Berne-opfang ‘Poppestien’ Burgum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Berne-opfang ‘Poppestien’ Burgum behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔11:52, 19.Apr 2019

Op moandei 15 april wie it feest by berne-opfang Poppestien yn Burgum. De lokaasje fan organisaasje Kinderwoud Kinderopvang wurket sûnt 2015 mei in belied dat derop rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Poppestien hat it sertifisearringstrajekt

Lês it folsleine artikel
Minister Slob docht Skiermûntseach en Dockingakolleezje oan

Minister Slob docht Skiermûntseach en Dockingakolleezje oan

🕔09:33, 16.Apr 2019

Arie Slob, minister foar basis- en fuortset ûnderwiis en media, wie moandei 15 april op besite by de skoalle foar basis- en fuortset ûnderwiis op Skiermûntseach en by de FAKskoalle fan it Dockingakolleezje yn Dokkum. De minister beklamme de maatskiplike

Lês it folsleine artikel
Skoalbern en einekoaien

Skoalbern en einekoaien

🕔13:24, 12.Apr 2019

Dizze maitiid geane sawat trijehûndert skoalbern mei de klasse op ekskurzje nei in einekoai. Dat dogge se yn it ramt fan it nije lesprogramma ‘Einekoai foar de groepen 7 en 8’. Dat is ûntwikkele nei in opknapprojekt fan einekoaien by

Lês it folsleine artikel
300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee

300 learlingen dogge mei oan foarwedstriid Lyts Frysk Diktee

🕔10:26, 11.Apr 2019

300 learlingen út groep 8 yn Fryslân dogge mei oan de foarwedstriid fan it Lyts Frysk Diktee. Dêr meitsje se twa proefdiktees foar. De bêste learlingen dogge op 16 april mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee yn

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale moeting fan studinten Frysk

Ynternasjonale moeting fan studinten Frysk

🕔08:15, 10.Apr 2019

Studinten Frysk fan de Ljouwerter hegeskoalle NHL Stenden hawwe ferline wike in besite brocht oan stúdzjegenoaten yn Flensburch. Oan de Europa Universität yn dy stêd kin men de Fryske taal ek bestudearje. De studinten wiene fjouwer dagen yn Flensburch en

Lês it folsleine artikel
Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

Fiifhûnderste útjefte fan de KFFB

🕔10:51, 9.Apr 2019

Sneon 6 april belibbe de KFFB de Fryske boekeklub in hichtepunt yn syn 85-jierrich bestean: doe waard nammentlik de fiifhûndertste útjefte presintearre: Foar dy 20 bibelferhalen. Dy presintaasje wie yn de IJsherberg yn Dokkum. Jong en âld kaam dêrop ôf.

Lês it folsleine artikel
Girlsday: robots programmearje en sinneskûtels meitsje

Girlsday: robots programmearje en sinneskûtels meitsje

🕔08:12, 9.Apr 2019

Op Girlsday iepenje ferskate bedriuwen yn Noard-Nederlân de doarren foar famkes tusken de tsien en fyftjin jier âld. Foar famkes is dat in goede kâns om yn ’e kunde te kommen mei bèta, technyk en ICT én mei froulike rolmodellen.

Lês it folsleine artikel
College Tour komt werom mei Matthijs van Nieuwkerk

College Tour komt werom mei Matthijs van Nieuwkerk Fernijd

🕔09:16, 7.Apr 2019

NTR en BNNVARA wurkje gear foar de trochstart fan it populêre telefyzjeprogramma College Tour. Yn it programma meie studinten ûnder lieding fan in presintator in ynspirearjende gast fragen stelle. Yn it nije seizoen sil Matthijs van Nieuwkerk de presintator wêze.

Lês it folsleine artikel
Frysk yn 2030: net samar fan ’e flier op ’e souder

Frysk yn 2030: net samar fan ’e flier op ’e souder

🕔09:03, 7.Apr 2019

DINGtiid, it orgaan foar de Fryske taal, sjocht mei in goed gefoel werom op in warber 2018. In hichtepunt foarich jier wie it advisearjen oangeande de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal & kultuer (BFTK) 2019-2023. DINGtiid hat wurdearring foar de langetermynambysjes

Lês it folsleine artikel
Dockingakolleezje slút lokaasje Ferwert

Dockingakolleezje slút lokaasje Ferwert

🕔13:51, 4.Apr 2019

Fanwegen it ôfnimmend tal learlingen hat it bestjoer fan it Dockingakolleezje besletten om syn fêstiging yn Ferwert te sluten. Mei yngong fan skoaljier 2019-2020 soene der mar sa’n hûndert learlingen wêze, wylst der foar bekostiging troch it Ryk 120 wêze

Lês it folsleine artikel