Frâns Kuipers: Polityk profilearje

Frâns Kuipers: Polityk profilearje Fernijd

🕔20:00, 23.Feb 2019

Wa’t it breed hat, lit it breed hingje! Wa’t it breed hat, kin himsels of harsels faak goed sjen litte. Jo sjogge soks bygelyks oan grutte wenningen op gruttere boukavels mei mear as ien djoere auto op it romme hiem.

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Stimchecker

Feie Fonyk: Stimchecker

🕔12:01, 21.Feb 2019

Kollum Fan hjoed ôf kinst de Volkskrant stemchecker dwaan om te sjen hokker partijen it meast mei dyn stânpunten oerien komme. Ik haw dat dien en ta myn gerêststelling kamen myn antwurden foar in grut part oerien mei de OSF, de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg?   

Aant Mulder: Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg?   

🕔07:00, 19.Feb 2019

Kollum   Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg? Dy fraach ûnderstelt dat jimme witte wa’t Greta Thunsberg is. Op woansdei 6 febrewaris stie der yn ’e Ljouwerter Krante in stik oer har. De sechstjinjierrige Sweedske Greta Thunsberg staakt al sûnt de

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

🕔20:00, 16.Feb 2019

Kollum Wy hawwe wer fan alles meimakke sûnt de lêste kollum. Yn it foarste plak wie de kachel noch lang net klear doe’t de snie kaam. Hindrik en ik leine wat op ’e bank mei de telefyzje oan. Hindrik wie

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Cito

Feie Fonyk: Cito

🕔14:15, 14.Feb 2019

Ofrûne septimber bestie it Cito yn Arnhem fyftich jier. It is yn al dy jierren útgroeid ta in grutte organisaasje dy’t toetsen makket foar hast it hiele ûnderwiis. Fan beuker- oant en mei it middelber beropsûnderwiis. It hat bygelyks in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Kwakkelwinter sûnder Piet?

Aant Mulder: Kwakkelwinter sûnder Piet?

🕔07:00, 12.Feb 2019

Kollum Kwakkelwinter sûnder Piet? Lit my by it begjin begjinne. It wie op in moarn betiid dat ik bliid wie dat ik yn de auto siet en net op ’e fyts. It wie kâld, net fyntsjes kâld sa’t it yn

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: It buro

Jan Willem Zwart: It buro

🕔20:00, 9.Feb 2019

Kollum By it skriuwen fan kollums foar It Nijs sit ik altyd efter myn âlde buro. Meastentiids leit ús hûn Bijke by my op it buro. ‘It buro’ kinne we op twa wizen lêze. It Buro as in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ien Fries, allegearre Friezen

Aant Mulder: Ien Fries, allegearre Friezen

🕔07:23, 5.Feb 2019

Kollum Ien Fries, allegearre Friezen, dat soe hast de útkomst wêze kinne fan alle aksjes om genealogyske ûndersiken hinne. Friezen ha mear as in bytsje belangstelling foar dat soarte fan ûndersiken oangeande har komôf. Dat begjint al as we mei

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Grienling

Jan Schokker: Grienling

🕔20:00, 2.Feb 2019

Kollum ‘Hee, agressive túnkabouter! Moat it sa grouwélich?’ Ik wie de wâl efter de loads, neist it lân fan buorman, oan it snoeien en seach om my hinne wêr’t dat lûd weikaam, wylst ik wer in pear tûken op de

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 22

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 22

🕔07:00, 1.Feb 2019

Staazje yn de Blauwe Sône Kollum 2018 wie foar Fryslân in bysûnder jier – net ien dy’t dêroan twivelet – mar earst oer in jier as tsien witte wy presys wat it ús provinsje oplevere hat. Foar my persoanlik wie

Lês it folsleine artikel