Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

Aant Mulder: Deselde wurden, oare dingen

🕔07:29, 22.Oct 2019

Kollum Immen frege my hoe’t it no krekt sit mei wurden as ‘klaai’ yn klaai-ierappel en yn ik klaai my oan.  Hy neamde tagelyk it tiidwurd ‘kleie’ dat mei ei skreaun wurdt, mar faak as klaaie (mei aai) útsprutsen wurdt.

Lês it folsleine artikel
Start kaartferkeap foar spesjale Liet

Start kaartferkeap foar spesjale Liet

🕔09:00, 19.Oct 2019

Frysk sjongfestival yn nij jaske De kaartferkeap foar sjongfestival Liet op freed 15 novimber giet sneon 19 oktober fia de side www.liet.frl fan start. De kriich foar it Frysktalige liet, dy’t yn Neushoorn yn Ljouwert holden wurdt, is dit jier

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De kâlde hjerst

Aant Mulder: De kâlde hjerst

🕔07:08, 15.Oct 2019

Kollum It is hjerst. De datums dy’t dêrby hearre binne we al foarby. De meteorologyske hjerst begûn op 1 en de astronomyske op 23 septimber. Hawar dat binne mar datums. Dat it hjerst is, dat is ek gewoan oan it

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers witte te min fan it Frysk

Wittenskippers witte te min fan it Frysk

🕔20:41, 13.Oct 2019

Wittenskippers witte te min fan de Fryske taal. Dêrtroch meitsje hja ûnnedige flaters. Taalkundige Henk Wolf beskriuwt in pear foarbylden fan misferstannen dy’t sa ûntstean kinne. Dat docht er yn in artikel op it webstee Neerlandistiek. Wolf wiist derop dat

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

Feie Fonyk: Lit de grutte fisken de lytse net opite

🕔22:18, 10.Oct 2019

Kollum Foar de tredde kear waard der op woansdei 9 oktober in Fryslândei yn Brussel holden. Kommissaris fan de Kening Arno Brok prate al fan in tradysje. De dei wie neffens him dizze kear bedoeld “om talen libje te litten

Lês it folsleine artikel
‘De taal’ is foar Omrop Fryslân no it Nederlânsk

‘De taal’ is foar Omrop Fryslân no it Nederlânsk

🕔08:07, 10.Oct 2019

Yn 2021 wurdt ynboargering in taak fan gemeenten. No docht de Ryksoerheid dat noch, mar dat giet net goed genôch. Dat jout kânsen om flechtlingen ek diel te meitsjen fan ‘e Fryske mienskip en harren it Frysk leare te litten.

Lês it folsleine artikel
Moetings- en Ynspiraasjemiddei Frysk Boun om Utens

Moetings- en Ynspiraasjemiddei Frysk Boun om Utens

🕔09:09, 9.Oct 2019

Sneon 16 novimber 2019 stean de doarren fan it Multyfunksjoneel Sintrum “de Kiekmure” yn Hurderwyk wer iepen foar Friezen om Utens. Inoar moetsje en ynspirearje en net allinnich mar weromsjen, mar fansels ek mei in each nei de takomst. It

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In knoop yn de flagge

Aant Mulder: In knoop yn de flagge

🕔07:00, 8.Oct 2019

Ik ha my de tiisdeis doe’t de boeren nei De Haach ta teagen, fernuvere. Ik hie der fansels al fan alles oer heard en lêzen. Ik neam bygelyks it beheind tal trekkers dat op it Malieveld mocht, de trekkers op

Lês it folsleine artikel
Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada

Rjochtssaak oer Frânsktalich ûnderwiis yn Kanada

🕔07:44, 6.Oct 2019

Hoe hurd is it rjocht fan Frânsktalige bern yn Kanada op ûnderwiis yn ‘e memmetaal? Dy fraach moat de heechste rjochtbank yn it lân ynkoarten beänderje. De saak is oanspand troch Frânsktalige ynwenners fan Ingelsktalige provinsjes, dy’t it net slagge

Lês it folsleine artikel
Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús

Hylper Lydbûkjen fôr serke en thús

🕔16:44, 4.Oct 2019

Snein 13 oktober kriget Hylpen in lieteboek it Hylpersk Twa âld-Hylpers, Cees Glashouwer út Harns en Wiebe E. Zoethout út Oldekerk binne oan ’e slach gien en hawwe in lytse tachtich lieten út Liedboek – zingen en bidden in huis

Lês it folsleine artikel