Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

Reaksje DINGtiid: De nije BFTK bringt Frysk op koers nei 2030

🕔15:42, 15.Dec 2018

Op 30 novimber hawwe Ryk en Provinsje Fryslân yn Ljouwert de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) foar de perioade 2019-2023 ûndertekene. Neffens syn wetlike taak hat DINGtiid beide oerheden advisearre by it tastânkommen dêrfan. No’t de BFTK tekene

Lês it folsleine artikel
Oebele Brouwer wurdt partijleaze boargemaster fan Achtkarspelen

Oebele Brouwer wurdt partijleaze boargemaster fan Achtkarspelen

🕔07:17, 14.Dec 2018

“In earfolle foardracht fan de Ried!” Sa neamt Oebele Brouwer syn oansteande beneaming ta boargemaster fan de gemeente Achtkarspelen. De foardracht fan de âld-offisier fan justysje waard tongersdeitejûn bekendmakke yn in ekstra riedsgearkomste. Brouwer is neffens de gemeente de ideale

Lês it folsleine artikel
Lytse talen wurde it slachtoffer fan de Brútstap

Lytse talen wurde it slachtoffer fan de Brútstap

🕔15:00, 13.Dec 2018

De Brútstap of Brexit hat in protte gefolgen, sawol foar de Britten as foar oare EU-boargers. Dy krije in soad omtinken yn ‘e media. Ien groep komt wat dat oangiet oan ‘e krapperein. Dat binne de ynwenners fan it Feriene Keninkryk

Lês it folsleine artikel
CDA Fryslân ienriedich oer kandidatelist steateferkiezingen

CDA Fryslân ienriedich oer kandidatelist steateferkiezingen

🕔09:49, 13.Dec 2018

De kandidatelist foar de steateferkiezingen yn 2019 is definityf fêststeld. Oer de foardracht fan it provinsjaal bestjoer mei fyftich regionale kandidaten koe yn de lokale ôfdielingen stimd wurde. De list is ûnferoare fêststeld en kin op in breed draachflak rekkenje.

Lês it folsleine artikel
“Frysk moat wer folweardige stúdzje wurde yn Flensburch”

“Frysk moat wer folweardige stúdzje wurde yn Flensburch”

🕔23:42, 12.Dec 2018

Der moat yn Flensburch wer in folweardige stúdzje Frysk komme. Dat sei perfester Nils Langer moandei yn de kommisje foar kwestjes oangeande it Fryske folk fan it dielsteatparlemint fan Sleeswyk-Holstein. Dy kommisje komt twaris yn it jier byinoar om it

Lês it folsleine artikel
De beloften oer it lienstelsel binne net neikommen

De beloften oer it lienstelsel binne net neikommen

🕔09:48, 10.Dec 2018

Studinten moasten yn 2015 harren basisbeurs ynleverje. Sy soene dêr oare dingen foar weromkrije. Dochs hawwe de ynstellingen harren net oan dy ôfspraak holden. Yn totaal wie der in miljard euro tasein om te ynvestearjen yn it ûnderwiis en dochs

Lês it folsleine artikel
Temajûn ‘De rol fan de oerheid’ yn Drylts

Temajûn ‘De rol fan de oerheid’ yn Drylts

🕔09:29, 10.Dec 2018

Besluten fan de oerheid earder besprekber meitsje Tiisdei 18 desimber organisearret de FNP de jûns 20.00 oere yn de Utherne yn Drylts in jûn mei as tema ‘De rol fan de oerheid’, mei rom gelegenheid foar diskusje. Sprekkers binne Atze

Lês it folsleine artikel
“Sjoernalisten moatte it ferdrach sels lêze”

“Sjoernalisten moatte it ferdrach sels lêze”

🕔17:05, 9.Dec 2018

Yn it ferdrach fan Marrakesj stiet neat dat net al yn oare ynternasjonale ferdraggen stiet. It is in ‘humane yntinsjeferklearring’. Dat seit Wouter Arrazola de Oñate, ien fan ‘e minsken dy’t meiskreaun hawwe oan de tekst fan it ferdrach. Hy

Lês it folsleine artikel
Ut namme fan wa ûnderskriuwt Charles Michel yn Marrakesj it ferdrach?

Ut namme fan wa ûnderskriuwt Charles Michel yn Marrakesj it ferdrach?

🕔16:24, 9.Dec 2018

De Belgyske premier Charles Michel beklammet snein dat er yn Marrakesj it migraasjeferdrach ûnderskriuwt út namme fan it folsleine Belgyske regear. Hy seit dat dat it minderheidsregear is dat bestiet sûnt de N-VA-ministers derút stapt binne. De sittende ministers hearre

Lês it folsleine artikel
Switserlân erkent twa minderheidstalen

Switserlân erkent twa minderheidstalen

🕔15:45, 9.Dec 2018

Switserlân is offisjeel in fjouwertalich lân. De talen Dútsk, Frânsk en Italiaansk binne folweardige offisjele talen, it Retoromaansk hat in wat legere status. Fierders spylje regionale farianten fan it Dútsk – it Schwitzerdütsch – yn de deistige omgong in grutte

Lês it folsleine artikel