Pyeongchang en de mienskip

Pyeongchang en de mienskip

🕔10:59, 19.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Febrewaris is de moanne fan de Olympyske Winterspullen. De wedstriden yn Pyeongchang yn Súd-Korea binne freed 2 febrewaris begûn en duorje oan snein 25 febrewaris ta. Dêr wol it lykwols net oer ha. Dat kinne oaren

Lês it folsleine artikel
Wiis mei Fryslân, lokkich yn Sweden

Wiis mei Fryslân, lokkich yn Sweden

🕔20:00, 17.Feb 2018

Kollum fan Simone Djurrema Fan ’e moarn seach ik nei bûten en koe ik wer genietsje fan in pakje snie. Wy hawwe de lêste jierren net mear fan dy Pippi-Langkouswinters dat de snie oan ’e daksgoate ta leit, mar fan

Lês it folsleine artikel
Oostfreesk

Oostfreesk

🕔16:26, 12.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Wy ha okkerwyks nei Emden ta west. Dat kaam om’t we krekt wat earder yn it Drents Museum yn Assen de tentoanstelling ‘The American Dream’ sjoen hiene. Wy wisten wol dat we yn Assen allinne mar

Lês it folsleine artikel
Bioferskaat

Bioferskaat Fernijd

🕔20:00, 10.Feb 2018

Kollum fan Jan Willem Zwart Yn in seal sitte grif hûndert boeren út de Noardlike Fryske Wâlden. Der wurdt in presintaasje holden oer biodiversiteit. De feriening Noardlike Fryske Wâlden hat krekt in ynventarisaasje holden oer de plantesoarten dy’t yn de

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: #MeToo yn de keunst ?

Feie Fonyk: #MeToo yn de keunst ?

🕔13:00, 8.Feb 2018

Ofrûne wykein hie keunsthistoarikus Léon Hanssen in essay yn de bylage Letter en Geest fan Trouw en no gean ik oer yn ús oare lânstaal om dúdlik te meitsjen wêr’t it him om giet: “#Metoo klopt aan bij de museumwereld. Ineens

Lês it folsleine artikel
De takomst ropt om dy

De takomst ropt om dy

🕔06:29, 7.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Ferline wike ha we nei de iepening fan Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 west. Om’t we suver ûnder de yndruk wiene fan de foarnommen ferkearsmaatregels yn Ljouwert betochten we dat we fan Snits ôf mar better mei

Lês it folsleine artikel
It kin noch

It kin noch

🕔19:30, 5.Feb 2018

Kollum fan Jabik van der Bij Wy ha sneon op it Aldehoustertsjerkhôf omspaand. Wy wiene nijsgjirrich nei wat der allegearre te rêden wie yn it Lân fan Taal. Hast as fansels waarden wy earst oanlutsen troch Obe, it nije gebouw

Lês it folsleine artikel
Dûbel(d)konsert

Dûbel(d)konsert Fernijd

🕔08:56, 2.Feb 2018

Troch Henk Wolf In pear dagen lyn seach ik op dit webstee in artikel mei it wurd ‘dûbeldkonsert’ yn de titel. Dat kaam my raar oan. ‘Dûbelkonsert’ soe ik sizze, sûnder dy -d- deryn. No kin dat persoanlik wêze en

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 11

Fryslân: Skjinnerlân 11

🕔07:00, 1.Feb 2018

Enerzjyjild, ek foar jo! Kollum fan Bouwe de Boer Witte jo dat Nederlân it min docht op it mêd fan enerzjy? Hast it minste lân fan Europa! Der wurdt mar sân persint duorsum wûn. It mei gjin wûnder hjitte dat

Lês it folsleine artikel
Nije enerzjy

Nije enerzjy Fernijd

🕔12:00, 31.Jan 2018

Kollum fan Aant Mulder De stêd New York sleept Shell en fjouwer oare bedriuwen foar de rjochter om de ynwenners fan dy stêd better te beskermjen tsjin de klimaatferoaringen. Dêr docht de stêd no al fan alles oan en dat

Lês it folsleine artikel