Debat oer asylsikers yn Mid-Grinslân rint folslein út ‘e hân

Debat oer asylsikers yn Mid-Grinslân rint folslein út ‘e hân

🕔10:03, 30.Sep 2022

Yn de gemeente Mid-Grinslân is in gemeenteriedsgearkomste tongersdeitejûn raar út ‘e hân rûn. De gemeenterie wie gear oer in plan om asylsikers op te heinen yn it doarp Súdbroek. It kolleezje fan boargemaster en wethâlders wol de ryksoerheid skewiele, dy’t

Lês it folsleine artikel
Sa ûnnoazel wurdt der yn Wales oer de eigen taal tocht

Sa ûnnoazel wurdt der yn Wales oer de eigen taal tocht

🕔09:45, 30.Sep 2022

Der binne yn Wales noch hieltiten lju dy’t miene dat dûbeltalige buorden gefaarlik binne. Men woe sokken wizer hawwe. Ommers: meartalichheid yn it strjitbyld is yn Europa sa njonkenlytsen wat deagewoans. Dochs wol soks it bestjoer fan it Welske greefskip

Lês it folsleine artikel
Missy slagge: sonde NASA slacht yn op romterots

Missy slagge: sonde NASA slacht yn op romterots Fernijd

🕔08:26, 30.Sep 2022

De Amerikaanske romtefeartorganisaasje NASA is deryn slagge om in romtesonde mei hege faasje op in romterots botse te litten. Mei de botsing wurdt de koerts fan de romterots feroare, mar hoefolle krekt moat de kommende tiid bliken dwaan. De NASA

Lês it folsleine artikel
Nije minsken moetsje yn de midsiuwen yn it Frysk Museum

Nije minsken moetsje yn de midsiuwen yn it Frysk Museum Fernijd

🕔08:34, 29.Sep 2022

Op freed 30 septimber organisearret it Frysk Museum, yn it ramt fan de Wike tsjin Iensumheid, in nije edysje fan MuseumMetgezel. Minsken kinne in ûnbekende fan in oare generaasje of eftergrûn moetsje. Tegearre kinne se de nije útstalling Frijheid, Fjochterij,

Lês it folsleine artikel
Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde

Hoe’t weardefol toerisme en rekreaasje in nij fûnemint foar in leefbere regio wurde Fernijd

🕔08:00, 29.Sep 2022

Skôging troch Martin Cnossen* Fryslân hie al betiid toerisme. Sawol op de Waadeilannen as om marren en bosken hinne ûntstiene om 1900 hinne de earste foarsjenningen, hotels, campings, havens en sels attraksjes lykas musea en boarterstunen. Mar it wie lytsskalich

Lês it folsleine artikel
Fryske begrutting 2023 realistysk en weromhâldend

Fryske begrutting 2023 realistysk en weromhâldend

🕔10:30, 28.Sep 2022

Ynvestearje yn de Fryske mienskip en it stribjen nei Lok op 1 steane sintraal yn de provinsjale begrutting foar 2023. Dy útgongspunten binne wichtich yn de hjoeddeiske útsûnderlike en ûnwisse tiden dy’t ynwenners, bedriuwen en maatskiplike organisaasjes reitsje. Stigende kosten

Lês it folsleine artikel
Stroom op hiel Kuba útfallen troch orkaan

Stroom op hiel Kuba útfallen troch orkaan

🕔09:16, 28.Sep 2022

Orkaan Ian hat safolle skea feroarsake oan it elektrisiteitsnet op Kuba, dat gjin stroom mear levere wurde kin. Neffens de behearder fan it Kubaanske net besykje monteurs de problemen sa gau mooglik te ferhelpen. Yn de haadstêd Havanna hawwe in

Lês it folsleine artikel
Doarpskwis yn Burgum

Doarpskwis yn Burgum

🕔08:17, 28.Sep 2022

Op woansdei 28 desimber 2022 wurdt de earste Burgumer Doarpskwis organisearre. Ploegen yn alle soarten kinne har oaninoar mjitte. Hokker ploech wit it measte oer Burgum? Hokker orizjinele namme kriget in ploech en wa wurdt dêr de oanfierder fan? Der

Lês it folsleine artikel
Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

Politike partijen krije oanrekommandaasjes oer it Frysk foar harren ferkiezingsprogramma’s

🕔06:46, 28.Sep 2022

Hjoed organisearret it Steatekomitee Frysk – in fêste wurkgroep fan Provinsjale Steaten dy’t him mei de Fryske taal dwaande hâldt – in gearkomste dêr’t ynsprutsen wurde kin. De Ried fan de Fryske Beweging nimt syn trekken waar om in grut

Lês it folsleine artikel
Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

Enerzjy yn Fryslân: geotermyprojekt Boalsert

🕔10:43, 27.Sep 2022

Skôging troch Ynze Salverda* Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) is oprjochte troch bewenners en docht ûndersyk nei de mooglikheden om geotermy ta te passen foar ferwaarming fan wenningen yn Fryslân. As earste lokaasje is Boalsert útkeazen en yntusken rint der

Lês it folsleine artikel