Frâns Kuipers: Puzels…

Frâns Kuipers: Puzels… Fernijd

🕔20:00, 28.Nov 2020

Kollum Kryst? Gesellich? Dreech? Iensum? Alles hinget ôf fan it ûnsichtbere koroanafirus, dat de hiele wrâld yn ’e tange hat. Dat firus laat minsklik en sosjaal-ekonomysk ta in protte ellinde. Dat it gjin gesellige Kryst wurde sil, is net ‘ien-twa-trije’

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: “Smadelijke godslastering”

Feie Fonyk: “Smadelijke godslastering”

🕔10:42, 26.Nov 2020

Kollum Op 2 septimber begûn yn Parys it proses oer de oanslaggen op it tydskrift Charlie Hebdo en in Joadske supermerk yn jannewaris 2015. Yn totaal fjirtjin persoanen wurde derfan fertocht dat se stipe jûn hawwe oan de aksjes dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In skoech en in kearske

Aant Mulder: In skoech en in kearske

🕔07:00, 24.Nov 2020

Kollum As ik de lêste moannen fan it jier ferlykje mei dyselde moannen yn myn jongesjierren, dan binne der mear ferskillen as oerienkomsten. It liket wol oft neat gelyk bliuwt. Ik bedoel dan benammen de feesten yn dy moannen. It

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Bytsje ferlern…

Simone Djurrema: Bytsje ferlern…

🕔20:00, 21.Nov 2020

Kollum Ik hie him hast oer de holle sjoen, as in reklamefolder lei er tusken wat oare post op ’e keukentafel en doe’t ik de boel opromje soe, seach it dat it him wie, De Nije! Se hiene my frege

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 2

Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 2

🕔09:52, 19.Nov 2020

Sûnt desimber 1905 hat Frankryk ‘laïcité’, skieding tusken tsjerke en steat. De beweging om it safier te krijen is mei de Frânske revolúsje yn 1789 begûn, “Ni Dieu, ni maître”, gjin god en gjin master. Kinst yn Frankryk leauwe watst

Lês it folsleine artikel
Damp waar

Damp waar

🕔07:00, 17.Nov 2020

Kollum Wy reitsje der al wat oan wend, by weagen wurdt ús wrâld lytser. Mei dy weagen doel ik fansels op koroana of COVID-19, dêr’t no elkenien it oer hat. Dat de wrâld lytser wurdt, jildt benammen foar âldere minsken

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Kulturele siel

Jan Willem Zwart: Kulturele siel

🕔20:00, 14.Nov 2020

Kollum Wa’t it regionale nijs sawat folget, wit dat der fan alles yn ús provinsje bart. Der wurde lintsjes útrikt, der binne minsken dy’t in diamanten houlik belibje meie, der wurde hiel wat bioferskate inisjativen nommen en riedsleden binne dwaande

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wy wolle net fersûpe

Aant Mulder: Wy wolle net fersûpe

🕔07:00, 10.Nov 2020

Kollum Noch hûndert jier en dan ha we gjin feangrûnen mear, lies ik earne. Dat liket moai, mar dat is it net. Dan binne we aardich de djipte yn sakke mei alle skea en bedrigingen dy’t dêr wer by hearre

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 1

Feie Fonyk: Se moatte dea, ôflevering 1

🕔10:07, 9.Nov 2020

Manlju en froulju, jong, âld en net te ferjitten de kij, skiep en ezels, se wurde allegearre deaslein. It is yn opdracht fan de Heare (Jozua 6-21). De Israeliten hawwe seis dagen om de stêd hinne rûn, mar nei de

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De Amerikaanske kealkopearn

Jan Schokker: De Amerikaanske kealkopearn

🕔20:00, 7.Nov 2020

Kollum Myn twillingbroer praat mei beammen, mar dy sille nea in wjerwurd jaan. Ik praat mei frjemde fûgels en dy hawwe, ast der teminsten foar iepen stiest, faaks wol wat te sizzen. Sa’n bytsje ien kear yn ’e moanne moetsje

Lês it folsleine artikel