As de juf gjin Frysk ken …

As de juf gjin Frysk ken …

🕔14:57, 19.Oct 2018

Fryske les op skoalle moat tenei mar jûn wurde troch frijwilligers. Op tefolle skoallen binne de juffen en masters fan betinken dat hja dat sels net goed genôch kinne. Dêrom dogge ûnderwiisstipetsjinst Cedin en it Sintrum Frysktalige Berne-opfang in oprop

Lês it folsleine artikel
Unike ûntdekking yn Wettertún op WaterCampus Ljouwert

Unike ûntdekking yn Wettertún op WaterCampus Ljouwert

🕔11:04, 16.Oct 2018

Rys fan Fryske boaiem is unyk, sterker noch, der is mar ien plak dêr’t rys groeit yn ‘t noarden fan Nederlân. Dizze primeur is ûntdutsen yn de wettertún fan de WaterBar yn Ljouwert. It giet om in Sineeske en in

Lês it folsleine artikel
Online Frysk leare foar Dútsktaligen

Online Frysk leare foar Dútsktaligen

🕔20:32, 12.Oct 2018

Dútsktaligen koenen sûnt ferline jier al Frysk leare út it Lehrbuch Frysk fan Wolter Jetten, dat útkommen is by de Afûk. No kinne se ek alfêst in begjin meitsje mei in koarte fideokursus. Dy is ûnder de namme Friesisch – Audiokurs für

Lês it folsleine artikel
Bernedeiferbliuw ‘Bernefleur’ yn Balk op ‘e nij sertifisearre foar twatalich wurkjen

Bernedeiferbliuw ‘Bernefleur’ yn Balk op ‘e nij sertifisearre foar twatalich wurkjen

🕔08:17, 12.Oct 2018

Bernedeiferbliuw Bernefleur wurket sûnt 2012 mei in twatalich belied. Yn it ferline hat it dêr it sertifikaat ‘bernedeiferbliuw foar meartalige ûntwikkeling’ foar behelle. Dat hâldt yn dat neffens in tal rjochtlinen wurke wurdt om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern

Lês it folsleine artikel
Omwenners Campus Damwâld tinke mei

Omwenners Campus Damwâld tinke mei

🕔07:58, 12.Oct 2018

Bougroep Dijkstra Draisma bout yn opdracht fan Stichting Campus Damwâld en gemeente Dantumadiel de Campus Damwâld. De groep fersoarget ek it ûntwerp foar de werynrjochting fan de Badhúswei yn Damwâld. Brûkers en omwenners wurde maksimaal by it ûntwerp belutsen. Woansdeitejûn

Lês it folsleine artikel
Ryk en provinsje prate stipemaatregels ôf foar it Nedersaksysk

Ryk en provinsje prate stipemaatregels ôf foar it Nedersaksysk

🕔20:48, 8.Oct 2018

It Ryk makket woansdei mei ferskate provinsjebestjoeren in ôfspraak foar it stypjen fan it Nedersaksysk. Dat is in sammelnamme foar de dialekten fan East-Nederlân en Noard-Dútslân. It Nedersaksysk kriget al in formele beskerming troch de erkenning as streektaal ûnder it

Lês it folsleine artikel
Moaie gearwurking FAKskoalle Dockinga College en Jenaplanskoalle Sint Bonifatius

Moaie gearwurking FAKskoalle Dockinga College en Jenaplanskoalle Sint Bonifatius

🕔19:40, 8.Oct 2018

Jenaplanskoalle Sint Bonifatius út Dokkum woe al jierren mear oan it fakgebiet Technyk dwaan. Ferline skoaljier is der in oanset makke troch tiim en âlden fan de basisskoalle om in ‘technyske’ hoeke te meitsjen yn de mienskiplike hal. De besteande

Lês it folsleine artikel
Fideo: it libben fan in learares Frysk

Fideo: it libben fan in learares Frysk

🕔13:19, 4.Oct 2018

Omrop Max hat in reportaazje makke oer in dei yn it libben fan in learares Frysk. Yn de fideo draait it om Anna Marije Bloem, dy’t Frysk jout op skoallemienskip Bogerman yn Koudum. Har learlingen en har stazjêre komme ek

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Mei in knypeach

Aant Mulder: Mei in knypeach Fernijd

🕔07:00, 2.Oct 2018

Kollum Falt it jimme ek op dat we fan ’t jier omraak knypeagje? Dat dwaan hat alles te krijen mei kulturele haadstêd Ljouwert/Fryslân 2018. Dat knypeagjen, dêr wurdt ornaris mei bedoeld dat der in link is tusken de oankundige aktiviteit

Lês it folsleine artikel
Warnsbetinking 2018: ‘Min Frysk ûnderwiis is in iepen wûne yn ús Mienskip’

Warnsbetinking 2018: ‘Min Frysk ûnderwiis is in iepen wûne yn ús Mienskip’

🕔19:22, 30.Sep 2018

Taspraak op de ‘Mienskipsdei’ op it Reaklif (29 septimber 2018), útsprutsen troch deifoarsitter Sjoerd Groenhof Wolkom! Tige, dat jimme hjir allegearre binne op it plak dat ús de grutte bedrigings út it jier 1345 wer yn it sin bringt. Bedrigings

Lês it folsleine artikel