New York en Singapore binne djoerste stêden op ’e wrâld

New York en Singapore binne djoerste stêden op ’e wrâld Fernijd

🕔08:37, 2.Dec 2022

New York en Singapore binne de djoerste stêden op ’e wrâld om yn te libjen. Dat docht bliken út in jierliks ûndersyk fan de Economist Intelligence Unit, de ûndersykstûke fan de Britske útjouwerij The Economist Group. Foar New York is

Lês it folsleine artikel
Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

🕔10:18, 29.Nov 2022

Ynstjoerd Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle

Lês it folsleine artikel
Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

🕔09:30, 29.Nov 2022

It Mienskiplik Lânboubelied (GLB) feroaret mei yngong fan 1 jannewaris 2023. It rjochtet him op it fierder ferduorsumjen fan it buorkjen. Boeren kinne beleanne wurde foar ekologyske maatregels yn harren bedriuw. Der sil wol wat feroarje yn ’e betingsten dy’t

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 2)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 2)

🕔13:30, 25.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de twadde sprekker: “Avine Fokkens-Kelder, deputearre Ferkear en Ferfier, Romtlike Oardering en Ynfrastruktuer, liet ús sjen dat de Lelyline der echt

Lês it folsleine artikel
Grutte boerestreekmerk yn Alde Leie op sneon

Grutte boerestreekmerk yn Alde Leie op sneon

🕔08:37, 25.Nov 2022

‘Fan Boer nei Minsken’ organisearret sneon 26 novimber in grutte boerestreekmerk yn Alde Leie. Dat bart yn gearwurking mei nijeleije.nl en timpelsteed.nl yn de fabrykshal Nije Leije (it eardere Kooi-aapfabryk). Lokale boeren biede dêr harren produkten fan de Fryske klaaigrûn

Lês it folsleine artikel
Help by hege enerzjyrekken doarpshuzen Súdwest-Fryslân

Help by hege enerzjyrekken doarpshuzen Súdwest-Fryslân

🕔09:16, 24.Nov 2022

Hieltyd mear doarpshuzen, sportklups en kulturele organisaasjes hawwe it dreech mei de hege kosten foar enerzjy. Se kinne de rekken net of hast net mear betelje en liede de needklok. Gemeente Súdwest-Fryslân fynt it fuortbestean fan dy maatskiplike organisaasjes fan

Lês it folsleine artikel
Hoeden positive reaksjes op kabinetsplan ‘stopbonus’ foar boeren

Hoeden positive reaksjes op kabinetsplan ‘stopbonus’ foar boeren

🕔09:54, 23.Nov 2022

It kabinet komt mei in plan om foar boeren dy’t yn natuergebieten in protte stikstof útstjitte in bonus om op te hâlden yn te fieren. Boere-organisaasjes binne yn earste ynstânsje hoeden posityf, mar hâlde ek in slach om ’e earm

Lês it folsleine artikel
Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?

Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?

🕔08:20, 21.Nov 2022

De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei Tresoar, de Fryske Akademy en de Leeuwarder Courant. Ynhâldlik wurdt stribbe nei in syklus fan ûnderwerpen dy’t te krijen hawwe mei Fryslân en it

Lês it folsleine artikel
Enoarme stiging transportkosten elektrisiteit lân- en túnbou

Enoarme stiging transportkosten elektrisiteit lân- en túnbou

🕔08:35, 18.Nov 2022

Boeren en túnkers wurde konfrontearre mei in enoarme kostestiging yn 2023. De transportkosten foar stroom sille gâns tanimme. Foar bedriuwen mei in grutferbrûkoansluting is dat yn trochsneed 52%. Dat betsjut foar in lytse boer tûzenen euro’s jiers. Foar grutte túnkers

Lês it folsleine artikel