Jan Willem Zwart: “Dit waar oan de krystdagen ta!”

Jan Willem Zwart: “Dit waar oan de krystdagen ta!”

🕔20:00, 20.Oct 2018

Kollum Dit waar oan de krystdagen ta, dat wurdt yn dizze dagen grif faak sein. It kin, miskien wol dit jier, mar as wy sa trochgeane, de kommende jierren ek wol. As jo de kranten goed lêze, dan kinne jo witte

Lês it folsleine artikel
En de winner is!

En de winner is!

🕔10:46, 16.Oct 2018

Kollum Dy útrop ‘En de winner is!’ kaam my yn ’t sin doe’t ik okkerwyks in koart stikje yn de Ljouwerter krante oer de Fryske Anjer lies. Yn dat artikel stie dat de Fryske Anjer fan ’t jier nei immen

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: brek oan juf en master

Feie Fonyk: brek oan juf en master

🕔13:00, 11.Oct 2018

Ast de kranten leauwe meist, dan sjocht it der min út foar it ûnderwiis. De kommende jierren gean der in soad ûnderwizers mei pensjoen en nije minsken skine net te finen te wêzen. Dat hat mear as ien oarsaak. Yn

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Dy Fryske mienskip

Aant Mulder: Dy Fryske mienskip

🕔08:26, 9.Oct 2018

Kollum Dy Fryske mienskip, dêr’t ik it de foarige kear oer hie, dêr wol ik it noch in kear oer ha. Ik ha begrepen dat guon media har by de betinking fan de Slach by Warns ôffregen hoelang’t dy betinking

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: iPhone ûnmisber yn de polityk?

Frâns Kuipers: iPhone ûnmisber yn de polityk?

🕔20:00, 6.Oct 2018

Kollum Ik haw it yn It Nijs earder al ris hân oer minder sûne effekten fan it – te folle – brûken fan de iPad en de iPhone. Bern binne dêr al hiel jong op oan it ‘boartsjen’ (gamen). It

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Guillotine

Feie Fonyk: Guillotine

🕔10:20, 5.Oct 2018

Henk Breukink is sûnt 2007 kommissaris by ING en hy hat in grutte bek. Te grut as jo it my freegje en it wurdt heech tiid dat ien him op syn grutte bek slacht. Dy grutte bek hat er net

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mei in knypeach

Aant Mulder: Mei in knypeach Fernijd

🕔07:00, 2.Oct 2018

Kollum Falt it jimme ek op dat we fan ’t jier omraak knypeagje? Dat dwaan hat alles te krijen mei kulturele haadstêd Ljouwert/Fryslân 2018. Dat knypeagjen, dêr wurdt ornaris mei bedoeld dat der in link is tusken de oankundige aktiviteit

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 18

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 18

🕔10:10, 1.Oct 2018

Kollum Wat diene de Denen dat wy net diene? De kommende fiif jier sil dúdlik wurde oft Nederlân de omslach nei duorsume enerzjy einliks yn ’e klauwen kriget, Fryslân dus ek! Elkenien fielt wol dat der in feroaring begûn is.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Muzyk yn Mellerud

Simone Djurrema: Muzyk yn Mellerud

🕔20:00, 29.Sep 2018

Kollum As ik sis dat ik fan sjongen hâld, seit hast elkenien hjir fuort tsjin my: “Dan kinst moai by it koar!” Nou ja, se sizze fansels: “Men då skulle du kunna vara med I kören!” Mar ik set it

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: de Fryske Akademy yn swier waar

Aant Mulder: de Fryske Akademy yn swier waar

🕔08:00, 25.Sep 2018

Kollum Doe’t ik hearde dat de Fryske Akademy yn swier waar ferkeart, moast ik weromtinke oan dy kears dat ik op de Nijstêd yn Ljouwert rûn en ynienen immen roppen hearde: ‘Alles goed thús?’ Ferheard seach ik doe om en

Lês it folsleine artikel