Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij

Aant Mulder: Tusken de ierappels en de brij

🕔06:57, 7.Jul 2020

Kollum De ierappel is de lêste tiid aardich yn it nijs. Ik bedoel fansels, dat we der gauris oer lêze en hearre kinne. It is gjin aardich nijs, dat net. De koarte gearfetting soe wêze kinne dat we de lêste

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: In gefaarlike reis troch oarlochsgebiet

Simone Djurrema: In gefaarlike reis troch oarlochsgebiet Fernijd

🕔20:00, 4.Jul 2020

Kollum De koroana hat noch hieltyd alle minsken op ’e wrâld yn ’e greep. Sweden – it lân dêr’t ik wenje – docht krekt as is der net safolle te rêden, yn ’e media teminsten. De Sweedske boargers hawwe salang

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 41

🕔11:07, 4.Jul 2020

It gas derop Yn Fryslân binne sa’n 290.000 húshâldingen. Fierwei de measte wenningen binne oansletten op it gasnet én it elektrisiteitsnet. Dat gasnet is foar it grutste part oanlein tusken 1960 en 1970, flak nei it ûntdekken fan de gasbel

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Sliepe

Frâns Kuipers: Sliepe

🕔10:13, 4.Jul 2020

Kollum Fan 2012 oant 2017 regearre Kabinet Rutte-II. Dat regear bestie út de VVD en de PvdA. It waard ek wol Kabinet-Rutte-Asscher neamd, mei in ferkiezingsramp foar de PvdA yn 2017: in tebekset fan 30 nei 9 sitten yn de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De dokter, de skoalmaster en it Frysk

Aant Mulder: De dokter, de skoalmaster en it Frysk

🕔07:00, 30.Jun 2020

Kollum Yn in koart skoftke tiid sjoch ik trije kear enkêten oer it Frysk foarby kommen. Ik bin der net mear hielendal wis fan, mar neffens my binne it allegearre digitale fersiken. Op dat stuit doch ik der efkes neat

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Tiidbylden

Jan Willem Zwart: Tiidbylden

🕔20:00, 27.Jun 2020

Kollum Patrick hjitte de jongeman dy’t hielendal fan Sint Maarten kaam en yn Grins biology studearre. Hy wie swart. Ik wie in jier as sechstjin. Dêr’t ik wenne kaam ik doe net faak swarte minsken tsjin. Patrick woe in kear

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Us swarte meiminsken

Aant Mulder: Us swarte meiminsken

🕔07:00, 23.Jun 2020

Kollum Black Lives Matter, dat is dúdlike taal. Sûnt de dea fan George Floyd wurdt op in grut ferskaat oan plakken troch grutte groepen dúdlik makke dat it sa net langer kin. It begûn allegearre yn Amearika en dat wie

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Fakfûgel

Jan Schokker: Fakfûgel Fernijd

🕔20:00, 20.Jun 2020

Kollum Ik ha myn âlde fyts wer foar ’t ljocht helle, want dy hat in nofliker seal. Myn nijste fyts, dy mei de elektryske helpmotor, fytst dan wol oft it slydjaget, mar it seal is my wat te hurd en

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Lek en brek

Frâns Kuipers: Lek en brek

🕔08:46, 20.Jun 2020

Kollum Yn myn kollum fan 18 april fan dit jier skreau ik dat in pandemy swakten bleat leit (nei oanlieding fan Trouw fan 8 april 2020). Dêr komme jo allinnich efter as it safier is. De measte oerheden hâlde dêr

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Foar de kofje net eamelje

Aant Mulder: Foar de kofje net eamelje Fernijd

🕔07:00, 16.Jun 2020

Kollum Fan ’e wike lies ik yn in artikel yn de LC it tiidwurd eamelje, eameljen. It wie yn in koart artikel, dat gie oer de Jongfryske Mienskip, dy’t him deroer fernuveret dat de donorfolder net yn it Frysk te

Lês it folsleine artikel