In oerke kollektearje foar de Hersenstichting

In oerke kollektearje foar de Hersenstichting

🕔09:17, 15.Aug 2018

Gaos yn ’e holle nei in besite oan in restaurant, alle dagen de wei kwytreitsje yn jins eigen hûs of in dierbere net mear weromkenne. Foar de measten ûntinkbere situaasjes, mar net foar minsken mei in harsenoandwaning. Ien op de

Lês it folsleine artikel
NASA-sonde op wei nei de sinne

NASA-sonde op wei nei de sinne

🕔09:05, 11.Aug 2018

De Parker Solar Probe sil sneintemoarn op wei foar in sân jier duorjende misje wêrby’t de ferkenner de sinne in pear kear ‘oantikje’ sil. Wittenskippers bestudearje de sinne al jierren út de romte wei, mar wol altyd fan hiel grutte

Lês it folsleine artikel
Wêrom feroarje de sterke tiidwurden?

Wêrom feroarje de sterke tiidwurden?

🕔10:58, 18.Jul 2018

De Fryske Akademy fiert op it stuit in ûndersyk út nei it feroarjen fan sterke tiidwurden. Dat binne tiidwurden dy’t yn ‘e doetiid gjin útgong krije, mar dêr’t it lûd fan feroaret. In foarbyld is rinne. De doetiid dêrfan is net rinde,

Lês it folsleine artikel
Kongres ‘Selsmoard komt men mei-inoar tefoaren’

Kongres ‘Selsmoard komt men mei-inoar tefoaren’

🕔12:58, 16.Jul 2018

It tal gefallen fan minsken dy’t harsels tekoart diene, wie yn 2017 heger as yn 2016. Dat docht bliken út sifers fan it CBS. Fryslân is wat dat oangiet lanlik besjoen de fyfde provinsje en sit boppe de lanlike trochsneed.

Lês it folsleine artikel
Harsenstifting siket kollektanten

Harsenstifting siket kollektanten

🕔08:23, 8.Jul 2018

It ôfrûne jier hat de Hersenstichting wer in flinke stimulâns jaan kinnen oan ferskate nije projekten. Tink oan ûndersyk nei de sykte fan Parkinson, migrêne, klusterpineholle, epilepsy en schizofreny. Mar de stifting docht noch safolle mear, der rinne no noch

Lês it folsleine artikel
Jongerein wit (noch) net alles oer seks

Jongerein wit (noch) net alles oer seks

🕔19:44, 5.Jul 2018

De Fryske jongerein hat de ynformaasje dy’t op skoalle oer seksuele sûnens jûn wurdt net sa heech. Der falt noch in soad winst te beheljen yn de kennis dy’t jongelju hawwe oer tema’s om seksualiteit hinne. Dêrneist moat it kondoomgebrûk

Lês it folsleine artikel
Unbedreaune kampearders sliepe min

Unbedreaune kampearders sliepe min

🕔15:58, 5.Jul 2018

Minsken dy’t mar sa no en dan kampearje, sliepe yn in kampearfakânsje beroerder as bedreaune kampearders. De sliepomstannichheden yn kampearfakânsjes soargje boppedat foar in frij grut risiko op fysike klachten. Dat docht bliken út ûndersyk fan Luchtbed.nl, dêr’t 857 Nederlanners

Lês it folsleine artikel
Jongerein laks mei ynsmarren

Jongerein laks mei ynsmarren

🕔19:14, 30.Jun 2018

Jonge Nederlanners binne sleau mei it ynsmarren tsjin sinnebrân. Dit blykt út in enkête fan Dresscode.nl ûnder 1.677 Nederlanners. 49 persint fan de jongerein ûnder 30 jier liet him it ôfrûne jier yn de sinne ferbrâne. Under manlju tusken de

Lês it folsleine artikel
Bern fjouwer basisskoallen swaaie de skries út

Bern fjouwer basisskoallen swaaie de skries út

🕔12:30, 23.Jun 2018

WEAKENS – Woansdei 20 juny wie in bysûndere dei. Doe hawwe de skoalbern fan de Romte yn Itens, de Opslach yn Wommels, de Stjelp yn Baard en it Bynt yn Winsum op in spesjaal útswaaimomint de skries útswaaid. It útswaaimomint

Lês it folsleine artikel
Bisten sintraal: taal en it Frysk hynder

Bisten sintraal: taal en it Frysk hynder

🕔12:13, 23.Jun 2018

Hoe kommunisearje bisten mei-inoar en hoe kommunisearje se mei minsken? Undersiker Jorieke Savelkouls giet dêr neier op yn yn har lêzing op tongersdeitemiddei 28 juny, 14.30 oere yn de tinte yn de binnentún fan de Fryske Akademy te Ljouwert. Savelkouls

Lês it folsleine artikel