Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

🕔10:21, 7.Jul 2020

Sa’t it him no oansjen lit, sil der begjin takomme jier úteinset wurde mei de earder oankundige Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk. De opstap is in unike gearkomste mei muzyk, drama, ynfo en diskusje dy’t yn de Trynwâlden holden

Lês it folsleine artikel
Braziliaanske presidint opnij op koroana test

Braziliaanske presidint opnij op koroana test

🕔09:18, 7.Jul 2020

Presidint Bolsonaro fan Brazilië hat yn in sikehûs in koroanatest ûndergien. De útslach is noch net bekend, mar op in longfoto is te sjen dat syn longen “skjin” binne, sei er tsjin oanhingers by syn paleis. Braziliaanske media berjochten dat

Lês it folsleine artikel
Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere

Riedsfraksjes FNP troch Achtkarspelen oanfitere

🕔07:37, 7.Jul 2020

Ynstjoerd FNP Achtkarspelen suksesfol op it mêd fan it Frysk Nei oanlieding fan it opinystik fan Abe de Vries (https://www.itnijs.frl/2020/06/fnp-krekt-noch-de-eare-reden/), dêr’t ik it foar hûnder persint mei iens bin, haw ik alle FNP-ôfdielingen in tal moasjes fan de FNP-ôfdieling Achtkarspelen

Lês it folsleine artikel
Sifers Fryske befolkingsprognoaze bekend

Sifers Fryske befolkingsprognoaze bekend

🕔12:03, 6.Jul 2020

De sifers fan de Fryske befolkingsprognoaze 2020 binne bekend. Gemeenten, de provinsje en allegearre oare partijen stimme har belied ôf op de Fryske befolkingsprognoaze. Dy foarmet ek de basis foar ûnder mear de wentebou-ôfspraken. By alles wat de provinsje docht

Lês it folsleine artikel
Gjin publyk by rjochtsaak

Gjin publyk by rjochtsaak

🕔15:02, 5.Jul 2020

Nettsjinsteande de ferromming fan de koroanabeheiningen dy’t op 1 july yngie, wurdt by rjochtsittingen noch hieltyd gjin publyk talitten. Sa ek net by de saak tsjin de gemeente Waadhoeke dy’t oanspand is troch Jehannes Elzinga fan Frjentsjer. Dy saak wurdt

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Sliepe

Frâns Kuipers: Sliepe

🕔10:13, 4.Jul 2020

Kollum Fan 2012 oant 2017 regearre Kabinet Rutte-II. Dat regear bestie út de VVD en de PvdA. It waard ek wol Kabinet-Rutte-Asscher neamd, mei in ferkiezingsramp foar de PvdA yn 2017: in tebekset fan 30 nei 9 sitten yn de

Lês it folsleine artikel
Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân

Ryk honorearret ynnovaasje-eksperiminten provinsje Fryslân

🕔16:21, 3.Jul 2020

It Ryk stipet twa fernijende projekten dy’t de provinsje Fryslân yntsjinne hat by it Innovatiebudget Digitale Overheid. De projekten Open Poen en Zicht op Stikstof krije elk trije ton. Fryslân eksperimintearret yn gearwurking mei oare oerheden mei digitale ynnovaasjes. Dy

Lês it folsleine artikel
Fragen oer sloop Hûs Vianen, Beetstersweach

Fragen oer sloop Hûs Vianen, Beetstersweach

🕔10:25, 2.Jul 2020

Der wurdt grute dat it opfallende en pittoreske hûs Vianen oan de Van Harinxmawei by Beetstersweach (sjoch foto) sloopt wurde sil. Dat is foar de fraksje GroenLinks-OpsterLanders oanlieding om skriftlike fragen oan it kolleezje fan B&W fan de gemeente Opsterlân

Lês it folsleine artikel
Ynvestearjen Noard-Nederlân yn wittenskiplik ûndersyk krimp giet troch

Ynvestearjen Noard-Nederlân yn wittenskiplik ûndersyk krimp giet troch

🕔07:05, 2.Jul 2020

De bysûndere learstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland oan de Ryksuniversiteit Grins wurdt mei fiif jier ferlinge. Bysûnder heechlearaar Bettina Bock ûndersiket ek de kommende fiif jier de kânsen en mooglikheden foar de leefberheid yn krimpgebieten. De provinsjes Grinslân, Fryslân

Lês it folsleine artikel
Fryslân: Lelyline fan nasjonaal belang

Fryslân: Lelyline fan nasjonaal belang

🕔19:12, 1.Jul 2020

De Lelyline is foar Nederlân in goede ynvestearring, want winst yn reistiid, nije reizgers en yn eksploitaasje kostedekkend. De tiid is ryp om dy flugge spoarline tusken de Rânestêd en Noard-Nederlân yn it nasjonale Toekomstbeeld OV 2040 op te nimmen.

Lês it folsleine artikel