Jan Willem Zwart: Panta rhei

Jan Willem Zwart: Panta rhei Fernijd

🕔20:00, 16.Nov 2019

Kollum Foar my leit in âld boek fan Jac.P.Thijsse. It giet oer de hjerst. Lang lyn hat der ien west dy’t plaatsjes sparre hat by Verkade en dy plaatsjes ien foar ien yn dit boek plakt hat. Bjirken, kattesturten, ferskate

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De Wytsingen

Aant Mulder: De Wytsingen

🕔07:00, 12.Nov 2019

Kollum De midsiuwen krije de lêste tiid aardich omtinken. Ik tink net allinne oan it Sieperda-sympoasium dêr’t ik it ferline wike oer hie, mar ek oan de tentoanstelling ‘Wij Vikingen’, dy’t no yn it Fries Museum yn Ljouwert te besjen

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De keuringsfûgel

Jan Schokker: De keuringsfûgel

🕔20:00, 9.Nov 2019

Kollum Myn rydbewiis wie wer oan ferlinging ta. Gewoanwei is dat in administrative hanneling, mar as men ek op in frachtwein trochride wol, dan moat der perfoarst in keuring oerhinne. Nuver, want wêrom eins hegere easken foar it bestjoeren fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De wierheid lige

Aant Mulder: De wierheid lige

🕔07:00, 5.Nov 2019

Kollum Ik ha sneon 12 oktober net nei it Sieperda Sympoasium yn it HCL (Histoarysk Sintrum Ljouwert) ta west. Efterôf muoit my dat. Ik hie de ferhalen oer ‘Redbad en syn tiid’ grif nijsgjirrich fûn. Dat jildt benammen foar it

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Untbrekt it oan fyzje?

Frâns Kuipers: Untbrekt it oan fyzje?

🕔20:00, 2.Nov 2019

Kollum As wy hjoed om ús hinne sjogge, dan liket de wrâld yn ’e brân te stean. Hjir en dêr sels letterlik. Folken geane massaal de strjitte op. It broeit yn in soad lannen. Boeren yn it Amazônegebiet stutsen 43.000

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 32

Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 32

🕔16:13, 1.Nov 2019

Krekt net… Kollum Yn Nederlân leit it bêste stroomnet fan de wrâld. Teminsten dat sizze de netwurkbehearders altyd. En dêr hawwe se dan ek wol gelyk oan, want wa hat der bygelyks ea langer as in oere sûnder stroom sitten?

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Twa kneppelfreden fierder

Aant Mulder: Twa kneppelfreden fierder

🕔08:00, 29.Oct 2019

Kollum Twa kneppelfreden fierder, dat slacht fansels nearne op. Of dochs wol. Om dy opmerking te begripen moatte we werom nei dy earste kneppelfreed fan 16 novimber 1951. De measten fan ús witte noch wol dat it om in rjochtsaak

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Idewidewytske

Simone Djurrema: Idewidewytske

🕔20:00, 26.Oct 2019

Kollum Op myn tritichste hie ik noch nea libben in nije fyts hân. Eartiids krige ik altyd myn sus harres of in twaddehâns. In protte bern krigen in nije fyts wannnear’t se nei it fuortset ûnderwiis giene, mar dat hoegde

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

🕔07:29, 22.Oct 2019

Kollum Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan.  Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Pappegaaien

Jan Willem Zwart: Pappegaaien

🕔20:00, 19.Oct 2019

Kollum De greiden sitte wer fol mei guozzen. It is de tiid fan de trek. Fûgels fleane hiele ôfstannen om oerwinterje te kinnen. Fûgels dy’t net fan de kjeld hâlde fleane nei Afrika of sa of de stirnzen hielendal nei Nei-Seelân.

Lês it folsleine artikel