Jaap Slager: Kneppelfreed sabotearre fan …

Jaap Slager: Kneppelfreed sabotearre fan …

🕔08:00, 3.Mar 2024

Blog … de Friezen sels. Jawis, goed santich jier lyn wiene wy fan betinken dat it net in kant út koe dat wy yn ’e rjuchtseal in frjemde taal prate moasten. Dat men jins djipste fielen yn jins eigen sprake

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Learlingen fan Jezus moatte ek noch leare

Doede Wiersma: Learlingen fan Jezus moatte ek noch leare

🕔07:00, 3.Mar 2024

Oertinking Doe’t ik sa’n acht, njoggen jier wie, krige ús mem MS, in sykte dêr’t se alhiel oan ferlamje soe. Doe wiene der ‘broeders’ dy’t seine dat dy sykte in straf op sûnde yn ús famylje wie! Jezus en syn

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Heu

Jaap Slager: Heu Fernijd

🕔08:00, 2.Mar 2024

Kollum It is miskien wol aardich om ris te sjen nei de ferskillen tusken Portugal en De Nederlannen. It meast yn it each rinnend fansels is it klimaat, al hat dat ek syn útfallen. De ôfrûne hjerst bygelyks hawwe lân-

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Is de leechrin fan de tsjerken te kearen?

Pier Bergsma: Is de leechrin fan de tsjerken te kearen? Fernijd

🕔08:00, 29.feb 2024

Skôging It tsjerklik jier is oankommen yn de fjirtichdagetiid. De Bibellêzingen en de preken steane de kommende wiken yn it teken fan it lijen fan Jezus en fan Peaske. De tsjerken rinne leech. It leit yn de bedoeling om der

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Jasses

Anne Dykstra: Jasses Fernijd

🕔08:00, 28.feb 2024

Kollum Unfoech praat (69) In faak foarkommende metoade om bastertflokken te foarmjen is it ferfangen fan in lûd. God(ferdomme) wurdt dan gad(ferdamme), Jezus wurdt jasses en Heare Jezus wurdt ferfoarme ta harrejasses. Jezus syn efternamme feroaret yn krastes en sa

Lês it folsleine artikel
Briefkje (105): Tink nei en lês nei

Briefkje (105): Tink nei en lês nei Fernijd

🕔08:00, 27.feb 2024

Jan Breimer reagearret op it lêste brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Do hast ferline wike de fraach “in sin wol of net mei in ferhâldingswurd begjinne?” moai en dúdlik beäntwurde. Benammen de foarbylden by it begryp ferhâldingsfoarwerp makken de

Lês it folsleine artikel
Histoaryske beammerige Riis

Histoaryske beammerige Riis

🕔19:36, 26.feb 2024

Ynstjoerd Yn it artikel ‘Hakketakken over rijtje oude bomen in Rijsterbos’ op 8 febrewaris beskriuwt LC-sjoernalist Zander Lamme hoe’t in man út Riis en it It Fryske Gea (IFG) al tsien jier hottefylje oer in rige beammen yn in leane

Lês it folsleine artikel
Gabrielle Terpstra: Kaspar – in nije release fan de Fryske Finylklup

Gabrielle Terpstra: Kaspar – in nije release fan de Fryske Finylklup

🕔08:00, 26.feb 2024

Besprek nije EP Yn Ljouwert, binnen de muorren fan poppoadium Neushoorn, waard ôfrûne freed in nije útjefte fan in Fryske artyst fierd. De Friese Vinyl Club, in gearwurkingsferbân dat him ynset foar it útljochtsjen fan Frysk talint op finyl, presintearre

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Te boadskipjen

Doede Wiersma: Te boadskipjen Fernijd

🕔07:00, 25.feb 2024

Oertinking In frou gie derop út om wetter te putten. Dat klinkt as: in frou is nei de winkel om boadskippen. Der wurdt wat ôfsjoud! Yn súdlike lannen mei wetter, en by ús mei boadskippen. Der is sa’n soad nedich!

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Uleballen

Jan Schokker: Uleballen Fernijd

🕔08:00, 24.feb 2024

Kollum Sneintemiddei soe ik it hûs yn om kofje te setten, doe’t ik myn âlde kunde fan twa ûlen útlitten sjongen hearde. Gewoanwei slûgje se wat stiifhollich op ien fan ’e pynbeamtûken yn ’e tún fan ús buorlju, mar no

Lês it folsleine artikel