Subsydzjeregeling foar Frysk ûnderwiis opnij iepen

Subsydzjeregeling foar Frysk ûnderwiis opnij iepen

🕔08:21, 9.feb 2023

Dit jier is der wer subsydzje beskikber foar it fuortsterkjen fan it Frysktalich ûnderwiis. Alle skoallen yn Fryslân kinne fan 20 febrewaris ôf in subsydzje oanfreegje. Der is û.o. subsydzje beskikber foar it oplieden fan dosinten, it oanskaffen fan ekstra

Lês it folsleine artikel
Arjen Versloot oansteld as ynterim-heechlearaar Frysk yn Grins

Arjen Versloot oansteld as ynterim-heechlearaar Frysk yn Grins

🕔11:16, 8.feb 2023

Prefester dr. Arjen Versloot wurdt ynterim-heechlearaar Fryske taal en kultuer. Hy folget dêrmei Goffe Jensma op. Dy waard yn oktober mjirkes. De universiteit beneamde earder al in universitêr dosint Fryske taal en kultuer, dr. Anne Merkuur. Dekaan Thony Visser sei

Lês it folsleine artikel
SjONG 2023: wurkateliers fan Fryske artysten

SjONG 2023: wurkateliers fan Fryske artysten

🕔08:39, 7.feb 2023

Oftraap op VPO Tjalling Koopmans Hurdegaryp SjONG, it Fryske sjongfestival foar 12-18-jierrigen, belûkt mear Fryske artysten as oait by de kommende edysje. Elske DeWall, Raynaud Ritsma, Sytse Broersma, Bruno Rummler en Wietske de Boer komme sw jongerein te help. De

Lês it folsleine artikel
Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

Jongfryske Mienskip tsjinnet WOO-fersyk yn oer heechlearaar Frysk by RUG

🕔08:32, 7.feb 2023

It Frysk akademysk ûnderwiis stiet ûnder gigantyske druk. De heechleararen Frysk yn Amsterdam en Leien koenen wol fuort en yn Grins begûn de ferskraling fan it universitêre Frysk mei it opheffen fan de iennichste universitêre stúdzje Frysk yn Nederlân. No

Lês it folsleine artikel
Studinten Friesland College eksposearje eigen kreaasjes yn Keramykmuseum Prinsessehof

Studinten Friesland College eksposearje eigen kreaasjes yn Keramykmuseum Prinsessehof Fernijd

🕔08:32, 6.feb 2023

Earstejiers studinten fan de oplieding kreatyf fakman fan it Friesland College presintearje eigen wurk yn Keramykmuseum Prinsessehof. De studinten lieten har ynspirearje troch in besite oan de útstallingen Feest! en Handle with Care. Sa makken in stikmannich studinten wurk op

Lês it folsleine artikel
‘De letterfretter’ is it nijste berneboek fan Lida Dykstra

‘De letterfretter’ is it nijste berneboek fan Lida Dykstra

🕔09:39, 4.feb 2023

By de Afûk is ferskynd: De letterfretter fan Lida Dykstra. Yn dat berneboek is de skriuwster oan ’e slach gien mei alle lûden dy’t yn de Fryske taal foarkomme. Elk lûd hat syn eigen gedicht dêr’t it lûd sa faak

Lês it folsleine artikel
Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

🕔08:33, 3.feb 2023

Fan in jierdeifeestje oant Ketikoti en fan karnaval oant Sineesk nijjier: yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd. Mar wat betsjutte al dy feesten eins? Wêrom wurde se fierd, en troch wa? Fan 19 febrewaris ôf ûntdekke bern alles

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Begripend lêzen begjint mei begryplik skriuwen

Feie Fonyk: Begripend lêzen begjint mei begryplik skriuwen

🕔12:00, 2.feb 2023

Kollum Tsien jier lyn hat de Underwiisynspeksje foar it lêst in grut ûndersyk dien nei de lêsfeardigens fan Nederlânske bern. Yn ferliking dêrmei foelen de resultaten ôf. Nederlân sakket al jierren op de ynternasjonale ranglist as it giet om basisfeardigens

Lês it folsleine artikel
Advys DINGtiid: ‘Fersterkje it Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis’

Advys DINGtiid: ‘Fersterkje it Frysk yn it foarskoalsk ûnderwiis’

🕔10:22, 31.Jan 2023

De Fryske taal kin in better plak yn pjutteboartersplakken en berne-opfang krije as Ryk, Provinsje Fryslân en gemeenten mear liederskip sjen litte. Dat stelt DINGtiid yn syn advys oer it Frysk yn de foarskoalske perioade. Provinsje Fryslân en Ryk stelden

Lês it folsleine artikel
Tialda Hoogeveen ynstallearre as nije Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân

Tialda Hoogeveen ynstallearre as nije Berneboeke-ambassadeur fan Fryslân

🕔08:54, 26.Jan 2023

Op basisskoalle ’t Holdersnêst op ’e Harkema is Tialda Hoogeveen woansdei 25 jannewaris – by de start fan de Nationale Voorleesdagen – offisjeel ynstallearre as nije Berneboeke-ambassadeur. Sy krige út hannen fan de berneboargemaster fan Achtkarspelen, Lisanne Hiemstra, de by

Lês it folsleine artikel