Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners

Twataligens bliuwt probleem foar Belgyske amtners

🕔00:33, 19.Jun 2018

Amtners yn tsjinst fan ‘e Belgyske sintrale oerheid moatte twatalich wêze. Hja moatte it Nederlânsk en Frânsk beide op in heech nivo behearskje. Dat wie al lang de regel, mar dy waard amper hanthavene. Dat feroare in jier lyn. Doe

Lês it folsleine artikel
Skoalútfal noch it leechst yn Súdwest-Fryslân

Skoalútfal noch it leechst yn Súdwest-Fryslân

🕔09:10, 18.Jun 2018

Súdwest-Fryslân is noch hieltyd de bêst skoarjende regio fan Nederlân yn it weromkringen fan it oantal foartidige skoalferlitters. “Foar it sechde jier efterinoar”, seit ûnderwiiswethâlder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân. “Dêr meie wy bêst grutsk op wêze. Want sa fanselssprekkend

Lês it folsleine artikel
Oefening skoalsjitterij nei opskuor ferskood

Oefening skoalsjitterij nei opskuor ferskood

🕔08:51, 12.Jun 2018

It Alfa-kolleezje yn Hoogeveen sil woansdei dochs net in saneamde ‘school shooting’ neispylje. De oefening wurdt ferskood om’t der opskuor oer ûntstien is. De skoalle krige in protte lilke reaksjes op de foarnommen oefening. “Alle omtinken yn de media hat

Lês it folsleine artikel
Omstriden learareregister foarearst fan de baan

Omstriden learareregister foarearst fan de baan

🕔09:12, 11.Jun 2018

Leararen wurde dochs net twongen harren fakbekwaamheid mei diploma’s en byskoalling iepenbier te meitsjen. Minister Slob foar Basis- en Fuortset Underwiis set foarearst in streek troch it omstriden nasjonale learareregister, dat dosinten ferplichtet harren fakkundichheid oan te toanen. It learareregister

Lês it folsleine artikel
Taletún lûkt tûzenen skoalbern nei Lân fan taal yn Ljouwert

Taletún lûkt tûzenen skoalbern nei Lân fan taal yn Ljouwert

🕔12:33, 8.Jun 2018

Dit jier is de Prinsetún yn Ljouwert omtsjoend ta in Taletún. De ôfrûne wiken hawwe mear as 3.000 skoalbern in besite brocht oan de Taletún yn Lân fan taal. De kommende tiid sille yn alle gefallen noch goed 1.500 bern

Lês it folsleine artikel
Vmbo kriget tûzenen euro’s ekstra foar learling mei technyk

Vmbo kriget tûzenen euro’s ekstra foar learling mei technyk

🕔07:44, 6.Jun 2018

Vmbo-skoallen krije dit en takom jier mear jild foar learlingen mei in technysk profyl. Minister Slob skriuwt yn in brief oan de Twadde Keamer dat er op dy manier it technykûnderwiis stimulearje wol. Yn it regearakkoart is ôfpraat dat der

Lês it folsleine artikel
Feestlike ôfsluting Dantumadielster Bernesjuery

Feestlike ôfsluting Dantumadielster Bernesjuery

🕔19:44, 5.Jun 2018

Op 4 en 5 juny brocht berneboekeskriuwster Fiona Rempt in besite oan tsien basisskoallen yn Dantumadiel. Mei dy besite waard de Dantumadielster Bernesjuery feestlik ôfsletten. Stimme op favorite boeken Elk jier is der de Dantumadielster Bernesjuery, in fariant op de

Lês it folsleine artikel
Skoalbern basisûnderwiis wer it wetter yn!

Skoalbern basisûnderwiis wer it wetter yn!

🕔22:05, 1.Jun 2018

Swim2Play yn swimbad De Wetterstins De gemeente Tytsjerksteradiel is begjin maart úteinset mei in proef om basisskoallen wer lessen yn it swimbad oan te bieden. Ein ferline jier hat de gemeenteried dêr jild foar frijmakke. Wethâlder Doeke Fokkema joech mei

Lês it folsleine artikel
Alle ûntheffings foar it fak Frysk binne ferparte

Alle ûntheffings foar it fak Frysk binne ferparte

🕔13:23, 1.Jun 2018

Alle skoallen yn Fryslân witte no oft se it fak Frysk oanbiede moatte of dat se ûntheffing dêrfan krije. Dat kin ek in ûntheffing wêze fan in part fan de ferplichting. De provinsje Fryslân jout de ûntheffings. Yn 2005 it

Lês it folsleine artikel
Eineksamenkandidaten Frysk: in soad of in bytsje?

Eineksamenkandidaten Frysk: in soad of in bytsje?

🕔22:47, 31.May 2018

De ôfrûne fjirtjin dagen waarden yn it Nederlânske fuortset ûnderwiis eineksamens dien. 150 learlingen yn Fryslân diene eksamen yn it fak Frysk. Op it tmbû wiene dat 96 jongelju, op ‘e hafû 32 en op it twû 22. Dat binne

Lês it folsleine artikel