Slûs Koarnwertersân wurdt breder

Slûs Koarnwertersân wurdt breder

🕔10:12, 12.Jun 2019

Minister fan Ynfrastruktuer en Wettersteat Cora van Nieuwenhuizen hat bekend makke dat it breder meitsjen fan de slûs te Koarnwertersân en it fernijen fan de brêgen dêrby oangean kin. Jierrenlang hawwe ûndernimmers, gemeenten en provinsjes har dêrfoar ynspand. Deputearre Klaas

Lês it folsleine artikel
Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

Petear oer it Frysk op 26 juny yn De Haach: gean mei!

🕔09:02, 12.Jun 2019

It moat jimme net troch it sin gean! Jimme ha it wol lêzen en heard: woansdei 26 juny sil it heve, dan sil de Fêste Keamerkommisje mei minister Ollongren yn petear oer it Frysk en dan benammen oer de sichtberens

Lês it folsleine artikel
It Ryk kommunisearret yn it Frysk

It Ryk kommunisearret yn it Frysk

🕔22:53, 9.Jun 2019

Wat op de side fan It Nijs o sa gewoan is, is tige bysûnder foar de webside fan it Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes: in Fryske tekst. De beneaming fan Sybrand van Haersma Buma ta boargemaster fan Ljouwert wurdt

Lês it folsleine artikel
Fjoer fan ‘e plaknammestriid yn Waadhoeke lôget wer op

Fjoer fan ‘e plaknammestriid yn Waadhoeke lôget wer op

🕔21:18, 8.Jun 2019

De gemeente Waadhoeke moat alle plaknammebuorden op deselde manier staljaan. Dêr hat de FNP-fraksje yn ‘e gemeenterie foar pleite. De gemeente is in fúzje fan (parten fan) de gemeenten Littenseradiel, Menameradiel, it Bilt en Frjentsjerteradiel. Dy gemeenten giene ferskillend om

Lês it folsleine artikel
Goed 2,7 miljoen euro foar natuer en rekreaasje yn Alde Feanen

Goed 2,7 miljoen euro foar natuer en rekreaasje yn Alde Feanen

🕔11:05, 6.Jun 2019

Der is goed 2,7 miljoen euro beskikber foar de werynrjochting fan de Alde Feanen. De provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smellingerlân, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea drage dêroan by. Deputearre Steaten stelde op 4 juny 2019 de tredde útfieringsmodule

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

Sybren Singelsma: Europeeske ferkiezingen dochs wol relevant

🕔06:38, 3.Jun 2019

Skôging “De Europese verkiezingen, ja, die vind ik niet zo relevant”, sei premier Rutte noch yn jannewaris fan dit jier. Dy heechmoed waard al gau ôfstraft. By de Steateferkiezingen waard Forum de grutste partij, by de Europeeske nota bene de PvdA. Mar de grutste ferrassing hat wol

Lês it folsleine artikel
Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa

Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa

🕔12:57, 30.May 2019

Sybren Posthumus: ‘Us ynfloed yn it Europarlemint groeit’ De regionale partijen yn Europa hawwe it goed dien mei de Europeeske ferkiezingen. De Europeeske Frije Alliânsje (EFA), dêr’t de FNP ek by oansletten is, groeit fan 12 nei 13 sitten. De EFA foarmet

Lês it folsleine artikel
Noardeast-Fryslân wol krêftdiedich en tagonklik boargemaster

Noardeast-Fryslân wol krêftdiedich en tagonklik boargemaster

🕔07:18, 30.May 2019

De profylskets foar de nije boargemaster fan de gemeente Noardeast-Fryslân is klear en wurdt 5 juny troch de gemeenteried fêststeld. Ynwenners fan de gemeente koene fia in enkête op it ynternet meitinke oer eigenskippen dy’t neffens harren foar de nije

Lês it folsleine artikel
Bretonsktalige skoallen moatte op ’e nij befochten wurde

Bretonsktalige skoallen moatte op ’e nij befochten wurde

🕔17:20, 29.May 2019

Sneon wie der yn it Bretonske Kemper/Quimper in demonstraasje foar it behâld fan it Bretonsktalige ûnderwiis. Dat liket op it earste each wat nuver, want skoallen mei it Bretonsk as fiertaal, besteane al tsientallen jierren en der komme hieltiten nijen

Lês it folsleine artikel
Dantumadiel kampt mei tekoart yn jierrekken 2018

Dantumadiel kampt mei tekoart yn jierrekken 2018

🕔15:36, 29.May 2019

De jierrekken 2018 fan de gemeente Dantumadiel slút mei in negatyf saldo fan goed € 3.9 miljoen. Grutte tsjinfallers binne, krekt sa’t dat lanlik it gefal is, ûnder mear it sosjaal domein, jeugdsoarch en in legere útkearing út it gemeentefûns.

Lês it folsleine artikel