It Tredde Wurd: God foar ús karke spanne

It Tredde Wurd: God foar ús karke spanne Fernijd

🕔07:30, 25.Jul 2021

Oertinking As ik op kategisaasje frege: “Wat is idel gebrûk fan Gods namme,” dan wie it antwurd: “Flokke!” Myn learmaster, dr. C.J. Labuschagne, makke ûnderskied tusken it ‘lytse’ en it ‘grutte’ flokken. It lytse, dat wiene flokwurden mei God en

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Moarnsfûgel

Jan Schokker: Moarnsfûgel

🕔07:08, 24.Jul 2021

Kollum Doe’t wy yn Nijhoarne te wenjen kamen, wie ik fan de earste dei ôf al fan doel om moarns ier en betiid derút om in ein troch de bosken en oer de bergen te rinnen. No ja, Kiekenbergen, in

Lês it folsleine artikel
Twatalige plaknammen

Twatalige plaknammen

🕔09:53, 23.Jul 2021

Ynstjoerd Ik bin it meastentiids tige iens mei de ynstjoerde stikken fan Pyt Kramer út Mildaam, mar sa net mei syn stik yn de LC fan 3 july oer twatalige plaknammen. Hy pleitet tsjin ientalich Fryske plaknammen, hy fynt se

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #24: Wat is de folchoarder fan de tiidwurden?

Taalfilmke #24: Wat is de folchoarder fan de tiidwurden?

🕔15:00, 20.Jul 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar giene de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fakânsje of net

Aant Mulder: Fakânsje of net

🕔07:00, 20.Jul 2021

Kollum Wy ha ferline jier net op fakânsje west. Fan ’t jier wurdt it ek wer neat. Dat hat te krijen mei eigen omstannichheden, mar ek mei koroana, dêr’t we graach fier fan bliuwe. It soe kinne dat we ús

Lês it folsleine artikel
Alde sjocht nei de hoarizon

Alde sjocht nei de hoarizon

🕔18:49, 18.Jul 2021

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Bin ik besmet?

Bin ik besmet?

🕔11:39, 18.Jul 2021

Ynstjoerd De frou kaam thús mei in ‘happy stone’ – in plat stientsje mei in papieren blomkje derop en oan de efterkant in datum en noch wat. Aardige gedachte om hjir en dêr sa’n stien efter te litten as in

Lês it folsleine artikel
It Twadde Wurd: God as dûbelgonger fan ússels!

It Twadde Wurd: God as dûbelgonger fan ússels!

🕔07:00, 18.Jul 2021

Oertinking In minske wurdt wolris feroardiele om ien karaktertrek. Hy/sy is lui, in egoïst, in opskepper, in wreden hont, ensafuorthinne. Mar it byld dat wy fan sa’n minske ha, is in karikatuer. In minske is altyd mear as dat iene.

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Skaadkosten

Bouwe de Boer: Skaadkosten

🕔07:06, 17.Jul 2021

Kollum Hieltyd mear minsken wolle in hûs dat boud is fan lokale materialen. Tige lang lyn barde soks fanselssprekkend. Der wie gjin oare kar. Tsjintwurdich kinne we wol kieze. No kin it wêze dat de bakstiennen út Japan komme, de

Lês it folsleine artikel
‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’

‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’

🕔11:29, 16.Jul 2021

Under de kop ‘Rechtszaak kan Fries onderwijs helpen’ publisearre it Friesch Dagblad tongersdei 15 july in artikel mei as opfallende konklúzjes: ”Juristen denken dat een beroep op schenden van mensenrechten mogelijk is” en “Bureau baseert zich op milieuzaak tegen Shell

Lês it folsleine artikel