Krookjefakânsjeprogramma It Fryske Gea

Krookjefakânsjeprogramma It Fryske Gea

🕔12:17, 16.Feb 2019

It Fryske Gea treft it yn dizze maitiid wol hiel bysûnder. Mei it moaie waar yn it foarútsicht kin omraak geniete wurde fan de natuer. It Fryske Gea hat alderhande aktiviteiten foar de krookjefakânsje taret dêr’t jong en âld oan

Lês it folsleine artikel
Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

Foarjiersfakânsje yn Natuermuseum Fryslân

🕔10:28, 16.Feb 2019

Op it stuit is Swim Fish Swim! te sjen yn it Natuermuseum Fryslân, in ynteraktive foarstelling foar de hiele húshalding oer fiskmigraasje. Spesjaal foar de foarjiersfakânsje binne der ferskate ekstra aktiviteiten oer dat ûnderwerp mei as titel: Gean as in

Lês it folsleine artikel
Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

Wikipedia Edit-a-thon 2019 yn Eindhoven

🕔10:10, 16.Feb 2019

Minder as tsien persint fan de redakteuren op Wikipedia binne froulju. En dat is te sjen. Der is in skrinend tekoart oan dokumintaasje oer froulju, geslacht, feminisme en keunst op dy webside – ien fan de meast rieplachte algemiene neislachwurken

Lês it folsleine artikel
17 miljoen foar sterke en moaie Fryske Iselmarkust

17 miljoen foar sterke en moaie Fryske Iselmarkust

🕔12:08, 14.Feb 2019

Yn 2023 sil de Fryske Iselmarkust op fiif plakken fersterke en oantrekliker makke wêze. It Ryk en Fryske oerheden lûke dêr mei-inoar omtrint 17 miljoen euro foar út. It grutste part fan it jild is ornearre foar it fersterkjen fan

Lês it folsleine artikel
Opnij live bylden te sjen fan hauk en see-earn

Opnij live bylden te sjen fan hauk en see-earn

🕔16:06, 12.Feb 2019

Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea meitsje it dit jier ek wer mooglik om it dwaan en litten fan in see-earn en in hauk troch in webcam streekrjocht te folgjen. Ferline jier wie de striid tusken dy beide rôffûgels op

Lês it folsleine artikel
DataFryslân makket gearwurkjen mei data mooglik

DataFryslân makket gearwurkjen mei data mooglik

🕔12:59, 12.Feb 2019

Hjoed, tiisdei 12 febrewaris, hawwe de provinsje Fryslân, trije gemeenten, trije kennisynstellings en it CBS (Sintraal Buro fan de Statistyk in gearwurkingsakkoart ûndertekene om mei DataFryslân útein te setten. Dêrtroch kinne se gebrûk meitsje fan inoars data en kennis. DataFryslân

Lês it folsleine artikel
FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

🕔09:04, 10.Feb 2019

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
Nederlânsk taalûnderwiis liedt ta taalflaters

Nederlânsk taalûnderwiis liedt ta taalflaters

🕔20:01, 7.Feb 2019

De wize hoe’t skoaljeugd yn Nederlân taalregels leart, doocht net. Learlingen reitsje derfan yn ’e war. Dat sizze ûndersikers fan ’e Radbouduniversiteit te Nimwegen. De ûndersikers hawwe fan trijehûndert skoalbern yn Nederlân besjoen oft se de wurden hun, hen, dan en als op ’e

Lês it folsleine artikel
2018 fjirde waarmste jier op rige

2018 fjirde waarmste jier op rige

🕔10:36, 7.Feb 2019

2018 wie wrâldwiid besjoen it fjirde waarmste jier op rige. Dat docht bliken út ûnôfhinklike analyzen troch NASA en it National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). De wrâldwide temperatueren yn 2018 wiene yn trochsneed 0,83 graden Celsius heger as yn

Lês it folsleine artikel
Mear as 1100 minsken yn Noardeast-Fryslân sjogge film WAD

Mear as 1100 minsken yn Noardeast-Fryslân sjogge film WAD

🕔09:17, 4.Feb 2019

De ôfrûne tiid hawwe de filmhuzen yn Noardeast-Fryslân in protte omtinken jûn oan de film WAD, overleven op de grens van water en land, fan de filmmakker Ruben Smit. Op 30 novimber sette it filmhûs yn Dokkum útein mei de

Lês it folsleine artikel