Grutte Fryske Wurkstikpriis

Grutte Fryske Wurkstikpriis

🕔08:51, 5.Dec 2021

Goed nijs foar learlingen en studinten dy’t harren wurkstik yn it Frysk of oer it Frysk en Fryslân meitsje wolle. Dat wurkstik mei letterlik alles wêze, fan praktyske opdracht oant profylwurkstik, fan in opdracht yn in les oant de ôfstudearopdracht.

Lês it folsleine artikel
De Fryske flogger: Swarte freed yn Ljouwert

De Fryske flogger: Swarte freed yn Ljouwert

🕔09:32, 4.Dec 2021 Lês it folsleine artikel
Priiswinners Fryske sinteklaasgedichtewedstriid bekend makke

Priiswinners Fryske sinteklaasgedichtewedstriid bekend makke

🕔08:41, 4.Dec 2021

Nei oanlieding fan de lansearring fan it nije online taalportaal Frysker.nl hawwe de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân in sinteklaasgedichtewedstriid foar jong en âld organisearre. 42 prachtige gedichten binne ynstjoerd, de priiswinners binne freed bekend makke. De winners Nei

Lês it folsleine artikel
Provinsje easket folweardige stúdzje Frysk yn Grins – en oars gjin jild mear

Provinsje easket folweardige stúdzje Frysk yn Grins – en oars gjin jild mear

🕔19:13, 3.Dec 2021

De Ryksuniversiteit Grins moat wer soargje dat der in folweardige stúdzje Frysk komt. Dat seit it provinsjebestjoer fan Fryslân. Sa’n stúdzje wie der yn it ferline wol, mar sûnt 2012 kin Frysk alinne noch mar as byfak of as lyts

Lês it folsleine artikel
Bywurke: Poëtyske jûn Literêr Sirkwy ferskood nei 23 jannewaris

Bywurke: Poëtyske jûn Literêr Sirkwy ferskood nei 23 jannewaris

🕔08:36, 2.Dec 2021

De loft is blau fan dagen Frysk Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, organisearje mei-inoar in poëtyske jûn yn de rige It Literêr Sirkwy. Dat sil heve yn it multyfunksjoneel sintrum It Spektrum te Burdaard op sneintemiddei 23

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

🕔13:41, 1.Dec 2021

Ofrûne sneon spruts skriuwster en antropolooch Anne-Goatske Breteler op de Fedde Schurerlêzing de neifolgjende kollum út oer analfabetisme ûnder Frysktalige jongerein en wat dêr neffens har oan te dwaan is. “Foar in sûner Frysk.” Op ‘e foto dy’t by myn

Lês it folsleine artikel
Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

🕔08:30, 30.Nov 2021

Rjochtbanktolk Frysk Fedde Dijkstra hat sneon fan de Ried fan de Fryske Beweging de ‘Fear yn ’e Broek’ útrikt krige om’t er it rjocht fan de Friezen om harren memmetaal foar de rjochter te brûken yn it omtinken brocht hat

Lês it folsleine artikel
Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

🕔07:00, 29.Nov 2021

Santich jier nei Kneppelfreed is it de ryksoerheid noch hieltyd gjin tinken mei it brûken fan de Fryske taal. En dêrmei hâldt it regear him net oan de wet. Dat ferdútste heechlearaar Sigrid Hemels sneon yn har bydrage oan de

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

🕔09:15, 28.Nov 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch

Lês it folsleine artikel