Provinsje easket folweardige stúdzje Frysk yn Grins – en oars gjin jild mear

Provinsje easket folweardige stúdzje Frysk yn Grins – en oars gjin jild mear

🕔19:13, 3.Dec 2021

De Ryksuniversiteit Grins moat wer soargje dat der in folweardige stúdzje Frysk komt. Dat seit it provinsjebestjoer fan Fryslân. Sa’n stúdzje wie der yn it ferline wol, mar sûnt 2012 kin Frysk alinne noch mar as byfak of as lyts

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

🕔16:25, 1.Dec 2021

Skôging Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân útroppen ta bêste bernefreonlike museum fan Fryslân 2022

Natuermuseum Fryslân útroppen ta bêste bernefreonlike museum fan Fryslân 2022

🕔08:38, 1.Dec 2021

It Natuermuseum Fryslân mei him it kommend jier, foar de njoggende kear efterinoar, it bêste bernfreonlike museum fan Fryslân neame. Dy titel fertsjinnet it museum op basis fan yngreven ûndersyk troch saneamde museumynspekteurs (bern oant en mei tolve jier). Hja

Lês it folsleine artikel
Katalaansk regear ferset him tsjin ferplichte Spaansktalige lessen

Katalaansk regear ferset him tsjin ferplichte Spaansktalige lessen

🕔11:52, 30.Nov 2021

It ûnderwiis op Katalaanske skoallen wurdt yn it Katalaansk jûn. It Spaansk is der wol in fak, mar it is, mei in pear lytse útsûnderings, net de fiertaal op skoalle. Dat is al sûnt 1983 sa. Neffens ûnderwiissaakkundigen is it

Lês it folsleine artikel
Foech foar Frysk ûnderwiis

Foech foar Frysk ûnderwiis

🕔09:26, 27.Nov 2021

Ynstjoerd Alex Riemersma pleitet yn in ynstjoerd stik yn de LC fan 12 novimber yn de rubryk Podium derfoar om yn in nij regearakkoart de rol fan de provinsje as earstferantwurdlike oerheid te fersterkjen troch elts jier in rapportaazje oer

Lês it folsleine artikel
Walloanië wol Nederlânsk ferplichte skoalfak meitsje

Walloanië wol Nederlânsk ferplichte skoalfak meitsje

🕔12:09, 24.Nov 2021

Yn Flaanderen leare alle learlingen Frânsk op skoalle, mar oarekant de taalgrins is it omkearde net wier. Mar ien op ‘e trije folget Nederlânsk as fak. Allinne yn Waalsk-Brabân, tsjin Brussel oan, leit dat dúdlik heger: dêr binne it twa

Lês it folsleine artikel
Tjibbe Hooghiemstra & Douwe Kootstra – ‘Stabij’

Tjibbe Hooghiemstra & Douwe Kootstra – ‘Stabij’

🕔08:29, 19.Nov 2021

Kommende wike ferskynt by útjouwerij Bornmeer it boek Stabij, mei tekeningen fan Tjibbe Hooghiemstra en ferhalen fan Douwe Kootstra. Tjibbe Hooghiemstra (byldzjend keunstner) en Douwe Kootstra (skriuwer en ferteller) ha in soad niget oan stabijen. Tjibbe hat al jierren sokke

Lês it folsleine artikel
Brok wol folle bettere Fryske lessen

Brok wol folle bettere Fryske lessen

🕔15:02, 16.Nov 2021

It ûnderwiis yn de Fryske taal moat folle better, oars komt it net goed mei it Frysk. Dat sei Kommissaris fan de Kening Arno Brok dit wykein by de presintaasje fan it boek Kneppelfreed 2021 fan Peter Boomsma. It is

Lês it folsleine artikel
‘De Goargels’ fan Jochem Myjer yn it Frysk

‘De Goargels’ fan Jochem Myjer yn it Frysk

🕔09:06, 9.Nov 2021

Dizze wike ferskynt by útjouwerij Bornmeer De Goargels (yn ’t Frysk!), skreaun troch Jochem Myjer mei yllustraasjes fan Rick de Haas. De Fryske oersetting is fan de hân fan Martsje de Jong. Midden yn ’e nacht wurdt Melle wekker. Der

Lês it folsleine artikel
15e edysje ‘Jou in bern in boek’ yn Noardeast-Fryslân

15e edysje ‘Jou in bern in boek’ yn Noardeast-Fryslân

🕔08:44, 6.Nov 2021

Jierliks krije alle bern fan groep 5 yn gemeente Noardeast-Fryslân in Frysk boek kado fan harren gemeente en de Biblioteek Noard Fryslân. Dit jier is it de 15e edysje fan Jou in bern in boek. Op 5 novimber rikte wethâlder

Lês it folsleine artikel