Aant Mulder: De Wytsingen

Aant Mulder: De Wytsingen

🕔07:00, 12.Nov 2019

Kollum De midsiuwen krije de lêste tiid aardich omtinken. Ik tink net allinne oan it Sieperda-sympoasium dêr’t ik it ferline wike oer hie, mar ek oan de tentoanstelling ‘Wij Vikingen’, dy’t no yn it Fries Museum yn Ljouwert te besjen

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔09:45, 10.Nov 2019

Lês ek ús berjochten oer ‘Direkt Dúdlik’, ‘Frysk damjen yn bakkerswinkel’ en ‘Wittenskippers en it Frysk’.

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De keuringsfûgel

Jan Schokker: De keuringsfûgel

🕔20:00, 9.Nov 2019

Kollum Myn rydbewiis wie wer oan ferlinging ta. Gewoanwei is dat in administrative hanneling, mar as men ek op in frachtwein trochride wol, dan moat der perfoarst in keuring oerhinne. Nuver, want wêrom eins hegere easken foar it bestjoeren fan

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (91)

🕔08:36, 9.Nov 2019

Yn it hûs fan myn Heit binne keamers genôch “Meitsje jim gjin soargen. Fertrou op God en fertrou ek op My. It hûs fan myn Heit hat keamers genôch om grutte hoemannichten rak en dak te jaan. Ik sil jim

Lês it folsleine artikel
Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun

Nominaasjes Piter Jellespriis 2019: in miskleun

🕔11:53, 8.Nov 2019

Skôging troch Eeltsje Hettinga De biografy ‘Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man. Joost Halbertsma 1789-1869′ fan kultuerhistoarikus en letterkundige Alpita de Jong krige it ôfrûne jier loovjende resinsjes: in fiifstjerreresinsje yn NRC-Handelsblad, lof en hulde yn Trouw en op

Lês it folsleine artikel
Spanje in plysjesteat?

Spanje in plysjesteat?

🕔09:50, 7.Nov 2019

Ynstjoerd De situaasje yn Kataloanië liket folslein út ’e hân te rinnen, no’t it Spaanske Heechgerjochtshôf njoggen Katalaanske lieders ta lange finzenisstraffen feroardiele hat. Ien fan de finzenen, Oriol Junqueras, waard keazen as Europarlemintariër, mar hy mocht fan de Spaanske

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De wierheid lige

Aant Mulder: De wierheid lige

🕔07:00, 5.Nov 2019

Kollum Ik ha sneon 12 oktober net nei it Sieperda Sympoasium yn it HCL (Histoarysk Sintrum Ljouwert) ta west. Efterôf muoit my dat. Ik hie de ferhalen oer ‘Redbad en syn tiid’ grif nijsgjirrich fûn. Dat jildt benammen foar it

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Untbrekt it oan fyzje?

Frâns Kuipers: Untbrekt it oan fyzje?

🕔20:00, 2.Nov 2019

Kollum As wy hjoed om ús hinne sjogge, dan liket de wrâld yn ’e brân te stean. Hjir en dêr sels letterlik. Folken geane massaal de strjitte op. It broeit yn in soad lannen. Boeren yn it Amazônegebiet stutsen 43.000

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (90)

🕔06:45, 2.Nov 2019

De foarsizzing fan it lytse ferrie “Dêr’t Ik hinne gean, kinne jim My net folgje. Letter wol, mar earst sille jim My allegearre yn ’e steek litte, lykas Jesaja skreaun hat: Ik sil de hoeder slaan en de skiep sille

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 32

Bouwe de Boer: Fryslân Skjinnerlân 32

🕔16:13, 1.Nov 2019

Krekt net… Kollum Yn Nederlân leit it bêste stroomnet fan de wrâld. Teminsten dat sizze de netwurkbehearders altyd. En dêr hawwe se dan ek wol gelyk oan, want wa hat der bygelyks ea langer as in oere sûnder stroom sitten?

Lês it folsleine artikel