Provinsje easket folweardige stúdzje Frysk yn Grins – en oars gjin jild mear

Provinsje easket folweardige stúdzje Frysk yn Grins – en oars gjin jild mear

🕔19:13, 3.Dec 2021

De Ryksuniversiteit Grins moat wer soargje dat der in folweardige stúdzje Frysk komt. Dat seit it provinsjebestjoer fan Fryslân. Sa’n stúdzje wie der yn it ferline wol, mar sûnt 2012 kin Frysk alinne noch mar as byfak of as lyts

Lês it folsleine artikel
Bywurke: Poëtyske jûn Literêr Sirkwy ferskood nei 23 jannewaris

Bywurke: Poëtyske jûn Literêr Sirkwy ferskood nei 23 jannewaris

🕔08:36, 2.Dec 2021

De loft is blau fan dagen Frysk Dichterskollektyf RIXT en Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, organisearje mei-inoar in poëtyske jûn yn de rige It Literêr Sirkwy. Dat sil heve yn it multyfunksjoneel sintrum It Spektrum te Burdaard op sneintemiddei 23

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

🕔13:41, 1.Dec 2021

Ofrûne sneon spruts skriuwster en antropolooch Anne-Goatske Breteler op de Fedde Schurerlêzing de neifolgjende kollum út oer analfabetisme ûnder Frysktalige jongerein en wat dêr neffens har oan te dwaan is. “Foar in sûner Frysk.” Op ‘e foto dy’t by myn

Lês it folsleine artikel
Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

Fryske tolk krige ‘Fear yn ’e Broek’

🕔08:30, 30.Nov 2021

Rjochtbanktolk Frysk Fedde Dijkstra hat sneon fan de Ried fan de Fryske Beweging de ‘Fear yn ’e Broek’ útrikt krige om’t er it rjocht fan de Friezen om harren memmetaal foar de rjochter te brûken yn it omtinken brocht hat

Lês it folsleine artikel
Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

Rotterdamske heechlearaar komt op foar taalrjochten Friezen

🕔07:00, 29.Nov 2021

Santich jier nei Kneppelfreed is it de ryksoerheid noch hieltyd gjin tinken mei it brûken fan de Fryske taal. En dêrmei hâldt it regear him net oan de wet. Dat ferdútste heechlearaar Sigrid Hemels sneon yn har bydrage oan de

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

🕔09:15, 28.Nov 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy skriuwt grammatika fan it Sealterfrysk

Fryske Akademy skriuwt grammatika fan it Sealterfrysk

🕔20:18, 27.Nov 2021

In wurdboek fan de Fryske taal fan Sealterlân wie op ynternet al te brûken. No komt der ek in boek mei de grammatika fan it Sealterfrysk. It boek wurdt skreaun troch Eric Hoekstra, Bouke Slofstra en Tessa Leppers fan de

Lês it folsleine artikel
Catharina Lautenbach – ‘Fûgels yn ús’

Catharina Lautenbach – ‘Fûgels yn ús’

🕔08:54, 26.Nov 2021

Fan ’e wike ferskynt by útjouwerij Bornmeer Fûgels yn ús, skreaun troch Catharina Lautenbach. De ferhalen yn de bondel binne licht absurdistysk fan toan en koart en krêftich. Mei emoasje en gefoel foar taal nimt Catharina Lautenbach de lêzer mei

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed, de striid is noch net wûn

Kneppelfreed, de striid is noch net wûn

🕔16:10, 25.Nov 2021

Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op te jaan. Der moat mear dien wurde wol ús lytse taal oerlibje. Pier Bergsma “Wat is jouw paradijs? Jouw gedroomde

Lês it folsleine artikel