Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

🕔10:31, 5.Aug 2020

De skoallen yn Fryslân lûke fierstente min tiid út foar it Frysk. Faak is dat mar 45 minuten wyks. Dêrmei foldocht Nederlân net oan de ynternasjonale ferplichtings op it mêd fan de soarch foar minderheidstalen. Dat sizze de ynternasjonale saakkundigen

Lês it folsleine artikel
Rjochter ferbiedt skoalfúzje om effekt op Welske taal

Rjochter ferbiedt skoalfúzje om effekt op Welske taal

🕔13:47, 3.Aug 2020

In grutte fúzje fan lytse plattelânsskoallen yn it Welske greefskip Rhondda Cynon Taf is fan ‘e baan. De rjochter hat de fúzje ferbean, om’t dy op kosten gean soe fan de Welske taal. Alve skoallen foar basis- en fuortset ûnderwiis

Lês it folsleine artikel
Hegeskoalledosint skrept him út ’e naad

Hegeskoalledosint skrept him út ’e naad

🕔12:54, 3.Aug 2020

Hegeskoalledosinten moatte te folle dwaan yn te min tiid. As se har net goed fiele, wurkje se dochs safolle mooglik troch om studinten net yn ’e problemen te bringen. Dat docht bliken út ûndersyk fan Zestor. Dy ûndersyksorganisaasje is yn

Lês it folsleine artikel
Underwiisfernijing yn Yndia giet op kosten fan it Hindy

Underwiisfernijing yn Yndia giet op kosten fan it Hindy

🕔17:57, 31.Jul 2020

Moat it Hindy de taal wurde dy’t alle ynwenners fan Yndia ferbynt of moat it Ingelsk dat wêze? It is in fraach dêr’t al tsientallen jierren ferskillende antwurden op jûn wurde en dêr’t de ynwenners fan Yndia inoar foar yn

Lês it folsleine artikel
Ried Fryske Beweging sleept noch gjin skoallen foar de rjochter

Ried Fryske Beweging sleept noch gjin skoallen foar de rjochter

🕔22:34, 29.Jul 2020

Is it oanhâldend strieminne ûnderwiis yn it Frysk en fangefolgen – yn kombinaasje mei just wol goed ûnderwiis yn it Nederlânsk – it ôftakjen fan de kwaliteit en de libbenskrêft fan de Fryske taal, gjin reden om skoallen foar de

Lês it folsleine artikel
Fakânsjeskoalle Ljouwert útwreide fan twa nei fjouwer wike

Fakânsjeskoalle Ljouwert útwreide fan twa nei fjouwer wike

🕔09:09, 25.Jul 2020

Guon bern hawwe fanwegen it thúsûnderwiis yn ’e koroanakrisis in learefterstân oprûn. Der binne dit jier dan ek mear learlingen dy’t wol help brûke kinne as tarieding op it nije skoaljier. Om se stipe yn ’e rêch biede te kinnen,

Lês it folsleine artikel
Minder nije leararen troch hege stúdzjelienings

Minder nije leararen troch hege stúdzjelienings

🕔19:26, 24.Jul 2020

Jongelju mei in hafû- of mbû-diploma kieze minder faak foar in learare-oplieding. Dat komt troch de hege kosten fan in stúdzjeliening. Hja wolle nei harren oplieding in baan mei in heech salaris. Sûnt 2015 krije studinten gjin jild mear fan

Lês it folsleine artikel
Frysk net populêr ûnder Nederlânsktalige learlingen – in probleem en in oplossing

Frysk net populêr ûnder Nederlânsktalige learlingen – in probleem en in oplossing

🕔20:17, 17.Jul 2020

Frysktalige learlingen yn it fuortset ûnderwiis binne like posityf oer Frysk en Nederlânsk, wylst se it Ingelsk wat leger wurdearje. Nederlânsktalige bern hawwe it meast op mei it Nederlânsk, dan komt Ingelsk en it Frysk komt in efterop. Oarstalige bûtenlânske

Lês it folsleine artikel
Nije lokaasje Zuyderzee Lyceum De Lemmer

Nije lokaasje Zuyderzee Lyceum De Lemmer

🕔10:11, 17.Jul 2020

It Zuyderzee Lyceum in yn De Lemmer moat in nij gebou hawwe omdat it âlde net mear oan de tsintwurdige easken foldocht. De skoalle, fan VariO Onderwijsgroep, en de gemeente De Fryske Marren hawwe nei geskikte lokaasjes omsjoen en binne

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Simmerskoalle foar Frysk

Aant Mulder: Simmerskoalle foar Frysk

🕔07:00, 14.Jul 2020

Kollum De lêste jierren komme simmerskoallen hieltyd faker yn byld. Fan ’t jier hat de gemeente Súdwest-Fryslân ek sa’n simmerskoalle regele foar de learlingen út de heechste groepen fan de basisskoallen yn dy gemeente. De bern fan de skoallen fan

Lês it folsleine artikel