Brief Ried Fryske Beweging oan kabinetsynformateur

Brief Ried Fryske Beweging oan kabinetsynformateur

🕔11:33, 29.May 2017

Betreft oproep aan de nieuwe coalitie om de provinciale bevoegdheden en sanctiemogelijkheden te vergroten en aan de inspectie opdracht en middelen te verstrekken om de bekwaamheid en motivatie van leraren te toetsen waar het Fries betreft.  Leeuwarden/Ljouwert, 2 mei 2017

Lês it folsleine artikel
It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3)

It ûnderwiis is passend, mar it systeem past net (3) Fernijd

🕔07:00, 27.May 2017

As ferfolch op it oersicht fan 20 maaie l.l. fan reaksjes fan Keamerleden op myn brief oer it praktysk en prinsipieel net byinoar passen fan Passend Underwiis en de ôfrekkenkultuer fan skoallen mei Eintoetsen jou ik hjirûnder nije berjochten fan

Lês it folsleine artikel
Bernedeiferbliuw ‘Woudfennen’ op ’e Jouwer hellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

Bernedeiferbliuw ‘Woudfennen’ op ’e Jouwer hellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

🕔19:13, 26.May 2017

It wie feest op bernedeiferbliuw ‘Woudfennen’ op ’e Jouwer. It bernedeiferbliuw fan Sandra Popma wurket sûnt de maitiid fan 2014 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De liedsters hawwe harren

Lês it folsleine artikel
Trijetalige skoallen goed foar behearsking Nederlânske taal

Trijetalige skoallen goed foar behearsking Nederlânske taal

🕔11:15, 23.May 2017

Nij ûndersyk nei de mearwearde fan trijetalich basisûnderwiis, mei dúdlik mear omtinken foar Frysk en Ingelsk, hat op ’e nij positive effekten op de behearsking fan it Nederlânsk sjen litten. Ut it ûndersyk, de monitor 3TS, docht nammentlik bliken dat learlingen op 3TS-scholen by

Lês it folsleine artikel
Hat de PU-Ried him bekeard? Metten mei twa mjitten?

Hat de PU-Ried him bekeard? Metten mei twa mjitten?

🕔07:15, 17.May 2017

Ein maart 2017 brocht de PO-Raad  – de sektororganisaasje foar it primêr ûnderwiis – in rapport út mei as titel Ruimte voor nieuwe talenten. Twa oanbefellingen steane dêr sintraal yn: Meitsje in mearjierreplan foar nijkommelingen (bern mei in oare thústaal as

Lês it folsleine artikel
Gemeenten en ûnderwiis yn ’e Fryske Wâlden mei-inoar oan ’e slach

Gemeenten en ûnderwiis yn ’e Fryske Wâlden mei-inoar oan ’e slach Fernijd

🕔18:00, 16.May 2017

‘Stay in School’, ‘Take the Next step’ en ‘Back to School’ binne trije projekten dy’t mei-inoar it regionale programma foar 2017-2020 foarmje dêr’t it fuortset en middelber beropsûnderwiis en de gemeenten yn de Fryske Wâlden de kommende jierren mei-inoar mei

Lês it folsleine artikel
Sechtich skoallen yn Fryslân oan ’e slach mei muzyk

Sechtich skoallen yn Fryslân oan ’e slach mei muzyk

🕔10:23, 15.May 2017

Sechtich basisskoallen yn Fryslân krije subsydzje fan it Fûns foar Kultuerpartisipaasje om fan takom skoaljier ôf oan ’e slach te gean mei muzyk. Troch hiel Nederlân binne no al goed tûzen skoallen dy’t troch de subsydzjeregeling Ympuls Muzykûnderwiis oan mear

Lês it folsleine artikel
Wurdt Manon (10) op 17 maaie Nasjonale Foarlêskampioen 2017?

Wurdt Manon (10) op 17 maaie Nasjonale Foarlêskampioen 2017? Fernijd

🕔15:10, 13.May 2017

Op woansdei 17 maaie 2017 wurdt foar de 24e kear de lanlike finale fan de Nasjonale Foarlêswedstriid holden yn de Skouboarch Amstelveen. De Fryske learlinge Manon Boomsma (tsien jier út Ljouwert) nimt it dêryn op tsjin de foarlêskampioenen fan de

Lês it folsleine artikel
SIS TSIIS tsjin ûntheffingen ûnderwiis yn it Frysk

SIS TSIIS tsjin ûntheffingen ûnderwiis yn it Frysk

🕔10:44, 13.May 2017

De boargeraksjegroep Sis Tsiis makket by Deputearre Steaten offisjeel beswier tsjin it beslút om skoallen ûntheffing jaan te kinnen foar it ûnderwiis yn it Frysk. Dat it ûntheffingsbelied net rjochtmjittich is, ûnderbout Sis Tsiis mei tal fan arguminten yn it oan DS

Lês it folsleine artikel
Noard-Frânske regio wol mear dwaan foar it Nederlânsk

Noard-Frânske regio wol mear dwaan foar it Nederlânsk

🕔13:55, 12.May 2017

De presidint fan ‘e Noard-Frânske regio Hauts de France wol it Nederlânsk in flinke slinger jaan. Sawol om kulturele as om ekonomyske reden is it wichtich dat jongelju yn Noard-Frankryk goed Nederlânsk leare, sa seit er. Xavier Bertrand is in

Lês it folsleine artikel