Kafka foarby

Kafka foarby

🕔19:56, 17.Jan 2021

‘Dat hie Kafka net betinke kinnen’, sei de frou en wappere mei de krante. Se hie gelyk. It is om it benaud, hiel benaud, fan te krijen. Soks kin dochs net bestean yn in normaal, in demokratysk (dat hjitte we

Lês it folsleine artikel
Wurdt it Frânsk wer de ynternasjonale taal yn Europa?

Wurdt it Frânsk wer de ynternasjonale taal yn Europa?

🕔19:40, 17.Jan 2021

It is net sa lang lyn dat de foarnaamste fiertaal yn de gebouwen fan de Europeeske Uny it Frânsk wie. Dat is ek net sa nuver, want wichtige Europeeske ynstânsjes sitte yn Brussel, Straatsburch en Lúksemburch. Ein jierren njoggentich feroare

Lês it folsleine artikel
Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke

Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke

🕔19:29, 17.Jan 2021

Hoewol’t de lidsteaten fan de Europeeske Uny ôfpraat hawwe om harren taalminderheden te beskermjen tsjin diskriminaasje en assimilaasje, wol de Europeeske Kommisje dêr gjin bydrage oan leverje. It Europeesk Parlemint en ferskate nasjonale en regionale parleminten, wêrûnder it Nederlânske, it

Lês it folsleine artikel
Buorfrou Durkje

Buorfrou Durkje

🕔11:45, 17.Jan 2021

In lytsskalich suvelbedriuw yn Vegelinsoard en Nij Beets mei it biedwurd: “Fuotten yn it fean, holle yn de wyn, kij yn de greide en tsizen op de planke.” Durkje hat yn Vegelinsoard in 100% biologysk suvelbedriuw, tegearre mei har man

Lês it folsleine artikel
Oprop: Meitsje in nije taal foar Ljouwert

Oprop: Meitsje in nije taal foar Ljouwert Fernijd

🕔08:53, 17.Jan 2021

Wa’t thús Frysk, Sranan Tongo, Tigrinya, Liwwadders, Spaansk of yn in oare taal praat en meidwaan wol om in nije taal foar Ljouwert te meitsjen, kin dêr mear ynformaasje oer fine op explore-the-north.nl/nl/productie/pidginx. Pidgin Ljouwert is in projekt fan produksjehûs Explore

Lês it folsleine artikel
“Britske firusfariant kin yn Nederlân al yn maart dominant wêze”

“Britske firusfariant kin yn Nederlân al yn maart dominant wêze” Fernijd

🕔08:51, 17.Jan 2021

De Britske fariant fan it koroanafirus kin al yn de twadde of tredde wike fan maart it dominante firustype wêze yn Nederlân. Dat soe dan grutte gefolgen ha foar kapasiteit yn de sikehuzen. Ernst Kuipers fan it Landelijk Netwerk Acute

Lês it folsleine artikel
Lân fan frede en frijheid…

Lân fan frede en frijheid…

🕔07:26, 17.Jan 2021

Oertinking Wat de lêste tiid yn de Feriene Steaten fan Amearika bart ropt de fraach op hoe’t folksfertsjintwurdigers mei de demokratyske rjochtsbegjinsels omgean moatte. In lieder hat mei ferskillende soarten fan minsken te meitsjen. As it in goede lieder is,

Lês it folsleine artikel
Tûzenen restauranten yn Italië bliuwe út protest iepen

Tûzenen restauranten yn Italië bliuwe út protest iepen

🕔09:04, 16.Jan 2021

Yn Italië binne freedtejûn tûzenen restauranten iepenbleaun, nettsjinsteande de koroanamaatregels. De restauranthâlders protestearren tsjin de ferplichte sluting fan harren saak om 18.00 oere. Neffens Italiaanske media diene sa’n 30.000 restauranten oan de aksje mei. Minsken waarden fia sosjale media oproppen

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK 17 jannewaris: Joop Mulder, kapitein Oerol

Fryslân DOK 17 jannewaris: Joop Mulder, kapitein Oerol

🕔10:57, 14.Jan 2021

Nei oanlieding fan it ferstjerren fan Joop Mulder, âld direkteur en oprjochter fan Oerol, stjoert Omrop Fryslân takom wykein in portret út fan 1992 oer Oerol dat doe tsien jier bestie. Fryslân DOK biedt filmysk fertelde ferhalen oer saken dy’t

Lês it folsleine artikel
Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel