Typhoon en Jurrian van Dongen winne Willem Wilminkpriis

Typhoon en Jurrian van Dongen winne Willem Wilminkpriis

🕔08:45, 19.Apr 2021

Dûbel priis foar Het Klokhuis by de de útrikking fan de Willem Wilminkpriis. Typhoon wûn de sjuerypriis foar it bêste berneliet mei ‘Stotteren’, in rap dy’t er foar Het Klokhuis makke. En de publykspriis gie ek nei in liet út

Lês it folsleine artikel
Learlingen Achtkarspelen dogge ‘Tour de poep’

Learlingen Achtkarspelen dogge ‘Tour de poep’

🕔08:49, 16.Apr 2021

De learlingen fan groep 7 en 8 fan ’t Holdersnêst út De Harkema en De Wâldiik út Boelensloane binne beneamd ta beliedsadviseurs fan de provinsje Fryslân. De learlingen krigen fan deputearre Klaas Fokkinga de opdracht ûndersyk te dwaan nei omrinlânbou

Lês it folsleine artikel
Fideo: Mark fertelt oer de stúdzje Frysk op NHL Stenden

Fideo: Mark fertelt oer de stúdzje Frysk op NHL Stenden

🕔16:40, 13.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

🕔14:06, 13.Apr 2021

By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ferteld wurde wêr’t de Fryske minderheid wennet. Dútsk, ekonomy, skiednis, wrâldoriïntaasje – alle fakken krije in taak as it giet

Lês it folsleine artikel
Minister moat útlizze: fiertaal by wiskunde en ierdrykskunde tenei Frysk?

Minister moat útlizze: fiertaal by wiskunde en ierdrykskunde tenei Frysk?

🕔07:36, 13.Apr 2021

Net allinne de Ried fan Europa en de Twadde Keamer hawwe de ôfrûne jierren krityk jûn op it belied dat de Nederlânske Ryksoerheid fiert foar it Frysk, der komt no út de Earste Keamer ek in tige kritysk lûd. Op

Lês it folsleine artikel
Universiteit en hegeskoallen op 26 april wer iepen

Universiteit en hegeskoallen op 26 april wer iepen

🕔17:23, 12.Apr 2021

De Kampus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins en de hegeskoallen NHL Stenden en Van Hall meie op 26 april wer iepen. Dat skriuwt Omrop Fryslân op basis “boarnen om it kabinet hinne”. Oant no ta wurde op in pear útsûnderingen

Lês it folsleine artikel
Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

🕔20:43, 10.Apr 2021

It is wer de tiid fan it jier dat learlingen fan middelbere skoallen harren ferdjipje kinne yn in stúdzje. Masterstudinte Fardau Visser jout yn de Online Bachelorwike (12-16 april) foarljochting oer de stúdzje Minorities & Multilingualism oan de Ryksuniversiteit yn

Lês it folsleine artikel
Fideo: Emma studearret Frysk én Nederlânsk

Fideo: Emma studearret Frysk én Nederlânsk

🕔19:53, 10.Apr 2021 Lês it folsleine artikel
RUG/Campus Fryslân komt mei twadde brede bachelor

RUG/Campus Fryslân komt mei twadde brede bachelor

🕔16:17, 9.Apr 2021

De RUG is fan doel om fan septimber 2022 ôf yn Ljouwert by Campus Fryslân in twadde bachelor oan te bieden. De provinsje Fryslân stipet dat útstel. It giet om de trijejierrige oplieding Data Science en Society. As alles neffens

Lês it folsleine artikel
Nederlânske universiteiten fiere aksje yn De Haach

Nederlânske universiteiten fiere aksje yn De Haach

🕔09:42, 6.Apr 2021

It heger ûnderwiis stiet ûnder druk en de wittenskiplike reputaasje fan Nederlân stiet op it spul. Dat sizze heechleararen, studinten en meiwurkers fan Nederlânske universiteiten. Hja fiere hjoed aksje yn De Haach om’t der neffens harren te min jild en

Lês it folsleine artikel