Fryske Beweging wer libbensliif warber

Fryske Beweging wer libbensliif warber

🕔12:01, 20.Sep 2021

No’t it derop liket dat de koroanaweach wat belunet, is it foar it Deistich Bestjoer fan de Ried fan de Fryske Beweging lang om let mooglik om wer in tal aktiviteiten op priemmen te setten dy’t – as it heal

Lês it folsleine artikel
Tomkes jierdeifeestje: in slagge feest foar lyts en grut

Tomkes jierdeifeestje: in slagge feest foar lyts en grut

🕔09:00, 20.Sep 2021

Tomke bestiet dit jier 25 jier. Alle reden foar in feestje. Likernôch 250 entûsjaste pjutten en harren begelieders wiene dêrom sneon 18 septimber op Tomkes jierdeifeestje fan ’e partij op it prachtige hiem fan paviljoen MeM yn Bûtenpost. Om safolle

Lês it folsleine artikel
Ferlet fan ynsprekkers

Ferlet fan ynsprekkers

🕔11:19, 16.Sep 2021

Fan 20 oant en mei 26 septimber organisearret de provinsje Fryslân in ynsprekwike foar Mozilla Common Voice, mei as doel om safolle mooglik oeren sprutsen fragminten yn it Frysk beskikber te krijen. Apps op de telefoan binne hieltyd faker oan te

Lês it folsleine artikel
Fryske Foarlêswike fan moandei 27 septimber o/m freed 1 oktober

Fryske Foarlêswike fan moandei 27 septimber o/m freed 1 oktober

🕔08:17, 16.Sep 2021

Yn de lêste wike fan septimber geane hooplik goed 600 foarlêzers op ’en paad om rûnom yn ’e  provinsje foar te lêzen oan goed 12.500 pjutten. De foarlêzers nimme mei-inoar sa’n 20.000 eksimplaren fan it nije Tomkeboekje mei, dat de

Lês it folsleine artikel
Kultuerkollektyf lansearre by Broeikas Festival

Kultuerkollektyf lansearre by Broeikas Festival

🕔08:52, 14.Sep 2021

Op sneon 11 septimber waard foarôfgeand oan de start fan it Broeikas Festival it nije Kultuerkollektyf lansearre yn de Westertsjerke yn Ljouwert. It Kultuerkollektyf ferbynt sân produksjekearnen yn Fryslân: Popfabryk, VHDG, New Noardic Wave, Tryater, LF2028, Keunstwurk en Explore the

Lês it folsleine artikel
Krekt ferskynd: oangripende roman, skreaun troch Sint-Nykster Anneke Sieperda

Krekt ferskynd: oangripende roman, skreaun troch Sint-Nykster Anneke Sieperda

🕔07:54, 7.Sep 2021

In oangripend ferhaal oer it ferline dat in libben lang meispilet, oer leafde, freonskip en hope. Foar in part wierbard. Oer it boek Omsjen fan Anneke Sieperda: Teatske wurket yn it Bonifatiussikehûs yn Ljouwert. It is oarloch, it wurk is

Lês it folsleine artikel
Blinder of blunder?

Blinder of blunder?

🕔09:06, 4.Sep 2021

Foar minsken dy’t witte wolle hoe’t it der mei harren Frysk foarstiet, oft se de staveringsregels kenne en wat wol of net in Frysk wurd is, is ‘Lear mar Frysk’ in moaie en handige manier om yn fjouwer fragen harren

Lês it folsleine artikel
Nije roman fan Rients Aise Faber: ‘In ûngrypber bestean’

Nije roman fan Rients Aise Faber: ‘In ûngrypber bestean’

🕔08:25, 4.Sep 2021

Yn augustus is in nije roman ferskynd fan Rients Aise Faber (1946): In ûngrypber bestean. Dit boek is nei Helia en har wrâld mei Chopin syn twadde roman.  Nei de koroana-epidemy reizget Eelke Tolsma as ien fan de earsten wer

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje

Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje

🕔21:56, 2.Sep 2021

“Friesland is maar een klein deel van een klein land. We moeten ertegen waken tweedracht te zaaien. De belangen van het geheel moeten prevaleren boven de delen”, dat is in stikje tekst dat útsprutsen wurdt troch de offisier fan justysje,

Lês it folsleine artikel
Kursussen Frysk fan de Afûk sette wer útein

Kursussen Frysk fan de Afûk sette wer útein

🕔08:35, 2.Sep 2021

Koroana sette it ôfrûne kursusjier ek in dikke streek troch de plande kursussen Frysk fan de Afûk. Gewoanwei ferwolkommet de organisaasje rûchwei 1000 kursisten jiers. It grutste part dêrfan folget ien fan de groepskursussen dy’t op ferskate lokaasjes troch de

Lês it folsleine artikel