Roel Oostra, dy sil ik net ferjitte

Roel Oostra, dy sil ik net ferjitte

🕔12:00, 9.Sep 2021

Foar my en foar in soad fan myn generaasje wie De Lawei mei Roel Oostra fan grutte wearde. Dat betocht ik doe’t ik saterdei 28 augustus ‘Een eeuw Roel Oostra’ lies. Pier Bergsma Ik wist net dat er noch libbe,

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje

Kneppelfreed, in bysûndere teaterproduksje

🕔21:56, 2.Sep 2021

“Friesland is maar een klein deel van een klein land. We moeten ertegen waken tweedracht te zaaien. De belangen van het geheel moeten prevaleren boven de delen”, dat is in stikje tekst dat útsprutsen wurdt troch de offisier fan justysje,

Lês it folsleine artikel
‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’

‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’

🕔11:29, 16.Jul 2021

Under de kop ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’ publisearre it Friesch Dagblad tongersdei 15 july in artikel mei as opfallende konklúzjes: ”Juristen denken dat een beroep op schenden van mensenrechten mogelijk is” en “Bureau baseert zich op milieuzaak tegen Shell

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: In grûnwet is moai, mar mei belied net yn it paad stean!

Sybren Singelsma: In grûnwet is moai, mar mei belied net yn it paad stean!

🕔13:11, 15.Jul 2021

Skôging De koroana-epidemy hat Nederlân yn ’e kunde brocht mei in begryp dat wol bestie, mar net botte bekend wie, de funksjonele regio. Hiel yn ’e fierte wist ik wol sawat dat de posysje fan de Nasjonale Plysje kombinearre wurde moast

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: In nij en soarchlik Deltaplan

Pier Bergsma: In nij en soarchlik Deltaplan

🕔17:14, 17.Jun 2021

Skôging Op 8 maaie 1958 waard de Wet op het Deltaplan troch Keninginne Juliana ûndertekene. Der wie net ien dy’t oan nut en needsaak twivele. By myn witen is der nea oer tocht om de befolking te freegjen wat dy

Lês it folsleine artikel
It Deltaplan foar de wenningbou, in planologysk ûnding

It Deltaplan foar de wenningbou, in planologysk ûnding

🕔19:02, 14.Jun 2021

Skôging troch Sybren Singelsma It Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) wie in grut ynternasjonaal platfoarm dat yn de earste helte fan ’e tweintichste iuw in wichtige ynfloed hie yn it debat oer arsjitektuer. It bestie fan 1928 oant 1959. Ien

Lês it folsleine artikel
Stek spoar- en huzejild leaver yn eigen plannen

Stek spoar- en huzejild leaver yn eigen plannen

🕔07:29, 8.Jun 2021

Skôging troch Geeske Krol en Hindrik ten Hoeve In folle bettere ferbining mei de Rânestêd, in soad huzen en in soad nije minsken. It Deltaplan biedt allegear kânsen. Mar wol kânsen dêr’t wy goed oer neitinke moatte. Der is de lêste

Lês it folsleine artikel
Rjochter pakt Shell oan. No it Wetterskip?

Rjochter pakt Shell oan. No it Wetterskip?

🕔09:30, 4.Jun 2021

Skôging troch Nanne Hoekstra Ofrûne woansdei waarden fjouwer nijsgjirrige stappen set om de desastreuze effekten fan de klimaatopwaarming te beheinen: Oare kant oseaan ferfong it aktivistyske fûns Engine No1 twa tafersjochhâlders by ExxonMobil foar minsken dy’t in better klimaatbelied foarsteane.

Lês it folsleine artikel
Alwer in wolf yn Fryslân

Alwer in wolf yn Fryslân

🕔09:07, 23.May 2021

Skôging Sa gau as der yn Fryslân in wolf sjoen wurdt, komme der in soad emosjonele reaksjes los. As foarstanner fan in te behearskjen populaasje wolven kin ik my de gefoelens fan sawol foar- as tsjinstanners goed yntinke. It tal

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Fuort mei al dy ‘Raden’

Feie Fonyk: Fuort mei al dy ‘Raden’

🕔15:53, 13.May 2021

Neffens it lêste advys fan de ‘Onderwijsraad’ is in trijejierrige brêgeperioade yn it fuortset ûnderwiis better foar alle learlingen. De ried sjocht net dat wy al in achtjierrige brêgeperioade hawwe: de basisskoalle. Heechste tiid om bern net langer byinoar te

Lês it folsleine artikel