Jan Schokker: De krampfûgel

Jan Schokker: De krampfûgel

🕔07:50, 26.Nov 2022

Kollum Stie ik ôfrûne simmer folslein yn zen oerenlang lokkich te wêzen foar myn skildersezel, dizze hjerst brocht my in aaklike spanning yn ’e lea. Unbestimde krampen spanden de spieren gear yn ’e omkriten fan wêr’t in grouwe spier warber

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Praat Sinteklaas ek Frysk ?

Feie Fonyk: Praat Sinteklaas ek Frysk ?

🕔15:02, 24.Nov 2022

  Kollum Yn Amsterdam draacht Sinteklaas in miter sûnder krús, want dy miter lit de minsken yn dy multykulturele stêd te folle oan it kristendom tinke. Der binne mear gemeenten dêr’t de Sint om dy reden in neutrale miter draacht.

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

🕔08:00, 23.Nov 2022

Kollum Shit! Shit! Sûnt likernôch de sechtiger jierren is dy Ingelske útrop by ús yn ’e moade. Shit! In moai wurd, dêr’t men alles yn lizze kin. De sj yn it begjin wat lang oanhâlde en dan it lêste eintsje

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Frijheid

Jan Bosgraaf: Frijheid

🕔07:00, 19.Nov 2022

Kollum Wy hawwe yn ús lân in soad frijheden en rjochten. Frijheid fan tinken, gewisse, godstsjinst, mieningsutering, ynformaasje, gearkomste, feriening, keunst, wittenskip, berop en ûndernimmerskip. Al dy frijheden binne yn de Grûnwet fêstlein. En noch in hânfol dingen dêr’t we

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

🕔10:09, 17.Nov 2022

Kollum Ik hâld fan Frankryk, it waar, it lânskip, it iten en drinken, de taal en de kultuer. Boppedat hat Frankryk de saneamde laïcité, de skieding tusken tsjerke en steat. Dy laïcité is op 9 desimber 1905 ynfierd. Dêr waard

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (3)

Anne Dykstra: Unfoech praat (3) Fernijd

🕔08:00, 16.Nov 2022

Kollum Oerhoer Oerhoer, âldere Fryske bibellêzers sille it wol ris tsjinkommen wêze. Bygelyks yn Matteüs 5:27 ‘Dû scilste gjin oerhoer dwaen’. Oerhoer kaam yn it Aldfrysk al foar as ovirhûr en ûrhôr. Yn oare Aldgermaanske talen is it nammers ek

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Ljocht yn drege tiden

Bouwe de Boer: Ljocht yn drege tiden

🕔07:00, 12.Nov 2022

Kollum Soms binne der fan dy wiken, dan is it krekt as waait der út alle hoeken in waarme wyn. Achmea wol al syn meiwurkers helpe by it thús ferduorsumjen. Dy krije in weardebon om dy thús foar in duorsume

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

Anne Dykstra: Unfoech praat (2)

🕔08:04, 9.Nov 2022

Kollum Mige Mige komt wat hurder oan as pisje. Grutte miellen en fikse strielen, dêr tink ik oan by migen. Sa’t in ko of in hynder miicht, sa sawat. Hielendal doocht dat oars net, want lytsere bisten mige ek. Mige

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ik mei net lilk wurde

Simone Djurrema: Ik mei net lilk wurde Fernijd

🕔07:00, 5.Nov 2022

Kollum Doe waard it hjerst, echt hjerst, mei moaie kleuren en jeiende wolken yn de hurde wyn en it wikseljende waar. Oer de polityk en it nijs wol ik it dizze kear net hawwe. Ik wurd wurch fan it grutte

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (1)

Anne Dykstra: Unfoech praat (1)

🕔07:00, 2.Nov 2022

Kollum Stikjes yn de nije rige ‘Unfoech praat’ sille jo de kommende tiid mei in glimke op it antlit lêze, óf skodholjend oerslaan. Hjir giet it nammentlik oer minslike aktiviteiten dy’t foar gâns lju taboe binne. Net om te dwaan,

Lês it folsleine artikel