Oostfreesk

Oostfreesk

🕔16:26, 12.Feb 2018

Kollum fan Aant Mulder Wy ha okkerwyks nei Emden ta west. Dat kaam om’t we krekt wat earder yn it Drents Museum yn Assen de tentoanstelling ‘The American Dream’ sjoen hiene. Wy wisten wol dat we yn Assen allinne mar

Lês it folsleine artikel
Nij boek oer de Dútske besetting: ‘Stelling Terschelling’

Nij boek oer de Dútske besetting: ‘Stelling Terschelling’

🕔08:30, 3.Feb 2018

Boekoankundiging It boek Stelling Terschelling dat ûnder oare oer it Dútske kommandosintrum op Skylge giet, waard freed 2 febrewaris ûnder grutte belangstelling presintearre troch auteur Jan M. Smit. Yn 248 siden nimt er de lêzer tusken oare bysûnderheden mei werom nei

Lês it folsleine artikel
Wy hawwe wer in universiteit (2)

Wy hawwe wer in universiteit (2)

🕔16:10, 30.Jan 2018

Troch Pieter van der Plank It stik ‘Wy hawwe wer in universiteit’ (25 jannewaris 2018) oer de Fedde Schurerlêzing 2017 hat nijsgjirrigens oproppen en lêzers wolle sels neifraach (by oaren) dwaan. Dat meitsje ik op út it feit dat se

Lês it folsleine artikel
Wêrom hat it Nedersaksysk safolle wurden?

Wêrom hat it Nedersaksysk safolle wurden?

🕔12:36, 25.Jan 2018

“De wichtichste ûntdekking wie dat alle Nedersaksyske teksten folle langer wiene en in folle rikere wurdskat hiene as de Heechdútske.” Dat seit Sören Hoch, studint germanistyk oan de universiteit fan Göttingen. “De fraach wie: wêrom wie dat sa?” Hoch en

Lês it folsleine artikel
Kostbere Fryske flagge tydlik te sjen foar publyk

Kostbere Fryske flagge tydlik te sjen foar publyk

🕔08:46, 21.Jan 2018

Hoe djoer oft er is, is net bekend, mar hy wurdt sûnt fyftich jier yn in klûs bewarre. It is in giel-read-blauwe flagge fan Noard-Fryslân, in stikje Dútslân mei fanâlds in Fryske befolking. De flagge is yn1842 makke en dêrmei

Lês it folsleine artikel
Frage- en útwikselmiddei Genealogysk Wurkferbân

Frage- en útwikselmiddei Genealogysk Wurkferbân

🕔14:59, 19.Jan 2018 Lês it folsleine artikel
Nasjonalistysk

Nasjonalistysk

🕔12:00, 16.Jan 2018

Kollum fan Aant Mulder Ik haw it twalûk ‘Kijken in de ziel; Premiers’, in programma fan Coen Verbraak op NPO2 sjoen. Coen Verbraak is yn dat programma ôfwikseljend yn petear mei trije âld-premiers: Dries van Agt, Wim Kok en Jan

Lês it folsleine artikel
Wolkom op ’e lêste tongersdei fan ’e moanne

Wolkom op ’e lêste tongersdei fan ’e moanne

🕔16:28, 11.Jan 2018

Yn it ramt fan Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ’e moanne hâldt dr. Anne Dykstra op 25 jannewaris yn it Provinsjehûs in lêzing oer Joast Halbertsma en syn Lexicon Frisicum. Oer de lêzing Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) is foaral

Lês it folsleine artikel
Tiisdei 2 jannewaris is Iepenbierheidsdei

Tiisdei 2 jannewaris is Iepenbierheidsdei

🕔09:42, 2.Jan 2018

Hjoed, tiisdei is it wer Iepenbierheidsdei. It Nasjonaal Argyf, Tresoar en ferskate oare provinsjale en gemeente-argiven freegje oandacht foar de dossiers en dokuminten dy’t op 1 jannewaris 2018 iepenbier wurden binne. Om’t iepenbierheidsbeheiningen faak fêstlein wurde foar 75 of fyftich

Lês it folsleine artikel
Krystkongres 2017 yn Frjentsjer oer nije kânsen foar de Frjentsjerter Akademy.

Krystkongres 2017 yn Frjentsjer oer nije kânsen foar de Frjentsjerter Akademy.

🕔19:51, 29.Dec 2017

Op 27 en 28 desimber fûn yn Frjentsjer wer it jierlikse Krystkongres plak, diskear al foar de 85ste kear. Tema wie neffens de brosjuere “De Fryske Akademy – de Fryske Universiteit werom”. Dêr wurdt lykwols net mei bedoeld de Fryske

Lês it folsleine artikel