Priuwprogramma ‘Wat maak je Menu’

Priuwprogramma ‘Wat maak je Menu’ Fernijd

🕔08:51, 29.Nov 2020

Is kwalleslaad wól lekker ast gjin idee hast datst op in weakbist sitst te sobbeljen? Smulsto fan fiskgraten as dy derútsjogge as sjips? Ytsto eins foaral mei de eagen? Dat wurdt útsocht yn it priuwprogramma ’Wat maak je me nu’.

Lês it folsleine artikel
Mear Frysk op Noard-Fryske skoallen

Mear Frysk op Noard-Fryske skoallen

🕔10:59, 25.Nov 2020

It regear fan de Dútske dielsteat Sleeswyk-Holstein wol dat de meartaligens folle sichtberder wurdt. Yn de dielsteat wurde Heechdútsk, Nederdútsk, Deensk, Jutsk en Romanes praat. Fierders wurdt yn de provinsje Noard-Fryslân en op it eilân Helgolân Noard-Frysk praat. Ferline wike

Lês it folsleine artikel
Foar memmetaal is gjin substitút

Foar memmetaal is gjin substitút

🕔07:44, 25.Nov 2020

Skôging Op 5 july l.l. stie yn ’e Ljouwerter Krante dat in Klaas van Tempel yn ’e oarloch it kamp oerlibbe hie troch syn tinzen oan ’e famylje en oan Fryslân. It tinken oan de taal, de kultuer en it

Lês it folsleine artikel
Nij berneboek ‘Jou my de romte!’ bringt freonskip fierder

Nij berneboek ‘Jou my de romte!’ bringt freonskip fierder

🕔09:00, 21.Nov 2020

It earste eksimplaar fan it nije berneboek Jou my de romte! is freed 20 novimber oanbean oan learlingen fan mienskipsskoalle Bloei yn Terherne. Earder waard dêr ek it bybehearrende escape(class)room-spul lansearre. Jou my de romte! is skreaun troch Bart Kingma

Lês it folsleine artikel
Natuermuseum Fryslân bernefreonlikste museum fan Fryslân 2021

Natuermuseum Fryslân bernefreonlikste museum fan Fryslân 2021

🕔08:29, 19.Nov 2020

It Natuermuseum Fryslân mei him it kommende jier, foar de achtste kear achterinoar, it Bêste Kidsproof-museum fan Fryslân neame. Dy titel fertsjinnet it op basis fan yngeand ûndersyk troch saneamde Museumynspekteurs (bern oant en mei 12 jier). Hja joegen it

Lês it folsleine artikel
Boartsjendewei in taal derby

Boartsjendewei in taal derby

🕔15:34, 18.Nov 2020

Sintrum Frysktalige Berne-opfang SFBO, it kennissintrum foar meartaligens fan jonge bern, hat koartlyn it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ fan twa bernedeiferbliuwen foar trije jier ferlinge. Dy deiferbliuwen binne de Luchtballon yn Feanwâlden en Pjutte-opfang De Veenscheiding yn Ychtenbrêge. Beide

Lês it folsleine artikel
Autentyk Frysk printeboek fan Paul van Dijk ferskynd by de Afûk

Autentyk Frysk printeboek fan Paul van Dijk ferskynd by de Afûk

🕔09:53, 9.Nov 2020

Nei lang wachtsjen is der by de Afûk wer in oarspronklik Frysk printeboek ferskynd, Omke Ule past op fan skriuwer Paul van Dijk. De haadpersoan yn it boek, Omke Ule, is oeral benaud foar en dêrom bliuwt er it leafst

Lês it folsleine artikel
Tsientûzen snieklokjes foar it Fryske bioferskaat

Tsientûzen snieklokjes foar it Fryske bioferskaat Fernijd

🕔08:51, 8.Nov 2020

It giet net goed mei it bioferskaat. Dêrom kriget de bioferskaatkampanje ‘Wat sille we no belibje’ in ferfolch. Yn novimber en desimber wurdt it ôfnimmende bioferskaat mei ferskate ludike aksjes ûnder de oandacht brocht. De kampanje is ôfrûne wike fan

Lês it folsleine artikel
Underwiiskundich boek yn it Frysk

Underwiiskundich boek yn it Frysk

🕔08:49, 6.Nov 2020

Der komt in Frysktalich boek oer ûnderwiiskunde op ’e merk: De burn-outbestindige dosint. Richard Jones, ûnderwiiskundige en klassemanagentspesjalist by NHL Stenden Hegeskoalle, is de auteur en fûn dat der behalve in Nederlânsktalige edysje ek in Fryske edysje komme moast. Dy

Lês it folsleine artikel
Learaar Den Bosch wurdt befeilige nei reboelje om kartûn

Learaar Den Bosch wurdt befeilige nei reboelje om kartûn

🕔15:37, 5.Nov 2020

In learaar maatskippijlear fan it Pierson College yn it Brabânske Den Bosch kriget befeiliging. Neffens de skoaldireksje en de plysje is de situaasje foar de man net feilich. Hy hie yn in les oer frije mieningsutering in kartûn sjen litten

Lês it folsleine artikel