Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.Feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie Fernijd

🕔20:00, 16.Feb 2019

Kollum Wy hawwe wer fan alles meimakke sûnt de lêste kollum. Yn it foarste plak wie de kachel noch lang net klear doe’t de snie kaam. Hindrik en ik leine wat op ’e bank mei de telefyzje oan. Hindrik wie

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (54)

🕔06:50, 16.Feb 2019

Lit de berntsjes ta my komme De learlingen hawwe spul ûnderinoar en ik freegje: “Wêr hawwe jim it eins oer?” Dêr sizze se neat op, want se ha tsierd oer de fraach wa fan harren it wichtichst is. Ik rop

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Cito

Feie Fonyk: Cito

🕔14:15, 14.Feb 2019

Ofrûne septimber bestie it Cito yn Arnhem fyftich jier. It is yn al dy jierren útgroeid ta in grutte organisaasje dy’t toetsen makket foar hast it hiele ûnderwiis. Fan beuker- oant en mei it middelber beropsûnderwiis. It hat bygelyks in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Kwakkelwinter sûnder Piet?

Aant Mulder: Kwakkelwinter sûnder Piet?

🕔07:00, 12.Feb 2019

Kollum Kwakkelwinter sûnder Piet? Lit my by it begjin begjinne. It wie op in moarn betiid dat ik bliid wie dat ik yn de auto siet en net op ’e fyts. It wie kâld, net fyntsjes kâld sa’t it yn

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: It buro

Jan Willem Zwart: It buro

🕔20:00, 9.Feb 2019

Kollum By it skriuwen fan kollums foar It Nijs sit ik altyd efter myn âlde buro. Meastentiids leit ús hûn Bijke by my op it buro. ‘It buro’ kinne we op twa wizen lêze. It Buro as in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (53)

🕔07:16, 9.Feb 2019

Dyn neiste docht ferkeard As in neiste fan dy ferkeard docht, gean dan hinne en sprek him taktfol ûnder fjouwer eagen ta. As er nei dy harket, dan hast him werom. As er net nei dy harket, nim dan guon

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Ien Fries, allegearre Friezen

Aant Mulder: Ien Fries, allegearre Friezen

🕔07:23, 5.Feb 2019

Kollum Ien Fries, allegearre Friezen, dat soe hast de útkomst wêze kinne fan alle aksjes om genealogyske ûndersiken hinne. Friezen ha mear as in bytsje belangstelling foar dat soarte fan ûndersiken oangeande har komôf. Dat begjint al as we mei

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:20, 3.Feb 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Grienling

Jan Schokker: Grienling

🕔20:00, 2.Feb 2019

Kollum ‘Hee, agressive túnkabouter! Moat it sa grouwélich?’ Ik wie de wâl efter de loads, neist it lân fan buorman, oan it snoeien en seach om my hinne wêr’t dat lûd weikaam, wylst ik wer in pear tûken op de

Lês it folsleine artikel