Fryske Akademy advisearret oer skriuwwize corona/korona/koroana

Fryske Akademy advisearret oer skriuwwize corona/korona/koroana

🕔23:32, 2.Apr 2020

De Frysktalige media wrakselje al in hoart mei de skriuwwize fan it firus dat yn it Nederlânsk corona hjit. Der komme yn ‘e praktyk no trije foarmen foar: corona, korona en koroana. De Fryske Akademy seit dat alle trije foarmen neffens de regels tastien binne

Lês it folsleine artikel
Fideo: Frysk studearje yn Grins

Fideo: Frysk studearje yn Grins Fernijd

🕔07:08, 2.Apr 2020 Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

🕔10:26, 31.Mar 2020

Kollum Der waard de lêste jierren wakker demonstrearre, omtinken frege foar Frysk op skoalle. Dat is no fansels efkes net oan ’e oarder. Dat hat te krijen mei it feit dat skoallen sletten binne, dat der gjin gearkomsten mear holden

Lês it folsleine artikel
Is de fersweedsking fan de Finsktalige minderheid in misdie?

Is de fersweedsking fan de Finsktalige minderheid in misdie?

🕔17:24, 30.Mar 2020

It Sweedske regear hat in kommisje de opdracht jûn om út te sykjen oft de Sweedske oerheid yn it ferline in misdie begien hat troch de Finsktalige minderheid yn it lân te fersweedskjen. As dat sa is, dan moat de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Dwerse tinkers, wêr binne se bedarre

Aant Mulder: Dwerse tinkers, wêr binne se bedarre

🕔08:49, 24.Mar 2020

Kollum Yn dizze moanne fan de boekewike hear en lês ik fan alles oer de ‘boekenweek’ mei ‘boekenweekgeschenk’ Leon en Juliette fan Annejet van der Zijl. Dat boekje is te krijen foar wa’t foar € 15 oan boeken keapet. Hast itselde

Lês it folsleine artikel
Rjochtsaak ferskood

Rjochtsaak ferskood

🕔09:42, 20.Mar 2020

Ynstjoerd Sa’t jimme faaks wol witte, soe myn rjochtsaak tsjin de gemeente Waadhoeke oer ferfrysking fan de plaknammen op tiisdei 24 maart wêze. Fan ’e moarn krige ik lykwols berjocht fan de rjochtbank dat de saak fanwegen koroana ferskood is

Lês it folsleine artikel
Nije grammatika fan it Noard-Frysk online

Nije grammatika fan it Noard-Frysk online

🕔20:31, 19.Mar 2020

It Nordfriisk Instituut hat in nije, publyksfreonlike grammatika makke fan it Noard-Frysk fan it eilân Feer/Föhr. Dat saneamde Feringer Noard-Frysk is beskreaun yn in boek fan 116 siden. It beskriuwt de stavering, de útspraak en de syntaksis. It boek is

Lês it folsleine artikel
Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in minskerjocht

Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in minskerjocht

🕔12:58, 19.Mar 2020

Underwiis yn de eigen taal is in minskerjocht. Dat skriuwt Fernand de Varennes oan de minskerjochterie fan de Feriene Naasjes. De Kanadeeske jurist De Varennes is bysûnder rapporteur op it mêd fan minderhederjochten. Net oeral giet it min mei de

Lês it folsleine artikel
It Krobbehonk yn Boazum opnij sertifisearre foar twatalich wurkjen

It Krobbehonk yn Boazum opnij sertifisearre foar twatalich wurkjen

🕔08:39, 18.Mar 2020

Pjutte-opfang It Krobbehonk yn Boazum wurket sûnt 2007 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Yn it ferline is dêr it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ behelle. Dat hâldt yn dat

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

Aant Mulder: Op jins alve-en-tritichst

🕔07:50, 17.Mar 2020

Kollum Op jins alve-en-tritichst Fryslân troch. Safier is it noch net, mar it giet de goede kant út. De útdrukking betsjut dat men dêr de tiid foar nimt. It ûnderstelde komôf fan dy útdrukking makket it allegearre fansels helte nijsgjirriger.

Lês it folsleine artikel