Basisskoalle wint Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer

Basisskoalle wint Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer Fernijd

🕔08:18, 30.Maaie 2023

De Vredeman de Vriespriis foar arsjitektuer 2022 is oan yntegraal bernesintrum en basisskoalle IKC Prins Constantijn út Ljouwert takend. De priis waard freed 26 maaie troch deputearre Avine Fokkens-Kelder yn it Swettehûs yn Ljouwert útrikt. De publykspriis gie nei de

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân fiert 100e jierdei mei festival

Natuermuseum Fryslân fiert 100e jierdei mei festival

🕔08:21, 16.Maaie 2023

Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert hat in bysûndere jierdei te fieren. Tongersdei 18 maaie is it nammentlik presys hûndert jier lyn dat it museum oprjochte waard. En om’t de jierdei yn it himelfeartswykein falt, is der in festival fan mear as

Lês it folsleine artikel
Nij ferskynd by de Afûk: ‘Kwek kwek minemyn’ fan Hindrik van der Meer

Nij ferskynd by de Afûk: ‘Kwek kwek minemyn’ fan Hindrik van der Meer Fernijd

🕔08:22, 10.Maaie 2023

Underweis op ’e fyts fan syn wenplak Goaiïngea nei syn wurk as muzyklearaar oan Pabo De Him yn Snits betocht Hindrik van der Meer faak de teksten foar de berneferskes dy’t er skreau foar de Fryske skoalradio. En dy ferskes

Lês it folsleine artikel
Sealterfryske opskriften yn de Litje Skoule Skäddel

Sealterfryske opskriften yn de Litje Skoule Skäddel

🕔08:23, 9.Maaie 2023

It sichtber meitsjen fan it Sealterfrysk yn it Dútske East-Fryslân buorket foarút. Yn april is de Dútsktalige paadwizer yn it gemeentehûs al ferfongen troch in twatalige Dútsk/Sealterske paadwizer. No hat de Litje Skoule yn Skäddel de folgjende stap set. Alle

Lês it folsleine artikel
Oflevering bernesearje ‘Bluey’ oanpast fanwege gewichtsdiskriminaasje

Oflevering bernesearje ‘Bluey’ oanpast fanwege gewichtsdiskriminaasje

🕔08:21, 8.Maaie 2023

In ôflevering fan de wrâldwiid populêre bernesearje Bluey is nei fûle krityk oanpast. De makkers waarden beskuldige fan gewichtsdiskriminaasje, it bespotlik meitsjen fan ien fanwegen syn of har gewicht. Kritisy sizze dat bern der in negatyf selsbyld fan krije kinne.

Lês it folsleine artikel
Wedstriid Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 fan start

Wedstriid Lytse Gysbert Japicxpriis 2023 fan start Fernijd

🕔08:35, 26.Apr 2023

Bern út de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis yn Fryslân kinne wer meidwaan oan de wedstriid Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, de priis foar it bêste Fryske gedicht. De dichtkriich is yn 2013 yn it libben roppen om Gysbert

Lês it folsleine artikel
Ynspiraasje foar Frysk en meartalich ûnderwiis

Ynspiraasje foar Frysk en meartalich ûnderwiis

🕔09:46, 21.Apr 2023

Om ynspiraasje op te dwaan foar it fak Frysk kamen ôfrûne woansdei sa’n 275 ûnderwiisminsken byinoar foar it evenemint WOW Frysk ûnderweis. Leararen, dosinten en meiwurkers út alle ûnderwiissektoaren (foarskoalsk, primêr, fuortset en spesjaal ûnderwiis, mbû en hbû) wiene dêrfoar

Lês it folsleine artikel
De skoalle eartiids (ferhaal)

De skoalle eartiids (ferhaal)

🕔09:00, 15.Apr 2023

De skoaltiid fan de bern, begjin 1900, seach der al oars út as yn de tsjintwurdige tiid. Yn guon plakken yn Fryslân waarden de bern, foardat se nei skoalle giene, nij yn ’e klean stutsen. Dat gie hiel maklik. Der

Lês it folsleine artikel
‘Yung Frysk’: ferhalen fan jongelju foar jongelju

‘Yung Frysk’: ferhalen fan jongelju foar jongelju

🕔08:22, 10.Apr 2023

Troch de boektydskriften fan Yung Frysk kin elkenien yn ’e kunde komme mei de persoanlike ferhalen fan jongelju yn Fryslân. Alle moannen ferskynt der in nij ferhaal yn it Frysk, Ingelsk of Nederlânsk. Dy ferhalen meitsje maatskiplike tema’s besprekber yn

Lês it folsleine artikel
‘Heit&mem’ siket foto’s fan bern op harren smûke plakje

‘Heit&mem’ siket foto’s fan bern op harren smûke plakje

🕔08:23, 9.Apr 2023

Heit&mem is in tydskrift foar alle heiten en memmen en papa’s en mama’s mei bern fan 0-12 jier. It tydskrift ferskynt twa kear jiers as papieren magazine en hat ferskate digitale tema-edysjes. It kommunisearret yn it Frysk en it Nederlânsk

Lês it folsleine artikel