Oerterp wie earder it húske in taboewurd, want it waard beskôge as in eufemistyske ferkoarting fan it ûnfatsoenlike wurd skythús(ke). Yn datselde fermidden waard fan de op himsels al eufemistyske ôfkoarting wc allinnich de

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Ideeën oer min en geef Frysk

Henk Wolf: Ideeën oer min en geef Frysk

🕔00:23, 1.Mar 2023

Kollum Wat as min of as geef Frysk sjoen wurdt, hinget soms mear ôf fan oare talen as fan it Frysk sels. Dat is ien fan de dingen dy’t ik leard ha troch in protte mei de twa Fryske talen

Lês it folsleine artikel