Trompe-l’oeil

Trompe-l’oeil

🕔11:47, 21.Jun 2021

Bedraach it each is de betsjutting fan it Frânske wurd, dat te krijen hat mei in spesjale keunsttechnyk, dêr’t mei opsetsin in optyske yllúzje by makke wurdt. Benammen de kombinaasje fan it object, de eftergrûn en it skaad, makket dat

Lês it folsleine artikel
Kaartferkeap teaterkonsert Tiidgenoaten úteinset

Kaartferkeap teaterkonsert Tiidgenoaten úteinset

🕔08:27, 21.Jun 2021

By de lansearring op 17 juny fan de dûbel-cd Wurden fan komponist/sjongeres Hiske Oosterwijk, is it startsein fan de kaartferkeap fan Tiidgenoaten jûn. Dy teaterkonsertrige fan de Gysbert Japicx Holckema Stichting is fan 14 o/m 24 oktober yn de Broeretsjerke

Lês it folsleine artikel
Veenatelier winner Anita Andriesenpriis

Veenatelier winner Anita Andriesenpriis

🕔11:34, 19.Jun 2021

It Veenatelier fan Places of Hope is de winner fan de Anita Andriesenprijs 2021. De inisjatyfnimmers hawwe blommen krige en in bedrach fan € 10.000 om in mienskipsaktiviteit te organisearjen. Lânskipsarsjitekst Peter de Ruiter fan it Veenatelier krige de priis

Lês it folsleine artikel
Fryske mbû’s krije jild foar Frysk ûnderwiis

Fryske mbû’s krije jild foar Frysk ûnderwiis

🕔09:22, 19.Jun 2021

Skoallen foar middelber beropsûnderwiis (mbû) yn Fryslân kinne yn de kommende trije jier jild krije foar it oantugen fan lesmateriaal Frysk. De provinsje Fryslân, dy’t fan it ministearje fan Underwiis dêr jierliks 100.000,- euro foar kriget, ferpartet dat. Foar it

Lês it folsleine artikel
Elske de Wall sjongt ‘Het dorp’ yn it Frysk

Elske de Wall sjongt ‘Het dorp’ yn it Frysk

🕔07:53, 19.Jun 2021

Sjongeres Elske de Wall sjongt it ferske ‘Het dorp’ fan Wim Sonneveld yn it Frysk. It wurdt brûkt yn de film De Kameleon aan de ketting, dy’t Steven de Jong oan it meitsjen is. De film oer de twilling Hielke

Lês it folsleine artikel
Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte

Frysktalich tekenteltsje fertelt bern yn Sealterlân wat se by brân dwaan moatte

🕔13:38, 18.Jun 2021

As der brân útbrekt, kinne de bern yn de Dútske gemeente Sealterlân tenei yn de eigen taal lêze wat hja dwaan moatte. Alle skoallen yn it lytse Frysktalige gebiet krije nammentlik twatalige posters dêr’t op stiet wat men by brân

Lês it folsleine artikel
Takomst Hegewarren

Takomst Hegewarren

🕔13:29, 18.Jun 2021

De Hegewarren is in polder yn it feangreidegebiet yn Smellingerlân. Der wurdt neitocht oer de takomst fan dat gebiet, want de boaiem sakket, it wetterbehear wurdt komplekser en der komt troch it delgeande fean in protte CO2 frij. Troch legere

Lês it folsleine artikel
Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

Earste kursus Klasse Frysk suksesfol ôfsletten

🕔12:57, 18.Jun 2021

De earste 45 kursisten Klasse Frysk hawwe fan ’e wike harren sertifikaat WOW Frysk yn ûntfangst nommen. De kursus is bedoeld foar learkrêften yn it basisûnderwiis en dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis. Hy wurdt oanbean troch NHL Stenden en

Lês it folsleine artikel
Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?

Kwaliteit ûnderwiis buorket efterút, mar jildt dat ek foar Fryslân?

🕔12:57, 18.Jun 2021

Bern yn Nederlân kinne folle minder goed rekkenje en skriuwe as tsien jier lyn. Dat docht bliken út ûndersyk fan de SER, de sosjaal-ekonomyske rie. “Nederland kent niet langer een van de beste onderwijssystemen van Europa zoals eerder het geval

Lês it folsleine artikel
Nije Snitswike yn ’e startblokken

Nije Snitswike yn ’e startblokken

🕔09:40, 18.Jun 2021

Op 16 juny is it ambysjedokument foar in takomstbestindige Snitswike tekene op it startskip fan de Keninklike Wettersportferiening Snits, dat foar dizze gelegenheid yn De Kolk lei. De ôfrûne moannen is der hurd wurke troch fertsjintwurdigers fan de gemeente Súdwest-Fryslân,

Lês it folsleine artikel