Brêge by Rie  fjouwer moanne ticht

Brêge by Rie  fjouwer moanne ticht

🕔10:30, 19.Jul 2019

De brêge oer de Rie – yn de Nijewei út Rie wei yn de rjochting fan de N393 tusken Tsjummearum en Minnertsgea – sil fan begjin septimber oant ein desimber sletten wêze foar alle ferkear. De brêge moar ophege wurde,

Lês it folsleine artikel
Toeriste-ynformaasjepost (TIP) Eastermar iepenet TIP Toko

Toeriste-ynformaasjepost (TIP) Eastermar iepenet TIP Toko Fernijd

🕔08:57, 19.Jul 2019

Toeriste-ynformaasjepost (TIP) Eastermar hat de TIP-Toko, in twadde ynformaasjepost, iepene yn Eastermar. It konsept fan de TIP-Toko is nij: besikers fan Eastermar wurde troch saneamde TIP’pers wolkom hjitten en fan ynformaasje oer Eastermar foarsjoen. Nij is ek de mooglikheid fan

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 21 july 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 21 july 2019

🕔07:11, 19.Jul 2019

Fiifde snein fan de simmer Easterein Martinytsjerke, 9.30 o., H. Giliam Ferwert Liudgertsjerke, 11.00 o., ds. J.F. Kroon Fryske Peallen De Paedwizer, 9.30 o., ds. M. Tel Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., pastoar B. van der Wal Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel
Fertroulik: oanslach by Sinteklaasyntocht Dokkum wie ‘oannimlik’

Fertroulik: oanslach by Sinteklaasyntocht Dokkum wie ‘oannimlik’

🕔21:57, 18.Jul 2019

De oerheid gie derfan út dat der by de Sinteklaasyntocht yn Dokkum yn 2017 in “aannemelijke waarschijnlijkheid” op in oanslach wie. Dat skriuwt de Ljouwerter Krante. De organisaasje Jongryske mienskip hie de ynformaasje opfrege by de gemeente Noardeast-Fryslân. De Jongfryske mienskip

Lês it folsleine artikel
Feangreidefyzje op ynternet

Feangreidefyzje op ynternet

🕔07:23, 18.Jul 2019

Op www.veenweidefryslan.frl, it nije webstee fan Feangreide Fryslân, is fan no ôf te lêzen watfoar projekten en ûndersiken dien wurde en yn hokker gebieten dat bart. Feangreide It Fryske feangreidegebiet bestiet foar it grutste part út greide foar de (melk)feehâlderij.

Lês it folsleine artikel
NTR ferkeapet formatrjochten Dokter Corrie oan Australië

NTR ferkeapet formatrjochten Dokter Corrie oan Australië

🕔08:37, 17.Jul 2019

De NTR hat de formatrjochten fan De Dokter Corrie Show ferkocht oan ABC, de publike omrop fan Australië. Nei België en Kanada hat Australië meikoarten dus ek syn eigen berne-leafdesdokter op telefyzje. Dokter Corrie wurdt yn Nederlân fertolke troch Martine

Lês it folsleine artikel
Foarsichtich mei yllegaal delheljen op fakânsje

Foarsichtich mei yllegaal delheljen op fakânsje

🕔16:35, 15.Jul 2019

Yn in protte lannen kinne fakânsjegongers har it yllegaal delheljen fan ynternettriemmen mar better út de holle sette. Oars as yn Nederlân hinget der dêr nammers in aardich priiskaartsje oan sok ûnrjochtmjittich ynheljen. It ferbod op ynheljen wurdt lykwols net

Lês it folsleine artikel
Regiodeal Natuerynklusive lânbou makket wurk fan fitaal plattelân

Regiodeal Natuerynklusive lânbou makket wurk fan fitaal plattelân

🕔15:54, 15.Jul 2019

De trije noardlike provinsjes wolle har yn de kommende fjouwer jier ekstra ynsette foar in goede balâns tusken lânbou, natuer en leefmiljeu. Dat dogge se mei de boeren, lânboupartners, grûneigeners, kennisynstellingen en maatskiplike organisaasjes troch foar acht gebieten te omskriuwen

Lês it folsleine artikel
Andere Tijden Special oer 100 jier ferkear

Andere Tijden Special oer 100 jier ferkear

🕔14:47, 15.Jul 2019

Meikoarten ride der yn Nederlân njoggen miljoen auto’s om. Yn ier jier 1900 wiene dat der mar 200. Yn in spesjale útstjoering fan Andere Tijden is te sjen hoe’t doarpen en stêden folslein net berekkene wiene op dy nije ferkearsdielnimmer:

Lês it folsleine artikel
Grut dûnsfeest Snits giet net troch

Grut dûnsfeest Snits giet net troch

🕔06:47, 15.Jul 2019

Alle opskuor dy’t yn Snits ûntstie om de plannen foar in grut dûnsfeest (njoggen jûnen lang) hat derta laat dat Garden of Dance net trochgiet. Yn de Stedhústún koe it dit jier net fanwegen de ferbouwing fan de gemeentekantoaren. Om

Lês it folsleine artikel