De Fedde Schurerlêzing fan saterdei 25 novimber

De Fedde Schurerlêzing fan saterdei 25 novimber

🕔12:14, 23.Nov 2017

Pier Bergsma Yn de 15e en 16 e iuw wiene der yn ús lân fiif universiteiten: Leiden, Frjentsjer, Grins, Utrecht en Harderwijk. Tsjintwurdich tilt it op fan universiteiten en ‘universities”, want mei dat wurd besykje hegeskoallen studinten oeral wei te

Lês it folsleine artikel
Tegearre oer?

Tegearre oer?

🕔19:30, 22.Nov 2017

Under de titel “Tegearre oer” nimt Ljouwerterdiel ôfskie fan ‘e selsstannigens (LC 22 novimber). Ik tink: “tegearre is twa”, mar wa is dy oare dan? Is it faaks sa dat se “mei-inoar” bedoele, dus al dy Ljouwerterdielsters en al dy

Lês it folsleine artikel
Wat in moai gehiel!

Wat in moai gehiel!

🕔11:42, 22.Nov 2017

Kollum fan Aant Mulder Sechstjin banieren mei sechstjin Fryske gedichten ophongen oan de lantearnepeallen bylâns de Luts yn Balk foarmje in moai gehiel. Dat dy gedichten dêr hingje hat te krijen mei it feit dat op freed 24 novimber de dichter

Lês it folsleine artikel
Minsken yn Fryslân, kom yn aksje mei tsjingas

Minsken yn Fryslân, kom yn aksje mei tsjingas

🕔15:37, 21.Nov 2017

Yn de LC fan tongersdei 19 oktober begjint Vermilion in sjarme-offensyf. Hoe goed is dit bedriuw wol net foar de doarpen, ferienigingen, goede doelen en natoerorganisaasjes lykas Steatsboskbehear en it Fryske Gea. De mienskip wurdt beleanne foar it nei gas

Lês it folsleine artikel
Wiegel op oarlochspaad

Wiegel op oarlochspaad

🕔04:00, 21.Nov 2017

Kollum fan Jabik van der Bij Je koene der op wachtsje. Wiegel is wer op oarlochspaad. Dizze kear bynt er de striid oan tsjin wat yn de folksmûle de ôflosboete neamd wurdt. Yn it regearakkoart is ôfpraat om de wet-Hillen

Lês it folsleine artikel
It grutte gesach!

It grutte gesach!

🕔20:00, 18.Nov 2017

Kollum fan Jan Willem Zwart Yn Bûtenpost stiet in âlde maresjausseekazerne. Dy stiet dêr net om ’e nocht. Sa om de iuwwikseling 1800-1900 hinne wie it yn de Wâlden gauris ûnrêstich. Sa ûnrêstich dat der yngrepen wurde moast troch it

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed

Kneppelfreed

🕔07:00, 18.Nov 2017

Kneppelfreed Ferhaal fan Jangerben Mulder Tongersdei 16 novimber wie it 66 jier lyn dat Fedde Schurer foar it gerjocht ferskine moast en dat nei ôfrin fan de rjochtsaak de plysje mei de wapenstok ynsloech op de ploech minsken dy’t op

Lês it folsleine artikel
Prûmkewurden: krús

Prûmkewurden: krús

🕔10:45, 17.Nov 2017

Wa man rûn eartiids net mei in prûmke tusken de kiezzen? Hjoed de dei is it prûmkjen al lang út ’e moade. As jo ris ien sjogge mei in prûmke tusken de kiezzen, dan falt dat fuortendaliks op. Der binne

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Populisme

Feie Fonyk: Populisme Fernijd

🕔12:00, 16.Nov 2017

Op freedtemiddei 17 novimber is skriuwer en kultuerhistoarikus David van Reybrouck de haadsprekker yn de Van der Leeuwlezing yn Grins. Dy wurdt dit jier foar de 35e kear holden. Eardere sprekkers wiene Guy Verhofstadt, Alain de Botton en Karen Amstrong,

Lês it folsleine artikel
Balk dichtersdoarp

Balk dichtersdoarp

🕔06:00, 15.Nov 2017

Kollum fan Aant Mulder Is Balk in dichtersdoarp? Ik leau net dat dat sa is. Tagelyk tink ik dat it wol sa komme kin. Op de iene of oare wize barre der hieltyd wer nijsgjirrige dingen yn en om Balk

Lês it folsleine artikel