Fertroulik: oanslach by Sinteklaasyntocht Dokkum wie ‘oannimlik’

Fertroulik: oanslach by Sinteklaasyntocht Dokkum wie ‘oannimlik’

🕔21:57, 18.Jul 2019

De oerheid gie derfan út dat der by de Sinteklaasyntocht yn Dokkum yn 2017 in “aannemelijke waarschijnlijkheid” op in oanslach wie. Dat skriuwt de Ljouwerter Krante. De organisaasje Jongryske mienskip hie de ynformaasje opfrege by de gemeente Noardeast-Fryslân. De Jongfryske mienskip

Lês it folsleine artikel
Feangreidefyzje op ynternet

Feangreidefyzje op ynternet

🕔07:23, 18.Jul 2019

Op www.veenweidefryslan.frl, it nije webstee fan Feangreide Fryslân, is fan no ôf te lêzen watfoar projekten en ûndersiken dien wurde en yn hokker gebieten dat bart. Feangreide It Fryske feangreidegebiet bestiet foar it grutste part út greide foar de (melk)feehâlderij.

Lês it folsleine artikel
Regiodeal Natuerynklusive lânbou makket wurk fan fitaal plattelân

Regiodeal Natuerynklusive lânbou makket wurk fan fitaal plattelân

🕔15:54, 15.Jul 2019

De trije noardlike provinsjes wolle har yn de kommende fjouwer jier ekstra ynsette foar in goede balâns tusken lânbou, natuer en leefmiljeu. Dat dogge se mei de boeren, lânboupartners, grûneigeners, kennisynstellingen en maatskiplike organisaasjes troch foar acht gebieten te omskriuwen

Lês it folsleine artikel
Grut dûnsfeest Snits giet net troch

Grut dûnsfeest Snits giet net troch

🕔06:47, 15.Jul 2019

Alle opskuor dy’t yn Snits ûntstie om de plannen foar in grut dûnsfeest (njoggen jûnen lang) hat derta laat dat Garden of Dance net trochgiet. Yn de Stedhústún koe it dit jier net fanwegen de ferbouwing fan de gemeentekantoaren. Om

Lês it folsleine artikel
Spanje wol wer in Katalaanske presidint ôfsette

Spanje wol wer in Katalaanske presidint ôfsette

🕔16:05, 13.Jul 2019

Justysje yn Spanje wol de Katalaanske presidint Joaquim Torra ferfolgje. Torra is de tredde Katalaanske presidint op rige dy’t in rjochtsferfolging efter de broek kriget. Syn foargongers Artur Mas en Carles Puigdemont moasten dêrtroch opstappe. Puigdemont libbet op it stuit

Lês it folsleine artikel
Waadhoeke nimt advys wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten oer

Waadhoeke nimt advys wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten oer

🕔10:49, 13.Jul 2019

De gemeenteried fan Waadhoeke hat tongersdei 11 july besletten om it advys fan de wurkgroep húsfêsting arbeidsmigranten (sjoch ek dit berjocht en dit berjocht fan It Nijs) oer te nimmen. De ried stelt foar de kommende jierren € 275.000,- beskikber.

Lês it folsleine artikel
Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar

Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar

🕔10:31, 9.Jul 2019

Sijbe Knol: “FNP wol de Iselmar frij hâlde fan grutskalige sinneparken” De FNP-fraksje stelt mûnlinge fragen oer de mooglike komst fan sinneparken op de Iselmar yn Provinsjale Steaten op 10 juny. Oanlieding is de petysje út de regio dy’t oan

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

Sybren Singelsma: De nije lieders fan Europa

🕔10:31, 8.Jul 2019

Skôging Der hat in soad krityk west op de wize dêr’t de nije lieders fan Europa op keazen binne. Benammen it Europeesk Parlemint (EP) fynt it net demokratysk, efterkeammerkes-bedigenerij. Koartsein grutte wurden. Mar dat falt wol ta. De besteande regels

Lês it folsleine artikel
FNP stelt fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns

FNP stelt fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns

🕔19:29, 3.Jul 2019

Sybren Posthumus: ‘Beoardieling plannen Waadfûns moat transparanter’ De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer subsydzjes fan it Waadfûns. De proseduere mei de puntetelling is foar oanfregers hielendal net transparant. Der bliuwt ek noch hieltyd in

Lês it folsleine artikel
Mjitte mei twa mjitten

Mjitte mei twa mjitten

🕔19:05, 3.Jul 2019

Ynstjoerd De ûntfiering fan de Grinzer fûgelspotter Ewold Horn yn de Filippinen is útrûn op in bloedich drama. Neidat er sân jier lang gizele west hie troch de islamityske terreurgroep Abu Sayyaf is Horn deasketten doe’t er besocht om te

Lês it folsleine artikel