Ryksynspeksje is in segen foar it Frysk ûnderwiis

Ryksynspeksje is in segen foar it Frysk ûnderwiis

🕔09:21, 7.Dec 2019

Skôging Sizzen is neat, mar dwaan is in ding. Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis. Sa hjit it rapport dat de ûnderwiisynspeksje fan it ryk juster publisearre hat oer de te beskriemen stân fan saken yn it Frysk ûnderwiis. It

Lês it folsleine artikel
Nije sâltsilo Omrin delset

Nije sâltsilo Omrin delset

🕔08:50, 7.Dec 2019

Ferline wike is by Omrin in nije sâltmjoks-ynstallaasje delset. De ynstallaasje kin 24/7 folautomatysk mjoksje, wat unyk is yn Nederlân. Mei de nije sâltsilo hat Omrin de beskikking oer in gruttere kapasiteit sâlt mei pikelwetter. De haadwegen kinne no ek

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (95)

🕔07:27, 7.Dec 2019

Haadstik 11 It sear fan God Ik bin yn jim Heit, it is safier. Lit sjen hoe grut en machtich as jo Soan is, dan kin Hy sjen litte hoe grut en machtich as Jo binne. Jo hawwe My de

Lês it folsleine artikel
Mooglik nije boere-aksjes mei Kryst

Mooglik nije boere-aksjes mei Kryst

🕔09:30, 6.Dec 2019

Boeren tinke deroer om opnij aksje te fieren. Foar de krystdagen soene distribúsjesintra beset wurde moatte, sadat minsken net genôch iten yn ’e hûs helje kinne. Aksjegroep Farmers Defence Force oerleit no moandei oer de mooglikheden fan in nije protestaksje.

Lês it folsleine artikel
Faksjuery: Omrin duorsumste bedriuw fan Nederlân

Faksjuery: Omrin duorsumste bedriuw fan Nederlân

🕔09:19, 6.Dec 2019

Omrin is keazen ta duorsumste bedriuw fan Nederlân. Dat is tongersdeitejûn bekendmakke troch de faksjuery fan Stichting Nederlân CO2 Neutraal. John Vernooij, direkteur fan Omrin, krige fan Hanna Verboom de bokaal foar ‘Duorsumste bedriuw fan 2019’. De wrâldbefolking groeit, der

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 8 desimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 8 desimber 2019

🕔07:17, 6.Dec 2019

Twadde snein fan de advint Aldegea (SWF) Ankertsjerke, 9.30 o., dr. J.D.Th. Wassenaar Beetstersweach Moetingstsjerke, 9.30 o., it Kwartettekoar û.l.f. Hindrik van der Meer Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., L. van der Ven Ysbrechtum Tsjerke, 9.30 o., ds. J.W. Nieboer, Tsjinst

Lês it folsleine artikel
Ministearje wol kontrôle op Fryske les net oan provinsje oerdrage

Ministearje wol kontrôle op Fryske les net oan provinsje oerdrage

🕔20:45, 5.Dec 2019

Hjoed berjochte It Nijs deroer dat it der sa min hinne leit mei it skoalfak Frysk. Deputearre Sietske Poepjes sei yn in reaksje dat de provinsje it tafersjoch op dat fak better fan de ûnderwiisynspeksje oernimme koe. It ministearje fan

Lês it folsleine artikel
Spaanske kening blykt Katalaanske healbroer te hawwen

Spaanske kening blykt Katalaanske healbroer te hawwen

🕔20:31, 5.Dec 2019

De Spaanske kening Felipe hat in healbroer, sa hat hjoed bliken dien. Dat is al reden genôch foar in soad ûnrêst yn ’e Spaanske media. Ekstra spannend wurdt it om’t de man in Katalaan is. De relaasje tusken Kataloanië en

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op soad basisskoallen noch net yn oarder

Frysk ûnderwiis op soad basisskoallen noch net yn oarder

🕔15:06, 5.Dec 2019

It ûnderwiis yn it Frysk is op in soad basisskoallen yn Fryslân noch net yn oarder. In soad skoallen fine it dreech om it fak goed oan te bieden. Dat skriuwt de Ynspeksje fan it Underwiis tongersdei yn in parseberjocht

Lês it folsleine artikel
Natuerynklusyf ek goed foar de bijen

Natuerynklusyf ek goed foar de bijen

🕔10:37, 5.Dec 2019

Jetze Botma en Leon Steeghs binne in moai foarbyld fan aktyf bijebehear yn de lânbou. De manlju buorkje biologysk en natuerynklusyf op de Botmapleats yn Ingwierrum en ferbouwe dêr benammen grienten en nôt. Goed tritich persint fan de grûn leit

Lês it folsleine artikel