Folkje Koster wint Frysk Diktee yn Noardeasten fan provinsje

Folkje Koster wint Frysk Diktee yn Noardeasten fan provinsje

🕔17:39, 29.feb 2024

Fan ’e wike is it Fryske Wike yn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Under lieding fan taalprojektstiper Wietske Poelman folgen amtners Fryske wurkateliers. Wethâlders giene byinoar op besite om oer de sichtberens fan it Frysk te praten en

Lês it folsleine artikel
Nij by de Afûk: ‘Foar alles in ferske!’

Nij by de Afûk: ‘Foar alles in ferske!’ Fernijd

🕔08:08, 29.feb 2024

Op 1 maart ferskynt by Utjouwerij Afûk it nije ferskeboek Foar alles in ferske! fan Clara Rullmann. It boek befettet tolve nije ferskes en ferhaaltsjes foar bern fan 2 o/m 6 jier. De ferskes binne makke foar gebrûk op de

Lês it folsleine artikel
Jonge Fryske iismasters leare it fak yn Sweden

Jonge Fryske iismasters leare it fak yn Sweden

🕔08:16, 26.feb 2024

No’t natueriis yn Nederlân hieltyd seldsumer wurdt, siket it Fryske Iisbûn it fierderop. Ferline wike wie in groep jonge iismasters op ekskurzje nei Sweden om it fak te learen. “Wy krigen in iisekskurzje en dêrby geane twa Sweedske gidsen mei”,

Lês it folsleine artikel
Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar …

Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar …

🕔08:07, 23.feb 2024

Blog – De lieder fan Ruslân en syn plutokraten hiene in drôvich lyts bytsje respekt foar in minskelibben – alteast, as it om it gewoane folk gong … Ja, Douwe? – Hat master it oer de oarloch fan 2022, master?

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Underwiis in frouljusberop

Feie Fonyk: Underwiis in frouljusberop

🕔08:00, 22.feb 2024

Parttime wurk is wenst yn it ûnderwiis. Handich foar froulju dy’t wurk kombinearje wolle mei ferantwurdlikheid foar de eigen bern en húshâlding. Miskien is dat wol de reden dat der safolle froulju yn it ûnderwiis wurkje. Lang lyn hie it

Lês it folsleine artikel
Jelske Dijkstra nije projektlieder fan Mercator

Jelske Dijkstra nije projektlieder fan Mercator

🕔07:57, 22.feb 2024

Syn funksje as projektlieder fan it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen brocht Cor van der Meer de hiele wrâld oer. Tweintich jier lang sette er him yn foar regionale en minderheidstalen en brûkte dêr graach de Fryske situaasje

Lês it folsleine artikel
Fenna Bergsma promovearre oan Johann Wolfgang Goethe-Universität

Fenna Bergsma promovearre oan Johann Wolfgang Goethe-Universität

🕔08:17, 20.feb 2024

Frou dr. Fenna Bergsma fan de Fryske Akademy is offisjeel promovearre oan de Johann Wolfgang Goethe-Universität yn Frankfurt am Main (Dútslân). Har proefskrift hie se op 17 desimber 2021 al suksesfol ferdigene, mar yn Dútslân mei ien de doktorstitel pas

Lês it folsleine artikel
Nij boerdspul ‘Streektaalstrijd’

Nij boerdspul ‘Streektaalstrijd’

🕔08:14, 19.feb 2024

By it nagelnije boerdspul ‘Streektaalstrijd’ beäntwurdet men tal fan fragen oer streektaal. Hoe mear fragen men goed hat, nammerste grutter de kâns dat men jins streektaal oer hiel Nederlân en Flaanderlân ferspriedt. Bygelyks: Wat betsjut it Grinslânske wurd ‘platjelopen’? Betsjut

Lês it folsleine artikel
Skotske bern ferkenne mei in boek harren rjochten yn it Gaelysk

Skotske bern ferkenne mei in boek harren rjochten yn it Gaelysk

🕔08:16, 18.feb 2024

It boek Let’s explore our rights, yn it Gaelysk A’ Coimhead air ar Còraichean, yllustrearre troch Corinna Campbell út Inverness, nimt jonge bern mei op in reis om rjochten te ûntdekken. Bygelyks it hawwen fan in feilich hûs, it rjocht

Lês it folsleine artikel
Utstalle yn it lyts yn Natuermuseum Fryslân

Utstalle yn it lyts yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔08:20, 17.feb 2024

Yn ’e krookjefakânsje kinne bern oan ’e slach mei mijn miNiATUUR museum. Fan it monumintale Nije Stedsweeshûs dêr’t it museum yn fêstige is, is in bouplaat makke. Dêr kinne bern thús harren eigen samling op útstalle. Mar foar’t it safier

Lês it folsleine artikel