SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

🕔10:36, 18.Jan 2022

Skôging Troch alle gedoch om koroana hinne soe men hast ferjitte dat guon saken noch hieltiten ús omtinken freegje. Ommers, hjoed-de-dei krije de skoalbern ek – somtiden digitaal – rekkenjen en taal. En dat lêste betsjut foar it grutste part

Lês it folsleine artikel
‘Groot Fries Molenboek’, in mânsk jubileumboek foar Stichting De Fryske Mole

‘Groot Fries Molenboek’, in mânsk jubileumboek foar Stichting De Fryske Mole

🕔12:44, 10.Jan 2022

Boekbesprek De mûnesaakkundigen Warner B. Banga en Gerben D. Wijnja ha derfoar soarge dat De Fryske Mole, oan ’e ein fan it jier dat dy stichting syn fyftichjierrich jubileum betocht, in wiidweidich en nijsgjirrich oersjoch krige oer de striid foar

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De lokrop fan it ferline

Pier Bergsma: De lokrop fan it ferline

🕔16:26, 6.Jan 2022

In jier lyn, op 6 jannewaris 2021, seach de wrâld mei ferbjustering wat der yn Amearika barde: in kliber healwizen dy’t it Capitool bestoarme om Trump oan de macht te hâlden. It like de ein te wêzen fan de demokrasy

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding

Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding

🕔15:17, 1.Dec 2021

Skôging Migraasjebelied yn Europa is basearre op de Dublinakkoarten, sletten tusken de lidsteaten fan de EU, omset yn in EU-feroardering yn 2003. Dy feroardering regelet hokker lidsteat ferantwurdlik is foar it behanneljen fan in asylfersyk, dat yn ien fan de

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

🕔09:15, 28.Nov 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed, de striid is noch net wûn

Kneppelfreed, de striid is noch net wûn

🕔16:10, 25.Nov 2021

Der is yn santich jier in soad berikt foar it Frysk. Dat is lykwols gjin reden om de striid op te jaan. Der moat mear dien wurde wol ús lytse taal oerlibje. Pier Bergsma “Wat is jouw paradijs? Jouw gedroomde

Lês it folsleine artikel
Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber

Taalmienskippen sûnder eigen steat binne kwetsber

🕔14:44, 18.Nov 2021

Foar it behâld en befoarderjen fan de identiteit fan kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat is publike erkenning en stevige stipe nedich. Pier Bergsma Fan 20 oant 23 oktober koartlyn waard yn Mústair, Switserlân, in ynternasjonaal kongres holden mei fertsjintwurdigers

Lês it folsleine artikel
Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken

Kongres betinkt maatregels foar fuortsterkjen talen en kultueren fan lytse folken

🕔13:56, 11.Nov 2021

Mei fiifentritich oare saakkundigen út fyftjin Europeeske lannen, dy’t in tsiental kulturele en taalmienskippen sûnder eigen steat fertsjintwurdigje lykas de Aromanen en Sorben, wie ik twa en in heale dei gear om nije maatregels te betinken om ús talen en

Lês it folsleine artikel
Fyftich jier nei Rottumerplaat

Fyftich jier nei Rottumerplaat

🕔19:30, 28.Oct 2021

Fyftich jier lyn hawwe Godfried Bomans en Jan Wolkers beide in wike op de ûnbewenne Rottumerplaat trochbrocht. Yn en om it Waad is der yn in heale iuw in soad feroare. Pier Bergsma It jubileum wie foar Steatsboskbehear en Rykswettersteat

Lês it folsleine artikel