Aant Mulder: Sichtberens is net te hearren

Aant Mulder: Sichtberens is net te hearren Fernijd

🕔07:00, 20.Apr 2021

Kollum Der wurdt heech ynset op de sichtberens fan it Frysk. Dêr sjogge Provinsje, gemeenten en guon oare ynstânsjes wol mooglikheden ta. Wa’t negatyf wol, neamt soks in moadeferskynsel of helte slimmer Geveltsjefrysk. No hat der altyd wol omtinken west

Lês it folsleine artikel
Fideo: Mark fertelt oer de stúdzje Frysk op NHL Stenden

Fideo: Mark fertelt oer de stúdzje Frysk op NHL Stenden

🕔16:40, 13.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

🕔14:06, 13.Apr 2021

By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ferteld wurde wêr’t de Fryske minderheid wennet. Dútsk, ekonomy, skiednis, wrâldoriïntaasje – alle fakken krije in taak as it giet

Lês it folsleine artikel
Minister moat útlizze: fiertaal by wiskunde en ierdrykskunde tenei Frysk?

Minister moat útlizze: fiertaal by wiskunde en ierdrykskunde tenei Frysk?

🕔07:36, 13.Apr 2021

Net allinne de Ried fan Europa en de Twadde Keamer hawwe de ôfrûne jierren krityk jûn op it belied dat de Nederlânske Ryksoerheid fiert foar it Frysk, der komt no út de Earste Keamer ek in tige kritysk lûd. Op

Lês it folsleine artikel
Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

🕔20:43, 10.Apr 2021

It is wer de tiid fan it jier dat learlingen fan middelbere skoallen harren ferdjipje kinne yn in stúdzje. Masterstudinte Fardau Visser jout yn de Online Bachelorwike (12-16 april) foarljochting oer de stúdzje Minorities & Multilingualism oan de Ryksuniversiteit yn

Lês it folsleine artikel
De Hollânske taal: soms in bytsje Frysk en soms in bytsje Dútsk

De Hollânske taal: soms in bytsje Frysk en soms in bytsje Dútsk

🕔19:45, 10.Apr 2021

De klank n wurdt troch de noas makke, wylst de measte oare taalklanken troch de mûle komme. Dy aparte noasklank is ek net sa stabyl: talen wurkje him der gauris út. Dat is te sjen yn it Frânsk, Italiaansk, Ingelsk

Lês it folsleine artikel
Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

🕔09:38, 10.Apr 2021

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 9 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal

Lês it folsleine artikel
DINGtiid jierferslach 2020

DINGtiid jierferslach 2020

🕔11:25, 7.Apr 2021

DINGtiid, it advysorgaan foar de Fryske taal, sjocht werom op in besiele 2020. Nettsjinsteande de koroanakrisis is hurd wurke oan ferskillende advysnotysjes. Dêrby is gebrûk makke fan ekspertize út it Fryske kennisfjild. Datselde kennisfjild kin lykwols noch folle mear oparbeidzje,

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Oer pups en kittens

Aant Mulder: Oer pups en kittens

🕔07:00, 6.Apr 2021

Kollum Falt it jimme ek op? Wy prate oer baby-eintsjes, bisten dy’t yn ferwachting binne, kealtsjes dy’t berne wurde en mear fan dat soarte fan dingen. Wêrom dogge we dat? Wy ha dêr ommers prachtige eigen wurden foar, wurden dy’t

Lês it folsleine artikel
MOSKEN winner fan LIET 2020+1; tekstpriis giet nei Sample Text

MOSKEN winner fan LIET 2020+1; tekstpriis giet nei Sample Text

🕔09:30, 5.Apr 2021

MOSKEN hat sneon it Frysktalige sjongfestival Liet wûn. Fan de acht finalisten krige de band fan Bert Steeman, Sjoerd van Kammen en Ronald van den Oudenalder de measte punten fan de faksjuery. It nûmer dêr’t MOSKEN de finale mei wûn,

Lês it folsleine artikel