Natuermuseum Fryslân bêste Kidsproof Museum 2020 yn Fryslân

Natuermuseum Fryslân bêste Kidsproof Museum 2020 yn Fryslân

🕔08:37, 13.Nov 2019

Freed 8 novimber waarden yn it Archeon yn Alphen aan den Rijn de prizen útrikt oan de Bernefreonlikste Musea yn de provinsjes en foar hiel Nederlân. It Natuermuseum Fryslân waard dêrby útroppen ta bêste Kidsproof Museum fan Fryslân. It is

Lês it folsleine artikel
Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

🕔10:39, 12.Nov 2019

In protte ynstellingen foar pjutte-opfang yn Fryslân wurkje neffens in twatalich belied. Dat hâldt yn dat guon fan de meiwurksters altyd yn it Frysk mei de bern prate en oaren altyd yn it Nederlânsk. Wol in pjutte-opfang him affisjearje as

Lês it folsleine artikel
Ungelikens fan kânsen op skoalle: oarsaken, gefolgen en oplossings

Ungelikens fan kânsen op skoalle: oarsaken, gefolgen en oplossings

🕔09:44, 11.Nov 2019

Is der sprake fan ûngelikens fan kânsen yn it ûnderwiis? De ûnderwiisynspeksje konstatearret: “Wy sjogge in kleau tusken kânsearme en kânsrike learlingen. Ut ús ûndersyk docht bliken dat learlingen mei leechoplate âlden stelselmjittich ûnderwurdearre wurde troch leararen yn de advisearring

Lês it folsleine artikel
Feestlike boekpresintaasje op OBS De Wielen yn Ljouwert

Feestlike boekpresintaasje op OBS De Wielen yn Ljouwert

🕔09:06, 10.Nov 2019

Wout Zijlstra, jierren sterkste man fan Nederlân en fier dêrbûten, kampioen Highlandgames en mear, is tiisdei 12 novimber haadgast by de groepen 4 en 5 fan basiskoalle De Wielen yn Camminghabuorren. Jelle Bangma skreau foar de twadde Sweltsjerige it boekje

Lês it folsleine artikel
Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

Universiteiten en hegeskoallen kinne ûnwettich gebrûk Ingelsk net goed útlizze

🕔16:39, 3.Nov 2019

Universiteiten en hegeskoallen yn Nederlân kinne net goed útlizze wêrom’t hja op kolleezje safolle Ingelsk brûke. De wet skriuwt foar dat de ûnderwiistaal Nederlânsk is. In ûnderwiisynstelling dy’t fan dy regel ôfwike wol, moat dêr in goede reden foar hawwe.

Lês it folsleine artikel
Woansdei dochs grutte leararestaking

Woansdei dochs grutte leararestaking

🕔16:12, 3.Nov 2019

Juster berjochte It Nijs oer it akkoart tusken de grutte ûnderwiisfakbûnen en it Ryk oer mear jild foar it ûnderwiis. De bûnen hiene om dat akkoart de plende staking ôfsein. Guon lytse fakbûnen woene al stake. No makket it grutste

Lês it folsleine artikel
Meartalichheidsprojekt NHL Stenden kriget twa Europeeske prizen

Meartalichheidsprojekt NHL Stenden kriget twa Europeeske prizen

🕔11:42, 2.Nov 2019

Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat twa Europeeske jildprizen krije foar it 3M-projekt. Dêrby helpt de hegeskoalle leararen fan basisskoallen om harren lessen minder ientalich-Nederlânsk te meitsjen. Benammen it Frysk kriget sa in gruttere rol, mar ek it Ingelsk en

Lês it folsleine artikel
Komt der woansdei no in grutte ûnderwiisstaking of net?

Komt der woansdei no in grutte ûnderwiisstaking of net?

🕔11:18, 2.Nov 2019

Leararen yn it basis- en fuortset ûnderwiis binne fan betinken dat de oerheid it ûnderwiis bongelje litten hat. Hja easkje folle mear ynvestearrings om de wurkdruk te ferminderjen. Kommende woansdei, 6 novimber, soene ûnderwiisminsken manmachtich it wurk dellizze. De grutte

Lês it folsleine artikel
Fryske Toskpoetserswike foar likernôch 1.600 basisskoallelearlingen

Fryske Toskpoetserswike foar likernôch 1.600 basisskoallelearlingen

🕔08:37, 31.Oct 2019

Fan 4 oant en mei 8 novimber 2019 organisearret GGD Fryslân mei de oplieding toskedokterassistint fan ROC Friese Poort foar de sechde kear op rige de Fryske Toskpoetserswike. Dan jouwe treddejiers studinten fan ROC Friese Poort op 38 Fryske basisskoallen

Lês it folsleine artikel
It komt net goed mei de fernijing fan it skoalfak Frysk

It komt net goed mei de fernijing fan it skoalfak Frysk

🕔23:38, 30.Oct 2019

It komt net goed mei de fernijing fan it skoalfak Frysk. Foar alle skoalfakken hawwe de ôfrûne pear jier groepen leararen in plan makke om it te ferbetterjen, foar it Frysk ek. De plannen foar de oare fakken binne op

Lês it folsleine artikel