Sytze de Haas út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023

Sytze de Haas út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023

🕔08:55, 23.Sep 2023

Sytze de Haas (11 jier) út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, de priis foar it bêste Fryske gedicht skreaun troch bern út de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis yn Fryslân. Op sneon 14 oktober kriget er

Lês it folsleine artikel
Krekt útkommen: ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’

Krekt útkommen: ‘De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder’ Fernijd

🕔08:18, 23.Sep 2023

De wrâldwide bestseller The Boy, the Mole, the Fox and the Horse fan Charlie Mackesy, yn it Nederlânsk mei sukses troch Arthur Japin oerset, is no ûnder de titel De Jonge, de Mol, de Foks en it Hynder ek yn

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Fuort mei it gymnasium

Feie Fonyk: Fuort mei it gymnasium

🕔19:28, 14.Sep 2023

Kollum Ofrûne simmer wiene der op ’e nij lûden om it gymnasium no mar ris ôf te skaffen. “Fuort mei dat wite elite bolwurk”, skreau Sarah de Gruyter op 27 augustus yn de Volkskrant.   It is mar ien fan

Lês it folsleine artikel
Start Museumjeugdkolleezjes yn Natuermuseum Fryslân

Start Museumjeugdkolleezjes yn Natuermuseum Fryslân Fernijd

🕔08:18, 14.Sep 2023

Yn septimber 2023 start in searje Museumjeugdkolleezjes, in gearwurkingsfoarm fan Natuermuseum Fryslân, Frysk Museum en dbieb. Eltse organisaasje fersoarget in nijsgjirrich kolleezje en de rige wurdt ôfsletten mei in wurkatelier. It ferbinende tema is: sabeare nijs troch de jierren hinne.

Lês it folsleine artikel
Skoalbestjoer Lollum makke yn ’e oarloch geheime notulen: Joadske bern waarden net meld

Skoalbestjoer Lollum makke yn ’e oarloch geheime notulen: Joadske bern waarden net meld

🕔08:15, 11.Sep 2023

It skoalbestjoer fan de Kristlik Nasjonale Skoalferiening yn Lollum hold yn 1941 en 1942 temûk in skriftke mei notulen fan harren gearkomsten by. Dy binne bewarre bleaun en litte sjen wêrom’t Lollum ek wol it ‘Ingelske doarp’ neamd waard yn

Lês it folsleine artikel
Foarlêsbus jout startsein foar Lês-mar-foarwiken

Foarlêsbus jout startsein foar Lês-mar-foarwiken Fernijd

🕔08:14, 10.Sep 2023

Fan 11 oant en mei 29 septimber binne de ‘Lês-mar-foarwiken’! Yn dy perioade wurdt oeral yn Fryslân foarlêzen: op de berne-opfang, by gastâlden en op skoallen. Want foarlêzen is net allinne gesellich, mar ek hiel belangryk foar de taalûntwikkeling, hielendal

Lês it folsleine artikel
Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

🕔08:18, 8.Sep 2023

It Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy, docht yn breed Europeesk ferbân ûndersyk nei meartaligens en taallearen op skoalle, thús, en troch kultuerpartisipaasje. De fokus leit dêrby benammen op de regionale en minderheidstalen yn Europa,

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

Pier Bergsma – Betocht yn Stiens: Aap, noot, mies

🕔12:00, 7.Sep 2023

Kollum Koartlyn hiene se yn Gytsjerk doarpsfeest. Oan de kant fan de dyk stiene printsjes fan de lêsmetoade Aap, Noot, Mies. Nieuwold út Wergea, Van der Meulen út Winaam en Hoogeveen út Stiens stiene oan it begjin fan it tsjintwurdige

Lês it folsleine artikel
Meartalich heger ûnderwiis: minder geef Frysk?

Meartalich heger ûnderwiis: minder geef Frysk? Fernijd

🕔08:18, 30.Aug 2023

It tal trijetalige skoallen (Nederlânsk, Ingelsk, Frysk) nimt ta. Yn it fuortset ûnderwiis is it tal learlingen dat oan it eksamen Frysk dielnimt ek tanommen. Diene yn 2017 noch 110 learlingen eksamen, yn 2022 wiene dat 156. Fryske les wurdt

Lês it folsleine artikel
Leararetekoart Frysk is soarchlik

Leararetekoart Frysk is soarchlik

🕔08:19, 28.Aug 2023

It oanhâldende tekoart oan kwalifisearre leararen Frysk bliuwt in punt fan noed. Dat is de Ried fan Europa fan betinken. De provinsje Fryslân kin frijstellingen jaan foar it lesjaan yn it Frysk. Doel fan de oerheid is om uterlik 2030

Lês it folsleine artikel