Aksjegroep Sis Tsiis falt yn twa groepen útinoar

Aksjegroep Sis Tsiis falt yn twa groepen útinoar

🕔13:43, 17.Feb 2018

De aksjegroep Sis Tsiis, bekend fan de aksjes foar in ferbettering fan de lessen Frysk op skoallen, is yn twa groepen útinoar fallen. Dat docht de Ljouwerter Krante hjoed te witten. Neffens wurdfierder Piter Dykstra wie der in ferskil fan

Lês it folsleine artikel
Fryske lessen meastal beroerd, ûnderwizers krije tiid en begelieding foar ferbettering

Fryske lessen meastal beroerd, ûnderwizers krije tiid en begelieding foar ferbettering

🕔22:16, 16.Feb 2018

It lêzen en skriuwen yn de eigen taal komt op ‘e measte Fryske basisskoallen oan ‘e krapperein. Sels it praten en ferstean fan it Frysk is lang net oeral ynoarder. Mar 28 persint fan alle 412 basisskoallen yn Fryslân jout

Lês it folsleine artikel
Stúdzjefûns foar Fryske studinten RUG/Kampus Fryslân

Stúdzjefûns foar Fryske studinten RUG/Kampus Fryslân

🕔07:02, 14.Feb 2018

Om mear Fryske studinten foar de brede Bachelor Global Responsibility & Leadership by it University College fan RUG/Campus Fryslân oan te lûken, ropt de provinsje Fryslân in stúdzjefûns yn it libben. Fryske studinten dy’t harren oanmelde foar dy universitêre bachelor

Lês it folsleine artikel
Flinke taname mbû-fakatueres

Flinke taname mbû-fakatueres

🕔09:52, 13.Feb 2018

It tal fakatueres foar mbû’ers groeit flink. Yn de perioade fan maart oant en mei augustus ferline jier wiene der tweintich persint mear mbû-fakatueres as yn deselde perioade yn 2016, sa’n 248.000. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Gearwurkingsorganisaasje

Lês it folsleine artikel
App Broemm makket Frysk ferkear feiliger

App Broemm makket Frysk ferkear feiliger

🕔15:27, 11.Feb 2018

Bewuster Ride op in Mobile Meter; Broemm! Sa hjit de app dy’t Fryslân in stik feiliger meitsje sil. De app daget de brûker en syn freonen út om it hâlden en dragen yn it ferkear feiliger te meitsjen. Hy kaam

Lês it folsleine artikel
Presintaasjes en priisútrikking Hackathon ROF

Presintaasjes en priisútrikking Hackathon ROF

🕔07:49, 9.Feb 2018

Fan 7 oant en mei 9 febrewaris hâlde de opliedingen Communication & Multimedia Design (CMD) en Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool in saneamde hackathon. Se ûntwikkelje dan yn workshopeftige kolleezjes ynnovative multymediale konsepten foar de ferkearsproblematyk yn Fryslân. Dat bart

Lês it folsleine artikel
In wike lang Bretonsk leare?

In wike lang Bretonsk leare?

🕔20:33, 8.Feb 2018

Wa’t yn in wike tiid Bretonsk leare wol, kin yn july teplak op it eilân Groix – yn it Bretonsk Enez Groe. Dêr wurdt fan ‘t simmer foar de tredde kear in yntinsive kursus oanbean yn de taal fan it uterste

Lês it folsleine artikel
Nije aksjes fan Sis Tsiis

Nije aksjes fan Sis Tsiis

🕔06:42, 8.Feb 2018

By de iepening fan Lân fan Taal njonken de Aldehou wie in lytse delegaasje fan Sis Tsiis oanwêzich om te protestearjen tsjin de ûntheffingen dy’t de Provinsje jout oan skoallen om bern de Fryske taal by te bringen. Inisjatyfnimmer Piter

Lês it folsleine artikel
Ynboargerje yn Ingelân kin meikoarten ek yn it Kornysk

Ynboargerje yn Ingelân kin meikoarten ek yn it Kornysk

🕔12:20, 25.Jan 2018

Wa’t út in oar lân komt en ynboargerje wol yn Kataloanië, leart as earste Katalaansk. Wa’t yn Fryslân ynboargerje wol, docht dat yn it Nederlânsk. Kennis fan de Fryske taal is gjin diel fan it ynboargeringstrajekt, ek al freegje ymmigranten

Lês it folsleine artikel
Gaelictalige skoalle “etnyske suvering”

Gaelictalige skoalle “etnyske suvering”

🕔18:02, 20.Jan 2018

It plan om in Gaelictalige skoalle yn Edinburgh by in oare skoalle ûnder te bringen hat yn Skotlân ta in soad opskuor laat. Alden neame de skoalle in gefal fan “etnyske suvering”. Der is op it stuit ien Gaelictalige skoalle

Lês it folsleine artikel