Werom nei 't begjin

Nijs út de Benelúks

Tal subsydzjes foar ferduorsumjen wente net yn alle gemeenten gelyk

Tal subsydzjes foar ferduorsumjen wente net yn alle gemeenten gelyk

🕔10:12, 20.Jan 2020

Neist twa lanlike regelingen om wenten te ferduorsumjen, kinne húseigeners dêr faak ek in gemeentlike subsydzje foar oanfreegje. It tal regelingen ferskilt lykwols fan gemeente ta gemeente. Jout goed de helte fan de Nederlânske gemeenten (59%) gjin oanfoljende subsydzjes foar

Lês it folsleine artikel
Meindert Talma en syn Domela Passy

Meindert Talma en syn Domela Passy

🕔12:00, 19.Jan 2020

Meindert Talma en syn Domela Passy Meindert Talma toert mei De Domela Passie troch Nederlân. Filmer Herman Zeilstra folge foar Fryslân DOK it ta stân kommen fan it projekt. Ut de film docht bliken hoe’t Meindert Talma him yn de

Lês it folsleine artikel
Krystkongres 2019 (útwreide ferslach)

Krystkongres 2019 (útwreide ferslach)

🕔22:22, 16.Jan 2020

Lykas yn foargeande jierren organisearre de Federaasje foar Fryske Studinteferienings yn desimber wer in krystkongres, dit jier mei as tema: Warberens yn de Waadhoeke. It begûn mei in ûntfangst troch de boargemaster fan de gemeente Waadhoeke yn it stedhûs fan

Lês it folsleine artikel
Brownies&downies grutte winner Foodservice Awards

Brownies&downies grutte winner Foodservice Awards

🕔10:03, 16.Jan 2020

Brownies&downies waard op de Horecava yn de Rai Amsterdam ta grutte winner fan de Foodservice Award 2020 ferkeazen. Mei in 8,14 as einsifer bliek de bysûndere lunchkeat it favorite foodservicebedriuw fan de konsumint en dêrmei grutte winner fan de ferkiezing.

Lês it folsleine artikel
Advys oan minister foar berikberens It Amelân

Advys oan minister foar berikberens It Amelân

🕔09:14, 15.Jan 2020

Alle mooglike oplossingen foar de berikberens fan it Amelân moatte yn byld brocht wurde. Dat is it advys fan de provinsje Fryslân en de gemeenten It Amelân en Noardeast-Fryslân oan minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. It giet

Lês it folsleine artikel
Amsterdam helpt jongelju mei skulden

Amsterdam helpt jongelju mei skulden

🕔09:12, 14.Jan 2020

Amsterdamske jongelju (18-27 jier) mei hege skulden kinne fan takom moanne ôf in berop op de gemeente dwaan. Dy ûnderhannelet dan mei skuldeaskers en nimt de skuld oer. It legere bedrach dat nei de ûnderhannelings oerbliuwt, lost de jongere dan

Lês it folsleine artikel
Boeren date mei mienskip op Falentynsdei

Boeren date mei mienskip op Falentynsdei

🕔09:11, 12.Jan 2020

Yn 2019 koe men letterlik en figuerlik lestich om harren hinne: de boeren. De kranten stiene der fol fan, grutte protesten en trekkers op ’e sneldyk. Oanlieding foar in groep boeren om op Falentynsdei it petear oan te gean mei

Lês it folsleine artikel
Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

Underwiis: kearndoelen foar Nedersaksysk ambisjeuzer as foar Frysk

🕔15:35, 11.Jan 2020

Skoallen dy’t wat dogge mei it Nedersaksysk, ferwachtsje dat bern skriuwe neffens de staveringsregels foar dy taal. Foar it Frysk is dy eask der net. Wat dat oangiet, binne de nije kearndoelen foar it skoalfak Nedersaksysk ambisjeuzer as dy foar

Lês it folsleine artikel
Rou-advertinsjes faker posityf as fertrietlik

Rou-advertinsjes faker posityf as fertrietlik

🕔09:37, 11.Jan 2020

Neibesteanden lizze yn rou-advertinsjes hast krekt sa faak de klam op positive gefoelens, as op it fertriet. Yn 41% fan de rou-advertinsjes wurdt mei bewûndering, grutskens en foaral tankberens weromsjoen. Dêrmei wint de positiviteit it fan wurden as ‘fertriet’, ‘drôvens’

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

Nederlânsk giet Frysk en Twintsk efternei

🕔14:30, 9.Jan 2020

Dichter Piet Paaltjens skreau ris oer it Frysk dat it “naar ploeg en koestal” flechte wie. Histoarikus Oebele Vries brûkte dy dichtrigel letter foar in boek oer it ferdwinen fan de Fryske skriuwtaal nei de midsiuwen. Yn in artikel op

Lês it folsleine artikel