Aant Mulder: Lêswille moat leard wurde

Aant Mulder: Lêswille moat leard wurde

🕔07:41, 10.Dec 2019

Kollum Fan ’e wike lies ik dat de learlingen yn it fuortset ûnderwiis hieltyd minder begripe fan wat se lêze. Wy ha it dan oer in fjirdepart fan de fyftjinjierrigen, dy’t yn 2018 oan it ûndersyk fan PISA (Programme for

Lês it folsleine artikel
Frysktaligens folle grutter as tocht wurdt

Frysktaligens folle grutter as tocht wurdt

🕔10:24, 9.Dec 2019

Skôging Dy’t witte wol hoefolle persint fan de ynwenners fan Fryslân harsels as Frysktalich beskôgje, is noch net jierdei. Dat sit sa: men wit it net. Undersiken binne der by ’t soad, mar oft se allegear like betrouber binne is

Lês it folsleine artikel
Mislearre belied, nije kânsen

Mislearre belied, nije kânsen

🕔08:28, 9.Dec 2019

Skôging Op 5 desimber krige deputearre Poepjes har sinteklaaspakje oerlange troch de ynspeksje fan it ûnderwiis. Ornaris binne je der wiis mei as je in pakje krije, mar fan dit pakje sil Poepjes net bliid wurden wêze, ek al fûn

Lês it folsleine artikel
Ryksynspeksje is in segen foar it Frysk ûnderwiis

Ryksynspeksje is in segen foar it Frysk ûnderwiis

🕔09:21, 7.Dec 2019

Skôging Sizzen is neat, mar dwaan is in ding. Frysk yn it primêr en fuortset ûnderwiis. Sa hjit it rapport dat de ûnderwiisynspeksje fan it ryk juster publisearre hat oer de te beskriemen stân fan saken yn it Frysk ûnderwiis. It

Lês it folsleine artikel
Ministearje wol kontrôle op Fryske les net oan provinsje oerdrage

Ministearje wol kontrôle op Fryske les net oan provinsje oerdrage

🕔20:45, 5.Dec 2019

Hjoed berjochte It Nijs deroer dat it der sa min hinne leit mei it skoalfak Frysk. Deputearre Sietske Poepjes sei yn in reaksje dat de provinsje it tafersjoch op dat fak better fan de ûnderwiisynspeksje oernimme koe. It ministearje fan

Lês it folsleine artikel
Frysk ûnderwiis op soad basisskoallen noch net yn oarder

Frysk ûnderwiis op soad basisskoallen noch net yn oarder

🕔15:06, 5.Dec 2019

It ûnderwiis yn it Frysk is op in soad basisskoallen yn Fryslân noch net yn oarder. In soad skoallen fine it dreech om it fak goed oan te bieden. Dat skriuwt de Ynspeksje fan it Underwiis tongersdei yn in parseberjocht

Lês it folsleine artikel
Frysk printeboek oer Simen Slak

Frysk printeboek oer Simen Slak Fernijd

🕔09:17, 4.Dec 2019

By Elikser is in nij Frysk printeboek ferskynd: It hûs fan Simen. It giet oer Simen Slak dy’t oare bisten helpe wol en dêrtroch in fierstente swier hûs krijt. Oer it boek: Simen Slak is grutsk op syn hûs. Foaral

Lês it folsleine artikel
Fryske biblioteken jouwe Frysk Sinteklaasdochboek kado

Fryske biblioteken jouwe Frysk Sinteklaasdochboek kado

🕔07:55, 3.Dec 2019

Yn alle Fryske biblioteken leit it Frysktalige Sinteklaasdochboek klear, foar bern, pakes en beppes, koartsein foar elkenien dy’t fan spultsjes hâldt en it moai fynt om Frysk te lêzen. Frysk Sinteklaasdochboek It Fryske Sinteklaasdochboek is in presint fan de Fryske

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân makket searje oer praktykûnderwiis

Omrop Fryslân makket searje oer praktykûnderwiis

🕔08:57, 29.Nov 2019

It soe in einstasjon wêze, in skoalle foar bern mei in learefterstân dy’t gjin kâns meitsje op in diploma en wurk. Oer it praktykûnderwiis en syn learlingen besteane in soad foaroardielen. Omrop Fryslân hat dêrom yn gearwurking mei it praktykûnderwiis

Lês it folsleine artikel
Minderheidstalen yn Grins by de bêste stúdzjes fan Nederlân

Minderheidstalen yn Grins by de bêste stúdzjes fan Nederlân

🕔00:36, 27.Nov 2019

Echt Frysk studearje kin oan de universiteit yn Grins net mear, mar yn de stúdzje minderheden en meartaligens sit noch altiten gâns Frysk. De stúdzje is dan ek de opfolger fan de âlde stúdzje Frysk, dy’t him yn 2013 ferbreedzje

Lês it folsleine artikel