Aant Mulder: In snertferhaal

Aant Mulder: In snertferhaal

🕔08:52, 20.Oct 2020

Kollum It is fansels noch gjin winter, mar no’t it waar feroaret, feroaret it iten op tafel ek. It is in hiele aardichheid om te sjen wat der simmerdeis op tafel stiet en wat no. Simmerdeis giet it gauris om

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Hjerst

Jan Willem Zwart: Hjerst

🕔20:00, 17.Oct 2020

Kollum It waar jout no wier oan dat it hjerst is. Rein en stoarmen, it jier rint nei de ein. En dochs fielt it as hawwe wy dit jier noch gjin maitiid en ek noch gjin simmer hân. It fielt

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Pompe of fersûpe

Aant Mulder: Pompe of fersûpe

🕔06:54, 13.Oct 2020

Kollum It ir. D.F. Woudagemaal bestiet yn in suterige wike mei hurde wyn en stjalperige reinbuien hûndert jier. Dat jubileum koe net yn in moaiere wike falle. Sok waar heart by sa’n stoomgemaal. As it sa trochgiet kin it gemaal

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Snaffelkapkes

Jan Schokker: Snaffelkapkes Fernijd

🕔20:00, 10.Oct 2020

Kollum Ha jimme wolris in spjocht sjoen mei in mûlkapke? Foar my wie dat yn alle gefallen in wûnderlike iepenbiering. Justerjûn, op de Kiekenberch, hjir yn Aldhoarne, siet der ien mei syn snaffel fêst boppe de tredde tûke fan in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It draait wer út op stront

Aant Mulder: It draait wer út op stront

🕔07:33, 6.Oct 2020

Kollum ‘It draait wer út op stront’, song Rients Gratema. Dêr moast ik oan tinke, no’t de kranten wer fol steane fan it ‘mestplan’ fan minister Carola Schouten. Guon boeren moatte der no al neat fan ha, hoewol’t it in

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

Frâns Kuipers: Gjin Gedoch

🕔20:00, 3.Oct 2020

Kollum Wy sjogge hoe’t ‘De Haach’ wrakselet mei it útfinen fan in lykwichtich belied om de opnij opkommende koroana de kop yn te drukken. Oer it wol of net ferplichte dragen fan mûlemaskers wurdt hiele dagen praat en der is

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân  – Skjinnerlân 43

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 43

🕔07:00, 1.Oct 2020

Fossylfrij wykein 9-11 oktober   Kollum Yn juny 2018 wie Fryslân efkes twa wike yn ’e besnijing fan de Alvewegetocht: twa wike reizgje sûnder fossile brânstoffen. Klachten Dat dêr mar leafst sa’n 100.000 Friezen oan meidien hawwe, hawwe we witten!

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Op wrâldreis of net

Aant Mulder: Op wrâldreis of net

🕔07:00, 29.Sep 2020

Kollum Op ynternet fyn ik in side, mei de namme: ‘Op wereldreis door Nederland’. As ik wat op dy side omsneup kom ik by nammen as ‘Spaanse allure in Nieuw Vennep’, ‘De canyon van Twente’, ‘Dividivi’s in de duinen’. It

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: De friezer fol mei delikatessen!

Simone Djurrema: De friezer fol mei delikatessen!

🕔20:00, 26.Sep 2020

Kollum De jagers hawwe wer west. Fan tefoaren stjoert ien fan harren, Leif Stonor, altyd in berjochtsje. “Wy binne hast wer thús, hear!” en as se der binne, seit er glimkjend fan foldwaning en knauwend as in Grinslanner: “Ik sis

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Stilberne

Henk Wolf: Stilberne

🕔17:28, 24.Sep 2020

As in popke al yn it memmeliif ferstjert, dan kin men it deaberne neame. Dat wie lang de gebrûklike oantsjutting, dy’t lykop gong mei de oantsjuttingen yn besibbe talen. Tink oan doodgeboren yn it Nederlânsk en deaberne yn it Dútsk. Yn it Nederlânsk

Lês it folsleine artikel