Deputearre Poepjes: Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle

Deputearre Poepjes: Ryk moat flink ynvestearje yn Frysk op skoalle

🕔12:20, 24.Sep 2020

“In tik op ‘e fingers”, sa neamt deputearre Sietske Poepjes de oanrekommandaasjes fan de Ried fan Europa oan Nederlân as it giet om it Frysk op skoalle. Ut namme fan de Ried fan Europa hat in groep saakkundigen ûndersyk dien

Lês it folsleine artikel
Dochs noch in feestje mei ‘Kleintje CityProms’

Dochs noch in feestje mei ‘Kleintje CityProms’

🕔08:53, 24.Sep 2020

De jubileumedysje fan CityProms gong fan ’t simmer fanwegen koroana net troch. Dochs wurdt it fan ’t hjerst in bytsje feest mei ‘Kleintje CityProms’: in spesjaal programma mei bysûndere optredens fan klassike topstjerren, fergees tagonklik foar elkenien, yn Ljouwert. “Sa

Lês it folsleine artikel
Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer ‘soarte’ Frysk

Stúdzjemiddei Fryske Bibeloersetting oer ‘soarte’ Frysk

🕔10:18, 23.Sep 2020

Wie Maria swanger, swier of yn ferwachting fan Jezus? Sokke en oare taalfragen komme oan ’e oarder op in stúdzjemiddei fan YKFE-FBO, de stifting dy’t dwaande is om de Bibel opnij yn it Frysk oer te setten. Ien fan de

Lês it folsleine artikel
Woansdei start Fryske kampanje ‘modder op ’e dyk’

Woansdei start Fryske kampanje ‘modder op ’e dyk’

🕔09:33, 23.Sep 2020

De ûngetiid komt der wer oan. Dat betsjut dat der faak grut lânboureau op ’e dyk rydt, dat nei de rispinge wolris modder mei de dyk op nimme kin. Foaral yn kombinaasje mei rein kin dat glêdens feroarsaakje. Dêrtroch kinne

Lês it folsleine artikel
Stipe foar feroaring fan asbest- nei sinnetek

Stipe foar feroaring fan asbest- nei sinnetek

🕔09:22, 23.Sep 2020

Enerzjykoöperaasjes en eigeners fan grutte dakken kinne profesjonele help krije as se de asbestplaten ferfange wolle troch sinnepanielen. De provinsje hat € 150.000 beskikber om tweintich dakken oan te pakken en wol dêr de noeden fan de dakeigeners mei weinimme.

Lês it folsleine artikel
Fryske fespers yn Ljouwerter Gruttsjerke

Fryske fespers yn Ljouwerter Gruttsjerke

🕔09:01, 23.Sep 2020

Sneintejûn 27 septimber sil yn Ljouwert in Frysktalige fesper holden wurde. Dat sil om 19.00 oere wêze yn de Grutte of Jakobiner tsjerke. Ljouwert hat in lange tradysje mei Frysktalige fespers. Dy waarden foarhinne ien kear yn ’e moanne yn

Lês it folsleine artikel
Nije haadredakteur Feanster weromfluite nei anty-Fryske aksje

Nije haadredakteur Feanster weromfluite nei anty-Fryske aksje

🕔20:40, 22.Sep 2020

Regiokrante De Feanster hat in nije haadredakteur en dy miende dat er op eigen manneboet alle Frysk út ‘e krante ferbalje koe. Dat fernaam de FNP moandei, doe’t de partij in mailberjocht fan ‘e krante krige mei it nijs: “we

Lês it folsleine artikel
EBLT jout sjenswize en sprekt yn oer Frysk taalbelied by Wetterskip

EBLT jout sjenswize en sprekt yn oer Frysk taalbelied by Wetterskip

🕔12:18, 22.Sep 2020

It Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) hat moandei 21 septimber ynsprutsen by de behanneling fan it Frysk taalbelied by it Wetterskip Fryslân. It EBLT hie in sjenswize by dat beleidsplan yntsjinne. Dy organiaasje is fan betinken dat der wol

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel rikt Kultuerpriis en Oanmoedigingspriis jong talint út

Tytsjerksteradiel rikt Kultuerpriis en Oanmoedigingspriis jong talint út

🕔09:05, 22.Sep 2020

Sneon 19 septimber binne yn Tytsjerksteradiel twa kultuerprizen útrikt. Kultuerwethâlder Tytsy Willemsma lange twa weardebonnen oer. Keunstfotograaf Johannes Bosgra út Hurdegaryp wûn de Kultuerpriis Tytsjerksteradiel 2020. Hy krige in weardebon fan € 1.000. Kultuerlab Het Achterland út Burgum wûn de Oanmoedigingspriis

Lês it folsleine artikel
Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

Ried en kolleezje Noardeast-Fryslân krije plom fan Fryske Beweging

🕔08:23, 22.Sep 2020

Op 10 septimber 2020 hat de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân ienriedich foar it ynstellen fan Frysktalige plaknammen stimd. De Ried fan de Fryske Beweging stelt dat tige op priis en jout de gemeenteried én it kolleezje fan boargemaster en wethâlders in

Lês it folsleine artikel