Nulnûmer nij Frysk tydskrift

Nulnûmer nij Frysk tydskrift

🕔12:58, 18.Dec 2018

De Ried fan de Fryske Beweging soe wolle dat der in algemien Frysktalich tydskrift bestiet. Net in blêd dat inkeld mar oer bewegings- en taalsaken giet, mar in soarte fan glossy mei artikels en berjochten dy’t nijsgjirrich binne foar in

Lês it folsleine artikel
Millennials oan set

Millennials oan set

🕔07:00, 18.Dec 2018

Kollum Millennials oan set. Dêr woe ’k mear oer hearre. Dat ik ha op sneon 8 desimber, de middeis om healwei trijen, nei de Fedde Schurerlêzing yn Tresoar yn Ljouwert ta west. Sa’n gearkomste hie ’k alris earder hinne west

Lês it folsleine artikel
Frollânsk

Frollânsk

🕔13:27, 17.Dec 2018

“Dat moatst kinne litte sjen” hearde ik lêsten fan ien. Dat is fansels ‘Holfrysk’ sille wy mar sizze, in gefolch fan net-Fryskkundige ûnderwizers eartiids. It is miskien wol goed om dy fiergeande gefolgen om te draaien, om sa de gefaren

Lês it folsleine artikel
‘Toanielkrieg’

‘Toanielkrieg’

🕔11:13, 17.Dec 2018

It is my net dúdlik hoe’t it belied fan de Ljouwerter Krante is wat Fryske sitaten oanbelanget. Soms wurde Fryskpraters yn it Fryske oanhelle, wat logysk liket, omdat it natuerliker is. Mar oare kearen wurde Fryskpraters yn it Hollânsk sitearre.

Lês it folsleine artikel
‘Trutling’ – in mysterieus Frysk wurd

‘Trutling’ – in mysterieus Frysk wurd

🕔09:48, 17.Dec 2018

Troch Henk Wolf Yn âlde boeken komt men gauris wurden tsjin dy’t út de moderne taal weiwurden binne. In foarbyld fan sa’n wurd is trutling of eftertrutling. Yn myn kolleezjes haw ik it wolris oanhelle as foarbyld fan in wurd dat sa

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Plestik krystbeam

Jan Willem Zwart: Plestik krystbeam

🕔20:00, 15.Dec 2018

Kollum Soe der noch in libben wêze sûnder plestik? Plestik dûkt oeral yn ús deistich bestean op. In kûpke mei molke foar yn de kofje, in pûde dêr’t de bôle yn sit, de tsiis ferpakt yn in giele laach fan sêft

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (45)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (45) Fernijd

🕔07:15, 15.Dec 2018

Ik bin de goede hoeder Wa’t net troch de doar yn ’e skieppekoai komt, is kommen om de skiep kwea te dwaan. Wa’t troch de doar deryn komt, is de hoeder fan ’e skiep. De skiep hearre nei syn lûd

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:36, 14.Dec 2018 Lês it folsleine artikel
Dat it net wat oars kin!

Dat it net wat oars kin!

🕔10:56, 11.Dec 2018

Kollum In kursist mailde my dat se guon dingen om har hinne mar min sette kin. Se neamde in foarbyld en einige har mail mei de opmerking ‘Ik bin poer’. No hiene dy dingen aldergelokst net mei my te krijen,

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:15, 9.Dec 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel