18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis foar Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels

18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis foar Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels

🕔22:04, 18.Jul 2019

Tongersdei 18 july is de 18e Fryske Telefyzjereklame Publykspriis (FRP) útrikt troch Pier Bergsma, tydlik foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging oan Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels. De útrikking waard holden op de pleats fan de famylje Rypkema.

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frysk op Riis hat ferlern

Aant Mulder: Frysk op Riis hat ferlern

🕔07:00, 16.Jul 2019

Kollum Hoe is it mooglik! Frysk op Riis waard diskear tagelyk holden mei de finale fan de wrâldkampioenskippen froulju yn Lyon. Wa hie dat tinke kinnen. No’t diskear wat minder folk op Frysk op Riis ôfsetten kaam, sil grif tocht

Lês it folsleine artikel
Friezen kieze ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ as populêrste Fryske Telefyzjereklame 2018

Friezen kieze ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ as populêrste Fryske Telefyzjereklame 2018

🕔10:14, 10.Jul 2019

De winner fan de Fryske Telefyzjereklame Publykspriis fan 2018 is ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ wurden fan gearwurkjende organisaasjes op it mêd fan natuerbehear. Mei noch twa oare nominearre kandidaten: Aquacell mei reklamespot ‘Wy hâlde fan netsjes’ en de Fytsesaak fan Joop Zandberg fan Grou, krige

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Soe Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze?

Aant Mulder: Soe Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze?

🕔07:00, 9.Jul 2019

Kollum Soe minister Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze? It liket in nuvere fraach, mar dat is it net. Ik ha har sels sizzen heard dat se dat is, minister fan Fryske Saken. Logysk fansels, want it Frysk heart

Lês it folsleine artikel
Nije Fryske staveringshifker yn Microsoft Office

Nije Fryske staveringshifker yn Microsoft Office

🕔15:52, 5.Jul 2019

Fryske brûkers fan Microsoft Office kinne fan hjoed ôf gebrûk meitsje fan in nije Fryske staveringshifker. De Fryske taal is no beskikber yn de standert staveringshifker yn de Office-programma’s Word, Excel, Outlook en PowerPoint. De nije taalhelp waard hjoed presintearre

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fryslân is gjin Súd-Tirol

Aant Mulder: Fryslân is gjin Súd-Tirol

🕔07:00, 2.Jul 2019

Kollum Fryslân is gjin Súd-Tirol, betocht ik yn ’e fakânsje. Ik wie dêr en ik koe it net litte en hâld my efkes dwaande mei wat se dêr prate. Yn Súd-Tirol ha se om te begjinnen in trijetalige situaasje, dy’t

Lês it folsleine artikel
Boeken fan Popkema en Dam op ynternasjonale berneboekelist IBBY

Boeken fan Popkema en Dam op ynternasjonale berneboekelist IBBY

🕔08:58, 30.Jun 2019

Anne Tjerk Popkema syn Fryske oersetting Teltsjes fan Tellegen – Alventritich bisteferhalen is foardroegen foar de IBBY Honour List 2020 yn de kategory Oersetters. Yn de kategory Auteurs is foardroegen Tsjilp: 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters (DeRyp, 2017) fan Eppie

Lês it folsleine artikel
Kanadezen jouwe de Skotten les yn Gaelic

Kanadezen jouwe de Skotten les yn Gaelic

🕔08:07, 29.Jun 2019

Stel dat der yn Fryslân in krapte oan leararen Frysk wêze soe. Soe ien der dan oan tinke om advertinsjes te setten yn Kanadeeske kranten om te sjen oft dêr guons wiene dy’t de fakatuere ynfolje koe? Dy kâns is

Lês it folsleine artikel
Sosjale tsjinsten Brussel bliuwe Frânsktalich

Sosjale tsjinsten Brussel bliuwe Frânsktalich

🕔07:46, 29.Jun 2019

Brussel is offisjeel in twatalich lânsdiel fan it Belzelân. Frânsktalige en Nederlânsktalige bewenners hawwer der likense rjochten. De oerheid moat derfoar soargje dat boargers altiten yn ‘e eigen taal by de oerheid teplak kinne. De praktyk is lykwols oars. Ut

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk yn Flaanderen no ek ûnder druk fan Ingelsk

Nederlânsk yn Flaanderen no ek ûnder druk fan Ingelsk

🕔07:33, 29.Jun 2019

De Nederlânsktaligen yn Flaanderen hawwe altyd te krijen hân mei in ynfloedrike Frânsktalige mearderheid, dy’t it ferpofte om Nederlânsk te praten. Doe’t België yn 1815 by Nederlân kaam en it Nederlânsk de bestjoerstaal yn Flaanderen waard, late dat by dy

Lês it folsleine artikel