Subsydzje proef pop up-hotelkeamers yn Fryske tsjerken

Subsydzje proef pop up-hotelkeamers yn Fryske tsjerken

🕔09:12, 22.Nov 2019

Yn 2020 is der yn Fryslân in proef mei pop up-hotelkeamers yn tsjerken. It is in inisjatyf fan “Heilige Nachten”. De provinsje stelt 45.000 euro subsydzje beskikber foar de proef en de opstartfaze. It giet om in proef fan maart

Lês it folsleine artikel
Nije podcastrige ‘Wat de boer schaft’

Nije podcastrige ‘Wat de boer schaft’ Fernijd

🕔08:37, 22.Nov 2019

NTR lansearret mei NPO Radio 1 de podcastrige Wat de boer schaft. Dêryn giet Petra Possel (NTR Mangiare!) op besite by boeren en fiskers. Mei-inoar gean se it lân op, it wetter op en de stâl yn om te praten

Lês it folsleine artikel
Noard-Frysk Språkebel “elektryske-autodoarp”

Noard-Frysk Språkebel “elektryske-autodoarp”

🕔21:14, 18.Nov 2019

It komt net alle dagen foar dat it lytse Noard-Fryske doarp Språkebel op ’e foarside fan ’e grutte Dútske krante Die Zeit stiet. Hjoed wie dat al it gefal. Want Språkebel hat wat bysûnders: it is de gemeente mei de

Lês it folsleine artikel
NASA hâldt parsekonferinsje oer levering oan de moanne

NASA hâldt parsekonferinsje oer levering oan de moanne Fernijd

🕔08:58, 17.Nov 2019

NASA hâldt moandei 18 novimber om 16.30 oere (EST) / 22.30 oere (ús tiid) in parsekonferinsje om ekstra Amerikaanske bedriuwen oan te kundigjen dy’t meidogge oan de oanbesteging fan besoarchtsjinsten oan de moanne. De telekonferinsje is streekrjocht te folgjen fia

Lês it folsleine artikel
Foar in blomriker boerelân

Foar in blomriker boerelân

🕔09:48, 14.Nov 2019

Yn maaie fan dit jier is op inisjatyf fan idealistyske natuerleafhawwers út Fryslân de stichting Bloeiend Boerenland oprjochte. De stichting stribbet nei in sa grut mooglik bioferskaat yn ús lân. Boeren en boargers wurkje gear om foar te kommen dat

Lês it folsleine artikel
Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

🕔13:14, 12.Nov 2019

Nea earder wie de teloargong fan it Fryske lânskip sa yn it nijs as de ôfrûne jierren. Wat binne de problemen, wat binne de dilemma’s en wat soe der barre moatte om temjitte te kommen oan boeren, bisten, blommen en

Lês it folsleine artikel
Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal

Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal

🕔10:53, 12.Nov 2019

Arbeidsmigraasje op it Fryske plattelân In soad Fryske famyljes binne neikommelingen fan seizoenarbeiders út Dútslân: de Hantsjemieren en Lapkepoepen. Hjoed-de-dei wurkje der noch altyd arbeidsmigranten op it Fryske plattelân, bygelyks yn de paprika’s. Programmamakker Albert Jensma makke de Fryslân DOK

Lês it folsleine artikel
Woansdei dochs grutte leararestaking

Woansdei dochs grutte leararestaking

🕔16:12, 3.Nov 2019

Juster berjochte It Nijs oer it akkoart tusken de grutte ûnderwiisfakbûnen en it Ryk oer mear jild foar it ûnderwiis. De bûnen hiene om dat akkoart de plende staking ôfsein. Guon lytse fakbûnen woene al stake. No makket it grutste

Lês it folsleine artikel
Net langer 130: maksimumsnelheid giet omleech

Net langer 130: maksimumsnelheid giet omleech

🕔10:06, 3.Nov 2019

De maksimumsnelheid op Nederlânske diken giet omleech. Dat hat it kabinet te witten dien. Wat de nije snelheden wurde sille, is net bekend. It kabinet wol der kommende wike noch in beslút oer nimme. It doel fan de maatregel is

Lês it folsleine artikel
Komt der woansdei no in grutte ûnderwiisstaking of net?

Komt der woansdei no in grutte ûnderwiisstaking of net?

🕔11:18, 2.Nov 2019

Leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis binne fan betinken dat de oerheid it ûnderwiis bongelje litten hat. Hja easkje folle mear ynvestearrings om de wurkdruk te ferminderjen. Kommende woansdei, 6 novimber, soene ûnderwiisminsken manmachtich it wurk dellizze. De grutte

Lês it folsleine artikel