Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

Wetterkolleezjes foar lytse wittenskipperkes

🕔08:57, 20.Jan 2020

Foar supernijsgjirrige bern fan 8 o/m 12 jier is der wer in nije Museumjeugduniversiteit. Frysk Museum en Tresoar wurkje yn ’e maitiid fan 2020 wer gear en organisearje spesjaal foar bern oantreklike kolleezjes dêr’t se ûngemurken in soad fan leare.

Lês it folsleine artikel
Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht

Inisjatyfrike Friezen mei goede projektideeën socht

🕔12:19, 19.Jan 2020

Friezen mei in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of op harren eilân te ferbetterjen, kinne fan 13 jannewaris oant en mei 6 febrewaris 2020 wer subsydzje oanfreegje út it Iepen Mienskipsfûns (IMF). Mei dy subsydzjeregeling, dy’t

Lês it folsleine artikel
Feestlike ynstallaasje fan Lida Dykstra as Berneboeke-ambassadeur

Feestlike ynstallaasje fan Lida Dykstra as Berneboeke-ambassadeur

🕔11:55, 17.Jan 2020

Lida Dykstra sil woansdei 22 jannewaris feestlik ynstallearre wurde as Berneboeke-ambassadeur. It feest fan takom wike is foar har it offisjele startsein as Bernboeke-ambassadeur fan Fryslân. De kommende twa jier sil sy de promoasje fan Fryske berneboeken en de Fryske

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 19 jannewaris 2020

Frysktalige tsjerketsjinsten 19 jannewaris 2020

🕔08:20, 17.Jan 2020

Twadde snein nei Epifany Damwâld Benediktustsjerke, 9.30 o., P. Fortuin Easternijtsjerk De Bining, 9.30 o., ds. P. Beintema Eksmoarre Sint-Johannes de Dopertsjerke, 11.00 o., ds. L. Westra, Hillich Nachtmiel Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 o., J. Mulder-Vogelzang, mei Irene Wiersma, fioele Hjerbeam

Lês it folsleine artikel
Filmkick: 10.000 euro winne om in koarte film te meitsjen

Filmkick: 10.000 euro winne om in koarte film te meitsjen

🕔09:03, 16.Jan 2020

De Filmkick-kompetysje fan it Noardlik Filmfestival is wer iepene foar ynstjoeringen. Filmmakkers kinne oant en mei 12 maart harren eigen filmplan en skript yntsjinje om kâns te meitsjen op € 10.000,- prizejild. Wa’t de kompetysje wint, makket mei dat prizejild

Lês it folsleine artikel
Lêzing oer ‘Griene Teology’ yn Jorwert

Lêzing oer ‘Griene Teology’ yn Jorwert

🕔08:11, 16.Jan 2020

Snein 26 jannewaris sprekt teolooch en ûndersiker Trees van Montfoort by Nijkleaster yn de tsjerke fan Jorwert oer griene teology. De sprekker is auteur fan it standertwurk Groene Theologie, dat ferliene jier in goede ûnfangst krige. Grien en duorsum binne

Lês it folsleine artikel
Nije Fryske bibeloersetting yn tarieding

Nije Fryske bibeloersetting yn tarieding

🕔12:08, 15.Jan 2020

Freedtemiddei 17 jannewaris hâldt de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) in stúdzjegearkomste yn Frjentsjer as tarieing op in nije Fryske bibeloersetting. It taalgebrûk is yn de lêste tritich, fjirtich jier sa bot feroare dat de YKFE fan betinken

Lês it folsleine artikel
Nij gemeentewapen Waadhoeke presintearre

Nij gemeentewapen Waadhoeke presintearre

🕔08:56, 15.Jan 2020

Ofrûne freed hat de gemeente Waadhoeke syn nij gemeentewapen presintearre. Dat barde by de nijjiersresepsje yn it gemeentehûs yn Frjentsjer. It wapen waard troch boargemaster Marga Waanders tegearre mei gemeentesekretaris Annet van Doesburg ûntbleate op in grut tegeltablo. It tablo

Lês it folsleine artikel
Krystkongres 2019

Krystkongres 2019

🕔19:09, 14.Jan 2020

Lykas alle jierren hat de Federaasje foar Fryske Studinteferienings yn desimber dit jier wer in krystkongres organisearre, mei dit jier as tema: Warberens yn de Waadhoeke. It begûn mei in ûntfangst troch de boargemaster yn it gemeentehûs fan Frjentsjer. Nei

Lês it folsleine artikel
12 miljoen kWh griene stroom troch unike gearwurking yn Goutum

12 miljoen kWh griene stroom troch unike gearwurking yn Goutum

🕔10:48, 14.Jan 2020

Mei it oanlizzen fan in sinnepark oan de Drachtsterwei yn Ljouwert krije 3.500 lokale húshâldingen de beskikking oer donkergriene elektrisiteit. Sa’n ambisjeus projekt komt allinne fan ’e grûn as ferskillende partijen de skouders derûnder sette. Dêrom wiene Herwil van Gelder,

Lês it folsleine artikel