Fan de Frysktaligen moat it Frysk it net ha

Fan de Frysktaligen moat it Frysk it net ha

🕔08:29, 24.Jul 2017

troch Jabik van der Bij   Okkerdeis foel it stik fan Goffe Jensma oer De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme yn it Friesch Dagblad (13-7-2017) der by de Fryske bewegers yn as in preek yn in âlderling. (Ek publisearre op

Lês it folsleine artikel
De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme

De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme

🕔09:15, 18.Jul 2017

Op 13 july l.l. publisearre prof. dr. Goffe Jensma ûnder de titel De taaltwivel fan studint Hoeke Tamme in belangryk artikel yn it Friesch Dagblad. Ferskillende lêzers fan It Nijs stiene der by de redaksje op oan en publisearje dat stik

Lês it folsleine artikel
Wêrom sa hastich?

Wêrom sa hastich?

🕔08:33, 12.Jul 2017

troch Jabik van der Bij   Yn 2016 hat de Fryske Akademy ûndersocht hoe’t it der mei it Frysk foarstiet. De útkomsten kinne ferlike wurde mei soartgelikense ûndersiken yn 1969 (Pietersen), 1984 en 1994 (beide troch de Fryske Akademy). Sa

Lês it folsleine artikel
Wat dogge wy mei de Kim’s ?

Wat dogge wy mei de Kim’s ?

🕔08:29, 10.Jul 2017

Noard-Korea kin no mei in raket al oan Alaska ta komme en se wurde yn Amearika aardich benaud. Se hoopje dat Sina ekonomyske druk útoefenet, mar dêr sille se har ek wol net sa noflik fiele mei harren frjemde kammeraat,

Lês it folsleine artikel
Friezen binne oars!

Friezen binne oars!

🕔15:18, 9.Jul 2017

Koartlyn waarden de resultaten bekend fan it earste ûndersyk fan Panel Fryslân, in represintative stekproef fan it Frysk Sosjaal Planburo ûnder 4000 Friezen. Tema wie fertrouwen yn de polityk. Nuver genôch hawwe de resultaten yn de medianet folle omtinken krige,

Lês it folsleine artikel
Ajuus KPN

Ajuus KPN

🕔07:48, 5.Jul 2017

Mei KPN. Wat kin ik foar jo dwaan? Myn Omrop Fryslân is poater. Sawol de telefyzje as de radio. Dat kin útkomme, menear, hjoed binne de nije stjoerderpakketten úteinset mei in beheining yn it tal regiostjoerders. En om’t jo yn

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Skjinnerlân 4

Fryslân: Skjinnerlân 4

🕔07:00, 1.Jul 2017

fan Bouwe de Boer   In part fan it ferhaal Soms is it te fernimmen: it hinget yn ’e loft. Hearde ik dat ferline wike ek al net? Hie dy man fan ’e krante it der ek al net oer?

Lês it folsleine artikel
De motor fan it moslim-ekstremisme

De motor fan it moslim-ekstremisme

🕔19:12, 30.Jun 2017

De earste grutte utering fan moslim-ekstremisme wie de oanfal mei in kaapte fleanmesine op ’e Twin Towers yn New York mei hast 3000 deaden op 11 septimber 2001. Dêrefter siet de organisaasje Al Qaida, yn 1988 ûntstien út in fersetsgroep

Lês it folsleine artikel
VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

VVD’er Halbe Zijlstra wie kollega dowemelker fan Prins Bernhard

🕔17:44, 30.Jun 2017

VVD-fraksjefoarsitter Halbe Zijlstra is of wie njonken syn wurk as politikus ek noch leafhawwer fan sportwedstriden mei dowen. Doe’t de redaksje fan Plein 2 yn deiblêd Trouw dat ferline wike bekend makke, wie de moaiepakkepartij VVD “not amused”, stiet dêr

Lês it folsleine artikel
Twataligens yn ’e polityk yn België en Fryslân

Twataligens yn ’e polityk yn België en Fryslân

🕔16:21, 23.Jun 2017

Troch Henk Wolf Juster stie der op dit plak in kollum fan Jehannes Elzinga. Yn syn stik sprekt er út dat it “te gek voor woorden” is dat der yn Fryslân Steateleden binne dy’t it Frysk net behearskje. De oanlieding

Lês it folsleine artikel