EBLT jout sjenswize en sprekt yn oer Frysk taalbelied by Wetterskip

EBLT jout sjenswize en sprekt yn oer Frysk taalbelied by Wetterskip

🕔12:18, 22.Sep 2020

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) hat moandei 21 septimer ynsprutsen by de behanneling fan it Frysk taalbelied by it Wetterskip. It EBLT hie in sjenswize by dat beleidsplan yntsjinne. Dy organiaasje is fan betinken dat der wol in

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel rikt Kultuerpriis en Oanmoedigingspriis jong talint út

Tytsjerksteradiel rikt Kultuerpriis en Oanmoedigingspriis jong talint út

🕔09:05, 22.Sep 2020

Sneon 19 septimber binne yn Tytsjerksteradiel twa kultuerprizen útrikt. Kultuerwethâlder Tytsy Willemsma lange twa weardebonnen oer. Keunstfotograaf Johannes Bosgra út Hurdegaryp wûn de Kultuerpriis Tytsjerksteradiel 2020. Hy krige in weardebon fan € 1.000. Kultuerlab Het Achterland út Burgum wûn de Oanmoedigingspriis

Lês it folsleine artikel
Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

🕔08:23, 22.Sep 2020

Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan de Fryske Beweging stelt dat tige op priis en jout de gemeenteried én it kolleezje fan boargemaster en wethâlders in

Lês it folsleine artikel
Better djipfries as blinefries

Better djipfries as blinefries

🕔07:04, 22.Sep 2020

Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

🕔06:28, 22.Sep 2020

  Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin Warnsbetinking organisearre wurdt. Fan begryp foar it beslút oant de krityk, dat it dochs bûtendoar trochgean koe. Allegearre wier, mar

Lês it folsleine artikel
‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb.frl?

🕔09:58, 21.Sep 2020

Ynstjoerd Oan: de Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân Drachten, 14 sept. 2020 Ûnderwerp: yntegraasje fan ‘Mei freonlike groetnis, skriuwwizer Frysk’ op it Taalweb Frysk Achte direksje, meiwurkers en ried fan tafersjoch fan de Fryske Akademy, achte leden fan Deputearre

Lês it folsleine artikel
Gemeentehûs yn Kollum stiet te keap

Gemeentehûs yn Kollum stiet te keap

🕔08:23, 21.Sep 2020

Sûnt woansdei 16 septimber kin der ynskreaun wurde op de ferkeap fan it eardere gemeentehûs fan Kollumerlân c.a. De gemeente Noardeast-Fryslân hat ein 2019 besletten om de amtlike húsfêsting te sintralisearjen yn Dokkum. Dat betsjut ûnder mear dat it kantoar

Lês it folsleine artikel
Kuiertocht Pinetum foar allinnichsteanden 4 oktober

Kuiertocht Pinetum foar allinnichsteanden 4 oktober

🕔08:51, 20.Sep 2020

Op sneintemiddei 4 oktober organisearret Joyce Boerkoel fan Relaasjebemiddeling IndiviDuo wer in kuiertocht. Om 12.30 oere geane de dielnimmers op ’en paad foar in kuiertocht fan seis kilometer. De hjerstkuiertocht is bedoeld foar alle allinnichgeanden yn it noarden. Earst lid

Lês it folsleine artikel
De Friesland helpt Sionsberg by ynnovaasje driuwende soarch

De Friesland helpt Sionsberg by ynnovaasje driuwende soarch

🕔08:47, 20.Sep 2020

Sionsberg Netwurksikehûs en soarchfersekerder De Friesland hawwe ôfrûne wike it gemeentebestjoer fan Noardeast-Fryslân ynljochte oer de plannen foar it útwreidzjen fan ynnovative driuwende soarch yn Dokkum. No kin dy soarch jûns en yn ’e wykeinen yn Dokkum noch net bean

Lês it folsleine artikel
Etyk

Etyk

🕔07:00, 20.Sep 2020

Oertinking Martin Buber (*1) hat ris skreaun dat de leafde it bynmiddel is yn de ‘Ik-Do’relaasje: Leafde is ferantwurding fan in Ik foar in Do. En pas yn de leafde fan de minske foar syn meiminske – relatearre oan de

Lês it folsleine artikel