Jan Willem Zwart: “Dit waar oan de krystdagen ta!”

Jan Willem Zwart: “Dit waar oan de krystdagen ta!”

🕔20:00, 20.Oct 2018

Kollum Dit waar oan de krystdagen ta, dat wurdt yn dizze dagen grif faak sein. It kin, miskien wol dit jier, mar as wy sa trochgeane, de kommende jierren ek wol. As jo de kranten goed lêze, dan kinne jo witte

Lês it folsleine artikel
Eltsenien hat rjocht op ferdigening!

Eltsenien hat rjocht op ferdigening!

🕔10:53, 20.Oct 2018

troch Tjalling van der Goot Ofrûne wike wie ik wer efkes werom yn de tiid. In déjà vu, om in minder geef Frysk wurd te brûken. It kaam troch de saneamde ‘Blokkearfriezen’. Yn dy saak bin ik abbekaat fan 33

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (38)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (38) Fernijd

🕔07:00, 20.Oct 2018

It brea ferpartsje De tolve apostels komme by my werom en fertelle hoe’t se leafde, leauwe en hoop brocht hawwe by Joaden en net-Joaden. De wurgens fan ’e apostels kriget my by it hert. Ik sis: “Jim moatte mei nei

Lês it folsleine artikel
En de winner is!

En de winner is!

🕔10:46, 16.Oct 2018

Kollum Dy útrop ‘En de winner is!’ kaam my yn ’t sin doe’t ik okkerwyks in koart stikje yn de Ljouwerter krante oer de Fryske Anjer lies. Yn dat artikel stie dat de Fryske Anjer fan ’t jier nei immen

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔12:02, 14.Oct 2018

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (37)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (37)

🕔09:18, 13.Oct 2018

Syn holle op in itensboard Kening Herodes hat Johannes finzen nommen omdat Herodias dat woe, de frou fan syn ferstoarne broer dêr’t er mei troud is. Johannes hie nammentlik tsjin Herodes, dy’t him fan syn earste frou skiede litten hie,

Lês it folsleine artikel
It skeinen fan bernerjochten by it Sinteklaasfeest te Dokkum yn 2017

It skeinen fan bernerjochten by it Sinteklaasfeest te Dokkum yn 2017

🕔13:23, 12.Oct 2018

Sa no en dan makket It Nijs gewach fan Nij Frisia (Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse) fan de Jongfryske Mienskip (oansletten by de RfdFB). Dizze kear dogge wy dat troch in artikel oer te nimmen. Yn it junynûmer fan

Lês it folsleine artikel
Limboarch kriget eigen Sinteklaassjoernaal

Limboarch kriget eigen Sinteklaassjoernaal

🕔12:20, 12.Oct 2018

Ynstjoerd troch Arnold Kramer út Meersen. Limboarch kriget in eigen Sinteklaassjoernaal. Dat wie yn ‘e papieren edysje fan Dagblad de Limburger fan ’e moarn te lêzen. Marjolein Damman sil it yn it Nederlânsk presintearje. Der sil in soad yn ferskate Limboarchske dialekten

Lês it folsleine artikel
“Leaver dea as Slaef”

“Leaver dea as Slaef”

🕔16:30, 11.Oct 2018

Op de earste dei fan de prosessen tsjin de minsken dy’t ferline jier de A7 blokkearren, hongen der troch de provinsje in tal spandoeken. De fierstente djoere saak fan it Iepenbier Ministearje freget no ienris om opmerkingen fan de oare

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: brek oan juf en master

Feie Fonyk: brek oan juf en master

🕔13:00, 11.Oct 2018

Ast de kranten leauwe meist, dan sjocht it der min út foar it ûnderwiis. De kommende jierren gean der in soad ûnderwizers mei pensjoen en nije minsken skine net te finen te wêzen. Dat hat mear as ien oarsaak. Yn

Lês it folsleine artikel