Aant Mulder: Frysk op Riis hat ferlern

Aant Mulder: Frysk op Riis hat ferlern

🕔07:00, 16.Jul 2019

Kollum Hoe is it mooglik! Frysk op Riis waard diskear tagelyk holden mei de finale fan de wrâldkampioenskippen froulju yn Lyon. Wa hie dat tinke kinnen. No’t diskear wat minder folk op Frysk op Riis ôfsetten kaam, sil grif tocht

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔10:53, 14.Jul 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (75)

🕔06:43, 14.Jul 2019

De figebeam nimt grûn yn beslach In figebeam groeit no al jierren mar draacht gjin frucht. De eigener seit tsjin ’e túnman: “Set de bile der mar yn. Dat ding hat lang genôch romte ynnommen yn myn tún.” Mar de

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Tsja…

Frâns Kuipers: Tsja…

🕔20:00, 13.Jul 2019

Kollum Hjoed-de-dei wurde der troch jong en âld aloan faker alderhande spultsjes spile op de I-pad en de I-phone. Op de laptop of de gewoane PC ek wol, mar dat soarte apparaten nimt men net samar mei yn de trein

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Oer de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

Henk Wolf: Oer de Fryske opfetting fan ‘fetsoen’

🕔15:41, 13.Jul 2019

Troch Henk Wolf Yn in fiere hoeke fan ‘e taalkunde, yn it grinsgebiet mei de psychology en de sosjology, hâlde wittenskippers har dwaande mei de relaasje tusken taal en fetsoen. Politeness yn it Ingelsk. Beleefdheid yn it Nederlânsk. Dy wittenskippers

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Soe Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze?

Aant Mulder: Soe Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze?

🕔07:00, 9.Jul 2019

Kollum Soe minister Ollongren wol minister fan Fryske Saken wêze? It liket in nuvere fraach, mar dat is it net. Ik ha har sels sizzen heard dat se dat is, minister fan Fryske Saken. Logysk fansels, want it Frysk heart

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

🕔10:31, 8.Jul 2019

Skôging Der hat in soad krityk west op de wize dêr’t de nije lieders fan Europa op keazen binne. Benammen it Europeesk Parlemint (EP) fynt it net demokratysk, efterkeammerkes-bedigenerij. Koartsein grutte wurden. Mar dat falt wol ta. De besteande regels

Lês it folsleine artikel
Alde

Alde

🕔11:34, 7.Jul 2019

Lês ek ús berjocht oer dit ûnderwerp.

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Myn Mimi

Simone Djurrema: Myn Mimi

🕔20:00, 6.Jul 2019

Kollum Ik haw altyd sein dat ik katten haatsje. Ik neamde mysels “kattehater” en “hûneminske”. Myn ûnderfiningen mei katten wiene dan ek net geweldich. Doe’t ik au pair wie yn de Feriene Steaten kocht de famylje dêr in poeske, Pretty

Lês it folsleine artikel
Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74)

Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (74) Fernijd

🕔07:30, 6.Jul 2019

It minste plak Ik rop de tolve apostels by my en sis: “Jim witte dat alle bazen en bestjoerders in beskate macht oer minsken hawwe. En dy macht oefenje se graach út. Sy binne grut en oaren tsjinje. Sa mei

Lês it folsleine artikel