Aant Mulder: Groulivigens

Aant Mulder: Groulivigens Fernijd

🕔07:00, 4.Aug 2020

Kollum Dêr binne we moai mei yn ’e pronk! Wa hie dat tinke kinnen. Ha we it oer koroana en alles wat dêrmei te krijen hat, giet it ynienen oer groulivigens. Ik hoech my net ôf te freegjen wat koroana

Lês it folsleine artikel
Alve fan koroana trochpripte myten

Alve fan koroana trochpripte myten

🕔10:10, 3.Aug 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra It koaroanafirus pript net allinnich yn de sellen fan ús longblaaskes om, mar hat likegoed aardich wat myten trochpript. Ik kaam ynearsten op in alvetal: Wy mienden al dat we safierhinne wiene dat we de natuer

Lês it folsleine artikel
Myn libben is yn jo hân…

Myn libben is yn jo hân… Fernijd

🕔07:00, 2.Aug 2020

Oertinking Fakânsjetiid, miskien binne jo al wer thús, miskien geane jimme noch fuort. Mei al dat reizgjen kinne der in protte bibelteksten nei boppen komme. Reizgjen hat ommers faak in doel, pylger of net. Ofrûne jier gie ik ek in

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Besite

Simone Djurrema: Besite Fernijd

🕔20:00, 1.Aug 2020

Kollum Dit jier hawwe fansels de measte minsken dy’t mei de fakânsje plannen hiene om nei it bûtenlân te reizgjen dy plannen omgoaid. Foaral as se nei Sweden soene. Sweden hat it bêst bedoarn! Dat ús besite doarde it, ek

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 42

Bouwe de Boer: Fryslân – Skjinnerlân 42

🕔07:00, 1.Aug 2020

Bouwe de Boer: Besmetting mei blauwe firussen Kollum Lang lyn tocht ik dat blauwe sônen foaral sloegen op gebieten dêr’t in parkearskiif brûkt wurde moast. Letter die my bliken dat der ek oare blauwe sônen binne. It wie guon minsken

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Sneon en snein

Aant Mulder: Sneon en snein

🕔07:00, 28.Jul 2020

Kollum It sil wol komme om’t it fakânsjetiid is, om’t we it mei-inoar wat minder drok ha en om’t we dêrom wat mear tiid ha foar prakkesaasjes, dat ik samar ynienen oan de tiid sels tink. Wy ha de tiid

Lês it folsleine artikel
Oprop: koroanawurden

Oprop: koroanawurden

🕔21:44, 26.Jul 2020

Al in pear moanne giet in soad nijs oer de koroanasykte, ek op itnijs.frl. De redaksje moat in soad oant no ta ûnbekende wurden yn it Frysk oersette. Soms wurdt dan it Nederlânske wurd gewoan wat oanpast, soms betinkt de

Lês it folsleine artikel
In skat

In skat

🕔07:00, 26.Jul 2020

‘It is mei it himelske ryk as mei in skat…’ (Mattéus 13:44) Oertinking Sa no en dan komme der guon pake- en beppesizzers by ús om ien of twa nachten útfanhûs. Tsjintwurdich nimme se dan gauris in nei drek stjonkende

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Fakânsje yn eigen lân

Jan Willem Zwart: Fakânsje yn eigen lân

🕔20:00, 25.Jul 2020

Kollum Wy wisten it fansels al lang, fakânsje yn eigen lân en dan benammen yn Fryslân, dêr is hielendal neat ferkeard mei! Koroana hat ús allegearre oan it tinken set. Miskien binne we allegearre wol benaud wurden om fier fuort

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔20:37, 24.Jul 2020

Lês ek ús berjocht oer Fryske taalkundigen. En dit berjocht oer it byld fan Fedde Schurer.

Lês it folsleine artikel