Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak

Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak

🕔07:44, 16.Maaie 2024

It sûchdier minske hat in soad sukses troch syn uterst rike taalfermogen. Dat waard en wurdt net altyd goed en ferstannich brûkt. It Alde Testamint stiet grôtfol mei moardsuchtige ferhalen. Guon fan dy ferhalen sille wier bard wêze, mar guon

Lês it folsleine artikel
Marije Buma wint it Lyts Frysk Diktee 2024

Marije Buma wint it Lyts Frysk Diktee 2024

🕔11:56, 15.Maaie 2024

Marije Buma fan de Master Frankeskoalle út Earnewâld kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei seis flaters wie se tiisdei 14 maaie de winner fan it Lyts Frysk Diktee yn it provinsjehûs. Ferline jier wûn se

Lês it folsleine artikel
Nije taalnotysje ‘Fansels Frysk’

Nije taalnotysje ‘Fansels Frysk’

🕔11:46, 15.Maaie 2024

In fanselssprekkend plak foar it Frysk op skoalle, op it wurk en yn de iepenbiere romte. Dat is ien fan de ambysjes yn de provinsjale taalnota Fansels Frysk, dy’t hjoed troch it kolleezje fan Deputearre Steaten presintearre is. Yn de

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: De Friese landaard

Anne Dykstra: De Friese landaard

🕔09:56, 15.Maaie 2024

Kollum Unfoech praat (80) Halbertsma skriuwt yn 1827 nei oanlieding fan Gysbert Japiks syn ‘kieschheid in de uitdrukkingen’, dat ‘de Friesche taal voor de organen en behoeften onzer lager dierlijkheid een aantal verbloemde uitdrukkingen bezit, van welke ieder, die niet

Lês it folsleine artikel
Fryske skiednis: Wa binne de dochters fan Frya?

Fryske skiednis: Wa binne de dochters fan Frya? Fernijd

🕔09:00, 15.Maaie 2024 Lês it folsleine artikel
Itnijs.frl is krekt in daalje

Itnijs.frl is krekt in daalje

🕔13:11, 14.Maaie 2024

Ien fan de moaiste wurden yn it Frysk bûsboekje fyn ik ‘Swartehagekjeld’. Steefêst stiet it alle jierren wer op 11 maaie: “iishilligen o/m 14 maaie”. Om dy tiid geane by my de daaljes de grûn wer yn. Dat giet al

Lês it folsleine artikel
Rob van Essen wint Libris Literatuerpriis 2024

Rob van Essen wint Libris Literatuerpriis 2024

🕔12:09, 14.Maaie 2024

Rob van Essen hat de Libris Literatuerpriis 2024 wûn foar syn roman Ik kom hier nog op terug. It is de twadde kear dat er de priis wint; yn 2019 wûn er ek mei syn boek De goede zoon. Van

Lês it folsleine artikel
Briefkje (115): Grut ferlet fan Fryske les

Briefkje (115): Grut ferlet fan Fryske les Fernijd

🕔08:00, 14.Maaie 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan fjirtjin dagen lyn. Bêste Ed, It earste ûnderwerp yn dyn brief fan ferline wike gean ik noch efkes op troch. Dat gie oer dûbeldjerre of dûbelddjerre en oer it feit dat

Lês it folsleine artikel
Fryske learlingen op útwikseling yn Baskelân foar WikiWomen-projekt

Fryske learlingen op útwikseling yn Baskelân foar WikiWomen-projekt

🕔08:14, 13.Maaie 2024

Ein april wiene acht learlingen fan de Havotop yn Burgum, yn it ramt fan it projekt WikiWomen, op útwikseling yn Baskelân. WikiWomen is in gearwurking fan Fryske, Ierske en Baskyske organisaasjes om lesmateriaal te ûntwikkeljen foar it fuortset ûnderwiis, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Utrikking Libris Literatuerpriis streekrjocht by Nieuwsuur

Utrikking Libris Literatuerpriis streekrjocht by Nieuwsuur Fernijd

🕔08:11, 10.Maaie 2024

Moandeitejûn 13 maaie docht Nieuwsuur (NOS/NTR) streekrjocht ferslach fan it bekend meitsjen fan de winner fan de Libris Literatuerpriis 2024. Yn kultuerhûs Felix Meritis yn Amsterdam makket sjueryfoarsitter Kim Putters, yn it deistich libben foarsitter fan de Sociaal-Economische Raad, buorkundich

Lês it folsleine artikel