Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

Slút Fryslân net ôf, meitsje ferbining!

🕔10:18, 29.Nov 2022

Ynstjoerd Okkerdeis wie ik by de Fedde Schurerlêzing. Schurer wie in tige betûft sjoernalist mei in brede blik, fier oer de grinzen fan ús moaie provinsje hinne, haw ik my fertelle litten. Soe er út en troch net meilydsum skodholle

Lês it folsleine artikel
Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

Gearkomste oer Mienskiplik Lânboubelied yn Snits op 14 desimber

🕔09:30, 29.Nov 2022

It Mienskiplik Lânboubelied (GLB) feroaret mei yngong fan 1 jannewaris 2023. It rjochtet him op it fierder ferduorsumjen fan it buorkjen. Boeren kinne beleanne wurde foar ekologyske maatregels yn harren bedriuw. Der sil wol wat feroarje yn ’e betingsten dy’t

Lês it folsleine artikel
Antsje Speerstra wint Bolletongersdei Fotokwis

Antsje Speerstra wint Bolletongersdei Fotokwis

🕔09:08, 29.Nov 2022

Omdat se alles goed hie by de Bolletongersdei-fotokwis ‘Wêr lizze dizze brêgen yn Súdwest-Fryslân’, krige winner Antsje Speerstra-Breeuwsma út Folsgeare ferline wike in moai pakket Fryske streekprodukten. De fotokwis, organisearre troch FNP Súdwest-Fryslân, is elk jier in grut sukses; dit

Lês it folsleine artikel
Kabinet komt op 19 desimber mei slavernij-ekskuzen op acht plakken wrâldwiid

Kabinet komt op 19 desimber mei slavernij-ekskuzen op acht plakken wrâldwiid

🕔08:25, 28.Nov 2022

De oankundige ekskuzen fan it kabinet foar it Nederlânske slavernijferline wurde op moandei 19 desimber útsprutsen. Dat sizze boarnen yn De Haach. Dêr reizgje sân leden fan it kabinet foar nei Suriname en it Karibyske diel fan it keninkryk. Hja

Lês it folsleine artikel
Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3)

Wurkje, wenje, wyn: wat moat wêr yn Fryslân? (ôflevering 3) Fernijd

🕔13:30, 26.Nov 2022

Der stie moandei 21 novimber al in lyts ferslach fan de Fedde Schurerlêzing 2022 op It Nijs, mei oangeande de tredde sprekker: “Sijbe Knol, Steatelid foar de FNP, fynt dat de plannen fan Fokkens gjin takomstfyzje sjen litte. It jild

Lês it folsleine artikel
Biografy fan KP-lieder Piet Oberman

Biografy fan KP-lieder Piet Oberman

🕔09:31, 26.Nov 2022

Piet Oberman waard ûnder de reek fan Dokkum berne en brocht dêr it grutste part fan syn libben troch. Hy makke diel út fan in woltierige famylje fan houthannelers, dûmnys en bestjoerders, mei in sterk grifformearde ynslach. Famylje en stêd

Lês it folsleine artikel
Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

Minister: befoarderjen fan Fryske taal en kultuer is Ryksferantwurdlikheid

🕔18:41, 25.Nov 2022

‘Sunich wêze op de taal fan it hert’ wie de titel fan de Rede fan Fryslân dêr’t de minister fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes mr. drs. H.G.J. Bruins Slot har fyzje op de takomst fan de Fryske taal yn joech.

Lês it folsleine artikel
Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

Minister Bruins Slot lilk op universiteit om lege learstoel Frysk

🕔15:01, 25.Nov 2022

It is net fetsoenlik dat de Ryksuniversiteit Grins de learstoel Fryske taal- en letterkunde yn Grins net op ‘e nij beset hat nei’t perfester Goffe Jensma mjirkes woarn is. It koe sels wolris yn striid wêze mei de ôfspraken tusken

Lês it folsleine artikel
Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

Twadde Keamer praat oer mear jild foar Fryske les

🕔14:51, 25.Nov 2022

Der moat mear Ryksjild brûkt wurde om de lessen Frysk te ferbetterjen. De Rie fan Europa jout nammentlik al tsientallen jierren krityk op it Nederlânske belied op dat mêd. Dat is it betinken fan de fraksjes fan CDA, PvdA, D66,

Lês it folsleine artikel
Deputearre Poepjes wol Ynterfrysk parlemint

Deputearre Poepjes wol Ynterfrysk parlemint

🕔14:45, 25.Nov 2022

Deputearre Sietske Poepjes wol dat de provinsje Fryslân mear gearwurket mei Noard- en East-Fryslân. Hja hat mei de East-Fryske boargemaster Arno Ulrichs ôfpraat om as earste stap in ‘ynterfrysk kultuerparlemint’ byinoar te roppen foar politisy en bestjoerders út de trije

Lês it folsleine artikel