Sneon 15 augustus: Fedde Schurerbetinking

Sneon 15 augustus: Fedde Schurerbetinking

🕔08:27, 11.Aug 2020

No sneon 15 augustus organisearret de Jongfryske Mienskip in Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean. Dy wurdt holden by it nije plak fan it stânbyld fan Schurer oan de Tsjerkestrjitte en set om 10.30 oere útein. Tal fan sprekkers sille stilstean

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Murdefamylje

Aant Mulder: Murdefamylje

🕔07:00, 11.Aug 2020

Kollum Doe’t yn 2012, leau ’k, besletten waard om yn 2024 op te hâlden mei de nertsefokkerijen, hie nimmen noch heard fan koroana. Dat is no oars en dêr kinne de nertsefokkers oer meiprate. Op dit stuit binne 27 fan

Lês it folsleine artikel
Fryske taal hat rike wurdskat foar bemuoisucht

Fryske taal hat rike wurdskat foar bemuoisucht

🕔10:43, 10.Aug 2020

It Frysk hat in soad taaleigen op it stik fan bemuoisucht. Op it webstee Neerlandistiek beskriuwt taalkundige Henk Wolf foar Nederlânsktalige lêzers in protte wurden en útdrukkings dy’t dêrmei anneks binne, lykas poathâlde en âldfernim. Hoe’t it komt dat Friezen sa’n

Lês it folsleine artikel
Bakkefean en Fryske boeken

Bakkefean en Fryske boeken

🕔09:25, 10.Aug 2020

In ympresje Ier en betiid fan bêd ôf om by it lemieren mei in wein fol guod nei Bakkefean ta. Foar it earst yn myn libben sels, net om te keapjen, mar foar de ferkeap fan alderhande guod, benammen Fryske

Lês it folsleine artikel
“Welsk wurdt praat om oer toeristen te rabjen”

“Welsk wurdt praat om oer toeristen te rabjen”

🕔20:17, 9.Aug 2020

Yn de Britske krante Financial Times wol in frommeske út Wales hawwe dat de Welsklju harren eigen taal foaral prate om oer toeristen rabje te kinnen. Lilke reaksjes fan lêzers hawwe derta laat dat de ynternetferzje fan it stik oanpast is.

Lês it folsleine artikel
Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

🕔10:31, 5.Aug 2020

De skoallen yn Fryslân lûke fierstente min tiid út foar it Frysk. Faak is dat mar 45 minuten wyks. Dêrmei foldocht Nederlân net oan de ynternasjonale ferplichtings op it mêd fan de soarch foar minderheidstalen. Dat sizze de ynternasjonale saakkundigen

Lês it folsleine artikel
Taalrykdom en bioferskaat yn Waadhoeke

Taalrykdom en bioferskaat yn Waadhoeke

🕔08:04, 4.Aug 2020

Yn de nacht fan 28 op 29 july is yn Frjentsjer en Sint-Anne yn alle stilte mei in ferrassingsaksje omtinken frege foar it nije meanbelied fan gemeente Waadhoeke en it bioferskaat dat dêr in kâns troch kriget. De aksje bestie

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Groulivigens

Aant Mulder: Groulivigens Fernijd

🕔07:00, 4.Aug 2020

Kollum Dêr binne we moai mei yn ’e pronk! Wa hie dat tinke kinnen. Ha we it oer koroana en alles wat dêrmei te krijen hat, giet it ynienen oer groulivigens. Ik hoech my net ôf te freegjen wat koroana

Lês it folsleine artikel
Underwiisfernijing yn Yndia giet op kosten fan it Hindy

Underwiisfernijing yn Yndia giet op kosten fan it Hindy

🕔17:57, 31.Jul 2020

Moat it Hindy de taal wurde dy’t alle ynwenners fan Yndia ferbynt of moat it Ingelsk dat wêze? It is in fraach dêr’t al tsientallen jierren ferskillende antwurden op jûn wurde en dêr’t de ynwenners fan Yndia inoar foar yn

Lês it folsleine artikel
It Welsk wurdt stadichoan ek in taal foar de bêtawittenskippen

It Welsk wurdt stadichoan ek in taal foar de bêtawittenskippen

🕔09:25, 30.Jul 2020

Wittenskiplike faktermen binne hast altiten betocht, alhiel as se hearre by nije wittenskipsgebieten. Wol in taal as wittenskipstaal funksjonearje, dan moatte de faktermen betocht wurde. Foar it Frysk waard dat yn it ferline dien troch it Taalburo fan de Fryske

Lês it folsleine artikel