Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Reinder Reitsma: Noch lang net boppe

Reinder Reitsma: Noch lang net boppe

🕔07:41, 26.Nov 2022

Prakkesaasjes nei de Rede fan Fryslân Wat haw ik, om te begjinnen, oan posityfs oerholden oan de op 24 novimber op it Provinsjehûs troch minister Hanke Bruins Slot útsprutsen ‘Rede fan Fryslân’? Dat se har blykber wol aardich ynformearje litten

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 2)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 2)

🕔13:30, 25.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de twadde sprekker: “Avine Fokkens-Kelder, deputearre Ferkear en Ferfier, Romtlike Oardering en Ynfrastruktuer, liet ús sjen dat de Lelyline der echt

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 1)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 1)

🕔13:33, 24.Nov 2022

Moandei 21 novimber stie der in koart ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs. Hjoed jouwe wy omtinken oan de bydrage fan Francesco Veenstra. Moarn nimme wy de lêzing fan deputearre frou Avine Fokkens op en sneon dy

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: In eigen hânfêst foar it Frysk ?

Pier Bergsma: In eigen hânfêst foar it Frysk ?

🕔12:00, 10.Nov 2022

Lannen ûndertekenje fan alles en sizze fan alles ta, mar de praktyske útwurking bliuwt efter. Hânfêsten binne papieren tigers. Skôging Sneon 5 novimber wie it tritich jier lyn dat it Nederlânske regear it Europeesk Hânfêst foar regionale talen en talen

Lês it folsleine artikel
Hekse swierbeladen stereotyp Halloween

Hekse swierbeladen stereotyp Halloween

🕔15:45, 4.Nov 2022

Skôging Yn Mitselwier, in doarp yn Noardeast-Fryslân, stiet in monumint foar de âld-ynwenner Bathasar Bekker, dy’t him al yn de santjinde iuw as dominy en teolooch fûl ynsette foar it ôfskaffen fan de hekseferfolgings. Sokken, meast froulju, waarden sa slim

Lês it folsleine artikel
Yn Grins wurdt it Frysk de nekke omdraaid

Yn Grins wurdt it Frysk de nekke omdraaid

🕔12:15, 3.Nov 2022

  Skôging Tsjin alle ôfspraken en advizen yn is der oan de RUG gjin nije heechlearaar Frysk beneamd. Wêrom net? Follow the money! Pier Bergsma Sneon 5 novimber hâldt DINGtiid yn De Koperen Tuin in gearkomste mei as titel “30

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tytsjerksteradiel en it gevelfrysk

Pier Bergsma: Tytsjerksteradiel en it gevelfrysk

🕔18:03, 28.Oct 2022

De gemeente skriuwt: ”Jo brief is bepraat mei de nije wethâlder Frysk en wy binne it mei jo iens dat wy yn beide gefallen de Fryske taal brûke koene. It buordsje yn it swimbad sille wy ferfange en wy sille

Lês it folsleine artikel
FFU: It moat oars, sil it mei Frysk op skoalle noch wat wurde!

FFU: It moat oars, sil it mei Frysk op skoalle noch wat wurde!

🕔10:58, 8.Oct 2022

Nei oanlieding fan de Tuskenrapportaazje BFTK (sjoch Mear omtinken foar it Frysk | It Nijs), dêr’t yn konstatearre wurdt dat it mei it Taalplan Frysk fan de provinsje Fryslân net neffens de ferwachting giet, hawwe foarsitter en skriuwer fan de

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: FUEN-kongres yn teken fan oarloch

Pier Bergsma: FUEN-kongres yn teken fan oarloch

🕔19:48, 6.Oct 2022

Skôging Fan tongersdei 29 septimber oant en mei sneon 1 oktober hold de FUEN yn Berlyn syn jierkongres. Mear as twahûndert minsken fan sa’n 25 nasjonaliteiten kamen byinoar om te praten oer problemen en oplossingen. Nei de Twadde Wrâldoarloch wie

Lês it folsleine artikel