Wat in moai gehiel!

Wat in moai gehiel!

🕔11:42, 22.Nov 2017

Kollum fan Aant Mulder Sechstjin banieren mei sechstjin Fryske gedichten ophongen oan de lantearnepeallen bylâns de Luts yn Balk foarmje in moai gehiel. Dat dy gedichten dêr hingje hat te krijen mei it feit dat op freed 24 novimber de dichter

Lês it folsleine artikel
Wiegel op oarlochspaad

Wiegel op oarlochspaad

🕔04:00, 21.Nov 2017

Kollum fan Jabik van der Bij Je koene der op wachtsje. Wiegel is wer op oarlochspaad. Dizze kear bynt er de striid oan tsjin wat yn de folksmûle de ôflosboete neamd wurdt. Yn it regearakkoart is ôfpraat om de wet-Hillen

Lês it folsleine artikel
It grutte gesach!

It grutte gesach!

🕔20:00, 18.Nov 2017

Kollum fan Jan Willem Zwart Yn Bûtenpost stiet in âlde maresjausseekazerne. Dy stiet dêr net om ’e nocht. Sa om de iuwwikseling 1800-1900 hinne wie it yn de Wâlden gauris ûnrêstich. Sa ûnrêstich dat der yngrepen wurde moast troch it

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Populisme

Feie Fonyk: Populisme Fernijd

🕔12:00, 16.Nov 2017

Op freedtemiddei 17 novimber is skriuwer en kultuerhistoarikus David van Reybrouck de haadsprekker yn de Van der Leeuwlezing yn Grins. Dy wurdt dit jier foar de 35e kear holden. Eardere sprekkers wiene Guy Verhofstadt, Alain de Botton en Karen Amstrong,

Lês it folsleine artikel
Balk dichtersdoarp

Balk dichtersdoarp

🕔06:00, 15.Nov 2017

Kollum fan Aant Mulder Is Balk in dichtersdoarp? Ik leau net dat dat sa is. Tagelyk tink ik dat it wol sa komme kin. Op de iene of oare wize barre der hieltyd wer nijsgjirrige dingen yn en om Balk

Lês it folsleine artikel
De Provinsje hat earder de fûgel oer it net fleane litten

De Provinsje hat earder de fûgel oer it net fleane litten

🕔23:50, 13.Nov 2017

Kollum fan Jabik van der Bij Dat it Frysk yn it ûnderwiis der op de measte skoallen mar wat byhinget is algemien bekend. De Provinsje ûndersiket op it stuit hoe’t it lân der krekt hinne leit. Neffens it provinsjale webstee

Lês it folsleine artikel
It iepenbier busferfier yn Fryslân is goed yn oarder

It iepenbier busferfier yn Fryslân is goed yn oarder

🕔06:21, 12.Nov 2017

Kollum fan Ger Dyk Skuorde ik in pear jier lyn noch troch stêd en lân mei in leasebak, tsjintwurdich reizgje ik faak mei it iepenbier ferfier troch ús heitelân. En dat foldocht my op himsels poerbêst. As studint yn de

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Fytse yn Parys

Feie Fonyk: Fytse yn Parys

🕔12:43, 9.Nov 2017

Der is op dit stuit in soad diskusje oer it fytsen yn de stêd. Bygelyks yn Amsterdam. It projekt mei de dielfytsen skynt al wer op it gat te lizzen. En dan hawwe wy it probleem fan de elektryske fyts,

Lês it folsleine artikel
Om bang fan te wurden

Om bang fan te wurden Fernijd

🕔06:00, 8.Nov 2017

Kollum fan Aant Mulder Wy hawwe in nij regear. Der binne gâns wat ministers en steatssekretarissen kommen. Alles byinoar binne it der fjouwerentweintich. Dêr binne tolve gewoane ministers mei in gewoan ministearje by. Foar fjouwer ministers hawwe se net in

Lês it folsleine artikel
Taalfirussen

Taalfirussen

🕔23:50, 6.Nov 2017

Kollum fan Jabik van der Bij De tiid leit net safier efter ús dat eltsenien dy’t it aardich mei him-/harsels troffen hie om de oare sin it wurdsje überhaupt deryn skowe moast. Tiden hawwe tiden. In skoftsje binne sokke stopwurden

Lês it folsleine artikel