Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding

Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding

🕔15:17, 1.Dec 2021

Skôging Migraasjebelied yn Europa is basearre op de Dublinakkoarten, sletten tusken de lidsteaten fan de EU, omset yn in EU-feroardering yn 2003. Dy feroardering regelet hokker lidsteat ferantwurdlik is foar it behanneljen fan in asylfersyk, dat yn ien fan de

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

🕔09:15, 28.Nov 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed, de striid is noch net wûn

Kneppelfreed, de striid is noch net wûn

🕔16:10, 25.Nov 2021

Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op te jaan. Der moat mear dien wurde wol ús lytse taal oerlibje. Pier Bergsma “Wat is jouw paradijs? Jouw gedroomde

Lês it folsleine artikel
Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber

Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber

🕔14:44, 18.Nov 2021

Foar it behâld en befoarderjen fan de identiteit fan kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat is publike erkenning en stevige stipe nedich. Pier Bergsma Fan 20 oant 23 oktober koartlyn waard yn Mústair, Switserlân, in ynternasjonaal kongres holden mei fertsjintwurdigers

Lês it folsleine artikel
Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken

Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken

🕔13:56, 11.Nov 2021

Mei fiifentritich oare saakkundigen út fyftjin Europeeske lannen, dy’t in tsiental kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fertsjintwurdigje lykas de Aromanen en Sorben, wie ik twa en in heale dei gear om nije maatregels te betinken om ús talen en

Lês it folsleine artikel
Fyftich jier nei Rottumerplaat

Fyftich jier nei Rottumerplaat

🕔19:30, 28.Oct 2021

Fyftich jier lyn hawwe Godfried Bomans en Jan Wolkers beide in wike op de ûnbewenne Rottumerplaat trochbrocht. Yn en om it Waad is der yn in heale iuw in soad feroare. Pier Bergsma It jubileum wie foar Steatsboskbehear en Rykswettersteat

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Ko âlder en produktiver

Binne Mosk: Ko âlder en produktiver

🕔15:33, 14.Oct 2021

Nea earder waard de Nederlânske ko yn trochsneed sa âld en syn produksje sa heech as ôfrûne jier. Wa wit binne de kij sels grutsk op dy prestaasje. Nei de 19e iuw tebek kinne wy net. Jacco, Hillie, Harm en

Lês it folsleine artikel
De dokter en de taal

De dokter en de taal

🕔19:15, 7.Oct 2021

Taal docht derta yn de sprekkeamer. Jo moatte sûnder problemen jo eigen taal brûke kinne. Soks kin by ‘Yn Sicht’ yn Hurdegaryp en se jouwe it goede foarbyld.  Pier Bergsma Wy hawwe yn Hurdegaryp al 56 jier Tusken wâld en

Lês it folsleine artikel
It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst

It ferkearde paad yn it ferline, it goede paad nei de takomst

🕔08:22, 26.Sep 2021

Taspraak holden op it Reaklif op 25 septimber 2021 Ik nim jimme mei, werom yn de tiid nei de rûzige nacht fan 25 op 26 septimber 1345. Tsientallen skippen en in pear tûzen striders sile troch dy nacht fan Inkhuzen nei Starum

Lês it folsleine artikel