Abel Darwinkel nij haad Stellingwarver Schrieversronte

Abel Darwinkel nij haad Stellingwarver Schrieversronte

🕔13:21, 29.Oct 2020

Abel Darwinkel fan Appelskea wurdt de nije direkteur fan de Stellingwarver Schrieversronte, de organisaasje dy’t opkomt foar it Stellingwerfsk. Darwinkel folget Sietske Bloemhoff op, dy’t 35 jier foar de streektaalorganisaasje wurke hat. Darwinkel wie fan 2003 oant 2018 streektaalfunksjonaris fan

Lês it folsleine artikel
Fryske Beweging trunet provinsje oan om simmerskoallen Frysk mooglik te meitsjen

Fryske Beweging trunet provinsje oan om simmerskoallen Frysk mooglik te meitsjen

🕔09:13, 29.Oct 2020

De Ried fan de Fryske Beweging hat in brief oan de Provinsje Fryslân skreaun, dêr’t de Ried de Provinsje yn oantrunet om simmerskoallen Frysk mooglik te meitsjen. Simmerskoallen wurde hieltyd gewoaner. It is in mooglikheid om de bern yn de

Lês it folsleine artikel
It Frysk yn De Haach

It Frysk yn De Haach

🕔12:00, 27.Oct 2020

Is der yn tiden fan koroana ek noch omtinken foar it Frysk yn De Haach? Ut it nijste nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging docht bliken dat soks wol it gefal us. Alteast, der is wakker oer redendield;

Lês it folsleine artikel
Nij by útjouwerij Afûk: ‘Passys’ fan Josse de Haan

Nij by útjouwerij Afûk: ‘Passys’ fan Josse de Haan

🕔08:01, 27.Oct 2020

Skriuwer Josse de Haan ferrast syn trouwe lêzers mei in nije grutte roman: Passys. Hy wurke fiif jier oan dit boek oer in libben yn leafde en literatuer. In boek dat út syn aard wei ‘auto-fiksjoneel’ wêze moast. Mar tagelyk

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Thús

Aant Mulder: Thús

🕔07:00, 27.Oct 2020

Kollum Wy binne in protte thús en wy net allinne. De koroanatiid hat dat fan gefolgen. Wy tochten earst dat we der mei in yntelliginte lockdown yn ’e maitiid wol ôf wêze soene. Dat bliek net sa te wêzen. De

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy sil wrâldboargers opliede

Fryske Akademy sil wrâldboargers opliede

🕔19:57, 26.Oct 2020

Hoe krije jo jonge minsken sa fier dat it harren net allinne wat skille kin wat der yn it eigen wenplak bart, mar ek hoe’t de opwaarming fan ‘e ierde keard wurde kin, hoe’t men derfoar soargje kin dat alle

Lês it folsleine artikel
Nij nûmer tydskrift DE NIJE leit yn ’e winkels

Nij nûmer tydskrift DE NIJE leit yn ’e winkels

🕔08:07, 26.Oct 2020

Sûnt ôfrûne wykein leit de nije DE NIJE wer yn de boekhannels, tydskriftewinkels en supermerken yn Fryslân (yn alle gefallen by Poiesz). De abonnees krije it nûmer tagelyk tastjoerd. De redaksje, dy’t út frijwilligers bestiet, is wol in bytsje grutsk

Lês it folsleine artikel
Winners Grutte Pierskriuwkriich buorkundich makke

Winners Grutte Pierskriuwkriich buorkundich makke

🕔21:56, 25.Oct 2020

Op 28 oktober is it 500 jier lyn dat Grutte Pier ferstoar. De folksheld út Kimswert is bekend om syn ‘Bûter brea en griene tsiis’, syn ûnbidich grut swurd en syn mânsk stal. Twa Kimswerter ûndernimsters hawwe in skriuwwedstriid oer

Lês it folsleine artikel
Frysk nimt Hollânske grammatika oer

Frysk nimt Hollânske grammatika oer

🕔08:51, 22.Oct 2020

As it Frysk en it Hollânsk oare konstruksjes brûke om itselde te sizzen, dan is de kâns grut dat it Frysk de Hollânske konstruksje kopiearret. Dan besteane de âlde en de nije konstruksje in skoft neistinoar. Dat docht bliken út

Lês it folsleine artikel
Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

🕔16:35, 21.Oct 2020

Twa studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, te witten Sierd Wiebe Prins en Boukje Emma Smith, beide mei in Fryske eftergrûn en beide studint fan de bachelor Minorities & Multilingualism | Frysk, hawwe har yn in brief rjochte ta de provinsje

Lês it folsleine artikel