Hoe kin men leauwe sûnder bewizen? (tsjerketsjinst)

Hoe kin men leauwe sûnder bewizen? (tsjerketsjinst) Fernijd

🕔08:00, 18.Apr 2021

Besjoch de registraasje fan de Frysktalige tsjerketsjint dy’t ferline snein plakhie yn De Oerdracht op ‘e Jouwer, mei as foargonger Cor Waringa. Wa’t weet hat fan oare lokale Fryske tsjerketsjinsten dy’t allyksa in breder publyk fertsjinje, kin dy trochjaan oan

Lês it folsleine artikel
Autoritêre gemeenteleden

Autoritêre gemeenteleden Fernijd

🕔07:00, 18.Apr 2021

Oertinking It is net sa maklik om hoeder te wêzen… Thús op ’e pleats fuorren wy yn ’e winter de skiep by. Alle dagen brocht ik in amerfol biks yn ’e trôch. Faak haw ik sjoen dat in sterk skiep

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Viagra foar froulju ?

Feie Fonyk: Viagra foar froulju ?

🕔19:05, 15.Apr 2021

Ik hie oant en mei saterdei 9 april nea heard fan it bedriuw Emotional Brain yn Almere. Dat like my in goed teken foar my en ’e frou, doe’t ik lies wêr’t dat bedriuw him mei dwaande hâldt. Op dy

Lês it folsleine artikel
Jarich Hoekstra (65): “Ik gean gewoan troch mei myn ûndersykswurk.”

Jarich Hoekstra (65): “Ik gean gewoan troch mei myn ûndersykswurk.”

🕔15:00, 15.Apr 2021

Jarich Hoekstra is berne yn Hitsum yn 1956, opwoeksen yn Abbegea en wenne letter yn Almelo. Hy studearre Frysk en Noarsk oan de universiteit fan Grins. Sûnt 1999 is er heechlearaar Fryske taal- en letterkunde yn Kiel en hy is

Lês it folsleine artikel
Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

Ljouwert mei syn ferantwurdlikens net ôfskowe!

🕔16:34, 14.Apr 2021

Ynstjoerd Sûnt in diel fan de gemeente Littenseradiel opgie yn de gemeente Ljouwert is B&W fan Ljouwert ek it bestjoer fan it Rely-Jorritsmafûns. Earder foarme B&W fan Littenseradiel it bestjoer, en dy gemeente soarge foar in trochstrings treflike organisaasje fan

Lês it folsleine artikel
Wat fine jim fan It Nijs?

Wat fine jim fan It Nijs?

🕔15:38, 13.Apr 2021

De Ried fan de Fryske Beweging hâldt graach fieling mei de Friezen oer syn krewearjen. As útjouwer en haadsponsor fan ItNijs.frl wol de Ried dêrom graach ris fan de Nijslêzers hearre wat se fan de Frysktalige ynternetkrante fine en, as

Lês it folsleine artikel
Taalfilmke #10: Is it ‘hûndert’ of ‘hûnderd’?

Taalfilmke #10: Is it ‘hûndert’ of ‘hûnderd’? Fernijd

🕔15:00, 13.Apr 2021

By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma’s oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de strjitte op mei in apart wurd of nijsgjirrige taalfraach dêr’t

Lês it folsleine artikel
Getôch mei de Hynsteblom

Getôch mei de Hynsteblom

🕔12:11, 13.Apr 2021

Ynstjoerd De lêste tiid is de Hynsteblom fan Jentsje Popma gauris yn it nijs no ’t Nijkleaster him brûke sil as byldmerk. Ik mis yn de berjochtjouwing de skiednis fan de sa stadichoan ferneamde Hynsteblom. Jentsje Popma hat it byld

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wat in wetter

Aant Mulder: Wat in wetter

🕔07:08, 13.Apr 2021

Kollum De peaskedagen binne foarby. Dy binne we hast alwer fergetten, it waar noch net. In brede stoarm mei huzehege weagen kaam út it hege noarden wei delsetten en makke dat te uzes stikken strân en strântinten it belije moasten.

Lês it folsleine artikel
Taboesfear

Taboesfear

🕔22:08, 12.Apr 2021

Ien fan de dingen dêr’t de minsken yn it algemien net gau oer prate, is de ynkontininsje fan urine of ûntlesting. Yn dit ferhaal giet it benammen oer it lêste. Sa’n 15-20% fan de minsken tusken de 25 en 75

Lês it folsleine artikel