Kolibrys sjogge kleuren dy’t minsken net sjen kinne

Kolibrys sjogge kleuren dy’t minsken net sjen kinne

🕔10:02, 3.Jul 2020

Ut nij ûndersyk docht bliken dat wy minsken it totaaleffekt misse ferlike mei kolibrys, dy’t kleuren sjogge dy’t minsken net waarnimme kinne. It is al langer bekend dat fûgels nei alle gedachten better binne yn it ûnderskieden fan kleuren as

Lês it folsleine artikel
Ynvestearjen Noard-Nederlân yn wittenskiplik ûndersyk krimp giet troch

Ynvestearjen Noard-Nederlân yn wittenskiplik ûndersyk krimp giet troch Fernijd

🕔07:05, 2.Jul 2020

De bysûndere learstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland oan de Ryksuniversiteit Grins wurdt mei fiif jier ferlinge. Bysûnder heechlearaar Bettina Bock ûndersiket ek de kommende fiif jier de kânsen en mooglikheden foar de leefberheid yn krimpgebieten. De provinsjes Grinslân, Fryslân

Lês it folsleine artikel
Boeren telle sels dei- en nachtflinters

Boeren telle sels dei- en nachtflinters Fernijd

🕔08:57, 26.Jun 2020

LTO Noard, BoerenNatuur en De Vlinderstichting geane troch mei de unike gearwurking en it monitoaringsprogramma dêr’t boeren sels flinters en ynsekten yn it agrarysk gebiet by monitoarje. Dat hjit it Boeren Insecten Meetnet Agraryske Gebieden, ôfkoarte: BIMAG. Yn 2017 is

Lês it folsleine artikel
Unike archeologyske fynst by Stonehenge

Unike archeologyske fynst by Stonehenge

🕔08:49, 23.Jun 2020

Archeologen hawwe in ûnbidich grutte rûnte mei fiif meter djippe skachten fan 4500 jier âld fûn. De fynst, deunby Stonehenge, it prehistoarysk monumint yn Súdwest-Ingelân, wurdt beskreaun as unyk. De tweintich skachten hawwe in trochsneed fan tsien meter en binne

Lês it folsleine artikel
Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

Hokker efterheaksels brûke de Friezen?

🕔13:14, 22.Jun 2020

Sizze jo slopte of sloppens of faaks wol allebeide? Is it frommeske dat de tsjerke kreas hâldt by jo de kosterske, de kosteresse of jit wat oars? En sizze jo eameljen, geëamel of eamelderij? Taalkundige Nicoline van der Sijs ûndersiket foar sawol it Frysk as it

Lês it folsleine artikel
Ballonoplitte yn hieltyd mear gemeenten ferbean

Ballonoplitte yn hieltyd mear gemeenten ferbean

🕔08:57, 16.Jun 2020

Hieltyd mear gemeenten ferbiede it oplitten fan ballonnen. Yn ien jier tiid is it tal gemeenten dy’t dat ferbiede mear as ferdûbele, blykt út ûndersyk fan Stichting De Noordzee. Ferline jier maart wie it yn 17 persint fan de gemeenten

Lês it folsleine artikel
Toeristebelesting Fryslân bliuwt relatyf heech

Toeristebelesting Fryslân bliuwt relatyf heech

🕔08:57, 14.Jun 2020

Toeristen dy’t harren fakânsje yn Fryslân trochbringe, moatte rekken hâlde mei yn trochsneed 1,9 persint hegere toeristebelesting as ferline jier. In trochsneed gemeente yn Fryslân heft dit jier € 1,58 toeristebelesting de persoan de nacht. Der bestean lykwols grutte ferskillen

Lês it folsleine artikel
Unôfhinklik ûndersyk nei sinnepanielen Thialf

Unôfhinklik ûndersyk nei sinnepanielen Thialf

🕔09:39, 13.Jun 2020

Der komt meikoarten in ekstern ûndersyk nei de sinnepanielen op it dak fan Thialf. Oandielhâlders de provinsje Fryslân en de gemeente It Hearrenfean hawwe dat yn goed oerlis mei Thialf besletten. Oanlieding is it ôfskeakeljen fan de sinnepanielen op freed

Lês it folsleine artikel
Ien op de fiif sekstsjettende Nederlanners stjoert werkenbere bleatfoto’s

Ien op de fiif sekstsjettende Nederlanners stjoert werkenbere bleatfoto’s Fernijd

🕔08:59, 10.Jun 2020

Fan alle Nederlanners dy’t wolris oan sekstsjetten dogge, ferstjoert ien op de fiif in foto fan him- of harsels dêr’t hy of sy dúdlik werkenber op is. Hja binne har net bewust fan de risiko’s dy’t se dêrmei rinne. Dat

Lês it folsleine artikel
Temawebside FSP oer gefolgen koroanakrisis foar Fryslân

Temawebside FSP oer gefolgen koroanakrisis foar Fryslân

🕔08:51, 9.Jun 2020

Wat betsjut de koroanakrisis foar de ynwenners fan Fryslân? Hoe geane sy om mei de feroarjende omstannichheden? En wat binne de gefolgen foar bygelyks de soarch, wurkgelegenheid en sosjale gearhing? It Frysk Sosjaal Planburo docht wiidweidich ûndersyk nei de mooglike

Lês it folsleine artikel