Debbie van Elden – ‘Akkie yn ’e winter’

Debbie van Elden – ‘Akkie yn ’e winter’

🕔08:56, 24.Feb 2021

By útjouwerij Bornmeer ferskynt dizze wike it orizjineel Fryske berneboek Akkie yn ’e winter, skreaun troch Debbie van Elden en yllustrearre troch Els van Elden. Op in wintermoarn wurdt Akkie wekker en sjocht se dat de wrâld bedobbe is ûnder

Lês it folsleine artikel
Thuishuis Pompidoe yn Kollumerpomp behellet sertifikaat twatalich wurkjen

Thuishuis Pompidoe yn Kollumerpomp behellet sertifikaat twatalich wurkjen

🕔08:48, 20.Feb 2021

Op tongersdei 18 febrewaris wie it feest by berne-opfang Thuishuis Pompidoe yn Kollumerpomp. De lokaasje wurket sûnt 2018 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. It sertifisearringstrajekt is no ôfrûne en

Lês it folsleine artikel
Bernewike De Lawei giet online troch

Bernewike De Lawei giet online troch Fernijd

🕔08:56, 19.Feb 2021

Yn De Lawei steane de skoalfakânsjes altyd yn it teken fan de bernewike. Yn de foarjiersfakânsje fan 20 o/m 28 febrewaris is dat net oars. De Lawei stekt de ‘Kidsweek’ yn in digitaal jaske. Sa wurde der fergeze wurkateliers organisearre

Lês it folsleine artikel
Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

Skoallen kinne Fryske les ferbetterje, de provinsje betellet

🕔17:52, 16.Feb 2021

Skoallen dy’t de lessen Frysk net op oarder hawwe, hawwe gjin ekskús mear om dat sa te litten. De provinsje hat goed trije miljoen euro apart lein om it ûnderwiis yn de Fryske taal te ferbetterjen. Skoallen kinne dêr de

Lês it folsleine artikel
Sorbyske les sa populêr dat der no te min leararen binne

Sorbyske les sa populêr dat der no te min leararen binne

🕔12:26, 16.Feb 2021

Taalminderheden yn Europa hawwe allegear harren eigen swierrichheden. De Sorben yn East-Dútslân hawwe in lúkseprobleem. Sorbyske lessen binne ûnderwilens sa populêr dat der net genôch leararen te finen binne om alle lessen te jaan. De Sorbyske skoalleferiening ropt minsken dy’t

Lês it folsleine artikel
Earste Europeeske oplieding spraaktechnology yn Ljouwert

Earste Europeeske oplieding spraaktechnology yn Ljouwert

🕔08:36, 16.Feb 2021

Kampus Fryslân fan de Ryksuniversiteit Grins set nei de simmer yn Ljouwert útein mei in nije masteroplieding op it mêd fan spraaktechnology. It giet oer de mooglikheden dy’t der binne om apparaten mei de stim oan te stjoeren, mar ek

Lês it folsleine artikel
Heechlearaar Frysk: ôfkarren fan ‘sich’ is diskriminaasje

Heechlearaar Frysk: ôfkarren fan ‘sich’ is diskriminaasje

🕔21:47, 13.Feb 2021

Diskriminaasje. Sa neamt Nils Langer, heechlearaar Frysk yn Flensburch, it as taalgebrûk ferkeard neamd wurdt. Hy seit: “It is iroanysk. Oan ‘e iene kant draait taalbelied foar minderheidstalen om it beskermjen fan talige minskerjochten. De reden dat wy minderheidstalen stypje en

Lês it folsleine artikel
Freegje in fergees borduer- of nifelpakket oan foar de hiele famylje

Freegje in fergees borduer- of nifelpakket oan foar de hiele famylje

🕔08:19, 13.Feb 2021

Hoewol’t it Frysk Museum noch yn elts gefal oant 3 maart ticht is, hoecht nimmen him yn de foarjiersfakânsje te ferfelen. Spesjaal by de nije útstalling Haute Bordure ûntwikkele ûntwerper Floor Nijdeken in borduerpakket om thús mei oan ’e slach

Lês it folsleine artikel
#DêromFrysk moat learlingen entûsjast meitsje foar Frysk as eksamenfak

#DêromFrysk moat learlingen entûsjast meitsje foar Frysk as eksamenfak

🕔08:16, 12.Feb 2021

Mei in folslein nije en ynnovative kampanje moatte learlingen fan it fuortset ûnderwiis ynspirearre wurde om it Frysk as eksamenfak te kiezen. Dy kar sil ynkoarten wer makke wurde moatte en de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân wolle learlingen

Lês it folsleine artikel
Reaksje provinsje Fryslân op advys DINGtiid oer skoalynspeksje Frysk

Reaksje provinsje Fryslân op advys DINGtiid oer skoalynspeksje Frysk

🕔11:07, 11.Feb 2021

De skoalynspeksje foar it fak Frysk moat dochs by it Ryk bliuwe en net oerdroegen wurde oan de provinsje. Dat befellet advysorgaan DINGtiid by de provinsje oan. De besteande rolferdieling soe goed wêze. Sjoch ek dit berjocht fan juster op

Lês it folsleine artikel