Suns Europe is op ’e siik nei minderheidstalemuzikanten

Suns Europe is op ’e siik nei minderheidstalemuzikanten

🕔08:15, 23.Apr 2024

SUNS Europe is in Europeesk Festival fan poadiumkeunsten yn Europeeske minderheidstalen. It wurdt holden yn Udine (Italië) yn oktober 2024. De Friuliaanske organisaasje is op ’e siik nei groepen en sjonger-ferskesskriuwers dy’t yn ien fan de minderheidstalen fan it kontinint

Lês it folsleine artikel
Briefkje (113 ): Allegearre op Fryske les, blinder!

Briefkje (113 ): Allegearre op Fryske les, blinder!

🕔07:55, 23.Apr 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Bêste Ed, Wat kin niget oan (sis mar leafde foar) taal soms in swierrichheden meibringe! Do giest ferline wike efkes yn op it ynkonsekwinte yn neislachwurken. Do doeldest doe

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Blokje om troch Ljouwert

De Fryske flogger: Blokje om troch Ljouwert Fernijd

🕔09:00, 22.Apr 2024 Lês it folsleine artikel
KFG-Sieperda-sympoasium: UNESCO-erfgoed yn Fryslân: seine of lêst?

KFG-Sieperda-sympoasium: UNESCO-erfgoed yn Fryslân: seine of lêst? Fernijd

🕔08:16, 22.Apr 2024

Op freed 17 maaie 2024 organisearret it Keninklik Frysk Genoatskip yn gearwurking mei Tresoar en de Fryske Akademy it folgjende KFG-Sieperda-sympoasium oer de fraach wat it ynhâldt om it UNESCO-logo fiere te meien.  Yn de ôfrûne jierren hat in opfallend

Lês it folsleine artikel
De jeugd en de takomst fan it Frysk

De jeugd en de takomst fan it Frysk

🕔10:16, 21.Apr 2024

troch Jaap Slager It is faaks wat in skriele treast, mar it rint mei it Hollânsk noch folle hurder op ’e non as mei ús memmetaal. Hoe oft ik dat wit? No, ik moat bytiden fan oare lju oerset wurk

Lês it folsleine artikel
Fansels Frysk

Fansels Frysk

🕔08:38, 20.Apr 2024

Ambisjeus taalplan fan de provinsje Okkerdeis waard de seisde BFTK (Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer) presintearre, neffens Arno Brok oant no ta de bêste. Underwilens is op woansdei 17 april yn Tresoar it nije taalplan fan de provinsje presintearre op

Lês it folsleine artikel
Limburchske berne-opfang docht kennis op yn Fryslân

Limburchske berne-opfang docht kennis op yn Fryslân

🕔08:18, 18.Apr 2024

Op tongersdei 18 april komt in groep fan likernôch achttjin pedagogysk en beliedsmeiwurkers fan twa berne-opfangorganisaasjes út Limburch nei Fryslân. Se sille op njoggen ferskillende lokaasjes fan Skik, Doomijn en Thuishuis yn en om De Jouwer sjen hoe’t yn de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Turk

Anne Dykstra: Turk

🕔10:28, 17.Apr 2024

Kollum Unfoech praat (76) Beskriuwende wurdboeken jouwe de taal fan in lân of krite sa’t dy op in stuit brûkt wurdt of waard. Dêr heart ek taalgebrûk by dat kwetsend is foar guon folken, groepen of persoanen. Net elkenien is

Lês it folsleine artikel
Rjochtbank stelt Frysk as funksje-eask

Rjochtbank stelt Frysk as funksje-eask

🕔08:20, 17.Apr 2024

De rjochtbank Noard-Nederlân leveret yn Assen, Grins en Ljouwert de rjochtspraak yn earste oanlis yn de trije noardlike provinsjes. De rjochtbank is yn 2013 troch in wetswiziging ûntstien en bout fierder op in rike skiednis fan trije aparte rjochtbanken yn

Lês it folsleine artikel
Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Oant 1 maaie noch ynstjoere foar de Rely

🕔08:13, 17.Apr 2024

It is de santichste kear dat de Rely Jorritsmapriisfraach útskreaun wurdt. Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 1 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op

Lês it folsleine artikel