Waadsee Wrâlderfgoed fiert 13e jierdei

Waadsee Wrâlderfgoed fiert 13e jierdei

🕔09:53, 18.Jun 2022

Op sneon 25 juny fiert Waadsee Wrâlderfgoed syn 13e jierdei. Elkenien is wolkom yn de Aerden Plaats yn Aldebiltsyl om it feestje mei te fieren. It is ek mooglik om ien fan de aktiviteiten op lokaasje fan ûndernimmers te besytsjen

Lês it folsleine artikel
Frysktalige tsjerketsjinsten 19 juny 2022

Frysktalige tsjerketsjinsten 19 juny 2022

🕔15:30, 17.Jun 2022

Drachten Fermanje, 10.00 oere, sr. I. van der Ploeg Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere ds. T. Hiemstra, mei Blokfluitgroep Dokkum Harich Protestantske Gem., 9.30 oere ds. J.P. Boomsma Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere fr. S. Sterk-de Boer Jorwert Radboudtsjerke, 9.30 oere ds.

Lês it folsleine artikel
Amtners Sry Lanka krije freeds frij om iten te ferbouwen

Amtners Sry Lanka krije freeds frij om iten te ferbouwen

🕔08:49, 17.Jun 2022

In grut part fan de Srylankaanske amtners kriget de kommende trije moanne freeds frij om yn de eigen tún iten te ferbouwen. It Aziatyske lân is yn krisis, der is in grut tekoart oan iten, genêsmiddels en brânje en der

Lês it folsleine artikel
Bern eksposearje foto’s yn Frysk Museum

Bern eksposearje foto’s yn Frysk Museum

🕔08:33, 17.Jun 2022

Yn FotoPodium toane 32 bern harren bysûnderste, geastichste en bjusterbaarlikste foto’s. Under begelieding fan profesjonele fotografen giene de bern op syk nei dy iene foto dy’t harren ferwûnderet; steand, lizzend, springend, sittend en krûpend. It einresultaat is oant en mei

Lês it folsleine artikel
FSP-ûndersyk nei ynwennersperspektyf op Deltaplan foar it Noarden

FSP-ûndersyk nei ynwennersperspektyf op Deltaplan foar it Noarden

🕔08:06, 16.Jun 2022

Ynwenners fan Fryslân binne fan betinken dat de provinsje by de útwurking fan it Deltaplan foar it Noarden net inkeld nei ekonomy sjen moat, mar foaral ek rekken hâlde moat mei gefolgen foar lânskip, taal en kultuer, en natuer en

Lês it folsleine artikel
Yn petear oer it Deltaplan op Stim fan Fryslân

Yn petear oer it Deltaplan op Stim fan Fryslân

🕔07:46, 16.Jun 2022

Wat soe de Lelyline en de mooglike bou fan tûzenen ekstra huzen yn noardlik Nederlân foar Fryslân betsjutte? Ideeën dêrfoar steane yn Bouwstenen voor het Deltaplan – Noordelijk Nederland en het stedelijk netwerk Nederland beter verbonden. Op Stim fan Fryslân

Lês it folsleine artikel
Folkshegeskoalle griene ûndernimmer

Folkshegeskoalle griene ûndernimmer

🕔10:44, 15.Jun 2022

Folkshegeskoalle Schylgeralân is troch VisitWadden bestimpele ta griene ûndernimmer. Ien fan de takomstdreamen fan de Folkshegeskoalle is om in hûndertpersint plestikfrije groepsakkommodaasje te wêzen. Dêr wol de ynstelling mei bydrage oan in skjinnere see en in opromme eilân. As earste

Lês it folsleine artikel
Noardlike gearwurking yn tafersjoch natuerbehâld

Noardlike gearwurking yn tafersjoch natuerbehâld

🕔10:19, 15.Jun 2022

De trije noardlike provinsjes geane troch mei it gearwurkjen fan alderhande partijen op it mêd fan natuerbehâld. De Bûtengewoan opspoaringsamtners (boa’s) spylje dêr in belangrike rol yn. Troch it nije Boäkonvenant ‘Groene handhaving’ is it wer mooglik dat de ‘griene’

Lês it folsleine artikel
Presidint Biden wol nôtsilo’s oan Oekraynske grins bouwe

Presidint Biden wol nôtsilo’s oan Oekraynske grins bouwe

🕔08:55, 15.Jun 2022

De Amerikaanske presidint Joe Biden seit tydlike nôtsilo’s oan ’e grinzen fan Oekraïne bouwe te sillen. Dy silo’s moatte helpe it nôt dat net oer see ferfierd wurde kin, fia it spoar it lân út te krijen. De prizen fan

Lês it folsleine artikel
FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen

FNP: ynvestearje yn sichtberens Frysk en streektalen

🕔08:45, 15.Jun 2022

De Steatefraksje fan de FNP wol sân ton ekstra ynvestearje yn de sichtberens fan it Frysk en de streektalen yn Fryslân lykas it Biltsk en it Stellingwerfsk. De partij komt yn Provinsjale Steaten mei in moasje. De moasje freget út

Lês it folsleine artikel