Better djipfries as blinefries

Better djipfries as blinefries

🕔07:04, 22.Sep 2020

Skôging fan Jabik van der Bij It is no goed fjirtjin dagen lyn dat de Fryske Taalatlas 2020 iepenbier útkaam. In tige opteine deputearre Poepjes melde dat it goed giet mei it Frysk. Ien kear yn de fjouwer jier kinne

Lês it folsleine artikel
Ofskied Corlienke de Jong (FNP) yn Provinsjale Steaten

Ofskied Corlienke de Jong (FNP) yn Provinsjale Steaten

🕔07:53, 19.Sep 2020

Op 16 septimber namen Provinsjale Steaten, ûnder de gearkomste, ôfskied fan Corlienke de Jong (FNP). Fanwegen oare wurksumheden jout se it Steatelidmaatskip deroan. Rein van der Wal nimt har plak yn. Corlienke de Jong (1966) út Jutryp wie hast seis

Lês it folsleine artikel
Reaksje FNP op ‘Prinsedei’: gemeentlike tekoarten oplosse!

Reaksje FNP op ‘Prinsedei’: gemeentlike tekoarten oplosse!

🕔10:49, 18.Sep 2020

De FNP is kritysk op de finansjele útstellen fan it regear by it oanbieden fan de Miljoenenota. It stelt de partij yn it foarste plak teloar dat der noch hieltyd gjin oplossing is foar de grutte gemeentlike tekoarten. Dêr moat

Lês it folsleine artikel
Giet it echt sa goed mei it Frysk?

Giet it echt sa goed mei it Frysk?

🕔10:13, 18.Sep 2020

Ynstjoerd De Fryske Taalatlas 2020, dy’t koartlyn útkaam, is foar deputearre Sietske Poepjes reden om harsels op it boarst te slaan: it soe poerbêst gean mei it Frysk. Mei oare wurden: har belied soe in sukses wêze. De wierheid hat

Lês it folsleine artikel
Keningspear yn Fryslân

Keningspear yn Fryslân

🕔08:13, 18.Sep 2020

Kening Willem-Alexander en keninginne Máxima wiene tongersdei op besite yn Fryslân. De besite stie yn it teken fan de takomst fan de provinsje, mei de klam op de lânbousektor, de Fryske taal en kultuer en duorsumens. De twa giene by

Lês it folsleine artikel
LTO Noard: bring basisbetingsten ferhanneljen stikstofromte op oarder

LTO Noard: bring basisbetingsten ferhanneljen stikstofromte op oarder Fernijd

🕔08:51, 16.Sep 2020

Boerehúshâldingen wurde noch ûnwisser no’t it ferhanneljen fan stikstofromte yn ferskate provinsjes oerwoegen wurdt. Troch it saneamde ekstern saldearjen kinne grutte bedriuwen stikstofromte opkeapje fan boeren en túnkers. Dat komt boppe-op de ûnwissens dy’t al langer bestiet sûnt de PAS-meldingen

Lês it folsleine artikel
Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede

Reaksje Provinsje Fryslân op de Troanrede

🕔19:33, 15.Sep 2020

Reaksje Provinsje: “Kabinet set ek ‘Lok op 1’” De koroanakrisis hat sjen litten hoe fearkrêftich oft Nederlân is en wat der wier ta docht: sûnens, famylje, freonen. It giet net allinne om it Bruto Nasjonaal Produkt, mar om ús Wolwêzen.

Lês it folsleine artikel
Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

🕔15:21, 15.Sep 2020

De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de Fryske Akademy. Dy petysje wurdt woansdei 16 septimber om 9.45

Lês it folsleine artikel
Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

🕔15:15, 15.Sep 2020

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe. Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
De basis is lein

De basis is lein

🕔11:48, 15.Sep 2020

Ynstjoerd Tongersdei 10 septimber 2020 wie neffens Aant Jelle Soepboer fan de FNP-fraksje yn de gemeente Noardeast-Fryslân in histoaryske dei. Ik kin my dêr hielendal yn lykfine. De gemeenteried fan Noardeast-Fryslân kiest unanym foar Frysktalige plaknammen. Dêrmei jout de ried

Lês it folsleine artikel