Subsydzje proef pop up-hotelkeamers yn Fryske tsjerken

Subsydzje proef pop up-hotelkeamers yn Fryske tsjerken

🕔09:12, 22.Nov 2019

Yn 2020 is der yn Fryslân in proef mei pop up-hotelkeamers yn tsjerken. It is in inisjatyf fan “Heilige Nachten”. De provinsje stelt 45.000 euro subsydzje beskikber foar de proef en de opstartfaze. It giet om in proef fan maart

Lês it folsleine artikel
Fryslân DOK ‘Hert & Siel’ as film en searje by Omrop Fryslân

Fryslân DOK ‘Hert & Siel’ as film en searje by Omrop Fryslân Fernijd

🕔08:56, 22.Nov 2019

Mei it balseme hert fan in Frysk hynder soe it keunstwurk fan Éric van Hove ‘siel’ krije. It Frysk Museum woe it net, en de glêzen pot yn it hert fan it keunstwurk bleau leech. De Fryslân DOK Hert &

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 24 novimber 2019

Frysktalige tsjerketsjinsten 24 novimber 2019

🕔08:23, 22.Nov 2019

Tsiende snein fan de hjerst De Rottefalle Fermanje, 9.30 o., br. P. Witteveen Heech Sint-Joazeftsjerke, 19.30 o., pastor L. Foekema Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 o., ds. T.T. Osinga Itens Martinytsjerke, 10.00 o., drs W. Abma, mei it Kwartettekoar; tema De ropping

Lês it folsleine artikel
Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

Nyk de Vries is nije Dichter fan Fryslân

🕔17:23, 21.Nov 2019

Nyk de Vries is tongersdei op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Poepjes beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Nyk de Vries folget Eeltsje Hettinga op, dy’t ôfskied nimt fan syn funksje

Lês it folsleine artikel
Ferfolchpetear stikstofproblematyk

Ferfolchpetear stikstofproblematyk

🕔15:08, 21.Nov 2019

Dizze wike krije de petearen oer de stikstofproblematyk mei de oanbelangjende sektoaren yn Fryslân in ferfolch. Fertsjintwurdigers fan lânbou, natuer, bou, transport en bedriuwslibben sille yn petear oer oplossingen foar de lange en foar de koarte termyn. “It earste petear

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘As ik letter grut bin’ fan Berber Spliethoff

Boekpresintaasje ‘As ik letter grut bin’ fan Berber Spliethoff

🕔08:54, 21.Nov 2019

Bisto tusken de 10 en 16 jier? Dan binne dizze gedichten foar dy skreaun: Om foar te dragen, om te lêzen, om te brûken. 60 Fryske gedichten, om te laitsjen, om oer nei te tinken en oer te fertellen. Sneon

Lês it folsleine artikel
NNO-solist te winnen troch Fryske hafabra-ferienings

NNO-solist te winnen troch Fryske hafabra-ferienings

🕔08:41, 20.Nov 2019

It Noard-Nederlânsk Orkest stelt in muzikant beskikber oan in Fryske hafabra-feriening. Foarôfgeand oan it konsert NNO goes HAFABRA op sneon 18 jannewaris yn De Harmonie yn Ljouwert wurdt úteinset mei in projekt dêr’t de hafabra-ferienings yn Fryslân yn behelle wurde.

Lês it folsleine artikel
Lofrede foar Aggie van der Meer

Lofrede foar Aggie van der Meer

🕔07:33, 19.Nov 2019

Sneontemiddei 16 novimber 2019 krige Aggie van der Meer de Gysbert Japicxpriis foar har hiele oeuvre. Dat barde yn de Boalserter Martinytsjerke. By de huldiging spriek Pier Bergsma in ferkoarte lofrede út. Dy tekst stiet hjirûnder. De folsleine lofrede is hjir

Lês it folsleine artikel
Noard-Frysk Språkebel “elektryske-autodoarp”

Noard-Frysk Språkebel “elektryske-autodoarp”

🕔21:14, 18.Nov 2019

It komt net alle dagen foar dat it lytse Noard-Fryske doarp Språkebel op ’e foarside fan ’e grutte Dútske krante Die Zeit stiet. Hjoed wie dat al it gefal. Want Språkebel hat wat bysûnders: it is de gemeente mei de

Lês it folsleine artikel
Gysbert Japicxpriis oerlange oan Aggie van der Meer

Gysbert Japicxpriis oerlange oan Aggie van der Meer

🕔20:45, 18.Nov 2019

Skriuwster Aggie van der Meer hat sneon de Gysbert Japicxpriis yn ûntfangst nommen. Dat barde yn in grôtfolle Martinytsjerke yn Boalsert, it wenplak fan de skriuwster. Frou Van der Meer krige de oarkonde fan kultuerdeputearre Sietske Poepjes. Sjueryfoarsitster Houkje Rypstra

Lês it folsleine artikel