It Frysk yn ‘e riedsseal fan Smellingerlân

It Frysk yn ‘e riedsseal fan Smellingerlân

🕔12:14, 4.Jun 2020

Wethâlders yn de gemeente Smellingerlân moatte it Frysk ferstean en lêze kinne. Dat stiet yn it funksjeprofyl dat de gemeenterie woansdei fêststeld hat. De eask om passive behearsking fan it Frysk ta te foegjen wie in idee fan de FNP-fraksje.

Lês it folsleine artikel
Fryske mûlekapkes

Fryske mûlekapkes

🕔10:43, 4.Jun 2020

Fan 1 juny ôf binne de mûlekapkes yn it iepenbier ferfier ferplichte. It lit him fansels tinke dat reizgers der lykwols wol wat aardich útsjen wolle. Dêrom hat Roelie Greidanus fan Achlum fleurige Fryske mûlekapkes makke. Se binne fan 100%

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (23)

Pakes comeback (23)

🕔08:00, 4.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Sytske: Beetholden? Hoe, beetholden? Pake: No ja, gewoan, eh, ik haw ’m efkes by de strôt hân. Sytske: By de strot?!? Pake: Ja. Mar ik ha net taknypt, hear. No ja, heechstens in bytsje.

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (22)

Pakes comeback (22)

🕔08:00, 2.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ho ris efkes. Eh, moasto net leare? De eksamens komme der dochs oan? Do dochst as hiest fakânsje, mar dizze tiid is dochs bedoeld om te learen? Nynke: Ja, lekker belangryk. Bemoeie jo

Lês it folsleine artikel
Fjouwer nije aventoeren fan Tomke

Fjouwer nije aventoeren fan Tomke

🕔09:02, 1.Jun 2020

By de Afûk binne fjouwer nije rigeboekjes fan Tomke ferskynd. Foar alle seizoenen hat Geartsje Douma in moai ferhaal op rym skreaun. Luuk Klazenga soarge foar de oansprekkende yllustraasjes. De boekjes binne los te keap yn de boekhannel óf mei-inoar

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (21)

Pakes comeback (21) Fernijd

🕔08:00, 1.Jun 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Nynke: Hy is helemaal oerstjoer en hy hoest de hele tiid. Pake: Och, no, fan in bytsje hoastjen giet it stumper wier net dea. Nynke: Jo hè der deagewoan de gek mei, hè? Jo

Lês it folsleine artikel
Hilda Talsma skriuwt Frysk kadoboek 2021

Hilda Talsma skriuwt Frysk kadoboek 2021 Fernijd

🕔08:53, 31.May 2020

Skriuwster Hilda Talsma (1971) út Warten sil it Fryske kadoboek 2021 skriuwe. Yn 2011 ferskynde har earste roman De Twadde Hûd. Koartlyn ferskynde har njoggende roman De Onnie’s en it hynstebal (2019). Yn 2017 skreau se it jeugdboek Slangen ûnder

Lês it folsleine artikel
Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

Bondel ferskynd oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

🕔08:47, 29.May 2020

Yn 2019 waard yn Ljouwert in konferinsje holden oer de takomst fan de wittenskiplike stúdzje fan de Fryske taal- en letterkunde, oftewol de frisistyk. Heech tiid, want it fak stiet al in skoftlang ûnder druk. De goedbesochte gearkomste wie organisearre

Lês it folsleine artikel
Pakes comeback (20)

Pakes comeback (20)

🕔08:00, 29.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering Pake: Ja, jou dy mar gau ôf. Neitiid net te lang sitten bliuwe, hear, mar op ’e tiid thúskomme om te learen, do hast moarn ommers in wiskunderepetysje. Douwe: Meitsje jo je mar net

Lês it folsleine artikel
Ferskowen falbile tige koarte ferhalen

Ferskowen falbile tige koarte ferhalen

🕔08:47, 28.May 2020

It Frysk literêr tydskrift Ensafh hat begjin fan it jier in oprop dien om tige koarte ferhalen te skriuwen foar de Lange koartproazajûn dy’t op 27 novimber yn De Bogt fan Guné te Frjentsjer holden wurdt. De falbile wie 1

Lês it folsleine artikel