Simone Djurrema: Stoer

Simone Djurrema: Stoer Fernijd

🕔20:00, 8.May 2021

Kollum Ik haw altyd al in bytsje oars as oars west. In heale jonge, mar dochs ek wer net. Doe’t ik lyts wie plôke ik blomkes, boarte ik mei poppen en barbys, mar ik klom bygelyks ek yn de heechste

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It hat wol eigenskip

Aant Mulder: It hat wol eigenskip

🕔07:00, 4.May 2021

Kollum Sûnt de stavering fan 2015 sit ik tangele mei guon eigenskipswurden. Ik mis foarmen dy’t foarhinne gongber wiene en no net mear yn de foarkarswurdlist neamd wurde. Ik tink oan wurden lykas -tin- en ‑tinner- en it net mear

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 50

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 50

🕔07:00, 1.May 2021

Goed klimaat foar Boargerberied? It is noch hieltyd spannend watfoar in kabinet oft de ôfrûne ferkiezingen ús opleverje sille. Hoe sil it klimaatbelied bygelyks út de striid komme? Dêr is noch min wat fan te sizzen. As we in kabinet

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oebele Brouwer krijt it lid op ’e noas – in taalbelied fan lippetsjinsten

Henk Wolf: Oebele Brouwer krijt it lid op ’e noas – in taalbelied fan lippetsjinsten

🕔12:50, 29.Apr 2021

Kollum De Ryksoerheid hat him al yn de jierren njoggentich ferplichte ta in belied dat it Frysk en de Friezen stipet. Dat belied is yn ferskate dokuminten fêstlein. De bekendsten binne it Europeesk hânfêst, it Ramtferdrach nasjonale minderheden en de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryslân fan hout en stien

Aant Mulder: Fryslân fan hout en stien

🕔07:00, 27.Apr 2021

Kollum Hout en stien binne boumaterialen dêr’t we meikoarten grutte steapels fan nedich ha. De polityk wol ommers sa’n 220.000 huzen yn de noardlike provinsjes bouwe. Alteast, dat moatte dy provinsjes goedfine as se bettere ferbiningen mei de Rânestêd ha

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: 5G-fûgels

Jan Schokker: 5G-fûgels

🕔20:00, 24.Apr 2021

Kollum Twa hiel gewoane manlju, stevich op ’e skonken, feardich en freonlik. Hawar, ien fan dy twa wie in aparte fûgel, teminsten yn myn eagen. Mar mei ik eins wol sa oardielje? Dy iene – in jonge, lange monteur –

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: ‘Een moederhart een gouden hart’

Feie Fonyk: ‘Een moederhart een gouden hart’

🕔13:03, 22.Apr 2021

De âldere lêzers fan It Nijs sil it noch wol heuge, dat liet fan Gert Timmerman oer de leafde fan in mem foar har bern. Dat begjint sa: “De mooiste liefde die een mens ooit op deze aarde vindt, dat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Sichtberens is net te hearren

Aant Mulder: Sichtberens is net te hearren

🕔07:00, 20.Apr 2021

Kollum Der wurdt heech ynset op de sichtberens fan it Frysk. Dêr sjogge Provinsje, gemeenten en guon oare ynstânsjes wol mooglikheden ta. Wa’t negatyf wol, neamt soks in moadeferskynsel of helte slimmer Geveltsjefrysk. No hat der altyd wol omtinken west

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Viagra foar froulju ?

Feie Fonyk: Viagra foar froulju ?

🕔19:05, 15.Apr 2021

Ik hie oant en mei saterdei 9 april nea heard fan it bedriuw Emotional Brain yn Almere. Dat like my in goed teken foar my en ’e frou, doe’t ik lies wêr’t dat bedriuw him mei dwaande hâldt. Op dy

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wat in wetter

Aant Mulder: Wat in wetter

🕔07:08, 13.Apr 2021

Kollum De peaskedagen binne foarby. Dy binne we hast alwer fergetten, it waar noch net. In brede stoarm mei huzehege weagen kaam út it hege noarden wei delsetten en makke dat te uzes stikken strân en strântinten it belije moasten.

Lês it folsleine artikel