Lien in Fries

Lien in Fries

🕔10:08, 24.May 2019

‘Lien in Fries’ is in inisjatyf fan de Fryske biblioteken om minsken byinoar te bringen. Yn lytsskalige moetingen kinne ferhalen en ûnderfiningen mei-inoar dield wurde. De iene kin wat kwyt, de oare docht wat op. Dat kin wêze yn lêzingen

Lês it folsleine artikel
Projekt nije brêge Dronryp

Projekt nije brêge Dronryp

🕔08:55, 24.May 2019

De montaazje fan de nije brêge oer it Van Harinxmakanaal yn Dronryp is úteinset. De earste twa pylders binne mei help fan in grutte kraan teplak set. Dy pylders wage 30 ton en moatte mei uterste krektens op it plak

Lês it folsleine artikel
Provinsjale Reinbôgefiering

Provinsjale Reinbôgefiering

🕔08:41, 24.May 2019

Alle jierren organisearret de Wurkgroep ‘Geloof en Homoseksualiteit Friesland’ in tsjerketsjinst yn gearwurking mei in pleatslike gemeente earne yn Fryslân. Dit jier sil dat wêze op snein 16 juny de herfoarme Sint-Magnustsjerke fan Hollum op it Amelân. De foargonger is

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maaie 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 26 maaie 2019 Fernijd

🕔07:00, 24.May 2019

Seisde snein fan Peaske De Rottevalle Prot. Gem., 9.30 o., ds. P. Beintema Drachtsterkompenije Prot. Gem., 9.30 o., drs. T.R.A. Simonides Dronryp Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., H. Gilliam Itens Martinytsjerke, 10.00 o., ds. J.

Lês it folsleine artikel
Hjoed eineksamen Frysk: hiene jo it helle?

Hjoed eineksamen Frysk: hiene jo it helle?

🕔19:52, 23.May 2019

Hjoed wie de lêste dei fan de sintrale skriftlike eineksamens yn it fuortset ûnderwiis. Learlingen fan ‘e hafû en it twû koene hjoed eksamen dwaan foar it fak Frysk, wylst learlingen fan it tmbû dat juster al dwaan koene. Mei-inoar

Lês it folsleine artikel
Friso Bouwgroep bout De Tiid, Boalsert

Friso Bouwgroep bout De Tiid, Boalsert

🕔16:27, 23.May 2019

Jurriëns Noord en Aannemingsmaatschappij Friso, beide ûnderdiel fan Friso Bouwgroep út Snits, sille it earder stedhûs fan Boalsert ta kultuerhistoarysk sintrum ferbouwe. It projekt ferget in ynvestearring fan 12,9 miljoen euro. Sjoch https://www.itnijs.frl/wp. It karwei is krekt aas foar Jurriëns

Lês it folsleine artikel
Floatskou en Elske DeWall by jubileumfeest Steatejacht yn Grou

Floatskou en Elske DeWall by jubileumfeest Steatejacht yn Grou

🕔15:43, 23.May 2019

Yn Grou is sneon 25 maaie it jubileumfeest ta eare fan it 125 jierrich Steatejacht, dat dizze wike 65 jier yn it besit is fan de provinsje Fryslân. Dat sil fierd wurde mei in floatskou mei tsientallen houten skippen. Dy

Lês it folsleine artikel
Iepen dei Nasjonaal Park de Alde Feanen

Iepen dei Nasjonaal Park de Alde Feanen

🕔12:55, 22.May 2019

Snein 26 maaie hâlde It Fryske Gea en Nasjonaal Park de Alde Feanen in iepen dei yn Earnewâld. Tusken tolven en fjouweren is der fan alles te rêden. Besikerssintrum De Wiidpleats is dé tagongspoarte nei in geweldich natuergebiet. Besikers ûntdekke

Lês it folsleine artikel
Ekstra omtinken foar bern nei húslik geweld

Ekstra omtinken foar bern nei húslik geweld

🕔12:23, 22.May 2019

Yn Achtkarspelen sille ûnderwiis, berne-opfang en plysje gearwurkje om gau help te bieden oan bern dy’t thús mei geweld te krijen hawwe. Dêr hawwe se in konvenant foar tekene, Handle with Care. Binnen 24 oere nei in húslik geweldsynsidint moat

Lês it folsleine artikel
Gerrit Hiemstra hâldt Rede fan Fryslân

Gerrit Hiemstra hâldt Rede fan Fryslân

🕔10:20, 22.May 2019

Waarman Gerrit Hiemstra hâldt op 3 oktober de njoggende Rede fan Fryslân. Underwerp is de klimaatferfoaring. Neffens Hiemstra sil de opwaarming fan de ierde ynfloed op hiele maatskippij hawwe, mear as we no faaks beseffe. “It is tiid om te

Lês it folsleine artikel