Frâns Kuipers: Paradoksen

Frâns Kuipers: Paradoksen Fernijd

🕔20:00, 15.Jun 2019

Kollum It libben sit fol mei paradoksen. Alle oeren fan de dei kin ik derfoar komme te stean. Moarns wekker wurde en dan tinke: ik bliuw noch efkes lizzen, it reint en neat sit my efter. Jûns haw ik folle

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (71)

🕔07:32, 15.Jun 2019

Haadstik 9 De nôtkerl moat stjerre As de nôtkerl net stjert Twa Griken geane nei Filippus ta dy’t sy út Betsaïda kenne en freegje him: “Filippus, wy soene graach Jezus moetsje wolle.” Filippus seit it tsjin Andreäs en tegearre freegje

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

Aant Mulder: Wolkom Thús – Fries van Hart

🕔08:00, 11.Jun 2019

Kollum De iene kear lês ik dat Fryslân noch nea safolle ynwenners hân hat as no en de oare kear dat we mei krimp rekkenje moatte. Hoe sit dat krekt? Ut de sifers wurdt dúdlik dat op 1 desimber ferline

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:34, 9.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer Maarten van der Weijden syn Alvestêdetocht.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

Simone Djurrema: Fielst dy al Sweedsk?

🕔20:00, 8.Jun 2019

Kollum Op it stuit is der fansels in protte te dwaan oer yntegraasje. Net allinnich hjir mar yn hiel Europa. Oant hoefier moatte bûtenlanners harren oanpasse? Wat is it ferskil tusken yntegrearje en assimilearje? Dêr binne in protte mieningen oer

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

Waadhoeke kiest foar de eigen taal (talen)

🕔12:50, 8.Jun 2019

Ynstjoerd Foar harmonisaasje én normalisaasje! Frysktalige plaknammen wurde hieltyd gewoaner. Dochs binne der noch inkelde politisy dy’t it âlde hanthavenje wolle. Faak mei as argumint: In Nederland is de taal Nederlands! Dat wie om 1900 hinne absolút de gewoane sitewaasje.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (70)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (70)

🕔11:06, 8.Jun 2019

Tredde oankundiging fan it lijen De autoriteiten oerlizze wat se dwaan sille. Se binne benaud dat der opskuor en trelit komme sil en dat de Romeinske besetters dan wraak nimme sille op it Joadske folk. Kajafas, de oanfierder, seit: “It

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

Aant Mulder: Frysk yn ’e krante

🕔06:53, 4.Jun 2019

Kollum Krantlêze is rûtinewurk. Moarns daliks efkes de koppen en wat letter op ’e dei, ornaris nei de kofje, de hiele krante. Om’t ik fakentiden it grutte nijs al op smartphone of tablet sjoen ha, giet it by it krantlêzen

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

🕔06:38, 3.Jun 2019

Skôging “De Europese verkiezingen, ja, die vind ik niet zo relevant”, sei premier Rutte noch yn jannewaris fan dit jier. Dy heechmoed waard al gau ôfstraft. By de Steateferkiezingen waard Forum de grutste partij, by de Europeeske nota bene de PvdA. Mar de grutste ferrassing hat wol

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:04, 2.Jun 2019

Lês ek ús berjocht oer de Sutelaksje.

Lês it folsleine artikel