Searje oer de tweintiger en tritiger jierren

Searje oer de tweintiger en tritiger jierren

🕔09:17, 22.Aug 2019

Nei súksesfolle searjes as De IJzeren Eeuw, 80 Jaar Oorlog en De (H)eerlijke Jaren 50 komt de NTR mei in nije seisdielige skiednissearje. Oer it turbulinte libben yn de tweintiger jierren en de tanimmende eangst foar ûntspoaring yn de tritiger

Lês it folsleine artikel
Underwetterûndersyk fan skipswrak by Starum

Underwetterûndersyk fan skipswrak by Starum

🕔10:20, 19.Aug 2019

Op de Iselmar by Starum docht de Rykstsjinst foar it Kultureel Erfgoed fan moandei 19 augustus ôf ûnderwetterûndersyk by it wrak fan de Stavoren 18. It ûndersyk, dat in stikmannich kilometers út de kust dien wurdt, duorret tsien dagen. Sonar

Lês it folsleine artikel
Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

Simmerjûnkolleezjes oer fonteinen en rare Friezen

🕔06:36, 19.Aug 2019

Yn de eardere universiteit fan Frjentsjer wurde ein augustus twa saneamde Simmerjûnkolleezjes hâlden. Se wurde jûn troch Anna Tilroe en troch Rolf Bremmer en Anne Popkema. Frou Tilroe is perfester keunst en kultuer oan ‘e Redbaduniversiteit te Nimwegen. Hja wie

Lês it folsleine artikel
Mei pream op syk nei Sytze en Maaike

Mei pream op syk nei Sytze en Maaike

🕔13:08, 16.Aug 2019

Sneintemiddei 25 augustus fart der in pream troch it natuergebiet Nasjonaal Park de Alde Feanen. De tocht begjint om 13.30 oere yn Warten by it Earmhûs fan Museum Warten. Dat museum fertelt it ferhaal it ferhaal fan it libjen en

Lês it folsleine artikel
Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper. Iepenloftspul en eksposysje yn Grou

Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper. Iepenloftspul en eksposysje yn Grou

🕔12:35, 16.Aug 2019

Op ien fan de moaiste teaterlokaasjes fan Fryslan, it Wilhelminapark yn Grou, wurdt fan ’t simmer it teaterstik ‘Freerk Siekmans: fisker en fûgelflapper’ opfierd. Oer it libben fan ien fan de markantste en tagelyk nuveraardichste Grousters út de foarige iuw.

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

Sybren Singelsma: Oarloch fan de Blokken ferfangt mondiaal gearwurkjen

🕔08:30, 16.Aug 2019

Skôging Alle Trump-tweets oer de hannel mei Sina en Europa beynfloedzje de stimming op de finansjele merken. Dy suchtsje om in posityf sinjaal. Yn in globalisearre wrâld kostje hannelskonflikten in protte jild en op in stuit moat der dochs in

Lês it folsleine artikel
Amsterdam hie yn 1477 al in boerkaferbod

Amsterdam hie yn 1477 al in boerkaferbod Fernijd

🕔10:41, 14.Aug 2019

Dizze moanne is yn Nederlân in ferbod ynfierd op it bedekken fan it antlit yn bygelyks plysjeburo’s en treinen. Dat helle op guon plakken wat protest út. It ferbod slacht op hast alle foarmen fan gesichtsbedekking, mar wurdt yn ‘e

Lês it folsleine artikel
Twa nije filmsearjes oer de tweintiger en tritiger jierren

Twa nije filmsearjes oer de tweintiger en tritiger jierren

🕔20:23, 13.Aug 2019

De NTR hat twa filmsearjes produsearre oer it ynterbellum. Se binne tige ferskillend. Een bezeten wereld: Nederland tussen de oorlogen is in seisdielige dokumintêre oer de grutte technyske en maatskiplike feroarings yn de tweintiger en tritiger jierren. De searje wurdt

Lês it folsleine artikel
M.C. Escher – It ûneinige sykjen

M.C. Escher – It ûneinige sykjen Fernijd

🕔09:18, 11.Aug 2019

Ta gelegenheid fan Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 rûn yn it Frysk Museum in útstalling oer it wurk fan Maurits Cornelis Escher (1898-1972), de wiskundige dy’t wegere him keunstner te neamen. Syn libben en wurk krije in nije betsjutting

Lês it folsleine artikel
Biograaf Tony Feitsma giet fan start

Biograaf Tony Feitsma giet fan start

🕔18:21, 10.Aug 2019

It Feitsma Fûns lit witte, dat it projekt ‘wittenskiplike biografy fan Tony Feitsma’ offisjeel úteinset is, mei Tresoar en de Fryske Akademy as wittenskiplike partners, en dr. Liuwe H. Westra út Lollum as biograaf. Prof. dr. Anthonia Feitsma (1928-2009) hat

Lês it folsleine artikel