Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

Anne-Goaitske Breteler: De (ûn)frije Fries

🕔09:30, 2.Oct 2023

Skôging Sneon foar in wike wie ik by de seisensantichste Betinking fan de Slach by Warns, dêr ‘t de winst yn de Fryske frijheidsstriid út 1345 fierd wurdt. It wie de earste kear dat ik it Reaklif seach, want de

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks ?

Pier Bergsma: Is der wier in Fryske paradoks ?

🕔12:00, 28.Sep 2023

Skôging De ‘Academie van Franeker’ iepene woansdeitejûn 13 septimber foar de seisde kear syn akademysk jier yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer. By dy gelegenheid spruts prof. dr. Karen van Oudenhoven. Sy is direkteur fan it Sociaal en Culturel Planbureau. Yn

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: By it ferstjerren fan Erwin Olaf (1959–2023)

Binne Mosk: By it ferstjerren fan Erwin Olaf (1959–2023)

🕔11:33, 21.Sep 2023

Skôging Op tiisdei 23 augustus 2022 rieden der gjin treinen, mar ik hie in ôfspraak yn it sintrum fan Den Haag dy’t al in kear ferset wie en dy’t ik dêrom net ferskowe koe. Gelokkich wennet ús âldste soan mei

Lês it folsleine artikel
Foarsitter Frysk Boun om Utens: In unyk momint yn de skiednis

Foarsitter Frysk Boun om Utens: In unyk momint yn de skiednis

🕔10:31, 20.Sep 2023

Iepeningstaspraak fan foarsitter Jan Bijkerk op de fiering fan 100 jier Frysk Boun om Utens, sneon 16 septimber 2023. Sa’t de measten fan jimme wol witte, hawwe wy mei de jubileumkommisje al twa jier dwaande west om dizze dei te

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

🕔12:00, 7.Sep 2023

Kollum Koartlyn hiene se yn Gytsjerk doarpsfeest. Oan de kant fan de dyk stiene printsjes fan de lêsmetoade Aap, Noot, Mies. Nieuwold út Wergea, Van der Meulen út Winaam en Hoogeveen út Stiens stiene oan it begjin fan it tsjintwurdige

Lês it folsleine artikel
Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

Sichtber Frysk: de skoallen binne wer begûn!

🕔19:30, 5.Sep 2023

De Jongfryske Mienskip brocht yn maart 2022 syn Oanfalsplan fergrutsjen sichtberens Fryske taal en identiteit yn Fryslân út. In foarbyld dat dêryn neamd wurdt is dat de kampanje De scholen zijn weer begonnen fan Veilig Verkeer Nederland (VVN) yn de

Lês it folsleine artikel
Alphonse Mucha, froulju en blommen

Alphonse Mucha, froulju en blommen

🕔12:00, 31.Aug 2023

Op it stuit is der yn Parys in grutte tentoanstelling oer de keunstner Alphonse Mucha (1860-1939). Om 1900 hinne wie de keunstrjochting Art Nouveau, ek wol Jugendstil neamd, tige suksesfol.  Pier Bergsma As it om gedichten, muzyk of skilderijen giet,

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dijkstra: Dogge de nije deputearren mear foar minder?

Arjen J. Dijkstra: Dogge de nije deputearren mear foar minder?

🕔07:30, 31.Aug 2023

Jan Breimer skreau okkerdeis yn Briefkje oer taal (79) dat de opsomming ‘taal en kultuer’ eins lêzen wurde moat as ‘taal en oare foarmen fan kultuer’. Ik bin it dêr wol mei iens. It nije kolleezje fan Deputearre Steaten yn

Lês it folsleine artikel
Horrorhit Talk To Me is in grouwélige nachtmerje en dat is noflik

Horrorhit Talk To Me is in grouwélige nachtmerje en dat is noflik

🕔22:17, 30.Aug 2023

Filmbesprek No’t de pipernuten wer yn de winkel lizze en elkenien fan simmerfakânsje werom is, is it wer tiid foar besinning. Oer twa moanne is it Halloween, dus it is tiid foar horrorfilms. Nei myn fakânsje fan trije wike yn

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

Jabik van der Bij: Hoe kundich en betrouber is Keunstmjittige Yntelliginsje?

🕔11:15, 28.Aug 2023

Skôging Der wurdt de lêste tiid hiel wat omtinken oan ChatGPT jûn. Dat dêr ek Frysktalige opdrachten oan jûn wurde kinne, makke my nijsgjirrich. Dêrom dat ik ûndersteande opdracht formulearre. Skriuw in kritysk opinystik yn it Frysk oer de foardracht

Lês it folsleine artikel