Sybren Singelsma: Tiid ryp foar wet op Frysk én Nederlânsk

Sybren Singelsma: Tiid ryp foar wet op Frysk én Nederlânsk

🕔13:06, 30.Jan 2023

Skôging It net-opfolgjen fan heechlearaar frisistyk Goffe Jensma hat wrachtich in debat op gong brocht oer de hâlding fan de Nederlânske oerheid foar it Frysk oer. Dy hâlding wie al dúdlik mei de swierrichheden om it brûken fan it Frysk

Lês it folsleine artikel
Oan in oar plak helpe

Oan in oar plak helpe

🕔09:55, 30.Jan 2023

Okkerdeis wiene wy op jierdeibesite by ús buorlju yn de strjitte fierderop. Meastal wol bot noflik. Yn stee fan de wenstige ûnderwerpen lykas bern, sûnens, wurk, fuotbal, auto’s en gasprizen kaam ûnder de kofje en tee in nijsgjirrich mar emosjoneel

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: It libben is as toulûken tusken goed en kwea

Doede Wiersma: It libben is as toulûken tusken goed en kwea

🕔08:10, 29.Jan 2023

Oertinking Jongelju fertelden my dat ‘fersiking’ foar harren wie: út in winkel stelle, spike, smoke, drugs of alkohol brûke, fandalisme, diskriminearje, agresje, porno keapje of besjen op ynternet, gokke, jaloerskens, lige, habsucht, sinleas geweld. In grutte ferlieding hjoed de dei

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Glûpertfûgel

Jan Schokker: Glûpertfûgel Fernijd

🕔07:00, 28.Jan 2023

Kollum Bob hie in Schokker wêze kinnen. Eigenwiis as myn bruorren, stiifkoppich as myn soannen, sterk as myn omkes, slûchslim as alle froulju fan ús slachte en bytiden krekt sa ûnnoazel as dizze skriuwende Schokker. Bob hat lykwols op syn

Lês it folsleine artikel
Femke Wiersma: Beskerme status foar produksje fan iten

Femke Wiersma: Beskerme status foar produksje fan iten

🕔08:00, 27.Jan 2023

Op 28 desimber 2022 kamen Fryske studinten moai machtich nei de akademystêd Frjentsjer om yn De Bogt fen Guné harren jierlikse krystkongres te hâlden. Dat njoggentichste kongres hie Stjer fan Fryslân as tema. De ôfrûne dagen hawwe we de ferslaggen

Lês it folsleine artikel
Alde oer de Fryske eed

Alde oer de Fryske eed

🕔07:00, 27.Jan 2023

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk:  Ien op de seis bern te swier

Binne Mosk: Ien op de seis bern te swier Fernijd

🕔12:00, 26.Jan 2023

Kollum Kornelis Lieuwes de Vries waard op 25 febrewaris 1854 berne yn Hurdegaryp. De measte lêzers sille him net kenne. Hy wie fan 1890 oant 1920 haad fan de iepenbiere legere koalle yn Sumar. Yn dat doarp stiet in keunstwurk,

Lês it folsleine artikel
Janko Krist: Film Stjer wie flop

Janko Krist: Film Stjer wie flop Fernijd

🕔08:00, 26.Jan 2023

Dizze wike publisearje we it offisjele ferslach fan de Krystkongreskommisje. Op 28 desimber 2022 kamen Fryske studinten, lykas alle jierren yn de krystfakânsje, moai machtich nei de akademystêd Frjentsjer om yn De Bogt fen Guné harren krystkongres te hâlden. It

Lês it folsleine artikel
Earbetoan Bertus Jans Postma

Earbetoan Bertus Jans Postma

🕔13:07, 25.Jan 2023

Ynstjoerd Op freed 13 jannewaris is Bertus Jans Postma yn Ingelum te hôf brocht. Lykas bekend wie Postma in foaroanman yn de striid foar de Fryske taal. Hy bestege in grut part fan syn libben oan it ferfryskjen fan geografyske

Lês it folsleine artikel
Ids Willemsma: Nea keunstner wurden

Ids Willemsma: Nea keunstner wurden

🕔08:01, 25.Jan 2023

Juster hawwe we in begjin makke mei it publisearjen fan it offisjele ferslach fan de Krystkongreskommisje. Lykas alle jierren kamen Fryske studinten yn de ôfrûne krystfakânsje moai machtich nei de akademystêd Frjentsjer om yn De Bogt fen Guné harren krystkongres

Lês it folsleine artikel