Grut Frysk Diktee op Aldehoustertsjerkhôf

Grut Frysk Diktee op Aldehoustertsjerkhôf

🕔10:34, 21.Apr 2018

Op de langste dei fan it jier, tongersdei 21 juny sil it de jûns op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert fol stean mei skoalbankjes. Dan kin elkenien meidwaan oan it Grut Frysk Diktee. It doel is om in rekôr oantal minsken

Lês it folsleine artikel
Lunsjlêzing Bob van Bijnen: De ‘love’ foar wetter

Lunsjlêzing Bob van Bijnen: De ‘love’ foar wetter

🕔10:16, 21.Apr 2018

​​​Yn it kulturele jier 2018 pakt Tresoar út mei in soad lêzingen: net ien kear yn de moanne, sa ast fan ús wend bist, mar alle wiken. Grutte ûnderwerpen, mar ek lytse ‘niche’ ûnderwerpen, brocht troch talleaze sprekkers. De lêzingen

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 22 april 2008

Frysktalige tsjerketsjinsten 22 april 2008

🕔06:48, 20.Apr 2018

Fjirde snein fan Peaske De Jouwer Hobbe van Baerdttsjerke, 9.30 o., pastor C. Tigchelaar Drachten Oase, 9.30 o., ds. A.H. Boschma Dronryp Sint-Salviustsjerke, 9.30 o., ds. J. Wielenga Ljouwert Waalske Tsjerke, 19.00 o., ds. J. van der Mark, fesperfiering mei

Lês it folsleine artikel
Fryske kroechkwis komt nei Talepaviljoen

Fryske kroechkwis komt nei Talepaviljoen

🕔20:04, 19.Apr 2018

Op freedtemiddei 1 juny om 14.30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de Afûk wer in Fryske kroechkwis. Diskear yn it Talepaviljoen MeM yn de Ljouwerter Prinsetún. Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) fan hjoed ôf oan op

Lês it folsleine artikel
Hantrekken foar agrarysk natuer- en lânskipsbehear

Hantrekken foar agrarysk natuer- en lânskipsbehear

🕔11:45, 19.Apr 2018

De Provinsje helpt de sân Fryske agraryske kollektiven dy’t it agrarysk natuer- en lânskipsbehear yn Fryslân útfiere en docht harren dêrmei hântrekken foar it behear fan de libbensgebieten iepen boulân en drûge en wiete trochiering. Natuer- en lânskipsbehear is wichtich

Lês it folsleine artikel
Nij stik fan Tryater spilet op de Foarstreek

Nij stik fan Tryater spilet op de Foarstreek

🕔09:01, 19.Apr 2018

Wereldburgers van de Voorstreek, dat heart ta it haadprogramma fan LF2018, is it resultaat fan in unike gearwurking tusken de Ljouwerter Krante en Tryater. It teatrale en sjoernalistike projekt giet oer de wrâld fan no, oer it Europa fan no,

Lês it folsleine artikel
Nasjonale Betinking en Fiering Befrijing, 4 en 5 maaie 2018

Nasjonale Betinking en Fiering Befrijing, 4 en 5 maaie 2018

🕔08:53, 19.Apr 2018

Mei de Nasjonale Betinking op 4 maaie betinke we de Nederlânske slachtoffers fan de Twadde Wrâldoarloch en oorlogssituaasjes en fredesmissys sûnt dy tiid. Op 5 maaie fiere we dat it Keninkryk fan de Nederlannen yn 1945 frij wurden is en

Lês it folsleine artikel
Tryater-akteurs drage foar op 4 maaie 2018

Tryater-akteurs drage foar op 4 maaie 2018

🕔08:52, 19.Apr 2018

Teatrale lêzing Theater na de Dam Op de jûn fan de Nasjonale Deadebetinking op 4 maaie 2018 sette teatermakkers yn hiel Nederlân har om 21.00 oere yn om dy dei ekstra betsjutting te jaan. Yn Ljouwert drage akteurs fan Tryater

Lês it folsleine artikel
​Nina Hiddema oansteld as tydlik direkteur Omrop Fryslân

​Nina Hiddema oansteld as tydlik direkteur Omrop Fryslân

🕔08:45, 19.Apr 2018

De funksje fan direkteur fan Omrop Fryslân wurdt oant de ein fan it jier ynfolle troch Nina Hiddema út Grins. Sy nimt de taken oer fan direkteur Jan Koster dy’t mei yngong fan 1 maaie 2018 ophâldt. Hiddema hat in

Lês it folsleine artikel
Fraachpetear mei Baukje Zijlstra by Ensafh

Fraachpetear mei Baukje Zijlstra by Ensafh

🕔13:28, 18.Apr 2018

“Asto midden yn de rotsoai en ûndúdlikheid sitst dy’t in oarloch is, dan moatsto kieze op prinsipes en gefoel.” Baukje Zijlstra is yn 1967 berne yn Dokkum. Sy die nei de middelbere skoalle ferskate stúdzjes en is úteinlik ôfstudearre oan

Lês it folsleine artikel