Aant Mulder: Us Heit en gjin hert

Aant Mulder: Us Heit en gjin hert

🕔07:00, 19.Nov 2019

Kollum Us Heit, dat is it stânbyld fan steedhâlder Willem Loadewyk op it Hofplein yn Ljouwert. Dat witte we eins allegearre wol. Willem Loadewyk hat as legeroanfierder en steedhâlder fan Fryslân, Grinslân en Drinte foar it noarden de goede dingen

Lês it folsleine artikel
‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

‘It Grutte Foarlêsboek II’ yn ûntfangst naam troch Aart Staartjes

🕔08:44, 14.Nov 2019

By de Afûk is ôfrûne sneon 9 novimber it twadde diel fan It Grutte Foarlêsboek ferskynd. Yn it boek steane mear as sechstich ferhaaltsjes, ferskes en gedichtsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. It earste eksimplaar waard mids sa’n

Lês it folsleine artikel
Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

🕔10:39, 12.Nov 2019

In protte ynstellingen foar pjutte-opfang yn Fryslân wurkje neffens in twatalich belied. Dat hâldt yn dat guon fan de meiwurksters altyd yn it Frysk mei de bern prate en oaren altyd yn it Nederlânsk. Wol in pjutte-opfang him affisjearje as

Lês it folsleine artikel
Feestlike boekpresintaasje op OBS De Wielen yn Ljouwert

Feestlike boekpresintaasje op OBS De Wielen yn Ljouwert

🕔09:06, 10.Nov 2019

Wout Zijlstra, jierren sterkste man fan Nederlân en fier dêrbûten, kampioen Highlandgames en mear, is tiisdei 12 novimber haadgast by de groepen 4 en 5 fan basiskoalle De Wielen yn Camminghabuorren. Jelle Bangma skreau foar de twadde Sweltsjerige it boekje

Lês it folsleine artikel
Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

🕔09:28, 8.Nov 2019

Mear jild foar de Fryske Akademy. Mar ek ekstra ferplichtings. Sa wol it kolleezje fan Deputearre Steaten de Akademy helpe om harsels fuort te sterkjen en in nije wei op te gean. De Fryske Akademy (FA) sit yn swier waar.

Lês it folsleine artikel
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân dogge mei oan ‘Direkt Dúdlik’

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân dogge mei oan ‘Direkt Dúdlik’

🕔09:22, 8.Nov 2019

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân slute har as earste gemeenten yn Fryslân oan by de ‘Direkt Dúdlik-kampanje’ fan it Ministearje fan Ynlânske Saken. Direkt Dúdlik helpt oerheidsorganisaasjes op wei by it begryplik meitsjen fan skriftlike kommunikaasje lykas brieven. Meikoarten sille wethâlders Rommy

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘De bruorren Liuwehert’

Boekpresintaasje ‘De bruorren Liuwehert’

🕔08:44, 6.Nov 2019

Op freedtejûn 15 novimber presintearret Utjouwerij Regaad syn nijste boek: Astrid Lindgren’s klassike berneboek De bruorren Liuwehert. It tiidleaze fantasyferhaal fan de wrâldferneamde Sweedske skriuwster, no yn in nagelnije Fryske oersetting fan Rymke Zijlstra en mei bysûndere yllustraasjes fan Kim

Lês it folsleine artikel
Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

🕔16:39, 3.Nov 2019

Universiteiten en hegeskoallen yn Nederlân kinne net goed útlizze wêrom’t hja op kolleezje safolle Ingelsk brûke. De wet skriuwt foar dat de ûnderwiistaal Nederlânsk is. In ûnderwiisynstelling dy’t fan dy regel ôfwike wol, moat dêr in goede reden foar hawwe.

Lês it folsleine artikel
Spaanske kroanprinsesse Leonor praat by besite oan Kataloanië foaral Katalaansk

Spaanske kroanprinsesse Leonor praat by besite oan Kataloanië foaral Katalaansk

🕔12:50, 2.Nov 2019

De Spaanske kroanprinsesse Leonor sil kommende moandei foar it earst in besite bringe oan Kataloanië. De fjirtjinjierrige prinsesse sil by dy gelegenheid benammen Katalaansk prate. Yn dy taal hat hja jierren les hân, krekt as har suske Sofía. It keninklik

Lês it folsleine artikel
Gryksktalige Italianen sjogge keatsen as manier om taal te rêden

Gryksktalige Italianen sjogge keatsen as manier om taal te rêden

🕔12:22, 2.Nov 2019

Yn it uterste suden fan Italië, yn de streek Kalabrië, tsjin Sisilië oan, wennet fanâlds in groep sprekkers fan in Gryksk dialekt. Harren Kalabrysk Gryksk stjert stadichoan út. Der binne mar in pear hûndert sprekkers oer. Dy dogge harren bêst

Lês it folsleine artikel