75e betinking slach by Warns

75e betinking slach by Warns

🕔19:08, 25.Sep 2022

Op it Reaklif hat in moai ploechje minsken sneon de slach by Warns fan 1345 betocht. De Hollânske greve Willem de fjirde besocht doe om Fryslân te feroverjen. Hy hie fan de keizer tastimming krige om oer Fryslân te regearjen,

Lês it folsleine artikel
Frachtriders yn Fryslân (ferhaal)

Frachtriders yn Fryslân (ferhaal)

🕔09:55, 24.Sep 2022

Yn 1925 namen in stikmannich frachtriders it beslút om harren te ferienigjen. Troch har yn ferieningsferbân te organisearjen koene se harren belangen better behertigje as yndividueel. De organisaasje krige de namme: Nut en Genoegen. Dy waard fêstige op de Gordyk.

Lês it folsleine artikel
Belangryk en prachtich boek oer Fryske diken

Belangryk en prachtich boek oer Fryske diken

🕔10:35, 23.Sep 2022

Justermiddei is yn Tresoar it boek Friese Dijken presintearre. Oer de ynhâld It mânske Fryske systeem fan diken – fan seedyk oant polderdyk, fan simmer- en winterdyk, fan dreamer, weitser oant slieper – is unyk yn Nederlân. It foarmet de rêchbonke

Lês it folsleine artikel
Boekeklup

Boekeklup

🕔11:32, 22.Sep 2022

Ynstjoerd De Afûk organisearret al jierren nei de simmer in boekeklup, dêr’t Fryske boeken yn besprutsen wurde. Foarhinne wie dat op ’e Jouwer en it Hearrenfean. No allinnich noch yn it lêste plak. Dat it tal kursussen ôfnimt hat foar

Lês it folsleine artikel
Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

Albert van der Ploeg sprekt by Reaklif oer ferline en takomst buorkjen

🕔08:24, 20.Sep 2022

Sneon 24 septimber o.s. sil de 75e betinking fan de Slach by Warns wêze. Dit jier sil Albert van der Ploeg sprekke oer it ferline en de takomst fan it buorkjen. Albert van der Ploeg is ûnder oare deeltiidboer, foarsitter

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Fuort mei Winnetou?

Jan Bosgraaf: Fuort mei Winnetou?

🕔07:00, 17.Sep 2022

Kollum Wat sille we no belibje? Lês ik it goed? Wrachtich, it stiet der echt. Mei grutte koweletters. ‘Verkoopstop voor Winnetou.’ De Dútske útjouwerij Ravensburger Verlag hâldt op mei de ferkeap fan in pear nije berneboeken dy’t basearre binne op

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: Tony Feitsma, pionier foar it Frysk

Pier Bergsma: Tony Feitsma, pionier foar it Frysk

🕔20:45, 15.Sep 2022

  Skôging Nei krap trije jier wie it woansdei 14 septimber dan safier dat Liuwe Westra syn biografy oer Tony Feitsma presintearje koe. It is in mânsk boek fan 720 siden wurden op glossy papier en mei in soad foto’s.

Lês it folsleine artikel
Biografy Feitsma giet net oer Feitsma

Biografy Feitsma giet net oer Feitsma

🕔09:15, 15.Sep 2022

Juster, 14 septimber, wie de presintaasje fan de wittenskiplike biografy Pionier foar it Frysk. Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009). De biografy oer wittenskipper en Frysk beweger Antonia Feitsma is skreaun troch dr. Liuwe H. Westra yn opdracht fan

Lês it folsleine artikel
Merktekens midsiuwsk swurd ûntdutsen by restauraasje

Merktekens midsiuwsk swurd ûntdutsen by restauraasje

🕔09:43, 12.Sep 2022

By de tariedingen foar de nije útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer: de midsiuwen yn it Noarden binne net earder waarnommen ynskripsjes ûntdutsen by in swurd út likernôch 1200-1400. De fynst waard dien troch it restauraasjeatelier fan Paulien Kaan yn Oostwold. Nei

Lês it folsleine artikel
Frysk fan in iuw lyn wer te hearren

Frysk fan in iuw lyn wer te hearren

🕔16:10, 7.Sep 2022

Hoe klonk it Frysk sa’n hûndert jier lyn? Dy’t it witte wol, kin no teplak by it Frysk Film & Audio Argyf yn Ljouwert en de Fryske Akademy. Dy hawwe opnamen út de jierren 1920 digitalisearre. Se stiene op âlde

Lês it folsleine artikel