Janna’s fotoferhaaltsjes (14)

Janna’s fotoferhaaltsjes (14)

🕔10:45, 17.Maaie 2024

Janna van der Meer makket bysûndere foto’s. Om de twa wiken lit se hjir ien sjen. Se skriuwt der in persoanlike oertinking by. Kin fiis sûn wêze? By ús yn ’e kelder ‘wennet’ in skoby. Dat is in soarte fan

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak

Pier Bergsma: Deaslaan by ferkearde útspraak

🕔07:44, 16.Maaie 2024

It sûchdier minske hat in soad sukses troch syn uterst rike taalfermogen. Dat waard en wurdt net altyd goed en ferstannich brûkt. It Alde Testamint stiet grôtfol mei moardsuchtige ferhalen. Guon fan dy ferhalen sille wier bard wêze, mar guon

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: De Friese landaard

Anne Dykstra: De Friese landaard

🕔09:56, 15.Maaie 2024

Kollum Unfoech praat (80) Halbertsma skriuwt yn 1827 nei oanlieding fan Gysbert Japiks syn ‘kieschheid in de uitdrukkingen’, dat ‘de Friesche taal voor de organen en behoeften onzer lager dierlijkheid een aantal verbloemde uitdrukkingen bezit, van welke ieder, die niet

Lês it folsleine artikel
Briefkje (115): Grut ferlet fan Fryske les

Briefkje (115): Grut ferlet fan Fryske les Fernijd

🕔08:00, 14.Maaie 2024

Jan Breimer reagearret op Ed Knotter syn brief fan fjirtjin dagen lyn. Bêste Ed, It earste ûnderwerp yn dyn brief fan ferline wike gean ik noch efkes op troch. Dat gie oer dûbeldjerre of dûbelddjerre en oer it feit dat

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Bonhoeffer en Iepenbiering

Doede Wiersma: Bonhoeffer en Iepenbiering Fernijd

🕔07:00, 12.Maaie 2024

Oertinking Fan 5 april 1943 oant 7 febrewaris 1945 siet Dietrich Bonhoeffer yn ’e finzenis fan Tegel, by Berlyn. Earst wie dat net maklik. Mar al gau begûn er teology te studearjen. Hy lies de Bibel twa en in heal

Lês it folsleine artikel
Bouwe de Boer: Bi-cycle of bye-sukkel?

Bouwe de Boer: Bi-cycle of bye-sukkel? Fernijd

🕔08:00, 11.Maaie 2024

Kollum Mear as fyftich persint fan alle autoritten is koarter as 7,5 kilometer. Foar gemeenten dy’t stêd en doarpen berikber hâlde wolle en graach op mear grien en mear bewegen ynsette, is dat al jierren in stikel yn ’e foet.

Lês it folsleine artikel
Oerdwers troch Waadhoeke

Oerdwers troch Waadhoeke

🕔08:00, 10.Maaie 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (3) Fan Winsum nei Frjentsjer Op freed 27 desimber 2019 rin ik wer in trajekt fan it Jabikspaad. It is kreas waar, mei sinne en in bytsje froast. De reis mei it spoar

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De harsens binne grut genôch

Pier Bergsma: De harsens binne grut genôch

🕔08:00, 9.Maaie 2024

Der binne noch hieltyd âlden dy’t tinke dat it better is om de bern ien taal te learen. Dus dat wa’t yn Twinte, Limboarch of Fryslân wennet en thús wend is om Twintsk, Limboarchsk of Frysk te praten, de bern

Lês it folsleine artikel
Anne Dykstra: Fily

Anne Dykstra: Fily

🕔08:35, 8.Maaie 2024

Kollum Unfoech praat (79) It efterheaksel –fily komt fan it Grykske philos, dat betsjut fan beminnend of hâldend fan. Immen dy’t behept is mei anglofily, is gek op Ingelân en dy’t lêst hat fan bibliofily is in tigen boekeman. –Fily

Lês it folsleine artikel
Arjan Hut: Yn de besnijing fan in hûndert jier âld gedicht

Arjan Hut: Yn de besnijing fan in hûndert jier âld gedicht

🕔09:55, 7.Maaie 2024

Oktober 2022. Ik en ús Iwan ha in pear dagen en nachten trochbrocht op de Folkshegeskoalle, as toeristen. Sa faak geane we der net op út; dizze trip nei Skylge is foar ús al bysûnder. Spitigernôch bin ik de hiele

Lês it folsleine artikel