Betinking fan de Slach by Warns: in tradisjoneel barren

Betinking fan de Slach by Warns: in tradisjoneel barren

🕔13:28, 24.Sep 2023

Ferslach De frije sûne Fries. Dat wie it tema fan de Betinking fan de Slach by Warns dit jier. It waar wie goed, de foarsizzingen minder. It festival FrijSia koe troch mooglik stoarmwaar net troch gean. Der wie dit jier

Lês it folsleine artikel
Nijewier kriget as lêste doarp yn Noardeast-Fryslân it Fryske plaknammeboerd

Nijewier kriget as lêste doarp yn Noardeast-Fryslân it Fryske plaknammeboerd

🕔11:18, 19.Sep 2023

Nijewier kriget op freed 22 septimber as lêste doarp yn de gemeente offisjeel in Frysk plaknammeboerd. Wethâlder Aant Jelle Soepboer sil it boerd by in lytse feestlike gearkomste yn gebrûk nimme. Dit sil wêze om 10.00 oere oan de Singel

Lês it folsleine artikel
Nederlanners wolle dat wolfeart earliker ferdield wurdt

Nederlanners wolle dat wolfeart earliker ferdield wurdt

🕔10:44, 19.Sep 2023

Der is yn Nederlân in breed dielde winsk om de wolfeart yn it lân earliker te ferdielen. Dat docht bliken út in represintatyf ûndersyk fan Ipsos yn opdracht fan de NOS. Hast twatredde fan de Nederlanners (64 persint) fynt it

Lês it folsleine artikel
Plan International: amper foarútgong yn posysje jonge froulju en famkes

Plan International: amper foarútgong yn posysje jonge froulju en famkes

🕔08:17, 18.Sep 2023

Der is wrâldwiid amper foarútgong boekt yn it ferbetterjen fan de libbenssituaasje fan famkes en jonge froulju, konkludearret Plan International yn in ûndersyk. De ûntwikkelingsorganisaasje warskôget dat de doelen fan de Feriene Naasjes foar geslachtgelikensens yn 2030 út it sicht

Lês it folsleine artikel
Bou fan mear as hûndert betelbere wenten by sintrum Dokkum

Bou fan mear as hûndert betelbere wenten by sintrum Dokkum

🕔08:16, 18.Sep 2023

Op 5 oktober wurdt de gemeenteried fan Noardeast-Fryslân frege om it bestimmingsplan foar de wenteboulokaasje Noarderstek yn Dokkum fêst te stellen. It omfiemet de bou fan mear as hûndert foar it grutste part betelbere wenten op it plak dat bekend

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf:  De skiednis bart wer

Jan Bosgraaf:  De skiednis bart wer Fernijd

🕔07:00, 16.Sep 2023

Kollum “Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien.” Dat song Wim Kan silger yn syn ferneamde âldjierskonferense fan 1966. Dit efkes as ynformaasje foar de jongere lêzers fan It Nijs. De âldere generaasje heucht it as de dei fan

Lês it folsleine artikel
It iennige dat der noch op sit

It iennige dat der noch op sit

🕔19:41, 13.Sep 2023

Ynstjoerd Willem Riemersma hie okkerdeis in “Te Gast” yn it Frysk yn de Ljouwerter Krante oer de oarloch yn de Oekraïne. Dêr stie ien sin yn, dêr’t him in kompleks fan riskante en dêrtroch libbensgefaarlike foarstellings efter ferskûlet. It stik

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dijkstra: Dogge de nije deputearren mear foar minder?

Arjen J. Dijkstra: Dogge de nije deputearren mear foar minder?

🕔07:30, 31.Aug 2023

Jan Breimer skreau okkerdeis yn Briefkje oer taal (79) dat de opsomming ‘taal en kultuer’ eins lêzen wurde moat as ‘taal en oare foarmen fan kultuer’. Ik bin it dêr wol mei iens. It nije kolleezje fan Deputearre Steaten yn

Lês it folsleine artikel
Jelmer Algra nije sekretaris/algemien direkteur provinsje Fryslân

Jelmer Algra nije sekretaris/algemien direkteur provinsje Fryslân

🕔10:21, 30.Aug 2023

It kolleezje fan Deputearre Steaten hat Jelmer Algra út Wier beneamd ta sekretaris/algemien direkteur fan de Provinsje Fryslân. Algra is op dit stuit direkteur by de Fryske Rabobanken. Hy begjint op 16 oktober yn syn nije funksje. Deputearre bedriuwsfiering fan

Lês it folsleine artikel
Meartalich heger ûnderwiis: minder geef Frysk?

Meartalich heger ûnderwiis: minder geef Frysk? Fernijd

🕔08:18, 30.Aug 2023

It tal trijetalige skoallen (Nederlânsk, Ingelsk, Frysk) nimt ta. Yn it fuortset ûnderwiis is it tal learlingen dat oan it eksamen Frysk dielnimt ek tanommen. Diene yn 2017 noch 110 learlingen eksamen, yn 2022 wiene dat 156. Fryske les wurdt

Lês it folsleine artikel