Taalfilmke #15: Wat is ‘blinderhale’?

Taalfilmke #15: Wat is ‘blinderhale’? Fernijd

🕔15:00, 18.May 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?

Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?

🕔06:54, 18.May 2021

Kollum Okkerwyks ha ’k it yn in kollum hân oer wurdsjes mei in ‑d‑ efter de ‑r‑ (raarder) en de fakultative ‑d‑ efter de ‑l‑ (mâler of mâlder) en de ‑n‑ (tinner of tinder). Ik keppele dat ferskynsel doe oan

Lês it folsleine artikel
Alde sjocht it noarderljocht

Alde sjocht it noarderljocht

🕔13:46, 16.May 2021

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
In laits yn ’e himel

In laits yn ’e himel

🕔09:31, 16.May 2021

Oertinking Yn Iepenbiering 12 lêze wy in spannend ferhaal, dat stiif stiet fan ’e humor. Dat haadstik foarmet de kearn fan it hiele boek. Yn in nij fisjoen sjocht Johannes in frou dy’t in bern ferwachtet. Hy sjocht ek in

Lês it folsleine artikel
Galle

Galle

🕔20:00, 15.May 2021

Kollum Ik wit net hoe’t it jim giet, mar der komme my hieltiten faker teksten yn it Ingelsk foarby. Dat fariearret fan teksten op winkelruten oant reklamekreten, sawol op telefyzje as yn kranten. Mar ek yn advertinsjes foar fakatueres yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Fuort mei al dy ‘Raden’

Feie Fonyk: Fuort mei al dy ‘Raden’

🕔15:53, 13.May 2021

Neffens it lêste advys fan de ‘Onderwijsraad’ is in trijejierrige brêgeperioade yn it fuortset ûnderwiis better foar alle learlingen. De ried sjocht net dat wy al in achtjierrige brêgeperioade hawwe: de basisskoalle. Heechste tiid om bern net langer byinoar te

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Is de polityk mei rjocht en reden tefreden oer de lessen Frysk?

Henk Wolf: Is de polityk mei rjocht en reden tefreden oer de lessen Frysk?

🕔13:56, 13.May 2021

Kollum Stel dat bliken docht dat in mearderheid fan de skoallen wiskunde net oanbiedt op it nivo dat de wet foarskriuwt. Stel dat de provinsje dan de doelen foar it fak mar ferleget. En dat dan bliken docht dat de

Lês it folsleine artikel
Ds. Cohen fan Dokkum en Himelfeart

Ds. Cohen fan Dokkum en Himelfeart

🕔07:03, 13.May 2021

Oertinking Moaie oantinkens bewarje ik oan de betinking yn Dokkum fan de sechstichste stjerdei (yn 2002) fan de Joadske dûmny Jozef Wilhelm Bernhard Cohen. Dat syn bern en bernsbern dêrby wienen, joech in aparte sfear oan ’e tsjinst. It die

Lês it folsleine artikel
Thomas Dijkstra

Thomas Dijkstra Fernijd

🕔20:00, 11.May 2021

Understeand artikel waard – ta gelegenheid fan de keninklike ûnderskieding dy’t Tom Dykstra fan Itens krige – op 11 maaie 2021 publisearre yn Op ’e Skille, hûs-oan-hûsblêd foar de Greidhoeke. It sil in jier of fyftjin lyn wêze dat ik

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

🕔15:00, 11.May 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de dyk op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel