Nederlânsk, Ingelsk of noch mear talen yn it ûnderwiis?

Nederlânsk, Ingelsk of noch mear talen yn it ûnderwiis?

🕔11:08, 12.Dec 2017

In artikel útbrocht troch Hoger Onderwijs Persbureau Is it aloan mear brûken fan Ingelsk op hegeskoallen en universiteiten no in goede saak of net? Dêroer rinne de mieningen hopeleas útinoar, die bliken by in stevich petear op de Hegeskoalle Rotterdam. Hurdrinners

Lês it folsleine artikel
Wêr is ‘gowe’?

Wêr is ‘gowe’?

🕔20:37, 10.Dec 2017

Wêrom stiet it wurd ‘gowe’ net yn it grutste Fryske wurdboek? Dat frege taalkundige Henk Wolf him ôf op it webstee fan De Moanne. Hy tinkt dat er in antwurd op dy fraach fûn hat. Klik hjir om syn stik

Lês it folsleine artikel
Lân fan taal en KEK2 presintearje Taal-Kit

Lân fan taal en KEK2 presintearje Taal-Kit

🕔16:40, 8.Dec 2017

Lân fan taal en Kultueredukaasje mei Kwaliteit 2 (KEK2) presintearren op 7 desimber yn Teater Snits de Taal-Kit. Alle basisskoallen yn Fryslân krije dizze moanne de meartalige kit. De feestlike presintaasje is wer in stap fierder op it mêd fan

Lês it folsleine artikel
Obe bliuwend poadium foar taal en literatuer

Obe bliuwend poadium foar taal en literatuer

🕔15:32, 7.Dec 2017

Taalbelibbingssintrum Obe is woansdei 6 desimber oerdroegen oan de Stichting Behear Provinsjale en Buma Biblioteek Fryslân. Dêrmei is wis dat Obe ek nei 2018 in wichtich kultureel sintrum bliuwt. It gebou is no noch yn oanbou op it Aldehoustertsjerkhôf yn

Lês it folsleine artikel
Wat is dat dochs mei Fedde Schurer?

Wat is dat dochs mei Fedde Schurer?

🕔07:06, 6.Dec 2017

Kollum fan Aant Mulder Der binne grif net folle minsken dy’t nea heard hawwe fan Fedde Schurer. Fedde Schurer waard yn Drachten berne. Hy hat in skoft op ’e Lemmer wenne. Hy wie dêr earst timmerfeint en letter skoalmaster. Hy

Lês it folsleine artikel
Deputearre Poepjes wol lessen Frysk dochs ferbetterje

Deputearre Poepjes wol lessen Frysk dochs ferbetterje

🕔21:56, 2.Dec 2017

It ûnderwiis yn it Frysk moat fersterke wurde. Deputearre Sietske Poepjes wol dêr ôfspraken oer meitsje mei it Ryk yn it ramt fan it Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Dat akkoart rint takomme jier ôf en moat sadwaande fernijd

Lês it folsleine artikel
Jonge Friezen wolle wól lêze, allikegoed nijs yn it Frysk

Jonge Friezen wolle wól lêze, allikegoed nijs yn it Frysk

🕔13:03, 2.Dec 2017

Aline Heida en Lidewey Porte fan it Bornego Kolleezje op It Hearrenfean hawwe foar harren profylwurkstik ûndersocht hoe’t jonge minsken stimulearre wurde kinne om yn it Frysk te lêzen. Om’t de redaksje fan nijsside ItNijs.frl wol graach witte woe hokfoar

Lês it folsleine artikel
Slim, slimmer, slimst: wêrom ropt taal emoasje op?

Slim, slimmer, slimst: wêrom ropt taal emoasje op?

🕔19:44, 30.Nov 2017

Oan de ein fan elk jier wimeret it fan de wurdferkiezingen. In taalferkiezing dy’t in opfallend soad emoasjes opropt, is ‘Fuort mei dat wurd’. Wêrom reagearje minsken sa bot op wurden dy’t se eins mar neat fine? Tal fan talen

Lês it folsleine artikel
Twa talige Wintergasten yn Paradiso Amsterdam

Twa talige Wintergasten yn Paradiso Amsterdam

🕔14:12, 30.Nov 2017

Neffens it format fan it telefyzjeprogramma Zomergasten ynterviewt Dr. Jolien Francken op snein 17 desimber yn de rige Taal in het Paradijs oan ’e hân fan film- en telefyzjebylden prof. dr. Peter Hagoort oer de meast ûnderskate aspekten fan taal.

Lês it folsleine artikel
Taal, keunst, lânskip en Fryske identiteit

Taal, keunst, lânskip en Fryske identiteit

🕔07:15, 29.Nov 2017

  Op 10 desimber sil Hier ligt de zee, essays over taal, kunst, landschap en Friese identiteit fan Bert Looper presintearre wurde. Dat sil wêze yn Ljouwert, yn Tresoar, it Frysk histoarysk en letterkundich sintrum. Looper is dêr sûnt 2007

Lês it folsleine artikel