Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40 Fernijd

🕔07:37, 1.Jun 2020

(N)ea nei de kapper Kollum Ferline ’e wike wiene ús heit en men sechstich jier troud. Se binne aldergelokst goed sûn en noch hieltyd byinoar. Nei myn suster bin ik de twadde, en de âldste fan de jonges dy’t nei

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: “In wenfoarsjenning foar minsken mei demintens”

Henk Wolf: “In wenfoarsjenning foar minsken mei demintens”

🕔17:58, 31.May 2020

Dy’t geef Frysk prate of skriuwe wol, komt in ein as er in pear learboeken opslacht. Sa’n ien sei oars miskien sleutel, mar leart dat er yn geef Frysk kaai brûke moat. Benammen de jeugd soe de tiidwurden spontaan miskien

Lês it folsleine artikel
Jan Willlem Zwart: Simmer 2020

Jan Willlem Zwart: Simmer 2020 Fernijd

🕔20:00, 30.May 2020

Kollum It is simmer en it duorret net sa lang mear of de dagen koartsje al wer yn stee fan langje. It is hast midsimmer! It liket derop dat de maitiid net iens west hat dit jier. It is ynienen

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Falske freonen

Aant Mulder: Falske freonen

🕔07:08, 26.May 2020

Kollum Fan ’e wike waard ik konfrontearre mei it begryp falske freonen. Sokke ‘freonen’ komme tusken talen foar. It giet nammers om wurdsjes dy’t yn dy twa talen eins hielendal gelyk binne as it om skriuwwize en útspraak giet, mar

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Rintmasterskip

Henk Wolf: Rintmasterskip

🕔17:42, 24.May 2020

It deistich bestean is al in pear moanne aardich yn ûnstjoer. Dat is by my net oars. Alderearst is der fansels de noed oer it firus: it sil doch net ien treffe dy’t my leaf is? En dan komme de

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Tebekfûgel

Jan Schokker: Tebekfûgel

🕔20:00, 23.May 2020

Kollum It wie in prachtige jûn. De hiele dei hie it my eins wat te hjit west. Tsjintwurdich jou ik my ûnder sokke omstannichheden it leafst del yn it skaad en sa siet ik dy jûns aardich noflik yn ’e

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige

Henk Wolf: Regel, rigel, rigele, rige

🕔22:45, 19.May 2020

Troch Henk Wolf Wannear seist no rigel en wannear regel yn it Frysk, sa fregen in pear studinten my lêsten. Se wienen de earsten net mei dy fraach, blykber is der by Frysktaligen ûnwissichheid oer it gebrûk, dat ik skriuw

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bliuw thús

Aant Mulder: Bliuw thús

🕔07:00, 19.May 2020

Kollum Sûnt Peaske wit ik hoe’t dat yn oare talen klinkt. ‘Bleib zu Hause. Restez a la maison. Blijf thuis.’ Hoe’t dat sa komt? Dat kaam troch de koroanataspraak dy’t ús minister-presidint Mark Rutte, ik leau op 2 april hold.

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Hanwaskje

Frâns Kuipers: Hanwaskje

🕔20:00, 16.May 2020

Kollum Wy fernimme de gefolgen fan it meunster koroana, dat oer de hiele wrâld woest om him hinne slacht en hast alles stilset. Ien grutte finznis. Yn Nederlân komt alle ‘lek en brek’ yn de (sûnens)soarch skrinend boppe wetter. In

Lês it folsleine artikel
Fryslân, lân fan dichters

Fryslân, lân fan dichters

🕔07:00, 12.May 2020

Kollum Der komme yn Fryslân mear dichtbondels as romans út. Dy stelling doar ik wol oan. Dat we in protte dichters ha foel al earder op. Yn it boekje Salang’t de beam bloeit lês ik op bledside 117: ‘Tusken 2000

Lês it folsleine artikel