Henk Wolf: Himmelderitis

Henk Wolf: Himmelderitis

🕔14:33, 3.Dec 2021

As de maityd yn it lân komt, komt it guon samar oan: himmelderitis. Lykas artrititis, rachitis en tonsilitis heart it op in sykte. Al dy oare -itissen binne lykwols ûnstekkingen, wylst himmelderitis it ûnbedimbere ferlit is om te húshimmeljen. It

Lês it folsleine artikel
Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

Der wie ek al rebûlje om it Frysk yn de tritiger jierren

🕔10:44, 3.Dec 2021

Ynstjoerd By alle aktiviteiten om de Kneppelfreedbetinking hinne fernuvere it my dat nearne nei foaren brocht waard wat him him njoggentjin jier earder ôfspile hat: Fryske studinten geane op de dei fan it Krystkongres fan desimber 1932 de strjitte op

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Gjin tútsje fan Doutzen

Binne Mosk: Gjin tútsje fan Doutzen Fernijd

🕔12:00, 2.Dec 2021

Wy hawwe moarns betiid om kertier oer seizen de Volkskrant op ’e matte. Ik behein my op dat iere tiidstip ta kollums, opiny en cartoons. Tongersdeitemoarn 2 desimber in print fan Collignon oer Doutzen Kroes. No bin ik gjin folger

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding

Sybren Singelsma: Migraasje twingt de EU ta in geopolitike hâlding

🕔15:17, 1.Dec 2021

Skôging Migraasjebelied yn Europa is basearre op de Dublinakkoarten, sletten tusken de lidsteaten fan de EU, omset yn in EU-feroardering yn 2003. Dy feroardering regelet hokker lidsteat ferantwurdlik is foar it behanneljen fan in asylfersyk, dat yn ien fan de

Lês it folsleine artikel
Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

Anne-Goaitske Breteler: in sêftere sneon

🕔13:41, 1.Dec 2021

Ofrûne sneon spruts skriuwster en antropolooch Anne-Goatske Breteler op de Fedde Schurerlêzing de neifolgjende kollum út oer analfabetisme ûnder Frysktalige jongerein en wat dêr neffens har oan te dwaan is. “Foar in sûner Frysk.” Op ‘e foto dy’t by myn

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk TV: Wat is ‘in grouwéten bôle’?

Praat mar Frysk TV: Wat is ‘in grouwéten bôle’? Fernijd

🕔15:00, 30.Nov 2021 Lês it folsleine artikel
Alde oer niget om te boaskjen

Alde oer niget om te boaskjen

🕔08:59, 29.Nov 2021

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

Kneppelfreed: aktualiteit of Fryske folkloare?

🕔09:15, 28.Nov 2021

Folsleine rede fan Frysk dichter, essayist, literêr kritikus, sjoernalist, útjouwer, oersetter en fotograaf Abe de Vries, lykas juster útsprutsen yn De Koperen Tún yn Ljouwert, yn it ramt fan de Fedde Schurerlêzing (in koartere ferzje stie juster yn it Friesch

Lês it folsleine artikel
Tebeksjen op Menno Simons en It Fûnemintboek

Tebeksjen op Menno Simons en It Fûnemintboek Fernijd

🕔08:00, 28.Nov 2021

Wat hjiroan foarôf gie: ‘Fûnemintboek’ Menno Simons (7) | It Nijs Tebeksjen op Menno Simons en It Fûnemintboek troch Eric Hoekstra Yn dit lêste stik wol ik op persoanlike wize tebeksjen op Menno Simons. Ik pretindearje ek gjin wittenskiplike objektiviteit,

Lês it folsleine artikel