Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

Bernekolleezjes oer feesten fan eartiids en no

🕔08:33, 3.feb 2023

Fan in jierdeifeestje oant Ketikoti en fan karnaval oant Sineesk nijjier: yn Nederlân wurde in protte ferskillende feesten fierd. Mar wat betsjutte al dy feesten eins? Wêrom wurde se fierd, en troch wa? Fan 19 febrewaris ôf ûntdekke bern alles

Lês it folsleine artikel
Franeker of Frjentsjer: wannear is in plaknamme eins Frysk?

Franeker of Frjentsjer: wannear is in plaknamme eins Frysk?

🕔08:32, 2.feb 2023

Wa’t foar it earst troch Fryslân reizget, fernuveret him nochal ris oer de plaknammebuorden. Fakentiids steane der twa plaknammen op, mar guon tiden ek mar ien. Hoe sit it eins mei dy Fryske plaknammen? Dêr hâldt leksikograaf Pieter Duijff op

Lês it folsleine artikel
Lytste skilderij fan Rembrandt efkes werom yn Nederlân

Lytste skilderij fan Rembrandt efkes werom yn Nederlân Fernijd

🕔08:26, 1.feb 2023

It lytste skilderij dat Rembrandt van Rijn ea makke, is foar in skoftke yn Nederlân werom. It wurk ‘Buste van een bebaarde oude man’ út 1633 is moandei útpakt yn de Hermitage yn Amsterdam. It topstik foarmet mei 34 oare

Lês it folsleine artikel
Boekpresintaasje ‘Testament van de ziel’ by Tresoar

Boekpresintaasje ‘Testament van de ziel’ by Tresoar

🕔09:57, 31.Jan 2023

Fraachpetear mei Hylke Speerstra, Douwe Draaisma en Geert Mak Testament van de ziel fan Hylke Speerstra is koartby ferskynd by útjouwerij Atlas Contact. It is Speerstra syn eigen oersetting fan syn boek Testamint fan de siel (Bornmeer, 2021) oer twa

Lês it folsleine artikel
Nije rige ‘Verborgen verleden’ mei ûnder oaren de bruorren Anker

Nije rige ‘Verborgen verleden’ mei ûnder oaren de bruorren Anker

🕔08:33, 31.Jan 2023

Yn 2023 sille acht nije ôfleveringen fan Verborgen verleden te sjen wêze. Yn dat programma fan de NTR, dat sûnt 2010 op telefyzje is, geane bekende Nederlanners op ’e syk nei harren famyljeskiednis. Wa wiene harren foarâlden en wat diene

Lês it folsleine artikel
Sybren Singelsma: Tiid ryp foar wet op Frysk én Nederlânsk

Sybren Singelsma: Tiid ryp foar wet op Frysk én Nederlânsk

🕔13:06, 30.Jan 2023

Skôging It net-opfolgjen fan heechlearaar frisistyk Goffe Jensma hat wrachtich in debat op gong brocht oer de hâlding fan de Nederlânske oerheid foar it Frysk oer. Dy hâlding wie al dúdlik mei de swierrichheden om it brûken fan it Frysk

Lês it folsleine artikel
Wivedei (ferhaal)

Wivedei (ferhaal)

🕔10:00, 28.Jan 2023

Hark in keppel guozzen, sei de man en it wie wivedei. As eartiids in poppe berne wie, krigen de famylje, goekunde en buorlju dêr fuortendaliks tynge fan. Oaren krigen in bertekaartsje of der kaam in oankundiging yn de krante. Al

Lês it folsleine artikel
Archeologyske fynst op it Waachplein yn Ljouwert

Archeologyske fynst op it Waachplein yn Ljouwert

🕔09:09, 26.Jan 2023

Archeologen hawwe bakstiennen fundearringsresten fan it eardere Ljouwerter Waachgebou fûn. De hjoeddeiske Waach is om 1590 hinne boud. Dêrfoar stie der hûndert jier lang in oar waachgebou. Dat gebou wie oant no ta allinnich bekend fan in âlde stedsplattegrûn. De

Lês it folsleine artikel
Neiteam Joadske famylje easket topstik Picasso werom fan Guggenheim Museum

Neiteam Joadske famylje easket topstik Picasso werom fan Guggenheim Museum

🕔10:59, 23.Jan 2023

De erfgenamten fan in Joadske famylje dy’t nazy-Dútslân ûntflechtsje moast, easkje fan it Guggenheim Museum yn New York in skilderij fan Pablo Picasso werom. It wurk út Picasso’s blauwe perioade soe no tusken de hûndert miljoen en twahûndert miljoen euro

Lês it folsleine artikel
Twadde edysje fan ‘The Passion Himelfeart’ út Snits en Boalsert wei

Twadde edysje fan ‘The Passion Himelfeart’ út Snits en Boalsert wei

🕔08:50, 20.Jan 2023

The Passion kriget wer in ferfolch mei The Passion Himelfeart. Nei de earste suksesfolle Himelfeart-edysje yn 2022 wolle KRO-NCRV en de Protestantske Tsjerke yn Nederlân mei de oare partners de sjogger fierder yn ’e kunde komme litte mei it ferhaal

Lês it folsleine artikel