Tekenje foar it Frysk

Tekenje foar it Frysk

🕔06:00, 20.Feb 2018

Woansdei 21 febrewaris is it Unesco memmetaaldei. Wolle lytse talen oerlibje, dan sil der mear barre moatte as in berop te dwaan op minskerjochten of wetten. De Friezen moatte sels yn aksje komme. Foar it ûnderwiis, mar dat net allinne.

Lês it folsleine artikel
Pyeongchang en de mienskip

Pyeongchang en de mienskip

🕔10:59, 19.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Febrewaris is de moanne fan de Olympyske Winterspullen. De wedstriden yn Pyeongchang yn Súd-Korea binne freed 2 febrewaris begûn en duorje oan snein 25 febrewaris ta. Dêr wol it lykwols net oer ha. Dat kinne oaren

Lês it folsleine artikel
Wiis mei Fryslân, lokkich yn Sweden

Wiis mei Fryslân, lokkich yn Sweden

🕔20:00, 17.Feb 2018

Kollum fan Simone Djurrema Fan ’e moarn seach ik nei bûten en koe ik wer genietsje fan in pakje snie. Wy hawwe de lêste jierren net mear fan dy Pippi-Langkouswinters dat de snie oan ’e daksgoate ta leit, mar fan

Lês it folsleine artikel
Nederlân solidêr mei de Papoea’s?

Nederlân solidêr mei de Papoea’s?

🕔15:29, 17.Feb 2018

troch Hindrik van der Meer De krekt opstapte minister fan útlânske saken stelde by syn besites oan Turkije en Sina de minskerjochten yn dy lannen oan ’e oarder. Dat wie moai fansels, mar de Papoea’s yn Nederlân wachtsje al jierren

Lês it folsleine artikel
Ut ‘Roman fan in Dokter’ (3)

Ut ‘Roman fan in Dokter’ (3)

🕔13:10, 17.Feb 2018

It Ljocht fan in Stjer Underweis, as Maria en Jozef yn Betlehem oankommen binne, brekt har wetter. Yn ’e herberch is gjin plak dat se giet op ’e krêbe yn ’e skuorre lizzen en dêr komt Jezus op ’e wrâld.

Lês it folsleine artikel
Oostfreesk

Oostfreesk

🕔16:26, 12.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Wy ha okkerwyks nei Emden ta west. Dat kaam om’t we krekt wat earder yn it Drents Museum yn Assen de tentoanstelling ‘The American Dream’ sjoen hiene. Wy wisten wol dat we yn Assen allinne mar

Lês it folsleine artikel
Jabik van der Bij swaait ôf as kollumnist

Jabik van der Bij swaait ôf as kollumnist

🕔16:16, 12.Feb 2018

Jierren hat de geastlike heit fan It Nijs – Jabik van der Bij út Twellegea – syn miening oer alderhande ûnderwerpen publyklik makke. No hat er fûn dat it moai west hat. Hy hat noch mear te dwaan. Dêrom wol

Lês it folsleine artikel
Bioferskaat

Bioferskaat Fernijd

🕔20:00, 10.Feb 2018

Kollum fan Jan Willem Zwart Yn in seal sitte grif hûndert boeren út de Noardlike Fryske Wâlden. Der wurdt in presintaasje holden oer biodiversiteit. De feriening Noardlike Fryske Wâlden hat krekt in ynventarisaasje holden oer de plantesoarten dy’t yn de

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: #MeToo yn de keunst ?

Feie Fonyk: #MeToo yn de keunst ?

🕔13:00, 8.Feb 2018

Ofrûne wykein hie keunsthistoarikus Léon Hanssen in essay yn de bylage Letter en Geest fan Trouw en no gean ik oer yn ús oare lânstaal om dúdlik te meitsjen wêr’t it him om giet: “#Metoo klopt aan bij de museumwereld. Ineens

Lês it folsleine artikel
De gefolgen fan #MeToo

De gefolgen fan #MeToo

🕔19:33, 7.Feb 2018

De aksje #MeToo kriget gâns reaksjes. Fral yn ‘e USA doarre hieltyd mear froulju har te uterjen oer ûndergien misbrûk. In bulte manlju lykje dêr har macht misbrûkt te hawwen foar dat ienfâldige doel. En ja, mei leafde hat it

Lês it folsleine artikel