Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar …

Jaap Slager: Dy’t in grêf dolt foar in oar …

🕔08:07, 23.feb 2024

Blog – De lieder fan Ruslân en syn plutokraten hiene in drôvich lyts bytsje respekt foar in minskelibben – alteast, as it om it gewoane folk gong … Ja, Douwe? – Hat master it oer de oarloch fan 2022, master?

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal

Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal

🕔11:38, 21.feb 2024

Alle jierren fiert de UNESCO op 21 febrewaris de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal. De dei stiet yn it teken fan it taalkundige en kulturele ferskaat en de meartaligens. Foar de UNESCO binne talen it ynstrumint om it kulturele erfgoed

Lês it folsleine artikel
Mear ynspanning nedich foar gebrûk minderheidstaal yn Switserlân

Mear ynspanning nedich foar gebrûk minderheidstaal yn Switserlân Fernijd

🕔08:28, 15.feb 2024

De kommisje fan saakkundigen fan it Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen fan minderheden fan de Ried fan Europa hat foarútgong meld by de ymplemintaasje fan it Hânfêst troch Switserlân, mar hat de autoriteiten ek útnûge om oanfoljende maatregels

Lês it folsleine artikel
Fryslân freget 4 miljoen foar 15 projekten yn lytsere kearnen

Fryslân freget 4 miljoen foar 15 projekten yn lytsere kearnen

🕔08:13, 15.feb 2024

Alve Fryske gemeenten tsjinje mei-inoar in subsydzje-oanfraach yn by it Ryk foar de sechsde iepenstelling fan de saneamde Wenningbouympulsregeling (WBI). Yn totaal giet it om in oanfraach foar fjouwer miljoen euro foar 15 projekten. Dy oanfraach, ek wol Lytsekearne-oanpak neamd,

Lês it folsleine artikel
Presintaasje konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer

Presintaasje konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer

🕔08:12, 14.feb 2024

Hjoed, woansdei 14 febrewaris 2024, wurde yn it Provinsjehûs de konseptkearndoelen Fryske taal en kultuer presintearre en oanbean oan deputearre Folkerts. Dêrmei giet offisjeel de folgjende faze fan de kurrikulumfernijing foar de kearndoelen Frysk fan start. Dêryn teste skoallen de

Lês it folsleine artikel
Wetsútstel om Silezysk as regionale taal te erkennen, yntsjinne by Poalsk parlemint

Wetsútstel om Silezysk as regionale taal te erkennen, yntsjinne by Poalsk parlemint

🕔16:27, 13.feb 2024

In wetsútstel om it Silezysk – dat sprutsen wurdt yn it histoarysk gebiet Silezië yn it súdwesten fan Poalen – offisjeel as regionale taal te erkennen, is yntsjinne troch de wichtichste politike groepearring yn de Poalske regearjende koälysje. By de

Lês it folsleine artikel
Klantekontaktsintra en Frysk

Klantekontaktsintra en Frysk

🕔15:21, 13.feb 2024

Ynstjoerd Der is opskuor ûntstien fanwegen it berjocht dat in meiwurker fan de ING net Frysk mei de klanten prate mei. De Fryske Beweging wol mei de ING yn petear en yn alle kranten binne wiidweidige artikels publisearre oer it

Lês it folsleine artikel
Fryslân ûnder betingst akkoart mei opheging Fryske wenôfspraak

Fryslân ûnder betingst akkoart mei opheging Fryske wenôfspraak

🕔08:22, 13.feb 2024

De minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering freget Fryslân om de wenningbou-opjefte mei 3000 wenningen te ferheegjen. De provinsje hat dêr posityf op reagearre, mar stelt wol betingsten om mei gemeenten goede ôfspraken te meitsjen oer de realisaasje fan dy

Lês it folsleine artikel
Utstel foar nij guozzebelied yn Fryslân: ‘Goes yn balâns’

Utstel foar nij guozzebelied yn Fryslân: ‘Goes yn balâns’ Fernijd

🕔08:14, 12.feb 2024

It hjoeddeiske guozzebelied yn Fryslân is oan fernijing ta. It kolleezje fan Deputearre Steaten advisearreet Provinsjale Steaten om te kiezen foar it senario ‘Goes yn balâns’. It doel fan dat senario is om balâns te krijen tusken oan ’e iene

Lês it folsleine artikel
Wenningbou freget provinsjale rezjy en gearwurking

Wenningbou freget provinsjale rezjy en gearwurking

🕔08:17, 30.Jan 2024

Mear provinsjale rezjy, goede gearwurking en strukturele finansjele stipe fan it Ryk moatte de realisaasje fan de Fryske wenningbou ferhastigje. Dat docht bliken út in ynventarisaasje fan knyppunten by de achttjin Fryske gemeenten. Dat is ek nedich. Fryske jongfolwoeksenen en

Lês it folsleine artikel