Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

Nochris oer “It aai fan Dingtiid”.

🕔08:49, 14.Jan 2021

Wy hawwe ferlet fan in sterke kennisstruktuer foar it Frysk. Neffens it Dingtiidrapport fan ôfrûne desimber soe dy sterker wurde mei in nij op te rjochtsjen “Kennisberie”. Fansels folget de Ried fan de Fryske Beweging alles wat te krijen hat

Lês it folsleine artikel
Is Annieke Otten fan Makkinga de bêste skoaljuffer fan Nederlân?

Is Annieke Otten fan Makkinga de bêste skoaljuffer fan Nederlân?

🕔19:58, 13.Jan 2021

In 35-jierrige skoaljuffer út Makkingea is nominearre foar de titel ‘learaar fan it jier’ yn it basisûnderwiis. It giet om Annieke Otten. Hja wurket op ’e skoalle fan Nijensleek, yn Drinte. Se hat sels in nije rekkenmetoade betocht en dy

Lês it folsleine artikel
Opropke

Opropke

🕔13:02, 12.Jan 2021

Studintes Emma, Iris, Marta en Nova fan Universiteit Leiden / Leiden University ûndersykje foar harren stúdzje kulturele antropology hoe sterk oft de taal ferbûn is mei de Fryske mienskip en hoe’t dat yn ferbining stiet mei it gefoel fan identiteit.

Lês it folsleine artikel
By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

By Knol en Posthumus ‘efter de skerms’

🕔09:06, 12.Jan 2021

Ynstjoerd Sijbe Knol en Sybren Posthumus, FNP-fraksjefoarsitter yn Provinsjale Steaten en FNP-Steatelid, wolle graach dat ik ris op it Provinsjehûs delkom om te sjen hoefolle oft de FNP ‘efter de skerms’ wol net út ’e wei set foar de Fryske

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It fleant my oan

Aant Mulder: It fleant my oan

🕔07:26, 12.Jan 2021

Kollum Begjin jannewaris lies ik in berjocht oer in auto dy’t út de bocht fleach. Dêr stie boppe: ‘Auto fleant út ’e bocht.’ Ik tocht, dat kin hielendal net. Dy auto fleant net, mar fljocht út ’e bocht. Likegoed wie

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (1)

Is mienskip itselde as mynskip? (1)

🕔10:00, 11.Jan 2021

Undersyk nei lêsfeardigens yn it Frysk op basis fan it Hollânsk troch Tom Dykstra Koartlyn wûn it Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en Nota de Klokhuis Wetenschapsprijsi. Mei help fan eye-trackermjitting (sjochpatroanen by

Lês it folsleine artikel
Needopfang foar kwetsbere bern

Needopfang foar kwetsbere bern

🕔08:49, 6.Jan 2021

Yn Fryslân is in regionale oanpak foar needopfang foar kwetsbere bern. Bern mei in steurnis of in beheining dêr’t al profesjonele stipe foar regele is, kinne no, mei de strange koroanamaatregels, ek opfongen wurde. Opfang fan bern út kwetsbere húshâldens

Lês it folsleine artikel
Fjouwerdielige searje foar bern oer dea en ôfskie

Fjouwerdielige searje foar bern oer dea en ôfskie Fernijd

🕔08:53, 30.Dec 2020

As ien deagiet, is dat tige fertrietlik. Der bart in hiele protte yn koarte tiid, en bern hawwe dêr faak in protte fragen oer. Yn de nije fjouwerdielige Klokhuis-searje oer dea en ôfskie giet presintatrise Eva Cleven op syk nei

Lês it folsleine artikel
OSF-senator Gerbrandy wol dat elke learaar diploma foar Frysk hat

OSF-senator Gerbrandy wol dat elke learaar diploma foar Frysk hat

🕔19:55, 20.Dec 2020

OSF-senator Germ Gerbrandy tinkt dat it Frysk allinnich takomst hat, as alle masters en juffen it foech Frysk ha. “Dat moatte wy foar it basisûnderwiis ferplichtsje. As twadde stap moat dan it fuortset ûnderwiis folgje.” Gerbrandy die syn útspraken by

Lês it folsleine artikel
Hegeskoalle NHL Stenden mei fan rjochter yn Grins bliuwe

Hegeskoalle NHL Stenden mei fan rjochter yn Grins bliuwe

🕔19:47, 20.Dec 2020

Hegeskoalle NHL Stenden hoecht net út syn gebou yn Grins wei. It abbekatekantoar dat yn itselde gebou sit, hie dat easke, omdat de juristen lêst hawwe fan de studinten. Yn heger berop makke it gerjochtshôf lykwols út dat NHL Stenden

Lês it folsleine artikel