Aant Mulder: Glokalisearfriezen

Aant Mulder: Glokalisearfriezen

🕔07:05, 2.Jun 2020

Kollum It is moai dat we in Campus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins yn Ljouwert ha. It is moai dat dêr heechleararen wurkje dy’t neitinke oer Ljouwert, Fryslân en hoe’t it fierder moat, benammen no nei de koroanakrisis. Casper van

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 40 Fernijd

🕔07:37, 1.Jun 2020

(N)ea nei de kapper Kollum Ferline ’e wike wiene ús heit en men sechstich jier troud. Se binne aldergelokst goed sûn en noch hieltyd byinoar. Nei myn suster bin ik de twadde, en de âldste fan de jonges dy’t nei

Lês it folsleine artikel
In nije Pinksterbeweging

In nije Pinksterbeweging

🕔07:00, 1.Jun 2020

Skôging In nije pinksterbeweging, sa soe men de pinkstergroetaksje wol neame kinne, dy’t al hiel wat jierren troch de protestantse gemeente te Goutum c.a. holden is. As in tige positive reaksje op it op himsels wol negatyf te beoardieljen feit

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: “In wenfoarsjenning foar minsken mei demintens”

Henk Wolf: “In wenfoarsjenning foar minsken mei demintens”

🕔17:58, 31.May 2020

Dy’t geef Frysk prate of skriuwe wol, komt in ein as er in pear learboeken opslacht. Sa’n ien sei oars miskien sleutel, mar leart dat er yn geef Frysk kaai brûke moat. Benammen de jeugd soe de tiidwurden spontaan miskien

Lês it folsleine artikel
Pinksterfeest 2020: Gods help yn bange tiden

Pinksterfeest 2020: Gods help yn bange tiden Fernijd

🕔07:00, 31.May 2020

Meditaasje It minskdom tizet wakker om mei de fraach: Hoe is God wurksum yn de wrâld? Yn bange dagen wurdt dy godsfraach driuwend. Ik fyn altiten stipe en hope yn ien fan de lêste wurden fan Jezus: ‘Bliuw dêrom yn

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔22:04, 30.May 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Jan Willlem Zwart: Simmer 2020

Jan Willlem Zwart: Simmer 2020 Fernijd

🕔20:00, 30.May 2020

Kollum It is simmer en it duorret net sa lang mear of de dagen koartsje al wer yn stee fan langje. It is hast midsimmer! It liket derop dat de maitiid net iens west hat dit jier. It is ynienen

Lês it folsleine artikel
Grutte romte foar it lytse

Grutte romte foar it lytse

🕔19:38, 30.May 2020

Ynstjoerd Twongen troch in firus waard de wrâld in pear moanne lyn yn ien kear in stikje lytser, alteast sa fielde it foar my. No in pear moanne letter freegje ik my lûdop ôf oft ik in lytsere wrâld ek

Lês it folsleine artikel
Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 12)

Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 12) Fernijd

🕔08:00, 28.May 2020

Klik hjir foar de foarige ôflevering It besef komt hieltyd mear dat ik al fier oer de helte fan myn Kuba-aventoer bin. Ien fan myn freonen giet oer twa wike al nei hûs, de oaren begjin juny en ik in

Lês it folsleine artikel
Fan Piterboarch oant Wliksibama

Fan Piterboarch oant Wliksibama

🕔07:54, 28.May 2020

Fan Piterboarch oant Wliksibama in frijmoedige oanpak yn Frysktalige kartografy Skôging troch Kerst Huisman It maaie-junynûmer fan it histoarysk tydskrift Fryslân is útkommen. Ik haw as redakteur fan it tydskrift dizze kear in publikaasje dy’t foar de Fryske taal fan

Lês it folsleine artikel