De Fryske flogger: Ik die mei oan it Frysk Diktee

De Fryske flogger: Ik die mei oan it Frysk Diktee

🕔10:16, 22.May 2022 Lês it folsleine artikel
Berneboekewikegeskink ‘De waanzinnige boomhut’ ferskynt ek yn it Frysk

Berneboekewikegeskink ‘De waanzinnige boomhut’ ferskynt ek yn it Frysk

🕔08:46, 21.May 2022

It Berneboekewikegeskink fan bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend fan de populêre rige De waanzinnige boomhut, kriget ek in Fryske fertaling. Neist dat it yn de 68-jierrige skiednis fan de Berneboekewike de earste kear is dat in bûtenlânske auteur

Lês it folsleine artikel
Tsien minsken hawwe it Frysk fan Sealterlân leard

Tsien minsken hawwe it Frysk fan Sealterlân leard Fernijd

🕔10:34, 19.May 2022

Yn de ôfrûne moannen hawwe tsien minsken it Frysk leard dat praat wurdt yn de Dútske gemeente Sealterlân. Foar it earst nei in skoft fan acht jier waard dit jier wer in taalkursus oanbean. De dosinte Veronika Pugge wie tige

Lês it folsleine artikel
Pop-upkasten fan it Natuermuseum

Pop-upkasten fan it Natuermuseum Fernijd

🕔08:35, 19.May 2022

Twa pop-upmuseumkasten, yn de foarm fan it logo, jouwe ynsjoch yn de presintaasjes en kolleksje fan it Natuermuseum Fryslân. Beide kasten hawwe as tema de ûnderwetterwrâld, dêr’t ek de UnderWetterSafary by oan bod komt. Oan ’e hân fan in digitaal

Lês it folsleine artikel
Utjouwerij Regaad bringt Netflix-hit yn it Frysk

Utjouwerij Regaad bringt Netflix-hit yn it Frysk

🕔08:44, 8.May 2022

Op freedtemiddei 13 maaie presintearret Utjouwerij Regaad syn nijste boek: Nancy Springer’s berneboek Enola Holmes: De saak fan de fermiste markys. Neist dat it boek ferneamd is troch de ûnder bern tige populêre Netflix-ferfilming, is it foar Regaad de alderearste

Lês it folsleine artikel
Mear muzyk op skoalle – galakonsert foar jong en âld yn Snits

Mear muzyk op skoalle – galakonsert foar jong en âld yn Snits

🕔11:11, 5.May 2022

Doe’t yn 2018 it konvenant ‘Méér Muziek in de Klas – lokaal Fryslân’ ûndertekene waard, wie dêrmei ek fêststeld dat der alle jierren in Fryske kultuerdei foar basisskoallen organisearre wurde soe, de saneamde Maaiespullen. Twa jier koe dat om de

Lês it folsleine artikel
Mear omtinken foar it Frysk

Mear omtinken foar it Frysk

🕔07:15, 4.May 2022

It giet mei de promoasje fan it Frysk sa’t it ôfpraat is. Dy konklúzje kin lutsen wurde út it tuskenrapport dat it ministearje fan Ynlânske Saken en de provinsje Fryslân opsteld hawwe oer harren Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK).

Lês it folsleine artikel
Spoar 8 helpt by it jaan fan it fak Frysk yn it basisûnderwiis

Spoar 8 helpt by it jaan fan it fak Frysk yn it basisûnderwiis

🕔09:07, 3.May 2022

Op alle skoallen yn Fryslân wurdt op dit stuit hurd wurke oan de ambysjes fan it Taalplan Frysk 2030. In hiel soad skoallen brûke dêr de metoade Spoar 8 by: in metoade fan de Afûk, dy’t helpt by it jaan

Lês it folsleine artikel
Eschertegels klaaie yn it Prinsessehof

Eschertegels klaaie yn it Prinsessehof Fernijd

🕔08:26, 2.May 2022

Fan tiisdei 3 oant en mei freed 6 maaie binne yn it stedspaleis Prinsessehof yn Ljouwert ekstra aktiviteiten foar húshaldens en famyljes. By in famyljewurkatelier kinne besikers in Eschertegel fan klaai meitsje. Oan ’e hân fan doch- en tinkopdrachten kinne

Lês it folsleine artikel
Undersyk nei it brûken fan Frysk yn de rjochtbank

Undersyk nei it brûken fan Frysk yn de rjochtbank

🕔08:42, 30.Apr 2022

Tongersdei 21 april 17.30 oere hawwe fjouwer twaddejiersstudinten fan de Thorbecke Akademy te Ljouwert in fragelist plublisearre mei as tema: it ferlet fan it brûken fan de Fryske taal ûnder de ynwenners fan Fryslân. De studinten studearje bestjoerskunde & oerheidsmanagement.

Lês it folsleine artikel