Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

Printeboek fan it jier 2017 ‘De kleine walvis’ no ek yn it Frysk

🕔08:39, 4.Jul 2020

By de Afûk is ferskynd De lytse walfisk, skreaun en yllustrearre troch Benji Davies. Dat boek wie yn 2017 printeboek fan it jier. Underwilens binne der mear as 100.000 Nederlânsktalige eksimplaren fan ferkocht en is it oerset yn mear as

Lês it folsleine artikel
FNP: krekt noch de eare rêden?

FNP: krekt noch de eare rêden?

🕔19:23, 28.Jun 2020

Ynstjoerd Ek in goeie metoade foar wittenskiplik ûndersyk: tel it oantal nijs-/parseberjochten fan in partij op syn webside en gean ris nei wêr’t dy berjochten oer gean. Dan krije jo in idee fan de ûnderwerpen dêr’t dy partij graach, en

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

Frysk ûnderwiis op efterstân holden…

🕔08:06, 23.Jun 2020

Skôging troch Tom Dykstra De koroanakrisis is noch mar in pear wike âld as de Onderwijsraad (it heechste advyskolleezje fan de Nederlânske oerheid) warskôget foar efterstannen fan guon learlingen yn harren skoalkarriêre. De minister tinkt ek al oan it ynsetten

Lês it folsleine artikel
Printeboek oer reinbôgedolfyntsje ferskynd

Printeboek oer reinbôgedolfyntsje ferskynd

🕔11:48, 19.Jun 2020

By útjouwerij Elikser is in printeboek ferskynd oer in dolfynstje dat yn de kleuren fan de reinbôge swimme wol. Oer it boek: It dolfyntsje Lara wol sa graach yn de kleuren fan de reinbôge swimme. Se freget oan har freontsjes

Lês it folsleine artikel
Literêre jongereinpriis ‘De Inktaap’ nei Nina Polak

Literêre jongereinpriis ‘De Inktaap’ nei Nina Polak

🕔10:53, 15.Jun 2020

Skriuwster Nina Polak hat De Inktaap 2020 wûn. Hja kriget de literêre jongereinpriis foar har roman Gebrek is een groot woord, oer de 22-jierrige sylster Nynke Nauta – alias Skip – dy’t wrakselet mei de konstante twastriid tusken langstme nei

Lês it folsleine artikel
Kurrikulum.frl: reekgerdyn foar etnisearring fan it Frysk ûnderwiis

Kurrikulum.frl: reekgerdyn foar etnisearring fan it Frysk ûnderwiis

🕔10:49, 15.Jun 2020

Skôging Earne yn ’e wrâld leit in provinsje, dy hjit Fryslân, en yn dy provinsje prate de measte minsken Frysk en dêrneist ek Nederlânsk. Earne yn dy provinsje leit it doarp Drachten en earne yn Drachten stiet it gebou fan

Lês it folsleine artikel
Lida Dykstra bringt lêskoffers op Opsterlânske skoallen

Lida Dykstra bringt lêskoffers op Opsterlânske skoallen

🕔07:25, 12.Jun 2020

Alle 22 basisskoallen yn Opsterlân krije besite fan de Berneboeke-ambassadeur. Dat dy gemeente dêr yn Fryslân de primeur mei hat is te tankjen oan de wurkgroep Schrijvers in school. Dy naam út namme fan de VCSO (feriening fan kristlike skoallen

Lês it folsleine artikel
Utstalling ‘GIF’ wer te sjen yn Natuermuseum Fryslân

Utstalling ‘GIF’ wer te sjen yn Natuermuseum Fryslân

🕔09:23, 8.Jun 2020

De doarren fan Natuermuseum Fryslân binne op 1 juny 12.00 oere ek wer iepengien. De ôfrûne tiid is der hurd wurke om it museum yn te rjochtsjen neffens de rjochtlinen fan it RIVM en it protokol fan de Museumferiening. Besikers

Lês it folsleine artikel
Skrassen sintrale eksamens geunstich foar Fryske learlingen

Skrassen sintrale eksamens geunstich foar Fryske learlingen

🕔09:44, 6.Jun 2020

Fanwegen de koroanakrisis waarden de sintrale eksamens yn it fuortset ûnderwiis dit jier skrast. Dêrtroch waard it einsifer fan eineksamenkandidaten inkeld bepaald troch de ôfleine skoaleksamens. Foar de Fryske eksamenkandidaten moat dat in ferromming west ha. Yn Fryslân skoare learlingen

Lês it folsleine artikel
Frysk op skoalle: wat fine de heiten en memmen der eins fan?

Frysk op skoalle: wat fine de heiten en memmen der eins fan?

🕔12:48, 5.Jun 2020

Dat in protte skoallen it net sa goed dogge, is wol bekend. Undersiken fan de ûnderwiisynspeksje en hegeskoalle NHL Stenden hawwe útwizing dien dat trije op ‘e fjouwer basisskoallen en 60 persint fan ‘e middelbere skoallen de bern ûnfoldwaande feardich

Lês it folsleine artikel