Fryslân as it grutte foarbyld foar nij haad Dútske minderhede-organisaasje

Fryslân as it grutte foarbyld foar nij haad Dútske minderhede-organisaasje

🕔20:07, 17.Jan 2021

“It is foar ús ûnfoarstelber dat men in bank yn stapt en dêr yn it Frysk holpen wurdt”, seit Helen Christiansen. Hja is sûnt novimber it haad fan it MKN, in nije Dútske organisaasje foar it stypjen fan autochtoane taalminderheden

Lês it folsleine artikel
Wurdt it Frânsk wer de ynternasjonale taal yn Europa?

Wurdt it Frânsk wer de ynternasjonale taal yn Europa?

🕔19:40, 17.Jan 2021

It is net sa lang lyn dat de foarnaamste fiertaal yn de gebouwen fan de Europeeske Uny it Frânsk wie. Dat is ek net sa nuver, want wichtige Europeeske ynstânsjes sitte yn Brussel, Straatsburch en Lúksemburch. Ein jierren njoggentich feroare

Lês it folsleine artikel
Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke

Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke

🕔19:29, 17.Jan 2021

Hoewol’t de lidsteaten fan de Europeeske Uny ôfpraat hawwe om harren taalminderheden te beskermjen tsjin diskriminaasje en assimilaasje, wol de Europeeske Kommisje dêr gjin bydrage oan leverje. It Europeesk Parlemint en ferskate nasjonale en regionale parleminten, wêrûnder it Nederlânske, it

Lês it folsleine artikel
Oprop: Meitsje in nije taal foar Ljouwert

Oprop: Meitsje in nije taal foar Ljouwert Fernijd

🕔08:53, 17.Jan 2021

Wa’t thús Frysk, Sranan Tongo, Tigrinya, Liwwadders, Spaansk of yn in oare taal praat en meidwaan wol om in nije taal foar Ljouwert te meitsjen, kin dêr mear ynformaasje oer fine op explore-the-north.nl/nl/productie/pidginx. Pidgin Ljouwert is in projekt fan produksjehûs Explore

Lês it folsleine artikel
Rútferdivedaasje troch Malou Bron op De Lawei

Rútferdivedaasje troch Malou Bron op De Lawei

🕔08:46, 16.Jan 2021

Op de ruten fan De Lawei binne sûnt koart de gedichten fan Malou Bron te finen. Manou is 22 jier, studint en sûnt febrewaris 2020 skriuwt hja wykliks nije gedichten. Dy dielt hja dan op sosjale media ûnder de namme

Lês it folsleine artikel
Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel
Drintske Steateleden ferbrekke har te fluch, mar dat sil oars

Drintske Steateleden ferbrekke har te fluch, mar dat sil oars

🕔19:41, 13.Jan 2021

It mei dan sa wêze dat de provinsje Drinte wakker krewearret foar it behâld en de emansipaasje fan it Drintsk, mar dy eigen foarm fan it Nedersaksysk bliuwt dochs almeast beheind ta ynformele situaasjes. Drintske Steateleden ferbrekke harren yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Sealterfriezen hawwe in ‘skûldoek’ ynstee fan in ‘mûlekapke’

Sealterfriezen hawwe in ‘skûldoek’ ynstee fan in ‘mûlekapke’

🕔19:31, 13.Jan 2021

It Sealterfrysk hie noch net in eigen wurd foar mûlekapke. Dêrom hawwe de kultuerorganisaasje Seelter Buund en ûnderyksorganisaasje Oldenburgische Landschaft in wedstryd útskreaun om ien te betinken. It winnende wurd is Sküüldouk – ‘skûldoek’ of ‘beskermdoek’ yn ús Frysk. It

Lês it folsleine artikel
Sealterfryske neislachwurken tenei op ynternet te finen

Sealterfryske neislachwurken tenei op ynternet te finen

🕔19:26, 13.Jan 2021

Pyt Kramer út Mildaam helpt de Sealterfriezen yn Dútslân mei it tagonkliker meitsjen fan harren taal. Kramer is al jierren yn ’e ban fan it Sealterfrysk. Hy is ek eareboarger fan Saterland, dêr’t noch mar in pear hûndert minsken Sealterfrysk

Lês it folsleine artikel
Nij boek fan Hein Jaap Hilarides: ‘Beppe Xenia’

Nij boek fan Hein Jaap Hilarides: ‘Beppe Xenia’

🕔11:21, 13.Jan 2021

Op 14 jannewaris ferskynt by útjouwerij Bornmeer Beppe Xenia, de nijste roman fan Hein Jaap Hilarides. Xenia is grutbrocht yn de Drava-delte fan Slovenië. Dêr treft se Freek Wassenaar, in boeresoan út It Bilt. Freek en Xenia wurde fereale en

Lês it folsleine artikel