Pier: Taalefterstân, oare tiid, oar idee

Pier: Taalefterstân, oare tiid, oar idee Fernijd

🕔12:00, 8.Jun 2023

Kollum Der wurdt ivich klage oer it taal- en lêsûnderwiis op skoallen. Bern hawwe der gjin muoite mei om mear talen tagelyk te learen. Dat betsjut net dat de skoalle ek elke taal oanbiede moat of kin. Ut en troch

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: De saken ha

Anne Dykstra: De saken ha Fernijd

🕔08:00, 7.Jun 2023

Kollum Unfoech praat (31) By de earste betsjutting fan saak seit it WFT dat it in algemiene term foar dingen en foarstellingen is, dy’t as ferlytsingswurd of as oerkoepeljend wurd, brûkt wurde kin foar saken dy’t je net beneame wolle.

Lês it folsleine artikel
“De taal past himsels wol oan”

“De taal past himsels wol oan”

🕔08:01, 6.Jun 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn brief. Bêste Jan, in protte wurden einigje op -man, skreaust ferline wike. Dêr wol ik efkes op ynheakje. Man en frou binne yn ’e taal net lykweardich, al soe dat yn prinsipe bêst

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Poatleadsuteler

Jaap Slager: Poatleadsuteler

🕔07:26, 3.Jun 2023

Kollum Al sitte we sa’n fyftich kilometer stream op fan ’e riviermûning ôf, wy hawwe hjir noch altyd de ynfloed fan eb en tij… mei in fertraging fan goed trije oere. Dy trankyl pulsearjende beweging sit de lju hjir ek

Lês it folsleine artikel
Janna van der Meer: Under wetter yn ’e feangreide

Janna van der Meer: Under wetter yn ’e feangreide

🕔07:30, 2.Jun 2023

Bloch De Nije Mieden – buorkje yn it Fryske feangreidegebiet (5)  “Yn sûne sleatten is it in hiele drokte” In petear mei ekolooch en ûndersiker Koen Brouwer, dy’t De Nije Mieden by it telen fan tuorrebouten stipet. Ferskilt sleatswetter yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Bern binne net oars

Feie Fonyk: Bern binne net oars

🕔12:00, 1.Jun 2023

Kollum Der binne minsken dy’t tinke dat de bern fan tsjintwurdich oars binne as dy fan fyftich jier lyn. Dat kin net wier wêze. Geiten binne tûker as skiep, hûnen binne tûker as katten en bargen binne tûker as kij.

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Ik bin goudsjeblom

Arjan Hut: Ik bin goudsjeblom

🕔11:39, 31.Maaie 2023

Kollum Kunde út Wyns komt by de buorfrou út ’e hûs. We groetsje inoar, en meitsje in praatsje. It is de suster fan dichter Marije Roorda. “Ah, goudsjeblommen … tsjin de eamelers?” freget se. Nee, goudsjeblommen binne gewoan moai oranje.

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Moanneroas

Anne Dykstra: Moanneroas

🕔08:19, 31.Maaie 2023

Kollum Unfoech praat (30) It tiidwurd bloeie, yn de betsjutting ‘ûngesteld wêze’, hat in seldsumheidsteken yn it WFT. De iennige fynplakken binne dy út twa dielen fan it Friesch Woordenboek út 1900 en 1903. Yn 1903 fine we bloeie neamd

Lês it folsleine artikel
Ynklusive taal

Ynklusive taal

🕔08:32, 30.Maaie 2023

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan ferline wike. Yn- en eksklusiviteit, dat wie it dêr’tsto ferline wike dyn brief mei ôfsleatst. It siet deryn dat we it dêr in kear (of faker) oer hawwe moatte. Noch net

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Onbestimde rúmte

Hein Jaap Hilarides: Onbestimde rúmte

🕔17:00, 29.Maaie 2023

Kollum ’t Waar smoorhyt bútten, maar de floerferwerming ston op ’t fúlst. Dat deugde niet, dat waar dúdlik. Wij hadden al twee keer een bij ’t systeem had, en nou waar ’t weer in ’e war. De eerste keer waren

Lês it folsleine artikel