Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (63)

🕔06:42, 20.Apr 2019

Wa is goed? In ferslachjouwer en in populist sieten beide yn ’e synagoge te bidden. De ferslachjouwer sei tsjin God: “Hear, ik tankje Jo dat ik net sa bin as de oare minsken: jildwolven, dieven, troubrekkers, ferslaafden of ek as

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Lintsjes

Feie Fonyk: Lintsjes

🕔12:00, 18.Apr 2019

Nije wike freed is it safier: “Lintjesregen”. Ik haw der neat mei en ik sil útlizze wêrom. As jo fan it ynstitút monargy hâlde, eltse wike by de EO nei dat ûnnoazele programma Blauw Bloed sjogge mei op 30 maart ‘Máxima drinkt biertje

Lês it folsleine artikel
Bûtensteanders en it Podium fan de LC

Bûtensteanders en it Podium fan de LC

🕔15:19, 16.Apr 2019

Ynstjoerd Wat him earst ôfspile Yn har kollum (LC, 15-3-2019: ‘Fries’) skreau Kirsten van Santen dat de ‘great Frisian novel’ ek wol yn it Nederlânsk skreaun wurde koe, mar hja leaude dat in bûtensteander, lykas as hja harsels beskôget, dêr

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

Sybren Singelsma: Bysûnder ûnderwiis op terroristyske grûnslach

🕔08:17, 16.Apr 2019

Kollum Frjemdlingen dy’t yn Nederlân ynboargerje, moatte har tsjintwurdich trou ferklearje oan de Nederlânske grûnwearden. Dat is opmerklik, want de lêste kear dat de grûnwet oanpast waard, koene de ferpyldere Nederlanners sels it dêr noch net oer iens wurde. Dêr

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

Aant Mulder: Net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔06:52, 16.Apr 2019

Kollum Net samar fan de flier op ’e souder stappe wolle. Dat is in útdrukking, in siswize, dêr’t ik mar min oer kin. Soks wurdt gauris sein as immen tefolle tagelyk feroarje wol. Foar alle dúdlikens, it binne ornaris de

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Wurk

Simone Djurrema: Wurk

🕔20:00, 13.Apr 2019

Kollum Doe’t wy hjirhinne ferhuzen, wie it noch krekt net sa as by it tv-programma Ik vertrek. Dêr komme faak de minsken yn dy’t de taal noch net sprekke en neat taret hawwe. Wy koene de taal yn alle gefallen

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔16:33, 13.Apr 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (62) Fernijd

🕔07:00, 13.Apr 2019

Wêrom’t gjin letter fan ’e wet falle mei Gjinien kin twa hearen tsjinje. Wat minsken geweldich fine, fynt God grouwélich. Tink der goed om wêr’tst fan dreamst en wêr’tst dyn skatten garrest. By de wet en de geboaden is no

Lês it folsleine artikel
Bestjoersôfspraak 2019-2023

Bestjoersôfspraak 2019-2023

🕔10:22, 10.Apr 2019

Bestjoersôfspraak 2019-2023 (BFTK’19-’23) troch Thom Dijkstra en Aant Mulder Ryk en Provinsje ha sûnt 1989 de gewoante om yn BFTK’s (Bestjoersôfspraken Frysk Taal en Kultuer) ôf te praten wat se hieltyd yn de folgjende perioade fan fiif jier foar it Frysk dwaan

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Stêd fan Boeken

Aant Mulder: Stêd fan Boeken

🕔07:00, 9.Apr 2019

Kollum City of Literature, Stêd fan Boeken, de boekewike, it is my suver allegearre mar wat ûntkommen. De boekewike mei it tema ‘De moeder de vrouw’ dy’t duorre fan sneon 23 maart oant en mei snein 31 maart wol ik

Lês it folsleine artikel