Alde

Alde

🕔11:51, 19.Jan 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Nammen

Simone Djurrema: Nammen Fernijd

🕔20:00, 18.Jan 2020

Kollum Nei de kollum fan 21 desimber haw ik in pear dagen as klasse-assistint wurke. It die bliken dat ik net allinnich foar de klas hoegde te stean. Gelokkich mar, want doe’t de bern wiskunde krigen, fernaam ik dat ik

Lês it folsleine artikel
Algemien belang = Haachsk belang

Algemien belang = Haachsk belang

🕔19:19, 18.Jan 2020

Ynstjoerd Tongersdei 16 jannewaris berjochte Omrop Fryslân oer in moasje fan it FvD, PVV en 50+ oer it ophingjen fan de Nederlânske flagge yn de fergaderseal fan Provinsjale Steaten. Neffens de hear Van Dijk van it Forum van Democratie strielet

Lês it folsleine artikel
Fryske flagge giet tebek op echte folksynfloed, de Nederlânske net

Fryske flagge giet tebek op echte folksynfloed, de Nederlânske net

🕔07:56, 18.Jan 2020

Ynstjoerd Flaggen! Ik brûk se net, omdat ik se net haw. O ja, ik haw wol ienris troch immen in flamjend read mei swarte anargistyske flagge mei it symboal fan de kearnûntwapening derop meitsje litten, en dy haw ik ek

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (101)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (101)

🕔07:05, 18.Jan 2020

Haadstik 12 De Goede libbet yn ús Yn linnen mei mirre en aloëe As it jûn wurden is, giet Jozef fan Arimateä, ien fan ’e autoriteiten dy’t mei Jezus sympatisearret, nei Pontius Pilatus ta en freget him om de lea

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Wurkjen yn in ynternasjonaal fermidden

Henk Wolf: Wurkjen yn in ynternasjonaal fermidden

🕔21:26, 17.Jan 2020

Troch Henk Wolf Myn wurkdei begûn hjoed mei it bywenjen fan in lêzing oer meartalich ûnderwiis. Dy waard troch in Portugeeske kollega yn it Dútsk jûn. It publyk bestie út Nederlanners, Dútsers en in Fransêze en de diskusje nei ôfrin

Lês it folsleine artikel
Katalanen fertsjinje stipe

Katalanen fertsjinje stipe

🕔10:31, 15.Jan 2020

Ynstjoerd Rimmer Mulder giet yn syn opiniystik yn de LC fan freed 10 jannewaris flink te kear tsjin de ‘Catalaanse oproerkraaiers’ en tsjin de oprop fan de FNP om 5 febrewaris nei in moeting mei Carles Puigdemont yn Ljouwert te

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Harkje en sykje nei wierheid

Jan Willem Zwart: Harkje en sykje nei wierheid

🕔20:00, 11.Jan 2020

Kollum Wat is der yn jannewaris yn de natuer te belibjen? It liket sa stil en skier. It grien is brún en de bisten hawwe har ferside stoppe. Wêr binne de earste blomkes? De Wâlden binne yn de simmer grien

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (100)

🕔08:14, 11.Jan 2020

Sjoch Gods Soan Nei de bespotting lûke se My it poarper kleed ôf en dogge My myn eigen klean wer oan. Se presje in foarbygonger om myn krús te dragen. It is Simon fan Cyrene, dy’t krekt fan it lân

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

Sybren Singelsma: De befrijing fan de Gouden Iuw*

🕔16:13, 7.Jan 2020

Skôging De Gouden Iuw is dan dochs noch ûnferwachts weirekke. Hiene histoarisy it al wol in bytsje oankommen sjoen, polityk De Haach wie ferbjustere. Mark Rutte, de politikus, sei net te begripen wêrom’t we in iuw dy’t we inkelde hûnderten

Lês it folsleine artikel