Briefkje oer taal (42)

Briefkje oer taal (42) Fernijd

🕔08:00, 6.Dec 2022

Ed Knotter reagearret op de lêste brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-41/) Bêste Jan, Wat kin taal (wurden yn dit gefal) it ús dreech meitsje, want hoe is it mooglik dat wy sa lang briefkje, kinne oer it gebrûk fan

Lês it folsleine artikel
Arjen Dykstra: Dongeradiel yn beweging 7 (Brantgum)

Arjen Dykstra: Dongeradiel yn beweging 7 (Brantgum)

🕔08:00, 5.Dec 2022

Wy nimme net it fytspaad, mar geane oer in reed tusken Waaksens en Brantgum. Oan ’e ein fan dy reed stiet justjes fierder oan de linkerkant in pleats mei in moai foarhûs. Yn dat hûs waard yn 1928 Tony Feitsma

Lês it folsleine artikel
Alle artysten foar De Fryske Nije bekend

Alle artysten foar De Fryske Nije bekend Fernijd

🕔08:41, 4.Dec 2022

It folsleine programma foar it yntime jûnfestival De Fryske Nije fan tongersdei 8 desimber is bekend. Yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert sille njonken de sjongeressen Immen en Marije de Vries ek it oanstoarmjende talint Rowan en Boaz optrede. It programma

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy publisearret wittenskiplike grammatika fan it Frysk fan Sealterlân

Fryske Akademy publisearret wittenskiplike grammatika fan it Frysk fan Sealterlân

🕔19:57, 3.Dec 2022

Binnen de Fryske taalfamylje binne it Westerlauwersk Frysk en it Noard-Frysk goed beskreaun. It lytse oerbliuwsel fan it East-Frysk, it Frysk fan Sealterlân, yn Dútslân, komt lykwols al jierren oan ‘e krapperein. De Fryske Akademy docht dêr no wat oan. Dat

Lês it folsleine artikel
Nije Sorbysktalige radiostjoerder

Nije Sorbysktalige radiostjoerder

🕔19:43, 3.Dec 2022

Der komt ynkoarten in radiostjoerder by dy’t it Sorbysk brûkt. Yn de East-Dútske gemeente Malešecy/Malschwitz is Lucian Kaulfürst begûn mei in stjoerder dy’t inkeld de eigen taal fan de streek brûkt. Dat Sorbysk waard yn it ferline yn it hiele

Lês it folsleine artikel
It Literêr Sirkwy: stimmen, lûden en tiden yn Drachten

It Literêr Sirkwy: stimmen, lûden en tiden yn Drachten

🕔09:43, 3.Dec 2022

Freedtejûn 16 desimber hâldt Dichterskollektyf RIXT wer in Literêr Sirkwy. Dizze kear yn Drachten, kafee Marktzicht. Der trede sân dichters op en de poëzyband DOT WIER’UM bringt ferskate nûmers út de gedichtesyklus ‘Achterdyk’. In iepen poadium is der fansels ek

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (5)

Anne Dykstra: Unfoech praat (5)

🕔19:20, 30.Nov 2022

Kollum Stront Ad Melkert seach yndertiid om Fortuyn hinne as om in keutel op ’e stoepe. Men sjocht ien kear, men wit wêr’t er leit, en docht dêrnei krekt of leit er der net. Stront wol ommers net ien mei

Lês it folsleine artikel
Moasje ferankerjen Frysk wittenskiplik ûnderwiis troch mearderheid 2e Keamer oannommen

Moasje ferankerjen Frysk wittenskiplik ûnderwiis troch mearderheid 2e Keamer oannommen

🕔10:02, 30.Nov 2022

In bysûnder wapenfeit yn de Twadde Keamer: de moasje fan de Keamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) foar it wetlik ferankerjen fan wittenskiplik ûnderwiis fan it Frysk, waard tiisdei mei de grutst mooglike mearderheid oannommen:

Lês it folsleine artikel
Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

Advyskommisje Gysbert Japicxpriis 2023 bekend

🕔09:49, 30.Nov 2022

Deputearre Steaten fan Fryslân hawwe de advyskommisje fan de Gysbert Japicxpriis 2023 beneamd. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste Fryske literêre priis, dy’t yn 1947 ynsteld is en tsjintwurdich om it jier útrikt wurdt, ôfwikseljend foar proaza en poëzy. Yn

Lês it folsleine artikel
Ried freget oardiel oer posysje Frysk op skoalle

Ried freget oardiel oer posysje Frysk op skoalle

🕔17:05, 29.Nov 2022

De Ried fan de Fryske Beweging freget yn in brief oan it Europeeske Advisory Committee foar it Ramtferdrach oangeande de beskerming fan nasjonale minderheden (Ried fan Europa, CoE) om advys oer de status fan it Frysk op skoalle. Mei dat

Lês it folsleine artikel