Reuzen yn Ljouwert grutte poppekast

Reuzen yn Ljouwert grutte poppekast

🕔13:57, 18.Aug 2018

RESINSJE – As ien fan de foarnaamste eveneminten fan de Kulturele Haadstêd soe it spektakel fan reuzepoppespilersselsskip Royal De Luxe, dat dit wykein yn Ljouwert plak hat, mear wêze moatte as in pear almeugend grutte marionetten dy’t troch de stêd

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (29)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (29)

🕔09:15, 18.Aug 2018

De hûnen ûnder de tafel te Tyrus en Sidon Ik reizgje om yn ’e kontreien fan ’e heidenske stêden Tyrus en Sidon, dêr’t Joadske minderheden wenje. In frou mei in geastessiik famke heart dat ik kweageasten útdriuwe kin. Se komt

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: apart Frankryk

Feie Fonyk: apart Frankryk

🕔20:30, 17.Aug 2018

Wy hâlde fan Frankryk en komme der al jierren. Dat wol net sizze dat wy ús net besauwe oer de apartichheden fan dat lân sa’t der binne: de Franske hûn, it ynhâlden fan de asem yn it swimbad en de

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: kleurige fjilden

Aant Mulder: kleurige fjilden

🕔07:00, 14.Aug 2018

Kollum Wy ha de kleurige fjilden by Sleat besjoen. De earste kearen dat ik dêr wat oer hearde, begriep ik der neat fan. Der moat dêr in gigantysk tal skilderijen yn it lân komme te stean, skilderijen dy’t dan tagelyk

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: is it Frysk giftich?

Frâns Kuipers: is it Frysk giftich?

🕔20:00, 11.Aug 2018

Kollum It is politike komkommertiid. Dat is te merkbiten oan de papieren media; de kranten dus. Dy binne tinner en der stiet net folle polityk nijs yn. Polityk Nederlân is op ‘reses’ en leit earne op in strân of swalket

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (28)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (28) Fernijd

🕔07:00, 11.Aug 2018

Haadstik 4. Frjemd wurdt eigen Farwol freonen en famylje te Nazaret Op in snein gean ik te Nazaret, dêr’t ik hikke en tein bin, nei de synagoge. Se jouwe my it boek Jesaja om út te preekjen. Ik lês: De

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Frankryk en de taal

Feie Fonyk: Frankryk en de taal

🕔16:25, 9.Aug 2018

Kollum Wy komme al jierren yn Frankryk en dat is net sûnder reden. Frankryk hat in soad te bieden: bergen, see, rêstich plattelân, prachtige doarpen en stêden. Kinst yn Auvergne, mar net allinne dêr, oeren fytse en rinne sûnder minsken

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Goeie, dobrý den

Aant Mulder: Goeie, dobrý den

🕔07:21, 7.Aug 2018

Kollum In wat nuver begjin fan dizze kollum, mar dobrý den betsjut ‘goeie’ yn it Tsjechysk. Wy ha okkerwyks nei Tsjechië ta west. Yn ien dei wiene we der. De ôfstân is dus net rare grut, mar de ferskillen tusken

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: brân!

Simone Djurrema: brân!

🕔20:00, 4.Aug 2018

Kollum Sweden stiet yn ’e brân! Soks sjocht men oars eins allinnich op it nijs as it oer it bûtenlân giet. It komt nea sa tichtby. Mar no wol. Op de ien of oare wize kinne wy noch hieltyd folhâlde

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (27)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (27) Fernijd

🕔08:00, 4.Aug 2018

It sie en it keninkryk fan God Hoe kinne jim wat begripe fan it keninkryk fan God? Stel, in boer giet út om te siedzjen. In part fan it sie falt op ’e dyk en wurdt fertrape. In part falt

Lês it folsleine artikel