Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (3)

🕔06:24, 19.Sep 2019

Skôging Yn myn eardere bydragen ha ik wat skreaun oer 1345 en hoe’t de Fryske taal yn de rin fan de tiid in ‘minderheidstaal’ wurden is. Minderheidstaal net sasear kwantitatyf besjoen, mar yn ferliking mei it ‘Nederlands’, de mearderheidstaal, is

Lês it folsleine artikel
Lanlik ynvestearringsfûns jout Fryslân kânsen

Lanlik ynvestearringsfûns jout Fryslân kânsen

🕔09:42, 18.Sep 2019

De provinsje reagearret posityf op de Troanrede en de Miljoenenota. Dy biede in soad oanknopingspunten. It regear set yn op plannen dy’t de leefberens fan it plattelân fersterkje en ekonomyske kânsen benutte. Der komt in ynvestearringsfûns foar kennis, ynfrastruktuer en

Lês it folsleine artikel
Posthumus (FNP) foarsitter Platfoarm Europa

Posthumus (FNP) foarsitter Platfoarm Europa

🕔14:14, 12.Sep 2019

Juster binne Sybren Posthumus (FNP) en Charda Kuipers (GrienLinks) keazen as respektyflik foarsitter en fise-foarsitter fan it Platfoarm Europa fan de Steaten fan Fryslân. Steatelid Posthumus wie earder bestjoerslid fan de EFA (European Free Alliance), in partij yn it Europeesk

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (2)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskipsdei (2)

🕔08:00, 12.Sep 2019

Skôging Lang alle Friezen jouwe gjin prioriteit oan it bywenjen fan de betinking. No binne der fansels ek gjin minsken mear, dy’t de Slach yn 1345 meimakke ha. Mar dat is ek net sasear de swierrichheid. De betinking wurdt al

Lês it folsleine artikel
Frâns Kuipers: Trigger

Frâns Kuipers: Trigger

🕔20:00, 7.Sep 2019

Kollum Under it praatprogramma Jinek waard ik dizze wike triggere* troch in opmerking fan Gijs Rademaker, opinyhifker fan de aktualiteiterubryk EenVandaag. Rademaker is in goed ûnderleine jongeman, dy’t mei syn foarsizzingen meastal tichteby de útslach fan ferkiezingen sit. Ut syn

Lês it folsleine artikel
33 gadingmakkers foar boargemasterspost It Amelân

33 gadingmakkers foar boargemasterspost It Amelân

🕔08:36, 7.Sep 2019

Trijeëntritich persoanen hawwe sollisitearre nei de fakatuere fan boargemaster fan It Amelân. Der reagearren 22 manlju en alve froulju. Njoggen kandidaten binne tusken de fjirtich en fyftich jier âld, santjin tusken de fyftich en sechtich jier. Der reagearren fiif sechtichplussers.

Lês it folsleine artikel
It Fryske Gea wol it fean rêde!

It Fryske Gea wol it fean rêde!

🕔07:55, 6.Sep 2019

Lykas bekend stiet it Fryske feangreidegebiet ûnder grutte druk. As it sa trochgiet is binnen fyftich jier sa’n bytsje alle fean yn Fryslân ferdwûn troch ûntwettering en oksidaasje, mei alle negative gefolgen dy’t dêrmei anneks binne. Dêrby moat tocht wurde oan

Lês it folsleine artikel
Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

Tom Dykstra: Betinking Slach by Warns in mienskpsdei (1)

🕔10:53, 5.Sep 2019

Skôging It Fryske bûsboekje 2019 jout foar de 26ste septimber Leaffrouwedei / Europese taledei / Slach by Warns (1345). Foar de 28ste stiet der Mienskipsdei op it Reade Klif (13.45). Betiizjend? Nee, want de betinking fan de Slach by Warns

Lês it folsleine artikel
Trije nije kommisjeleden by de Steatefraksjes

Trije nije kommisjeleden by de Steatefraksjes

🕔09:19, 5.Sep 2019

By de Steatefraksjes fan CDA, FNP en PvdA binne nije kommisjeleden beneamd. In kommisjelid is gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar kin wol meidwaan oan it debat yn de byldfoarmjende en oardielfoarmjende Steatekommisjes. Hy of sy kin ek út namme

Lês it folsleine artikel
Tolve kandidaten foar Noardeast-Fryslân

Tolve kandidaten foar Noardeast-Fryslân

🕔07:36, 4.Sep 2019

Op de fakatuere fan boargemaster fan Noardeast-Fryslân hawwe tolve minsken sollisitearre. It giet om sân manlju en fiif froulju. Ien kandidaat is jonger as tritich en ien is âlder as sechtich. De rest fan de kandidaten sit der kwa âldens

Lês it folsleine artikel