Doede Wiersma: In politikus dy’t foar frede is

Doede Wiersma: In politikus dy’t foar frede is

🕔07:18, 10.Dec 2023

Oertinking Wat wie it in opluchting foar de minsken doe’t der in ein kaam oan it skrikbewâld fan diktators as Stalin, Hitler, Ceausescu, Milosovic, SaddamHoessein en mear fan dat soarte. Earst as sokken fan it toaniel ferdwine, is der romte

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Wynmûnen en stroomopslach: de motoaren fan de energetyske revolúsje

Bouwe de Boer: Wynmûnen en stroomopslach: de motoaren fan de energetyske revolúsje Fernijd

🕔08:00, 9.Dec 2023

Kollum Foar de aardichheid haw ik foar dizze ôflevering in opdracht oan Chat GPT jûn: skriuw in column fan 300 wurden mei as titel: ‘Hoe belangryk binne wynmûnen foar de enerzjytransysje en hoe sit it mei stroomopslach?’ It resultaat fûn

Lês it folsleine artikel
Alde oer jip-en-janneketaal

Alde oer jip-en-janneketaal

🕔07:00, 8.Dec 2023

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Yn Dantumadiel fersteane se gjin Frysk

Pier Bergsma: Yn Dantumadiel fersteane se gjin Frysk Fernijd

🕔07:06, 7.Dec 2023

Kollum De lêste wiken hongen der by ús yn Hurdegaryp grutte posters fan de Gemeente Dantumadiel mei as opskrift:  “Eigenzinnig? Deal! Kom werken bij Dantumadiel”. No wurdt yn dy gemeente hast troch elkenien Frysk praat. Ik fûn it dêrom in

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Ofpatsje

Anne Dykstra: Ofpatsje Fernijd

🕔08:00, 6.Dec 2023

Kollum Unfoech praat (57) It WFT jout sekseneutraal de siswize immen by it kin krije, ‘iem. by de kin vatten, zoenen’, mar út it iennichste sitaat dat dêrby jûn wurdt, docht bliken dat it inisjatyf fan in hy útgiet en

Lês it folsleine artikel
Briefke (94): In goarre tsjûget net fan froedens

Briefke (94): In goarre tsjûget net fan froedens Fernijd

🕔08:00, 5.Dec 2023

Ed Knotter reagearret op Jan Breimer syn foarige brief. Bêste Jan, De koarleden yn Beetstersweach sille no better begripe wat se sjonge. Wat no krekt de betsjutting fan froed yn dy liettekst is, sil nea hielendal dúdlik wurde; wy kinne

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: Baggere of autolou?

Hein Jaap Hilarides: Baggere of autolou?

🕔08:00, 4.Dec 2023

Stikky Wat motte se met de feerboat naar ’t Ameland doen? Motte se deurmodderen blive? Of gaan se ’n nij trajekt in? Maar wat gebeurt d’r dan met de stroming? Met ’t ôfsetten fan ’t slik? In Harlingen hewwe se

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: In Jezus mei alluere graach

Doede Wiersma: In Jezus mei alluere graach Fernijd

🕔07:00, 3.Dec 2023

Oertinking Rients Gratama fertelde yn ien fan syn programma’s oer it byld fan Gysbert Japicx yn Boalsert. Keninginne Juliana soe dat yn 1966 ûntbleatsje. Mar om’t it byld net op ’e tiid klear wie, luts se it lekken fan in

Lês it folsleine artikel
In oranje Wetterpoarte

In oranje Wetterpoarte

🕔12:55, 2.Dec 2023

troch Line Hut Freed 24 novimber is yn Snits de kampanje fan Orange the World yn Fryslân offisjeel ôftrape. Yn it ramt fan de kampanje om geweld tsjin froulju en famkes foar te kommen is de Wetterpoarte oranje beljochte. De

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Kuierje, goed foar dichtsjen

Jaap Slager: Kuierje, goed foar dichtsjen

🕔08:00, 2.Dec 2023

Kollum Ik haw krekt in skoftke nei mysels sitten te sjen, op in foto yn ’e krante. Dy wie nommen fan in ôfstân fan seis miljard (!) kilometer, stie derûnder. Heden, wat bin ik grou op dy foto! Soks falt

Lês it folsleine artikel