Godstsjinst leveret de measte Fryske taboewurden

Godstsjinst leveret de measte Fryske taboewurden Fernijd

🕔07:17, 22.Apr 2019

Yn de útdrukking ‘it kin my gjin … skille’ kinne jo allegear taboewurden ynfolje. Friezen hawwe dêrby in sterke foarkar foar wurden dy’t in godstsjinstige eftergrûn hawwe. Dat skriuwt taalûndersykster Gerbrich de Jong yn in stik op it webstee fan

Lês it folsleine artikel
Wolle jo ek witte hoe’t jo it Frysk helpe kinne?

Wolle jo ek witte hoe’t jo it Frysk helpe kinne?

🕔14:18, 20.Apr 2019

It rêden, emansipearjen en stypjen fan lytse talen is in fak. Wittenskippers yn allegear ferskate lannen hawwe troch tsientallen jierren ûndersyk sa stadichoan in goed byld fan wat nedich is, wat wurket en wat net wurket. Spitigernôch dogge beliedsmakkers net

Lês it folsleine artikel
Berne-opfang ‘Poppestien’ Burgum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Berne-opfang ‘Poppestien’ Burgum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔11:52, 19.Apr 2019

Op moandei 15 april wie it feest by berne-opfang Poppestien yn Burgum. De lokaasje fan organisaasje Kinderwoud Kinderopvang wurket sûnt 2015 mei in belied dat derop rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Poppestien hat it sertifisearringstrajekt

Lês it folsleine artikel
Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

Minne Welske oersetting ûnthjit klanten fergees drank

🕔11:14, 17.Apr 2019

Wa’t Welsk lêze kin, hat him yn it Welske Cwmbrân fernuverje kinnen. Yn in fêstiging fan supermerk Asda hong by it alkoholfrije bier nammentlik in boerd mei it lêzen ‘Alcohol am ddim’ en dat betsjut ‘alkohol fergees’. Welske winkels dy’t

Lês it folsleine artikel
Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

Grieteke Schama kin it bêste Frysk skriuwe

🕔22:04, 16.Apr 2019

Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgummole hat tiisdei it Lyts Frysk Diktee wûn. Dat waard hâlden op it Provinsjehûs yn Ljouwert. It Lyts Frysk Diktee is foar learlingen út de groepen 8 fan de basisskoalle. Trijehûndert learlingen ha meidien

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔06:52, 16.Apr 2019

Kollum Net samar fan de flier op ’e souder stappe wolle. Dat is in útdrukking, in siswize, dêr’t ik mar min oer kin. Soks wurdt gauris sein as immen tefolle tagelyk feroarje wol. Foar alle dúdlikens, it binne ornaris de

Lês it folsleine artikel
Cees Glashouwer winner Bernard Smilde Priis 2019

Cees Glashouwer winner Bernard Smilde Priis 2019

🕔08:08, 15.Apr 2019

Op sneon 12 april, de tsiende Krúspuntdei, waard yn Akkrum de Bernard Smilde Priis útrikt oan Cees Glashouwer, emearitus dominy fan Harns. Hy wûn de priis mei in bysûnder liet: in oersetting yn it Hylpersk fan de Lofsang fan Marije,

Lês it folsleine artikel
300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee

300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee

🕔10:26, 11.Apr 2019

300 learlingen út groep 8 yn Fryslân dogge mei oan de foarwedstriid fan it Lyts Frysk Diktee. Dêr meitsje se twa proefdiktees foar. De bêste learlingen dogge op 16 april mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee yn

Lês it folsleine artikel
Telekomkoal

Telekomkoal

🕔10:00, 10.Apr 2019

In wykmennich lyn fregen wy ús lêzers om in nij Frysk wurd te betinken. De oprop seach der sa út: Jo kenne grif wol fan dy minsken dy’t yn in restaurant sitte en net mei-inoar prate, mar hieltiten op ‘e

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stêd fan Boeken

Aant Mulder: Stêd fan Boeken

🕔07:00, 9.Apr 2019

Kollum City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema ‘De moeder de vrouw’ dy’t duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart wol ik

Lês it folsleine artikel