Briefkje oer taal (25)

Briefkje oer taal (25) Fernijd

🕔08:00, 9.Aug 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (24) | It Nijs) Bêste Ed, Op dyn lêste brief is al reagearre troch Lútsen, Henk Wolf en Abe de Vries. Dêr foegje ik inkeld oan ta

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Oan ’e drank en feesten (diel 2: midsommar)

Simone Djurrema: Oan ’e drank en feesten (diel 2: midsommar) Fernijd

🕔07:00, 6.Aug 2022

Kollum Ferline kear gie it oer studintefeesten. En drankgebrûk fansels. Ien fan de foaroardielen oer Sweden is dat der in protte minsken oan ’e drank binne, mar sa’t ik yn myn foarige kollum al sei, leit it alkoholgebrûk neffens de

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de stavering fan it Frysk

Henk Wolf: Oer de stavering fan it Frysk

🕔14:48, 3.Aug 2022

Kollum Jan Breimer en Ed Knotter briefkje op dizze website oer taal en ik mei har stikjes graach lêze. It 24e briefke yn ‘e rige wie fan Ed Knotter. It is in skôging oer stavering en ik tink dat Ed

Lês it folsleine artikel
Nanne Hoekstra: Wês gjin ferbrekfries!

Nanne Hoekstra: Wês gjin ferbrekfries!

🕔12:04, 2.Aug 2022

Skôging Wêrom ferbrekt de Fries him sa gau? Dat freget Hilda Schram har ôf (Leeuwarder Courant 11-7). Want Frysk prate is ommers essinsjeel foar it fuortbestean fan de taal. Se hellet yn dat ferbân de siswize ‘Wa’t himsels weismyt is

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (24)

Briefkje oer taal (24) Fernijd

🕔08:00, 2.Aug 2022

Ed Knotter reagearret op de brief fan Jan Breimer (sjoch Briefkje oer taal (23) | It Nijs) Bêste Jan, Hoewol’t stavering net it aldernijsgjirrichste fan de taal is, ûntstiet der hieltyd wer strideraasje oer, sels al by in lytse feroaring.

Lês it folsleine artikel
Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: It hea yn ’e skuorre

Liuwe H. Westra – Biografy Tony Feitsma: It hea yn ’e skuorre

🕔07:00, 1.Aug 2022

It is simmer en wy bliuwe noch eefkes yn ’e boerewurden. It is simmer, en foar de biograaf ûngetiid. It boek moat binnen in wike by de printer lizze, en dan komt alles byinoar. Op dit stuit sit ik yn

Lês it folsleine artikel
Alde oer heech rapportsifer

Alde oer heech rapportsifer

🕔09:22, 31.Jul 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp. En dizze skôging.

Lês it folsleine artikel
Spitich

Spitich

🕔09:13, 31.Jul 2022

Ynstjoerd Yn ’e krante (‘misschien wel de beste’) lies ik fan ‘e moarn: ‘Veroudering omkeerbaar’. In better boadskip kin in mins oan ’e foarjûn fan ’e 85ste jiddei dochs net krije. It stie op ’e foarside en it moast dus

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: As ien dy’t frede bringt

Doede Wiersma: As ien dy’t frede bringt Fernijd

🕔07:00, 31.Jul 2022

Oertinking Teake van der Meer hie in kostlik stikje oer in heit dy’t mar net yn ’e sliep komme kin, om’t ‘it frjemde jonkje’ dat by syn dochter is, mar net nei hûs giet. As in film giet it oan

Lês it folsleine artikel
Kuiers yn de Ryptsjerksterpolder

Kuiers yn de Ryptsjerksterpolder

🕔07:04, 30.Jul 2022

Ynstjoerd As pensjonado’s meie wy graach kuierje en dan benammen yn natuergebieten. Sa besleaten wy in wykmannich lyn wer ris in kuier te meitsjen troch ien fan de reservaten fan it Fryske Gea (IFG), nl. de Grutte Wielen by Ryptsjerk.

Lês it folsleine artikel