Eaststellingwerf MKB-freonlikste gemeente fan Fryslân

Eaststellingwerf MKB-freonlikste gemeente fan Fryslân

🕔08:40, 23.Jul 2021

De gemeente Eaststellingwerf is ferkeazen ta MKB-freonlikste gemeente fan Fryslân. MKB Nederlân makke freed de útslach fan de lanlike ferkiezing bekend. Eaststellingwerf einige op plak 19, dêrmei as heechste fan alle Fryske gemeenten en nei de stêd Grins de nûmer

Lês it folsleine artikel
Gjin biofergêster yn Koatstertille, grûn kocht troch Stertil

Gjin biofergêster yn Koatstertille, grûn kocht troch Stertil

🕔09:04, 21.Jul 2021

De eardere boulokaasje fan de biofergêster oan de Westkern 6 yn Koatstertille is kocht troch it memmebedriuw fan Stertil BV. As ien fan de grutste ûndernimmingen yn de gemeente Achtkarspelen is Stertil al jierren oan de Westkern fêstige. It bedriuw

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Fakânsje of net

Aant Mulder: Fakânsje of net

🕔07:00, 20.Jul 2021

Kollum Wy ha ferline jier net op fakânsje west. Fan ’t jier wurdt it ek wer neat. Dat hat te krijen mei eigen omstannichheden, mar ek mei koroana, dêr’t we graach fier fan bliuwe. It soe kinne dat we ús

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: In grûnwet is moai, mar mei belied net yn it paad stean!

Sybren Singelsma: In grûnwet is moai, mar mei belied net yn it paad stean!

🕔13:11, 15.Jul 2021

Skôging De koroana-epidemy hat Nederlân yn ’e kunde brocht mei in begryp dat wol bestie, mar net botte bekend wie, de funksjonele regio. Hiel yn ’e fierte wist ik wol sawat dat de posysje fan de Nasjonale Plysje kombinearre wurde moast

Lês it folsleine artikel
Kin mei Skrieze-oanfalsplan úteinset wurde?

Kin mei Skrieze-oanfalsplan úteinset wurde?

🕔15:33, 10.Jul 2021

It liket derop dat der fan de kant fan de ryksoerheid beweging komt yn it finansierjen fan it Oanfalsplan Skries. Yn in brief ljochtet demisjonêr-minister Schouten (LNV) de Twadde Keamer yn oer de petearen dy’t se mei de provinsjes hâlde

Lês it folsleine artikel
Argewaasje oer hommelse nije koroanaferboaden

Argewaasje oer hommelse nije koroanaferboaden

🕔23:12, 9.Jul 2021

Ferskate festivals dy’t foar dit wykein plend wiene, meie net trochgean. It Nederlânske regear hat nammentlik freedtejûn nije ferboaden útfeardige, sa hawwe minister fan folkssûnens Hugo de Jonge en minister-presidint Mark Rutte freed buorkundich makke. Grutte eveneminten meie net trochgean,

Lês it folsleine artikel
Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings

Fryske plaknammen NE-Fryslân wurde offisjeel, mei sân útsûnderings

🕔12:12, 9.Jul 2021

De Fryske nammen fan de plakken yn de gemeente Noardeast-Fryslân krije yn 2023 de offisjele status. Dat betsjut dat de Nederlânske namme tenei as oersetting jildt. Dat hat de gemeenterie tongersdeitejûn besletten. Der binne lykwols sân útsûnderings. Boerum, De Pomp,

Lês it folsleine artikel
Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners

Iersk wurdt funksje-eask foar Ierske amtners

🕔10:53, 9.Jul 2021

Nije Ierske amtners moatte de Ierske taal goed machtich wêze. It Iersk is neist it Ingelsk ien fan de offisjele talen fan Ierlân en elkenien leart it op skoalle, mar de measte minsken hawwe it Ingelsk as earste taal. Dêr

Lês it folsleine artikel
Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

Fryslân presintearret fuortgongsrapportaazje stikstof

🕔06:00, 9.Jul 2021

Om de stikstofproblematyk oanpakke te kinnen wurket de provinsje Fryslân, yn ’e mande mei Fryske partners út û.o. de miljeu/natuer- en lânbousektor, oan in útfieringsprogramma. Der wurde maatregels nommen yn en om de stikstofgefoelige Natura 2000-gebieten hinne. Yn ’e oanrin

Lês it folsleine artikel
Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

Wêrom is de wetswiziging om it Frysk fierder te emansipearjen skrast?

🕔23:53, 8.Jul 2021

Tafallich krige ik dizze wike in konsept-ferzje ûnder eagen fan de Memoarje fan taljochting by de Wet gebrûk Fryske taal. Dy wet regelet wannear en hoe oft oerheden en minsken dy’t mei oerheden kommunisearje it Frysk brûke meie. De Memoarje

Lês it folsleine artikel