Fertocht

Fertocht

🕔09:58, 19.Jan 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Wy binne allegearre tige yn it moed rekke troch wat minsken oandien is troch de belestingtsjinst yn de saak fan de berne-opfang. De jacht op de skuldigen is los. De lju dy’t yn De

Lês it folsleine artikel
Ferfolch rjochtsaak oer ferfrysking plaknammen yn Waadhoeke

Ferfolch rjochtsaak oer ferfrysking plaknammen yn Waadhoeke

🕔07:33, 19.Jan 2021

Ynstjoerd Lykas bekend hat de bestjoersrjochter myn berop yn ’e mande mei de Topografyske Wurkgroep Fryslân tsjin it beslút fan de gemeente Waadhoeke om net oer te gean ta harmonisaasje fan de plaknammen, net ûntfanklik ferklearre (sjoch myn berjocht op

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

🕔07:00, 19.Jan 2021

Kollum As âld-ûnderwiisman en as pake deart it my oan dat de skoallen wer langer tichtbliuwe en dat it net dúdlik is wannear’t se wer iepengeane. De iene maatregel jaget de oare. De hiele ôfskoatteling duorret al fan 16 desimber

Lês it folsleine artikel
Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

🕔15:55, 18.Jan 2021

Skôging troch Tjalling van der Goot De frijheid fan mieningsutering stiet faai. President Trump is ferballe fan sosjale media sa as Twitter en Facebook. Dat alles omdat dy mediagiganten de miening tadien binne dat Trump de foara brûkt hat foar

Lês it folsleine artikel
It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

🕔12:49, 18.Jan 2021

Tekenje de petysje Skôging en oprop troch Sybren Singelsma Nederlân wie kollektyf lilk doe’t yn Poalen de rjochters fan it Konstitúsjoneel Hôf ûnder in te direkte politike kontrôle drigen te kommen. Ut namme fan Nederlân hat premier Rutte dan ek

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

🕔10:00, 18.Jan 2021

It belang fan lêsfeardigens yn it Frysk Troch Tom Dykstra Yn diel 1 fan Is mienskip itselde as mynskip? wie omtinken foar it yn oktober 2020 publisearre Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en

Lês it folsleine artikel
Kafka foarby

Kafka foarby

🕔19:56, 17.Jan 2021

‘Dat hie Kafka net betinke kinnen’, sei de frou en wappere mei de krante. Se hie gelyk. It is om it benaud, hiel benaud, fan te krijen. Soks kin dochs net bestean yn in normaal, in demokratysk (dat hjitte we

Lês it folsleine artikel
Lân fan frede en frijheid…

Lân fan frede en frijheid…

🕔07:26, 17.Jan 2021

Oertinking Wat de lêste tiid yn de Feriene Steaten fan Amearika bart ropt de fraach op hoe’t folksfertsjintwurdigers mei de demokratyske rjochtsbegjinsels omgean moatte. In lieder hat mei ferskillende soarten fan minsken te meitsjen. As it in goede lieder is,

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Samar in dei

Simone Djurrema: Samar in dei Fernijd

🕔20:00, 16.Jan 2021

Kollum De snie jaget om it hûs hinne wylst ik op dizze moandeitemoarn de laptop foar it ljocht helje om de kollum te skriuwen. Ik sko de kat oan ‘e kant en gean op in skieppeflues sitten. It is in

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: ‘Brauchtum’?

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: ‘Brauchtum’?

🕔09:01, 14.Jan 2021

In pear wike lyn siet ik yn it Sealterlân mei ien te praten en doe kamen wy op de wurden foar mûlekapke, dingen dêr’t jo earder net oer praten, mar dy’t no it strjitbyld útmeitsje. Yn in protte talen binne dêr,

Lês it folsleine artikel