Jaap Slager: Kneppelfreed sabotearre fan …

Jaap Slager: Kneppelfreed sabotearre fan …

🕔08:00, 3.Mar 2024

Blog … de Friezen sels. Jawis, goed santich jier lyn wiene wy fan betinken dat it net in kant út koe dat wy yn ’e rjuchtseal in frjemde taal prate moasten. Dat men jins djipste fielen yn jins eigen sprake

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Heu

Jaap Slager: Heu Fernijd

🕔08:00, 2.Mar 2024

Kollum It is miskien wol aardich om ris te sjen nei de ferskillen tusken Portugal en De Nederlannen. It meast yn it each rinnend fansels is it klimaat, al hat dat ek syn útfallen. De ôfrûne hjerst bygelyks hawwe lân-

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Jasses

Anne Dykstra: Jasses Fernijd

🕔08:00, 28.feb 2024

Kollum Unfoech praat (69) In faak foarkommende metoade om bastertflokken te foarmjen is it ferfangen fan in lûd. God(ferdomme) wurdt dan gad(ferdamme), Jezus wurdt jasses en Heare Jezus wurdt ferfoarme ta harrejasses. Jezus syn efternamme feroaret yn krastes en sa

Lês it folsleine artikel
Gabrielle Terpstra: Kaspar – in nije release fan de Fryske Finylklup

Gabrielle Terpstra: Kaspar – in nije release fan de Fryske Finylklup

🕔08:00, 26.feb 2024

Besprek nije EP Yn Ljouwert, binnen de muorren fan poppoadium Neushoorn, waard ôfrûne freed in nije útjefte fan in Fryske artyst fierd. De Friese Vinyl Club, in gearwurkingsferbân dat him ynset foar it útljochtsjen fan Frysk talint op finyl, presintearre

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Uleballen

Jan Schokker: Uleballen Fernijd

🕔08:00, 24.feb 2024

Kollum Sneintemiddei soe ik it hûs yn om kofje te setten, doe’t ik myn âlde kunde fan twa ûlen útlitten sjongen hearde. Gewoanwei slûgje se wat stiifhollich op ien fan ’e pynbeamtûken yn ’e tún fan ús buorlju, mar no

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar …

Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar …

🕔08:07, 23.feb 2024

Blog – De lieder fan Ruslân en syn plutokraten hiene in drôvich lyts bytsje respekt foar in minskelibben – alteast, as it om it gewoane folk gong … Ja, Douwe? – Hat master it oer de oarloch fan 2022, master?

Lês it folsleine artikel
Janna’s fotoferhaaltsjes (8)

Janna’s fotoferhaaltsjes (8) Fernijd

🕔08:00, 23.feb 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by.             Wat kin ús de moanne skele? Hast altyd, as ik de

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Underwiis in frouljusberop

Feie Fonyk: Underwiis in frouljusberop

🕔08:00, 22.feb 2024

Parttime wurk is wenst yn it ûnderwiis. Handich foar froulju dy’t wurk kombinearje wolle mei ferantwurdlikheid foar de eigen bern en húshâlding. Miskien is dat wol de reden dat der safolle froulju yn it ûnderwiis wurkje. Lang lyn hie it

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Ferdoarje

Anne Dykstra: Ferdoarje Fernijd

🕔08:00, 21.feb 2024

Kollum Unfoech praat (68) In soad wurden binne yn ’e rin fan ’e tiid fia it Nederlânsk yn it Frysk bedarre. Mei flokwurden is dat net oars. Ferdoarje (of ferdoary) is dêr in foarbyld fan. Ferdoarje, fierder ferbastere ta ferdarry,

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Tynge út reservaat Fryslân

Jaap Slager: Tynge út reservaat Fryslân

🕔09:35, 19.feb 2024

Blog – Kunt u geen Hollands praten? We zijn hier toch in Nederland! – Trije dingen, bêste man … Foarst, it Nederlân bestiet net! Dat is sa’n brike fynst fan dy sabeare ferdraachsume Hollanners, allyk as jo. Hollân is ien fan de Nederlannen — en Fryslân

Lês it folsleine artikel