Fryske famkes kieze faker foar bêtafakken

Fryske famkes kieze faker foar bêtafakken

🕔09:48, 28.Jan 2022

Yn Fryslân dogge hieltyd mear famkes eineksamen yn in bêtaprofyl. Yn 2021 hie 23,4% fan de froulike eineksamenkandidaten in technysk fakkepakket mei natuerkunde, skiekunde of technyk. Dat is mear as fiif jier earder. Dat en mear docht bliken út ûndersyk

Lês it folsleine artikel
Advys DINGtiid: ynbring foar profyl nije heechlearaar Frysk (RUG)

Advys DINGtiid: ynbring foar profyl nije heechlearaar Frysk (RUG)

🕔17:50, 24.Jan 2022

De fakulteit Letteren fan de Ryksuniversiteit Grins is op dit stuit dwaande om in profyl op te stellen foar in nije heechlearaar Frysk, om’t professor Goffe Jensma ein 2022 mei pensjoen sil. DINGtiid publisearre yn 2020 in advysrapport oer de

Lês it folsleine artikel
Grinzer Museum iepenet doarren foar ûnderwiis

Grinzer Museum iepenet doarren foar ûnderwiis Fernijd

🕔08:41, 23.Jan 2022

Fan tiisdei 25 jannewaris ôf kinne learlingen it Grinzer Museum wer besytsje. It museum it bliid dat kultueredukaasje gewoan trochgean mei. Foar skoallen yn it primêr en fuortset ûnderwiis is in moai en learsum oanbod gearstald foar De Bernebiënnale en

Lês it folsleine artikel
Frysktalige diploma’s by GGD Fryslân

Frysktalige diploma’s by GGD Fryslân

🕔11:17, 20.Jan 2022

No’t de koroanabesmettingen ek wakker húshâlde op de basisskoallen yn Fryslân, komme der in soad bern nei de lokaasjes fan GGD Fryslân foar in test. In spannend momint foar de measte bern, want dan stiet der yn sa’n testhokje samar

Lês it folsleine artikel
Learaar Frysk yn fuortset ûnderwiis begjint tenei net mear by nul

Learaar Frysk yn fuortset ûnderwiis begjint tenei net mear by nul

🕔11:56, 19.Jan 2022

De provinsje wol in saakkundige ynhiere om nije doelen foar it skoalfak Frysk te ûntwikkeljen. Lykas alle skoalfakken wurdt dat yngeand oanpast. De ôfrûne jierren hawwe ferskate organisaasjes yn Fryslân dy oanpassing al taret. Benammen de Stichting Leerplan Ontwikkeling en

Lês it folsleine artikel
Slimme taaldiskriminaasje yn Eindhoven: ON CAMPUS = ENGLISH SWITCHED ON

Slimme taaldiskriminaasje yn Eindhoven: ON CAMPUS = ENGLISH SWITCHED ON

🕔22:06, 18.Jan 2022

Yn it Brabânsk of Hollânsk in praatsje meitsje yn ‘e kantine? Diskriminaasje! Dat fynt it bestjoer fan de fakulteit beboud gebiet (Department of the Built Environment) fan de technyske universiteit Eindhoven. It hat in lilk brief oan alle meiwurkers stjoerd,

Lês it folsleine artikel
SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

SisTsiis: Hoe giet it ûnderwilens mei de lessen Fryske taal op de basisskoallen?

🕔10:36, 18.Jan 2022

Skôging Troch alle gedoch om koroana hinne soe men hast ferjitte dat guon saken noch hieltiten ús omtinken freegje. Ommers, hjoed-de-dei krije de skoalbern ek – somtiden digitaal – rekkenjen en taal. En dat lêste betsjut foar it grutste part

Lês it folsleine artikel
Universiteit Kiel wol Arjen Versloot as nije perfester Frysk

Universiteit Kiel wol Arjen Versloot as nije perfester Frysk

🕔13:58, 12.Jan 2022

De Christian-Albrechts-universiteit yn it Dútske Kiel wol Arjen Versloot as nije heechlearaar Frysk. De universiteit hat tiisdei buorkundich makke dat de kar op Versloot fallen is. Dy moat sels noch wol tasizze. As er dat docht, folget er Jarich Hoekstra

Lês it folsleine artikel
Alden yn Achtkarspelen posityf oer de ‘Drink wetter-kampanje’

Alden yn Achtkarspelen posityf oer de ‘Drink wetter-kampanje’

🕔08:47, 9.Jan 2022

Alden yn Achtkarspelen binne oer it generaal tige te sprekken oer de ‘Drink wetter-kampanje’ op it konsultaasjeburo. Hja krije op it konsultaasjeburo by it njoggenmoannekonsult in Difrax-drinkbeker en ynformaasje oer it belang fan it drinken fan wetter. Mei twa jier

Lês it folsleine artikel
Sineeske rjochter ferbiedt ûnderwiis yn minderheidstalen

Sineeske rjochter ferbiedt ûnderwiis yn minderheidstalen

🕔22:02, 7.Jan 2022

Skoallen yn Sina meie gjin les jaan yn minderheidstalen. Dat hat in Sineeske rjochter útmakke. De Sineeske oerheid hie de rjochter frege om te besjen oft it ûnderwizen fan Mongoalsk, Tibetaansk en oare regionale talen wol neffens de Sineeske grûnwet

Lês it folsleine artikel