Oerdwers troch Waadhoeke

Oerdwers troch Waadhoeke

🕔08:00, 10.Maaie 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (3) Fan Winsum nei Frjentsjer Op freed 27 desimber 2019 rin ik wer in trajekt fan it Jabikspaad. It is kreas waar, mei sinne en in bytsje froast. De reis mei it spoar

Lês it folsleine artikel
Dwers troch it âlde Baarderadiel

Dwers troch it âlde Baarderadiel

🕔08:00, 26.Apr 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (2) Fan Mantgum nei Winsum Op 30 oktober 2019 lis ik wer in stik fan it Jabikspaad ôf. It is knap waar, hiel helder en sinnich. Mei myn OV-kaart kin ik sân dagen

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Longerje nei it ferline

Pier Bergsma: Longerje nei it ferline

🕔08:40, 25.Apr 2024

De tentoanstelling yn it Frysk Museum oer de skilders Christoffel en Kate Bisschop is noch te sjen oant en mei 7 july. Op 18 april waard de 100.000ste besiker ferwolkomme. Heech tiid foar in stikje. “Stoomtreinen giselje troch it lân,

Lês it folsleine artikel
De jeugd en de takomst fan it Frysk

De jeugd en de takomst fan it Frysk

🕔10:16, 21.Apr 2024

troch Jaap Slager It is faaks wat in skriele treast, mar it rint mei it Hollânsk noch folle hurder op ’e non as mei ús memmetaal. Hoe oft ik dat wit? No, ik moat bytiden fan oare lju oerset wurk

Lês it folsleine artikel
By mûzeútbraken dije fjildûlen

By mûzeútbraken dije fjildûlen

🕔06:43, 18.Apr 2024

Yn 2014 en 2019 wiene der in ferskuorrend soad fjildmûzen. Dy hiene yn de Fryske greiden tsientallen briedgefallen fan fjildûlen fan gefolgen. Yn 2014 gie it nei’t rûsd wurdt om sa’n fyftich pear en yn 2019 om op syn minst

Lês it folsleine artikel
Lytse ivichheid

Lytse ivichheid

🕔10:03, 15.Apr 2024

Skôging Blauwwaarm hong de middei oer it hiem; ûnder it mes fan de stilte waarden bousel en beam yn oarder brocht. In part fan it troch ús Pake Jan Dotinga skreaune gedicht ‘stilte’, út ’e bondel Lytse Ivichheit (1965), waard

Lês it folsleine artikel
It klimaat en it Frysk

It klimaat en it Frysk

🕔23:17, 13.Apr 2024

Skôging troch Nanne Hoekstra Wylst telefyzje-wiisprater Johan Derksen op de kommersjele stjoerder SBS6 ferdútste oan hokfoar betingsten in Fries foldwaan moat om him sa neame te meien, waard der op NPO1 in folle nijsgjirriger diskusje holden. Oer it Frysk en

Lês it folsleine artikel
Dwers troch de Middelsee

Dwers troch de Middelsee

🕔08:00, 12.Apr 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (1) Foarôf Yn 2019 bin ik begûn om it Jabikspaad ôf te kuierjen. Om de fiif of seis wike woe ik der in dei op út. Soks jout my in protte ferdivedaasje. It

Lês it folsleine artikel
It keallet noch altyd swier mei it Frysk yn de rjochtseal

It keallet noch altyd swier mei it Frysk yn de rjochtseal

🕔08:23, 11.Apr 2024

Skôging troch Tjalling van der Goot Op 8 april dit jier wie ik oanwêzich by in sitting fan de ekonomyske plysjerjochter yn de rjochtbank yn Ljouwert. Myn kliïnt waard fertocht fan it ferkeard brûken fan klemmen yn it fjild. Hy

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: It is no heech tiid foar nije ferhalen

Pier Bergsma: It is no heech tiid foar nije ferhalen

🕔08:00, 11.Apr 2024

Skôging De tsjerken rinne leech, mar it ferhaal oer it lijen en stjerren fan Jezus is in sukses. Sa lûke The Passion en alle ‘passys’ in soad minsken dy’t de Bibel amper kenne en net mear ta de tradisjonele leauwigen

Lês it folsleine artikel