Better djipfries as blinefries

Better djipfries as blinefries

🕔07:04, 22.Sep 2020

Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

Warnsbetinking – in kwestje fan bewustwurding en mienskip

🕔06:28, 22.Sep 2020

  Skôging troch Tom Dykstra Hiel ferskillend is reagearre op it berjocht dat fanwegen it koroanafirus dit jier der gjin Warnsbetinking organisearre wurdt. Fan begryp foar it beslút oant de krityk, dat it dochs bûtendoar trochgean koe. Allegearre wier, mar

Lês it folsleine artikel
Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

Frisisten fan alle lannen, ferienje jim!

🕔12:07, 17.Sep 2020

Skôging troch Marc van Oostendorp Ik haw boeken lêzen dy’t my útskroevener fan wille kraaie litten hawwe as de bondel De takomst fan de frisistyk, dy’t gearstald is troch trije foaroanstaande frisisten en dy’t de teksten befettet fan lêzingen dy’t ferline jier

Lês it folsleine artikel
Tsjinjend liederskip

Tsjinjend liederskip

🕔07:00, 13.Sep 2020

Oertinking De oansteande ferkiezingen yn de Feriene Steaten fan Amearika en alles wat der geande is yn Wyt-Ruslân bringe ús tinzen op de fraach wat liederskip ynhâldt. Lieding jaan kin net sûnder dialooch, en moat as útgongspunt hawwe it inoar

Lês it folsleine artikel
Lokale regels: sa hâlde se de rjochtssteat foar de gek

Lokale regels: sa hâlde se de rjochtssteat foar de gek

🕔15:41, 8.Sep 2020

Skôging troch Tjalling van der Goot Lokale bestjoerders gripe hieltyd mear de macht. Dat is in griis foar elkenien dy’t jûchhei ropt tsjin demokrasy en rjochtssteat. Wat spilet der? De gemeenteried fan Smellingerlân hat sûnt koart in saneamd messeferbod yn

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Koroanakoarts yn Europa

Sybren Singelsma: Koroanakoarts yn Europa

🕔12:54, 7.Sep 2020

Skôging Politisy wurde keazen foar wat se yn it ferline tasein hawwe, mar se moatte altyd reagearje yn nije omstannichheden. Wa hie ommers tinke kinnen doe’t hy of sy it reade potlead efter de namme Mark Rutte sette, dat dy

Lês it folsleine artikel
Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai

Poëzij skriuwe is: it ferrekke om te fersûpen yn de rotsoai

🕔12:34, 7.Sep 2020

Skôging troch Abe de Vries It wurd ‘poëzij’ komt fan it Grykske ‘poiesis’ (meitsje, skeppe, foarmje). Dyjinge dy’t poëtyske produkten (gedichten) makket (skriuwt), neame wy in dichter (poëet). Is it maklik om gedichten te meitsjen? Ast de Fryske poëzij –

Lês it folsleine artikel
It ferhaal fan de Frysktalige donorfolder

It ferhaal fan de Frysktalige donorfolder

🕔19:44, 19.Aug 2020

troch Chris van Hes It wie by de Algemiene Ledegearkomste fan de FNP yn novimber 2019 dat immen der my op wiisde dat der noch gjin Frysktalige ynformaasje is oer de donorregistraasje, wylst dy der wol yn acht oare, úthiemske talen

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurer syn striid is dy fan ús

Fedde Schurer syn striid is dy fan ús

🕔11:00, 18.Aug 2020

Taspraak fan Willem Schoorstra by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 My tinkt, it is in unikum dat in byld trije kear ûntbleate wurdt. Trijeris is skippersrjocht, wol it sprekwurd ha. Dochs jildt dat net foar dizze gelegenheid, om’t ik

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean

Fedde Schurerbetinking op It Hearrenfean

🕔08:12, 18.Aug 2020

Skôging As guon fan de besikers fan de Fedde Schurerbetinking op sneon 15 augustus by it stânbyld op It Hearrenfean hope hiene dat dy manifestaasje op in nije Kneppelfreed útrinne soe, dan hiene se ferkeard tocht. Yn stee dêrfan waard

Lês it folsleine artikel