Fan de Frysktaligen moat it Frysk it net ha

Fan de Frysktaligen moat it Frysk it net ha

🕔08:29, 24.Jul 2017

troch Jabik van der Bij   Okkerdeis foel it stik fan Goffe Jensma oer De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme yn it Friesch Dagblad (13-7-2017) der by de Fryske bewegers yn as in preek yn in âlderling. (Ek publisearre op

Lês it folsleine artikel
Wêrom sa hastich?

Wêrom sa hastich?

🕔08:33, 12.Jul 2017

troch Jabik van der Bij   Yn 2016 hat de Fryske Akademy ûndersocht hoe’t it der mei it Frysk foarstiet. De útkomsten kinne ferlike wurde mei soartgelikense ûndersiken yn 1969 (Pietersen), 1984 en 1994 (beide troch de Fryske Akademy). Sa

Lês it folsleine artikel
Ajuus KPN

Ajuus KPN

🕔07:48, 5.Jul 2017

Mei KPN. Wat kin ik foar jo dwaan? Myn Omrop Fryslân is poater. Sawol de telefyzje as de radio. Dat kin útkomme, menear, hjoed binne de nije stjoerderpakketten úteinset mei in beheining yn it tal regiostjoerders. En om’t jo yn

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 4

Fryslân: Skjinnerlân 4

🕔07:00, 1.Jul 2017

fan Bouwe de Boer   In part fan it ferhaal Soms is it te fernimmen: it hinget yn ’e loft. Hearde ik dat ferline wike ek al net? Hie dy man fan ’e krante it der ek al net oer?

Lês it folsleine artikel
De Angelsaksyske selsmoard

De Angelsaksyske selsmoard

🕔07:00, 19.Jun 2017

troch Sybren Singelsma   Neidat Napoleon de lêste restjes fan in midsiuwske ynrjochting fan de maatskippij opromme hie en ferfongen troch de sintraal bestjoerde ienheidssteat, waard dyselde steat yn de romantyk fersterke mei in nasjonaal idee en waard dy sawol

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Kneppelwoansdei

Feie Fonyk: Kneppelwoansdei

🕔14:23, 1.Jun 2017

    Spitigernôch wiene der ferline wike woansdeitejûn 24 maaie gjin keaplju op klompen, gjin plysje op hynders, gjin wetterkanon, gjin triengasgranaten, gjin fjochterij, de stiennen lizze noch yn de dyk en de ruten fan teäter Neushoorn sitte der noch

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 3

Fryslân: Skjinnerlân 3

🕔06:00, 1.Jun 2017

troch Bouwe de Boer De Wet VET Hast elkenien fielt dat it op kommende wei is: de enerzjyfoarsjenning feroaret yn Fryslân ek hielendal. Oer tweintich jier sil alles oars wêze. Gjin ierdgas mear yn de wenningen, gjin auto’s mear op

Lês it folsleine artikel
De ‘Homerun’ fan Donald Trump

De ‘Homerun’ fan Donald Trump

🕔14:00, 30.May 2017

troch Sybren Singelsma   De reis fan Donald Trump nei it Midden-Easten en Europa is neffens himsels ien grutte triomftocht wurden foar de Amerikaanske presidint. Yn syn eigen wurden: in ‘Homerun’. Dat de gefolgen grut wêze sille, is wis. Oft

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Himelfeart

Feie Fonyk: Himelfeart

🕔08:12, 26.May 2017

    Der binne wat langer wat minder minsken dy’t yn in himel of hel leauwe. Ik hie eartiids in muoike dy’t mei har man oansletten wie by de spiritisten. Se leauden net allinne yn in libben nei de dea,

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: wichelroede

Feie Fonyk: wichelroede

🕔15:00, 18.May 2017

Minsken leauwe de frjemdste dingen. Sa binne der minsken dy’t leauwe dat se mei in stik tried of in stôk dy’t op in foarke liket, alles en noch wat opsykje kinne dat net te sjen is om’t it ûnder de

Lês it folsleine artikel