Swiere straffen foar Katalaanske politisy

Swiere straffen foar Katalaanske politisy

🕔23:36, 14.Oct 2019

De heechste Spaanske rjochter hat moandei tolve wichtige Katalaanske politisy ta in swiere straf feroardiele foar harren rol yn ‘e Katalaanske ôfskieding. Njoggen fan harren binne skuldich ferklearre oan reboelje, it misbrûken fan oerheidsjild en stokelderij. Trije oaren hawwe in

Lês it folsleine artikel
Aksje sosjale abbekaten yn it belang fan de smelle beurs

Aksje sosjale abbekaten yn it belang fan de smelle beurs

🕔12:28, 14.Oct 2019

Skôging Tjalling van der Goot Dat abbekaten yn de bocht springe, is net nij. Dat heart by it berop, it opkommen foar de belangen fan de kliïnt. Dat sokke riedslju lykwols wurk wegerje, is foar de bûtenwacht miskien wol nuver.

Lês it folsleine artikel
Koerdysk protest tsjin ynfal yn Syrysk Koerdistan

Koerdysk protest tsjin ynfal yn Syrysk Koerdistan

🕔20:34, 13.Oct 2019

Yn De Haach protestearren snein hûnderten Koerden tsjin de ynfal fan it Turkske leger yn Rojava. Dat stedsje leit yn it Syryske part fan Koerdistan. Dat de Amerikaanske presidint Donald Trump syn soldaten út it gebiet weromlutsen hat, beskôgje hja

Lês it folsleine artikel
Better en feiliger farwegenet

Better en feiliger farwegenet

🕔13:25, 12.Oct 2019

In better en feiliger farwegenetwurk yn Fryslân komt tichter by. De provinsje makket it Van Harinxmakanaal de kommende jierren fierder geskikt foar Klasse Va-skippen. De provinsje ûndersiket ek maatregels om de feilichheid op de farwegen nei It Hearrenfean en Drachten

Lês it folsleine artikel
Ferfolchûndersyk takomst Hegewarren

Ferfolchûndersyk takomst Hegewarren

🕔19:03, 11.Oct 2019

Ferfolchûndersyk moat útwize wat de bêste takomst is foar feanpolder de Hegewarren. Dêrby komme mooglikheden yn byld foar it heljen fan klimaatdoelen, it tsjingean fan boaiemdelgong en in sakjen fan kosten foar wetterbehear. Der binne ek kânsen foar greidefûgels, bioferskaat

Lês it folsleine artikel
Boereprotest yn Ljouwert

Boereprotest yn Ljouwert

🕔16:19, 11.Oct 2019

Yn Ljouwert hat in boereprotest ta grutte ferkearsproblemen yn de binnenstêd laat. Tusken de hûndert en twahûndert boeren wiene mei trekkers nei it provinsjehûs riden om te protestearjen tsjin in omstriden provinsjemaatregel om de stikstofympasse te trochbrekken. Dy kaam derop

Lês it folsleine artikel
Radio Doc – De Poalske reportaazje dy’t net útstjoerd waard

Radio Doc – De Poalske reportaazje dy’t net útstjoerd waard

🕔10:39, 11.Oct 2019

By gelegenheid fan de Dei fan de Poalske flagge makket de Poalske radiomakker Agnieszka Czyżewska-Jacquemet in programma oer de Poalske flagge en hoe’t Poalen mei harren nasjonale symboalen omgean. Har dokumintêre Tee yn in read-wyt kopke stie yn it útstjoerskema

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy út Nederlânske wittenskipsakademy set

Fryske Akademy út Nederlânske wittenskipsakademy set

🕔23:47, 9.Oct 2019

De KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) beskôget de Fryske Akademy net langer as ien fan syn wittenskipsynstituten. De measte wichtige Nederlânske ûndersyksynstituten dy’t net by in universiteit hearre, falle ûnder de KNAW. Yn it nije jierferslach fan de KNAW

Lês it folsleine artikel
Súksesfolle ynspraakjûn duorsumheid

Súksesfolle ynspraakjûn duorsumheid

🕔11:51, 8.Oct 2019

Tiisdei 1 oktober organisearre de gemeente Waadhoeke in ynspraakjûn oer duorsumheid. It doarpshûs yn Rie wie goed beset. De minsken koene meiprate oan fiif tematafels: duorsum ûndernimmen, bioferskaat, duorsume elektrisiteit en waarmte, duorsume gebouwen en ôffal/sirkulêr. Der is weardefolle ynformaasje

Lês it folsleine artikel
Haachske brânsteapelboargemaster Pauline Krikke nimt dien

Haachske brânsteapelboargemaster Pauline Krikke nimt dien

🕔19:31, 6.Oct 2019

De Haach sit sûnder boargemaster. Pauline Krikke die in pear dagen lyn noch te witten dat se net út harsels fuortgean soe, mar dat hat se no dochs dien. Reden is dat se talitten hat dat mei Ald en Nij

Lês it folsleine artikel