Aant Mulder: Mei koroana nei de ein

Aant Mulder: Mei koroana nei de ein

🕔07:19, 21.Sep 2021

Kollum As ik it nijs goed begryp, sil ik wat de koroanamaatregels oanbelanget wer omstean leare moatte. De koroana makke dat we ús oan in ferskaat oan maatregels hâlde moasten. De wichtichste koene we alle kearen weroan op it buordsje

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Enerzjy yn de hegere regioanen fan Portugal

Bouwe de Boer: Enerzjy yn de hegere regioanen fan Portugal

🕔07:16, 18.Sep 2021

Kollum De foarige kear skreau ik oer ús ferbliuw yn Portugal en dat we dêr fjouwer moanne bliuwe. Foar in part wurkje we fia Workaway by projekten en fierder dogge we dingen yn frije tiid. Ik skreau al dat Portugal

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: It flot fan de Méduse

Binne Mosk: It flot fan de Méduse

🕔12:00, 16.Sep 2021

Ofrûne simmer wie ik yn it Louvre. No’t ik koartlyn de ferskrikkingen op it fleanfjild fan Kabul seach, komt my dat iene skilderij wer yn it sin. Ien fan ‘e grutste en opfallendste skilderijenp yn it Louvre yn Parys is

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fierstente folle fuotleasten

Aant Mulder: Fierstente folle fuotleasten

🕔07:00, 14.Sep 2021

Kollum De lêste tiid hearre we hieltyd faker dat minsken it oer ‘footprints’ ha. Dat is Ingelsk. Yn it Hollânsk wurde dat ‘voetprints’ of better sein ‘voetafdrukken’. Yn it Frysk: ‘fuotprinten’. Sa giet it mei wurden foar ynternasjonale begripen. Dat

Lês it folsleine artikel
Sikke Neurich: Unrêst

Sikke Neurich: Unrêst

🕔07:00, 11.Sep 2021

Kollum Ik haw besocht om rêstich te bliuwen, om myn oanstoarmjende weagen fan agresje op te heinen mei in swymke begryp, mar it slagge my net. In Ingelske eks-militêr is deryn slagge om hûndertfyftich hûnen en katten út de troch

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: ûnnatuerlik sjoernalistyk Frysk

Henk Wolf: ûnnatuerlik sjoernalistyk Frysk

🕔12:28, 10.Sep 2021

As ik Frysktalige nijsartikels lês, dan falt my hast alle kearen wer op hoe’n grut nivoferskil oft der tusken it iene stik en it oare bestiet. De ferskillen binne folle grutter as tusken samar twa Nederlânsktalige stikken. Dat is op

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Werom nei de midsiuwen

Aant Mulder: Werom nei de midsiuwen

🕔07:00, 7.Sep 2021

Kollum It is ferskuorrend om te witten wat der yn de wrâld omgiet. Ik tink dan oan natuerrampen, oan pandemyen en oan oarloggen. De lêste wiken stiet de ferlerne oarloch yn Afganistan sintraal. Alles wat misgean koe, gie mis. Sa

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Lânskipsblommen en -bisten

Simone Djurrema: Lânskipsblommen en -bisten

🕔11:06, 4.Sep 2021

Kollum Wylst de Feriene Steaten yn Afganistan foar miljoenen oan wapens en in list mei minsken dy’t harren holpen hawwe efterlitte, plôkje wy prommen en meitsje wy lekkere prommejam. Wylst se yn Israel ûntdutsen hawwe dat foaral faksinearre minsken de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Underwetterwrâld

Aant Mulder: Underwetterwrâld

🕔07:00, 31.Aug 2021

Kollum As jimme dit stikje lêze, is de Balkster feestwike alwer foarby. Dy duorre fan moandei 23 augustus oan snein 29 augustus ta. No ja, feestwike, yn dizze tiden komt dêr net it measte fan op ’e hispel. Ferline jier

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Utfûgelje

Jan Schokker: Utfûgelje

🕔07:00, 28.Aug 2021

Kollum Wat is keunst? Better frege, wat betsjut keunst yn wêzen foar my persoanlik? Dat is sa’n besteansfraach dy’t geregeldwei yn myn libben oerdriuwt en dêr’t ik noch gjin goed antwurd op ha. Te faak bliuw ik op ’e flakte

Lês it folsleine artikel