Briefkje oer taal (42)

Briefkje oer taal (42) Fernijd

🕔08:00, 6.Dec 2022

Ed Knotter reagearret op de lêste brief fan Jan Breimer (sjoch https://www.itnijs.frl/2022/11/briefkje-oer-taal-41/) Bêste Jan, Wat kin taal (wurden yn dit gefal) it ús dreech meitsje, want hoe is it mooglik dat wy sa lang briefkje, kinne oer it gebrûk fan

Lês it folsleine artikel
Arjen Dykstra: Dongeradiel yn beweging 7 (Brantgum)

Arjen Dykstra: Dongeradiel yn beweging 7 (Brantgum)

🕔08:00, 5.Dec 2022

Wy nimme net it fytspaad, mar geane oer in reed tusken Waaksens en Brantgum. Oan ’e ein fan dy reed stiet justjes fierder oan de linkerkant in pleats mei in moai foarhûs. Yn dat hûs waard yn 1928 Tony Feitsma

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Hat de trijehoek al west?

Doede Wiersma: Hat de trijehoek al west? Fernijd

🕔07:00, 4.Dec 2022

Oertinking Wy wennen in ein fan ’e dyk, fan it doarp en fan de skoalle ôf. As der op in moarn in pak snie lei, wie de fraach: “Hat de trijehoek al west?” De trijehoek wie in trijehoekich gefaarte efter

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Ferrassing en noch folle mear

Simone Djurrema: Ferrassing en noch folle mear

🕔07:39, 3.Dec 2022

Kollum Dêr wie it safier: nei hast fjouwer jier soe ik nei Fryslân ta! Hindrik wie der al. As men de reis mei wurk kombinearje kin, meie de kosten fan de belêsting ôflutsen wurde en dat is hjir de muoite

Lês it folsleine artikel
Binne Mosk: Twillingûndersyk

Binne Mosk: Twillingûndersyk Fernijd

🕔12:00, 1.Dec 2022

  Kollum Fan iken komme ikels en fan bûkebeammen komme bûkenútsjes. Fan dy ikels komme nije iken, mar fan bûkenútsjes gjin boeken. Ik haw my wolris ôffrege oft sterke grutte iken as neiteam ek sterke grutte ikebeammen opleverje. Dat is

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Unfoech praat (5)

Anne Dykstra: Unfoech praat (5)

🕔19:20, 30.Nov 2022

Kollum Stront Ad Melkert seach yndertiid om Fortuyn hinne as om in keutel op ’e stoepe. Men sjocht ien kear, men wit wêr’t er leit, en docht dêrnei krekt of leit er der net. Stront wol ommers net ien mei

Lês it folsleine artikel
Alde oer de wolf

Alde oer de wolf

🕔12:17, 30.Nov 2022

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

🕔10:18, 29.Nov 2022

Ynstjoerd Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (41) 

Briefkje oer taal (41) 

🕔08:31, 29.Nov 2022

Jan Breimer reagearret dizze kear net op de lêste, mar op in âldere brief fan Ed Knotter. Bêste Ed, Yn dyn brief fan trije wike lyn hasto kreas en dúdlik útlein wat it ferskil is tusken de wurden ferskate en

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (6. Waaksens)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (6. Waaksens)

🕔08:00, 28.Nov 2022

Waaksens (op de plaknammebuorden: Waaxens) is in lyts terpdoarp. Der steane mar in pear huzen en der wenje likernôch fjirtich minsken. Dy binne mei-inoar wol tige warber. Ienridich kamen de ynwenners yn ferset, doe’t de gemeente Noardeast-Fryslân besleat om Frysktalige

Lês it folsleine artikel