Annet Bouma wint Fryske foardrachtswedstriid FeRstival

Annet Bouma wint Fryske foardrachtswedstriid FeRstival

🕔13:53, 16.Dec 2018

Annet Bouma fan Surhuzum hat de 76e edysje fan FeRstival wûn, de Fryske foardrachtswedstriid foar learlingen út it fuortset ûnderwiis. Yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean makke se mei har foardracht fan it gedicht ‘Dyn namme’ fan Tsjitske Sijtsma de measte yndruk

Lês it folsleine artikel
Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

🕔15:42, 15.Dec 2018

Op 30 novimber hawwe Ryk en Provinsje Fryslân yn Ljouwert de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) foar de perioade 2019-2023 ûndertekene. Neffens syn wetlike taak hat DINGtiid beide oerheden advisearre by it tastânkommen dêrfan. No’t de BFTK tekene

Lês it folsleine artikel
Holwerter skoallebern krije boek oer it byld ‘Wachten op hoog water’

Holwerter skoallebern krije boek oer it byld ‘Wachten op hoog water’

🕔19:10, 12.Dec 2018

Woansdei 12 desimber rikte wethâlder Pytsje de Graaf fan Dongeradiel it boek ‘Heech Tymo, sjoch omheech’ fan Koos Tiemersma út oan de bern fan de groepen 5 oant en mei 8 fan IBS de Tsjelke en KBS Ploos van Amstel

Lês it folsleine artikel
De beloften oer it lienstelsel binne net neikommen

De beloften oer it lienstelsel binne net neikommen

🕔09:48, 10.Dec 2018

Studinten moasten yn 2015 harren basisbeurs ynleverje. Sy soene dêr oare dingen foar weromkrije. Dochs hawwe de ynstellingen harren net oan dy ôfspraak holden. Yn totaal wie der in miljard euro tasein om te ynvestearjen yn it ûnderwiis en dochs

Lês it folsleine artikel
Meartaligens is net min, taal is goed

Meartaligens is net min, taal is goed

🕔17:26, 9.Dec 2018

Dat meartaligens gjin neidiel is, mar folle earder in foardiel, is yn Fryslân al lang bekend. Hoe kin it dan dat meartalige learlingen it op skoalle gauris minder goed dogge as ientalige? Yn Flaanderen hawwe allochtoane en Frânsktalige learlingen in

Lês it folsleine artikel
Nij ûnderwiiskonsept yn Ferwert falt goed

Nij ûnderwiiskonsept yn Ferwert falt goed

🕔19:50, 25.Nov 2018

By it Dockinga College yn Ferwert is ferline skoaljier begûn mei in nij ûnderwiiskonsept. No al is der by de nije brêge-klassers in soad entûsjasme. Yn it nije ûnderwiiskonsept wurde learlingen útdage om te eksperimintearjen en sels te kiezen. De learlingen leare

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân is Kidsproof Museum 2019 fan Fryslân

Natuermuseum Fryslân is Kidsproof Museum 2019 fan Fryslân

🕔08:25, 25.Nov 2018

Yn totaal santich Nederlânske musea bernfreonlik neffens tûzenen jeugdige Museumynspekteurs Natuermuseum Fryslân út Ljouwert is troch sa’n fjouwertûzen Museumynspekteurs ferkeazen ta ít Kidsproof Museum fan Fryslân. Yn totaal waarden de Nederlânske musea dit jier goed 11.000 kear ûnder de loep

Lês it folsleine artikel
Dockinga nei lanlike finale

Dockinga nei lanlike finale

🕔12:47, 20.Nov 2018

DOKKUM/GORKUM – ‘Alkoholprodukten moatte twa kear sa djoer wurde’ en ‘Nederlân hat de ferantwurdlikheid om gelikense rjochten foar LHBTI’s yn oare lannen te begeunstigjen’. Sjedêr twa fan de trije stellingen dêr’t learlingen út it hiele lân 17 novimber op it Gymnasium

Lês it folsleine artikel
Ferhalefjoer baarnt los

Ferhalefjoer baarnt los

🕔08:13, 18.Nov 2018

Skoallen en keunstprofesjonals moetsje inoar foar it Ferhalefjoer fan KEK2 en Lân fan Taal Yn de wike fan 19 oant en mei 23 novimber 2018 komme skoallen en keunstprofesjonals byinoar foar it Ferhalefjoer. Sy sille mei-inoar oan ’e slach mei

Lês it folsleine artikel
Fryske beweging: tige kritysk by besite advysrie oer nasjonale minderheden

Fryske beweging: tige kritysk by besite advysrie oer nasjonale minderheden

🕔12:02, 17.Nov 2018

LJOUWERT – Kommende wike sil in delegaasje fan de Rie fan Europain besite bringe oan Fryslân om nei te gean oft de lidsteat Nederlân him hâldt oan de ôfspraken dy’t yn it Ramtferdrach foar de beskerming fan nasjonale minderheden steane.

Lês it folsleine artikel