Pjutte-opfang ‘Peuterpret’ Raerd behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

Pjutte-opfang ‘Peuterpret’ Raerd behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

🕔09:28, 23.Feb 2019

Op moandei 28 jannewaris wie it feest op pjutte-opfang ‘Peuterpret’ yn Raerd. De lokaasje fan Kids First wurket sûnt begjin 2017 mei in belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Sy hawwe it

Lês it folsleine artikel
Frysk op skoalle is in bernerjocht

Frysk op skoalle is in bernerjocht

🕔16:27, 22.Feb 2019

Sneon 9 maart sil boargeraksjegroep Sis Tsiis op ’e nij kampanje fiere foar goed ûnderwiis yn de Fryske taal. Oant no is der noch fierstente min berikt. Foar de takomst liket it belied fan Ryk en Provinsje der ek net op

Lês it folsleine artikel
Boeken oer Nijntje yn streektalen tige populêr

Boeken oer Nijntje yn streektalen tige populêr

🕔09:31, 21.Feb 2019

De alderearste oersetting fan Nijntje yn in streektaal, opa en oma pluis op z’n brabants út 2012, hat no al in sande printinge. Yn de ôfrûne sân jier binne der mear as 15.000 eksimplaren fan dy titel ferkocht. Nijntje is

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.Feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Gearwurking VVN en Semko tsjin appen op ’e fyts

Gearwurking VVN en Semko tsjin appen op ’e fyts

🕔08:03, 15.Feb 2019

Veilig Verkeer Nederland en Underwiisburo Semko sille gearwurkje. Veilig Verkeer Nederland giet de basisskoallen yn mei it boadskip: ‘Op de fiets even niets‘. Der komme hieltyd mear ûngelokken troch it brûken fan sosjale media op ‘e fyts. Fan de brêgeklasse ôf 

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Cito

Feie Fonyk: Cito

🕔14:15, 14.Feb 2019

Ofrûne septimber bestie it Cito yn Arnhem fyftich jier. It is yn al dy jierren útgroeid ta in grutte organisaasje dy’t toetsen makket foar hast it hiele ûnderwiis. Fan beuker- oant en mei it middelber beropsûnderwiis. It hat bygelyks in

Lês it folsleine artikel
Carles Puigdemont woansdei yn Grins

Carles Puigdemont woansdei yn Grins

🕔12:44, 13.Feb 2019

De ôfsette Katalaanske presidint Carles Puigdemont komt moarn nei Grins ta. Op fersyk fan heechlearaar Frysk Goffe Jensma hâldt er dêr in gastkolleezje op ‘e universiteit. Alle taharkersplakken foar de lêzing binne wilens fersein. Puigdemont komt op ‘e twadde dei

Lês it folsleine artikel
Kursus Sealterfrysk op NHL Stenden yn Ljouwert

Kursus Sealterfrysk op NHL Stenden yn Ljouwert Fernijd

🕔09:40, 13.Feb 2019

Hegeskoalle NHL Stenden hie tiisdei in primeur: foar it earst is der yn Nederlân in kursus jûn yn de Fryske taal fan it Sealterlân (Saterland). Dat is in lytse regio yn Dútslân dêr’t in eigen fariant praat wurdt fan it

Lês it folsleine artikel
9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

🕔07:34, 6.Feb 2019

De aksjegroep Sis tsiis organisearret op 9 maart yn Ljouwert in demonstraasje. De demonstraasje tsjinnet as protest tsjin de minne situaasje fan it Frysk op skoallen yn Fryslân. De aksjefierders wize derop dat it Frysk al 38 jier lang in

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: In eksellinte ûnfoldwaande

Aant Mulder: In eksellinte ûnfoldwaande

🕔07:00, 29.Jan 2019

Kollum Eksellinte skoallen en in eksellinte ûnfoldwaande foar de ynspeksje, benammen as it om taal yn it ûnderwiis giet, betink ik, as ik yn ’e kranten lês oer skoallen dy’t har fan de ynspeksje eksellint neame meie. Tiisdei 22 jannewaris

Lês it folsleine artikel