Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

Hoe binne it Frysk en it Nederlânsk ûntstien? (en in soad oare kolleezjes)

🕔22:07, 3.Apr 2020

Op ’e universiteiten en hegeskoallen is it op it stuit trankyl. De dosinten meie de kolleezjesealen net brûke en sitte út ‘e need gauris thús. Dêre, op ’e pôle, fine se wat út. Guon nimme harren harkkolleezjes mar mei in

Lês it folsleine artikel
Fideo: Frysk studearje yn Grins

Fideo: Frysk studearje yn Grins Fernijd

🕔07:08, 2.Apr 2020 Lês it folsleine artikel
Himmelwike 2020: folop online fertier foar bern

Himmelwike 2020: folop online fertier foar bern

🕔08:46, 1.Apr 2020

Troch de koroanakrisis gean alle himmelwiken dit jier oer. As alternatyf jout Omrin it jierlikse swalkôffalprojekt, mei mear as 8.000 learlingen fan hûndert skoallen yn sân Fryske gemeenten, in ferfolch fia ynternet. Mei ûnder oare in swalkôffalútdaging, ôffalkwis, tsjet en

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

Aant Mulder: Bern ha der rjocht op

🕔10:26, 31.Mar 2020

Kollum Der waard de lêste jierren wakker demonstrearre, omtinken frege foar Frysk op skoalle. Dat is no fansels efkes net oan ’e oarder. Dat hat te krijen mei it feit dat skoallen sletten binne, dat der gjin gearkomsten mear holden

Lês it folsleine artikel
Fergeze temapakketten foar pjutten yn Achtkarspelen

Fergeze temapakketten foar pjutten yn Achtkarspelen

🕔10:54, 28.Mar 2020

Sûnt freed dielt de gemeente Achtkarspelen, yn ’e mande mei berne-opfangorganisaasjes dêr, temapakketten út oan alle pjutten yn dy gemeente. Mei’t pjutten troch de koroanakrisis net nei it pjutteboartersplak of de dei-opfang kinne, misse se ûntwikkelingskânsen dy’t sy normaal sprutsen

Lês it folsleine artikel
Sintrale eineksamens gean oer

Sintrale eineksamens gean oer

🕔10:56, 24.Mar 2020

De sintrale eineksamens foar learlingen fan skoallen foar fuortset ûnderwiis gean oer, hat minister Slob yn oerlis mei ûnderwiisfertsjintwurdigers besletten. Skoallen moatte op basis fan de skoaleksamens beslisse oft learlingen slagge binne of net. De skoaleksamens binne de toetsen dy’t

Lês it folsleine artikel
Wurdearring wethâlder Achtkarspelen foar ûnderwiis en berne-opfang

Wurdearring wethâlder Achtkarspelen foar ûnderwiis en berne-opfang

🕔13:10, 21.Mar 2020

Wethâlder Jouke Spoelstra fan Achtkarspelen hat by ferskillende skoallen en ynstellingen foar berne-opfang yn syn gemeente op besite west. Yn bernesintrum Harkelein prate André de Jong, direkteur fan Tiko, him by: “We ha alles ûnder kontrôle en kinne op goede kontakten

Lês it folsleine artikel
‘Het Klokhuis’ komt mei spesjaal liet ‘Samen’

‘Het Klokhuis’ komt mei spesjaal liet ‘Samen’

🕔09:42, 20.Mar 2020

Om  elkenien yn dizze ûnwisse tiid in hert ûnder de riem te stekken, hat NTR-jongereinprogramma Het Klokhuis in spesjaal liet makke: ‘Samen’, songen troch Joy Wielkens. Fan hjoed ôf op alle sosjale mediakanalen fan it Klokhûs en op hetklokhuis.nl. Tsjek

Lês it folsleine artikel
Nij: alle trochdewykse dagen les fan ‘Het Klokhuis’

Nij: alle trochdewykse dagen les fan ‘Het Klokhuis’

🕔09:31, 20.Mar 2020

Mei alle dagen in kreative opdracht hoecht net ien him de kommende wiken te ferfelen Utstjoering: alle dagen om 14.00 streekrjocht op Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok en hetklokhuis.nl. Dyn earste game bouwe? In fette gûcheltrúk leare? Barchje Rund tekenje?

Lês it folsleine artikel
Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in minskerjocht

Rapporteur Feriene Naasjes: ûnderwiis yn minderheidstaal is in minskerjocht

🕔12:58, 19.Mar 2020

Underwiis yn de eigen taal is in minskerjocht. Dat skriuwt Fernand de Varennes oan de minskerjochterie fan de Feriene Naasjes. De Kanadeeske jurist De Varennes is bysûnder rapporteur op it mêd fan minderhederjochten. Net oeral giet it min mei de

Lês it folsleine artikel