Formaasje – in pripper

Formaasje – in pripper

🕔15:18, 29.May 2017 Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3) Fernijd

🕔07:00, 27.May 2017

As ferfolch op it oersicht fan 20 maaie l.l. fan reaksjes fan Keamerleden op myn brief oer it praktysk en prinsipieel net byinoar passen fan Passend Underwiis en de ôfrekkenkultuer fan skoallen mei Eintoetsen jou ik hjirûnder nije berjochten fan

Lês it folsleine artikel
Kursus Sintrale As

Kursus Sintrale As

🕔13:00, 26.May 2017

Ik tocht earst oan in aprilgrap, mar nee, it blykt in serieus berjocht (19 maaie): de provinsje organisearret in kursus om minsken better op wei te helpen op de Sintrale As. It is bekend dat de Sintrale As gâns rebûlje

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Himelfeart

Feie Fonyk: Himelfeart

🕔08:12, 26.May 2017

    Der binne wat langer wat minder minsken dy’t yn in himel of hel leauwe. Ik hie eartiids in muoike dy’t mei har man oansletten wie by de spiritisten. Se leauden net allinne yn in libben nei de dea,

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (2)

🕔10:02, 20.May 2017

Keamerleden en FNP-steateleden reagearje op brief oer ûnderwiis dat past, mar in systeem dat knypt… Op 12 maaie stie op dit plak myn opinystik oer de ynderlike tsjinstelling tusken Passend Underwiis en it ôfrekkenjen fan basisskoallen op de ‘opbringsten’ fan

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: wichelroede

Feie Fonyk: wichelroede

🕔15:00, 18.May 2017

Minsken leauwe de frjemdste dingen. Sa binne der minsken dy’t leauwe dat se mei in stik tried of in stôk dy’t op in foarke liket, alles en noch wat opsykje kinne dat net te sjen is om’t it ûnder de

Lês it folsleine artikel
Hat de PU-Ried him bekeard? Metten mei twa mjitten?

Hat de PU-Ried him bekeard? Metten mei twa mjitten?

🕔07:15, 17.May 2017

Ein maart 2017 brocht de PO-Raad  – de sektororganisaasje foar it primêr ûnderwiis – in rapport út mei as titel Ruimte voor nieuwe talenten. Twa oanbefellingen steane dêr sintraal yn: Meitsje in mearjierreplan foar nijkommelingen (bern mei in oare thústaal as

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net!

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net!

🕔08:04, 12.May 2017

De Eintoets foar de basisskoallen hat wer west en de útslaggen binne ynkommen. Dy kinne krekt foar relatyf lytse skoallen, mei minder as tweintich learlingen yn groep 8, raar útpakke! Dat raar útpakken hat in poer yntrinsike, wat statistyske kant

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Globalisaasje

Feie Fonyk: Globalisaasje

🕔17:00, 11.May 2017

    Tink net dat ik wat tsjin Kruidvat haw. Ik keapje der goedkeape skearmeskes, sjippe en sjampo. As ik troch de winkel rin fernuverje ik my oer alles wat der leit. Ik haw itselde gefoel yn de Action. It

Lês it folsleine artikel
10 maaie 1940

10 maaie 1940

🕔20:00, 9.May 2017

“Mijne heren: opstaan, er is oefening met medewerking van de Duitsers.” Dat wie it befel fan moarns 4.45 oere op 10 maaie 1940 fan de offisier oan myn skoanheit Jelle Woudstra, lichting 1939 – I -326 en gd (gewoon dienstplichtige)

Lês it folsleine artikel