Pier Bergsma: Lit God Him wiswier ferbidde ?

Pier Bergsma: Lit God Him wiswier ferbidde ?

🕔11:31, 19.May 2022

Kollum Hawwe wy krekt de koroana-ellinde efter de rêch, dêr’t guon healwizen ûnsinnige dingen oer ferkundigen sûnder ien inkelde wittenskiplike ûnderbou, lês ik no dat kristlik psycho-onkolooch Hans Schilder út Sint-Nyk beweart dat in sike troch it bidden genêze kin

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de learberheid fan it Frysk

Henk Wolf: Oer de learberheid fan it Frysk

🕔15:20, 17.May 2022

Kollum It Frysk is in taal. Talen kin men leare. Dat: men moat it Frysk ek leare kinne. Dat dy redenaasje slút as in bus, dat wist Aristoteles al. Doch hat it derfan dat de wettertichte konklúzje in soad minsken

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Boudien Coaching & Massaazje

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Boudien Coaching & Massaazje Fernijd

🕔15:00, 17.May 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (13)

Briefkje oer taal (13) Fernijd

🕔08:00, 17.May 2022

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn lêste brief (sjoch Briefkje oer taal (12) | It Nijs) Bêste Ed, Ferline wike brochtsto de kwestje ‘los of oaninoar’ te praat: is it der by of derby? En oft dêr dúdlike regels foar binne.

Lês it folsleine artikel
Minder fleis, mear fleisferfangers

Minder fleis, mear fleisferfangers

🕔16:55, 15.May 2022

Ynstjoerd Is dat in goed Frysk wurd, fleisferfangers? Yn de wurdboeken stiet it net. Miskien is it wurd te nij, mar men soe hast hoopje dat de Fryske wurdboekmakkers sa ferstannich binne om dêr gjin wurd foar hawwe te wollen.

Lês it folsleine artikel
Alde oer it Sjongfestival

Alde oer it Sjongfestival

🕔13:07, 15.May 2022

Lês ek ús berjocht oer it sjongfestival foar minderheidstalen, Liet Ynternasjonaal.

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Freeds gelokkich; mar sneintemoarns dan?

Doede Wiersma: Freeds gelokkich; mar sneintemoarns dan? Fernijd

🕔07:00, 15.May 2022

Oertinking As de preek op freedtemoarn klear wie, as de ingel wer west hie, dan wie ik gelokkich. En sneintemoarns dan? Oer Mozes wurdt ferteld dat er mei de Tsien Wurden by de berch del kaam. Syn antlit striele noch

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Aaisykje op Yslân?

Jan Bosgraaf: Aaisykje op Yslân?

🕔07:00, 14.May 2022

Kollum As bern giene we by ’t maitiid it fjild yn om aaien te sykjen. Pet op ’e holle, polsstôk oer it skouder en de learzens oan. We wisten fan hokker boer elts stik lân wie. We hoegden Boersma, Heeringa,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Noch in lange wei te gean

Pier Bergsma: Noch in lange wei te gean

🕔16:00, 12.May 2022

Op 28 april kaam der in tuskenrapportaazje oangeande de bestjoersôfspraken foar it Frysk. It stik is tige optimistysk fan toan. Dat optimisme wurdt spitigernoch net stipe troch de praktyk. Aanst in pear foarbylden. It parseberjocht fan de provinsje begjint sa:

Lês it folsleine artikel
Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Keukenland Design Frjentsjer

Praat mar Frysk bedriuwsfideo’s: Keukenland Design Frjentsjer Fernijd

🕔15:00, 10.May 2022

Filmke út 2016.

Lês it folsleine artikel