Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms

Amper omtinken foar Frysk yn partijprograms

🕔16:23, 5.Mar 2021

Moandeitemiddei 6 febrewaris waard it ‘Noordelijk Lijsttrekkersdebat’ holden. Dêr koene fragen foar ynstjoerd wurde. Fan dy gelegenheid hat de Ried fan de Fryske Beweging gebrûk makke, mar dêr waard neat mei dien. Geeske Krol-Benedictus De Ried stjoerde in fraach yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Kanarje yn de myn

Feie Fonyk: Kanarje yn de myn

🕔17:55, 4.Mar 2021

Kollum Op 31 desimber 1974 waard de lêste stienkoal by Heerlen út de grûn helle. De Oranje-Nassau gie ticht. Hynders giene al jierren net mear mei nei ûnderen. Tusken 1866 en 1938 waarden sa’n 140 hynders ynset om de ûndergrûnse

Lês it folsleine artikel
Bring Obe Postma, jim oerpake of dyn teddybear ta libben!

Bring Obe Postma, jim oerpake of dyn teddybear ta libben!

🕔17:25, 4.Mar 2021

Op it webstee MyHeritage kin men in foto fan in gesicht pleatse. Der wurdt dan automatysk in bewegend filmke fan makke. De persoan op ‘e foto sjocht yn it rûn, knipperet mei de eagen, beweecht de mûle en sa fierder.

Lês it folsleine artikel
Toaniel gjin literatuer?

Toaniel gjin literatuer?

🕔09:57, 4.Mar 2021

Skôging Is toaniel gjin literatuer? It antwurd is fansels: jawis, toaniel is ek literatuer. Soe it antwurd ‘nee’ wêze, dan soe bygelyks Shakespeare fan it toaniel ferdwine moatte. Untinkber! Dochs hâldt de fraach my dwaande. Soe it sa wêze kinne,

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wêrom prate se gjin Platdútsk?

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Wêrom prate se gjin Platdútsk?

🕔21:45, 3.Mar 2021

Kollum Okkerdeis siet ik yn in gearkomste fan allegear organisaasjes dy’t har dwaande hâlde mei it Nederdútsk. As “fertsjintwurdiger” fan it Sealterfrysk wie ik wat in frjemde ein yn it byt. Der wienen ek in pear fertsjintwurdigers fan it ûnderwiis

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij: Read potlead

Jabik van der Bij: Read potlead

🕔19:12, 2.Mar 2021

Skôging Yn myn opinystik Wetten en draachflak fan okkerdeis ha ik besocht dúdlik te meitsjen dat der neffens my te folle ferwachte wurdt fan wetten en hânhâlden dêrfan as it giet om it fersterkjen fan it Frysk (mei sin brûk

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke Praat mar Frysk #4

Taalfilmke Praat mar Frysk #4 Fernijd

🕔15:00, 2.Mar 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wappy, ús Fryske Loesje

Aant Mulder: Wappy, ús Fryske Loesje

🕔07:00, 2.Mar 2021

Kollum De ynternasjonale memmetaledei is alwer âld nijs. Dy dei, ynsteld troch de UNESCO wie op snein 21 febrewaris. It is goed dat der sa omtinken foar memmetalen is, mar oft it folle seadden oan ‘e dyk set, dat betwivelje

Lês it folsleine artikel
Winkeltiid diele!

Winkeltiid diele!

🕔11:09, 1.Mar 2021

Ynstjoerd As soan fan middenstanners – ús mem wurke like hurd mei – griist it my oan dat de net-essinsjele winkels no al twa moanne ticht binne. Sûnt de wite jassen it yn De Haach oernaam hawwe, is alle kreativiteit

Lês it folsleine artikel
Frysktalige parkearpleinen

Frysktalige parkearpleinen

🕔08:57, 1.Mar 2021

Ynstjoerd Yn it Surhústerfean is rebûlje ûntstien oer de namme fan trije iepenbiere parkearplakken. Pleatslik Belang hie yn syn wiisheid Hollânsktalige nammen betocht, mar de gemeenteried fan Achtkarspelen hat yn stee dêrfan keazen foar de Frysktalige nammen Iisbaan-, Toubaan- en

Lês it folsleine artikel