Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

🕔07:00, 19.Jan 2021

Kollum As âld-ûnderwiisman en as pake deart it my oan dat de skoallen wer langer tichtbliuwe en dat it net dúdlik is wannear’t se wer iepengeane. De iene maatregel jaget de oare. De hiele ôfskoatteling duorret al fan 16 desimber

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Samar in dei

Simone Djurrema: Samar in dei Fernijd

🕔20:00, 16.Jan 2021

Kollum De snie jaget om it hûs hinne wylst ik op dizze moandeitemoarn de laptop foar it ljocht helje om de kollum te skriuwen. Ik sko de kat oan ‘e kant en gean op in skieppeflues sitten. It is in

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: ‘Brauchtum’?

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: ‘Brauchtum’?

🕔09:01, 14.Jan 2021

In pear wike lyn siet ik yn it Sealterlân mei ien te praten en doe kamen wy op de wurden foar mûlekapke, dingen dêr’t jo earder net oer praten, mar dy’t no it strjitbyld útmeitsje. Yn in protte talen binne dêr,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It fleant my oan

Aant Mulder: It fleant my oan

🕔07:26, 12.Jan 2021

Kollum Begjin jannewaris lies ik in berjocht oer in auto dy’t út de bocht fleach. Dêr stie boppe: ‘Auto fleant út ’e bocht.’ Ik tocht, dat kin hielendal net. Dy auto fleant net, mar fljocht út ’e bocht. Likegoed wie

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: In útstel foar in fruchtberder publyk debat

Henk Wolf: In útstel foar in fruchtberder publyk debat

🕔23:23, 8.Jan 2021

W.F. Hermans syn Mandarijnen op zwavelzuur haw ik lang lyn mei wille lêzen, krekt as syn boek Onder professoren. It fileine fan de tûke, selsstannich tinkende man hie wat ferfrissends. Boppedat wie it goed skreaun en faak grappich. Fan de ‘grote drie’

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Flagge ferkeard

Aant Mulder: Flagge ferkeard

🕔07:00, 5.Jan 2021

Kollum No’t ik yn it nije jier nochris weromsjoch nei ’t âlde, komme bylden fan flaggen my yn ’t sin. No binne flaggen fan alle tiden, mar likegoed ha ik it gefoel dat ferline jier mei flaggen dingen barden dy’t

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Redendiele

Jan Schokker: Redendiele

🕔20:00, 2.Jan 2021

Kollum It rint tsjin âldjier as ik in nije folle sek mei brokken foar ús lúkse pelletkachel út it hok helje. It lûd yn de fierte fernim ik pas as ik krekt healwei de eftertún bin. Ik stek myn tsjokke

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 46

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 46

🕔07:00, 1.Jan 2021

In protte Brede Wolfeart Kollum Soms hat men fan dy wiken dy’t ‘hingjen’ bliuwe. Dat bart as der ferbannen ûntsteane dy’t men dêrfoar noch net seach. Ik hie sa’n wike doe’t it CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) syn ‘Regionale

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: ‘Influencers’ foar in nije takomst?

Feie Fonyk: ‘Influencers’ foar in nije takomst?

🕔13:56, 31.Dec 2020

Kollum “Elkenien dy’t tinkt dat ‘de millennials’ net safolle dogge en loai binne, hat wierskynlik nea in ‘influencer’ moete.” Sa begjint in Nederlânsktalige ynternetside oer ‘influencers’. Dy giet sa fierder: “Itselde jildt eins ek foar elkenien dy’t tinkt dat sosjale

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk

Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk

🕔10:10, 29.Dec 2020

Kollum Dit is de lêste kollum fan dit jier. It is alwer safier. It is de tiid om stil te stean by wat foarby is en tagelyk op in goed nijjier te tidigjen. Ik woe der earst net oan meidwaan,

Lês it folsleine artikel