Spul tusken Sorbyske organisaasjes nei útlekte fideo

Spul tusken Sorbyske organisaasjes nei útlekte fideo

🕔17:00, 18.Jun 2021

De Sorben binne in lytse taalminderheid yn it easten fan Dútslân. Hja wenje fanâlds yn de streek Lausitz, oan de Tsjechyske grins. No is der in fideo fan in gearkomste útlekt en is der slim spul tusken twa grutte Sorbyske

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte

Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte

🕔13:38, 18.Jun 2021

As der brân útbrekt, kinne de bern yn de Dútske gemeente Sealterlân tenei yn de eigen taal lêze wat hja dwaan moatte. Alle skoallen yn it lytse Frysktalige gebiet krije nammentlik twatalige posters dêr’t op stiet wat men by brân

Lês it folsleine artikel
Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

🕔12:57, 18.Jun 2021

De earste 45 kursisten Klasse Frysk hawwe fan ’e wike harren sertifikaat WOW Frysk yn ûntfangst nommen. De kursus is bedoeld foar learkrêften yn it basisûnderwiis en dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Hy wurdt oanbean troch NHL Stenden en

Lês it folsleine artikel
Wat is úteinlik it moaiste Waadwurd?

Wat is úteinlik it moaiste Waadwurd?

🕔11:39, 18.Jun 2021

It Genootschap Onze Taal en de Waadakademy hâlde in ferkiezing: wat is it karakteristykste Waadwurd? In Waadwurd is in wurd, útdrukking of geografyske namme yn ien fan de talen of dialekten fan it Waad. Dat gebiet hat nochal wat bysûndere

Lês it folsleine artikel
Krityk Jongfryske Mienskip op provinsjebestjoer

Krityk Jongfryske Mienskip op provinsjebestjoer

🕔11:13, 16.Jun 2021

De Jongfryske Mienskip (JFM) is min te sprekken oer de gong fan saken om it plan ‘Bouwstenen voor het Deltaplan’ hinne. Foardat Deputearre Avine Fokkens dat op 19 april nei de Steateleden stjoerde hie se it trije dagen dêrfoar al

Lês it folsleine artikel
Wurdboek Frysk-Ingelsk online

Wurdboek Frysk-Ingelsk online

🕔22:25, 15.Jun 2021

In digitaal wurdboek Frysk-Ingelsk en oarsom wie der noch net. De Fryske Wrâld, de non-profitorganisaasje dy’t ek www.learningfrisian.com makke hat, krige gauris de fraach oft der ek in Frysk online wurdboek komme koe. Nei stûf wurkjen is dat der no.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Elektrysk libje

Aant Mulder: Elektrysk libje

🕔07:00, 15.Jun 2021

Kollum De stoommasine makke yn de achttjinde iuw hieltyd mear opgong. Dy makke it mooglik om mei minder minsken mear wurk te fersetten. Dat wie belangryk foar fabriken, foar skippen en foar it spoar. De minsken diene minder, de apparaten

Lês it folsleine artikel
Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen (rektifikaasje)

Provinsje skouderet advys Dingtiid om ferbettering lessen Frysk te ferplichtsjen (rektifikaasje)

🕔15:35, 11.Jun 2021

De provinsje Fryslân stribbet dernei om it foech oer de lessen Frysk op skoalle fan it Ryk oer te nimmen. Dat stiet yn it saneamde Bestjoersakkoart fan de provinsje Fryslân. De provinsje wol dat foech lykwols net brûke om de

Lês it folsleine artikel
Universiteit Grins: learstoel Frysk bliuwt bestean

Universiteit Grins: learstoel Frysk bliuwt bestean

🕔12:57, 11.Jun 2021

De learstoel Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins bliuwt gewoan bestean. Dat skriuwt de Ljouwerter Krante op basis fan ynformaasje dy’t de krante fan de universiteit krigen hat. Juster melde de Ljouwerter dat de universiteit oan de provinsje Fryslân skreaun hie

Lês it folsleine artikel
Geartsje de Vries

Geartsje de Vries

🕔11:54, 10.Jun 2021

Ynstjoerd Mei wille haw ik lêzen oer de solofoarstelling Dûzelich fan Geartsje de Vries út De Wylgen. Fryslân telt net safolle froulike kabaretiers en it liket derop dat Geartsje har derby foeget. Ik winskje har in protte sukses! Hoe dan

Lês it folsleine artikel