Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

Studinten yn noed oer situaasje Fryske Akademy

🕔16:35, 21.Oct 2020

Twa studinten fan de Ryksuniversiteit Grins, te witten Sierd Wiebe Prins en Boukje Emma Smith, beide mei in Fryske eftergrûn en beide studint fan de bachelor Minorities & Multilingualism | Frysk, hawwe har yn in brief rjochte ta de provinsje

Lês it folsleine artikel
Grize Polderpyt

Grize Polderpyt

🕔12:31, 21.Oct 2020

Skôging troch Cor Jousma Al polderjend komme Ljouwert en tal fan middelgrutte stêden ta in grize feint foar Sinteklaas. Salang’t de fûle diskusje oer de feint yn it sinteklazemearke fierd wurdt, komme der ek al kleuren foarby. Hast alle kleuren

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In snertferhaal

Aant Mulder: In snertferhaal

🕔08:52, 20.Oct 2020

Kollum It is fansels noch gjin winter, mar no’t it waar feroaret, feroaret it iten op tafel ek. It is in hiele aardichheid om te sjen wat der simmerdeis op tafel stiet en wat no. Simmerdeis giet it gauris om

Lês it folsleine artikel
De sjarme fan koroana

De sjarme fan koroana

🕔06:49, 20.Oct 2020

Skôging troch Sybren Singelsma It koroanafirus slacht ûnferbidlik ta. Net allinne by minsken, mar ek by de politike systemen. It firus docht wêr’t it foar makke is, himsels fermannichfâldige troch minsken siik te meitsjen, net mear en net minder. Elegant

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Is Facebook in stêd yn Hollân?

Henk Wolf: Is Facebook in stêd yn Hollân?

🕔16:12, 19.Oct 2020

Kollum Op Facebook sjoch ik alle wiken allegear talen foarbykommen: Frysk, Nederlânsk, Dútsk, Grinslânsk, Frânsk, Ingelsk, Katalaansk, Finsk, Deensk, Biltsk, Ljouwertersk en gean noch mar efkes troch. Oer dy taalkar wurdt yn fierwei de measte gefallen neat sein. Der is

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔21:51, 18.Oct 2020

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
In bysûndere Woldwaner

In bysûndere Woldwaner

🕔07:00, 18.Oct 2020

Oertinking Lykas as by de kristenen binne by de joaden en de moslims ek in soad faninoar te ûnderskieden leauwensgroepearringen, dy’t elk – fan ekstreem behâldend oant tige frijsinnich en alle farianten fan leauwen dêrtuskenyn – har fyzje op Jezus

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Hjerst

Jan Willem Zwart: Hjerst

🕔20:00, 17.Oct 2020

Kollum It waar jout no wier oan dat it hjerst is. Rein en stoarmen, it jier rint nei de ein. En dochs fielt it as hawwe wy dit jier noch gjin maitiid en ek noch gjin simmer hân. It fielt

Lês it folsleine artikel
Einleas geëamel

Einleas geëamel

🕔09:33, 15.Oct 2020

Skôging troch Jabik van der Bij As it Nederlânske alvetal wer ris in minne wedstriid spile hat stiet der in mannichte ‘kenners’ klear om te sizzen hoe’t it eins moatten hie. Dan binne it net de spilers dy’t op ’e

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Pompe of fersûpe

Aant Mulder: Pompe of fersûpe

🕔06:54, 13.Oct 2020

Kollum It ir. D.F. Woudagemaal bestiet yn in suterige wike mei hurde wyn en stjalperige reinbuien hûndert jier. Dat jubileum koe net yn in moaiere wike falle. Sok waar heart by sa’n stoomgemaal. As it sa trochgiet kin it gemaal

Lês it folsleine artikel