Wrâldpremjêre Stellingwerver film ‘Daor klept de klokke weer’

Wrâldpremjêre Stellingwerver film ‘Daor klept de klokke weer’ Fernijd

🕔09:13, 18.Feb 2019

Te sjen op ynternasjonale memmetaaldei by Slieker Film yn Ljouwert De filmleafhawwers hawwe der eefkes op wachtsje moatten, mar no is it dan dochs safier: op tongersdeitejûn 21 febrewaris 2019 is de wrâldpremjêre fan de earste Stellingwerver spylfim Daor klept

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.Feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Foarlêskampioenen Noardwest-Fryslân

Foarlêskampioenen Noardwest-Fryslân

🕔10:30, 16.Feb 2019

Woansdei 13 febrewaris holden de Biblioteken Noard Fryslân harren regiokriich fan de nasjonale foarlêswedstriid yn de Koarnbeurs yn Frjentsjer. Bern fan sechtsjin basisskoallen yn Noardwest-Fryslân namen it tsjininoar op om in plakje yn de provinsjale omloop te krijen. De bern dy’t

Lês it folsleine artikel
Kursus Sealterfrysk op NHL Stenden yn Ljouwert

Kursus Sealterfrysk op NHL Stenden yn Ljouwert Fernijd

🕔09:40, 13.Feb 2019

Hegeskoalle NHL Stenden hie tiisdei in primeur: foar it earst is der yn Nederlân in kursus jûn yn de Fryske taal fan it Sealterlân (Saterland). Dat is in lytse regio yn Dútslân dêr’t in eigen fariant praat wurdt fan it

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Kwakkelwinter sûnder Piet?

Aant Mulder: Kwakkelwinter sûnder Piet?

🕔07:00, 12.Feb 2019

Kollum Kwakkelwinter sûnder Piet? Lit my by it begjin begjinne. It wie op in moarn betiid dat ik bliid wie dat ik yn de auto siet en net op ’e fyts. It wie kâld, net fyntsjes kâld sa’t it yn

Lês it folsleine artikel
FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

🕔09:04, 10.Feb 2019

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
Nije sechys op tegeltsys

Nije sechys op tegeltsys Fernijd

🕔10:00, 9.Feb 2019

‘Niets zo charmant als een spreuk aan de wand’, fertelde Herman Finkers in een fan syn eerste kabaretprogramma’s. At je dat letterlik na ’t Bildts oversette, dan krije je: “Niks soa sjarmant as ’n sechy an de wand”. Sêg nou

Lês it folsleine artikel
Bildts diktee op dînsdeg 26 febrewary 2019

Bildts diktee op dînsdeg 26 febrewary 2019

🕔07:30, 8.Feb 2019

Soa starigan is ’t Bildts diktee ’n begryp worren. Der binne wy wakker wiis met. Ok deen d’r fleden jaar ’n prot an met en der waren wy nag wizer met. Dat jim begripe dat wy weer och soa’n nocht

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk taalûnderwiis liedt ta taalflaters

Nederlânsk taalûnderwiis liedt ta taalflaters

🕔20:01, 7.Feb 2019

De wize hoe’t skoaljeugd yn Nederlân taalregels leart, doocht net. Learlingen reitsje derfan yn ’e war. Dat sizze ûndersikers fan ’e Radbouduniversiteit te Nimwegen. De ûndersikers hawwe fan trijehûndert skoalbern yn Nederlân besjoen oft se de wurden hun, hen, dan en als op ’e

Lês it folsleine artikel
9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

🕔07:34, 6.Feb 2019

De aksjegroep Sis tsiis organisearret op 9 maart yn Ljouwert in demonstraasje. De demonstraasje tsjinnet as protest tsjin de minne situaasje fan it Frysk op skoallen yn Fryslân. De aksjefierders wize derop dat it Frysk al 38 jier lang in

Lês it folsleine artikel