Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

Ried fan de Fryske Beweging stipet petysje Feitsma Fûns oer Fryske Akademy

🕔15:21, 15.Sep 2020

De Ried fan de Fryske Beweging jout yn in brief oan Provinsjale Steaten syn stipe oan de petysje fan it Feitsma Fûns oangeande de nij te beneamen direkteur fan de Fryske Akademy. Dy petysje wurdt woansdei 16 septimber om 9.45

Lês it folsleine artikel
Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

Hûndert hantekeningen ûnder petysje oer de “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023”

🕔15:15, 15.Sep 2020

Op woansdeitemoarn 16 septimber (9.45 oere) sil drs. Redbad Veenbaas, vice-foarsitter fan it Feitsma Fûns, de petysje “Koerts fan de Fryske Akademy 2020-2023” oanbiede oan deputearre Sander de Rouwe. Direkte oanlieding ta de petysje wie it fraachpetear op Omrop Fryslân

Lês it folsleine artikel
Betinking Slach by Warns giet oer

Betinking Slach by Warns giet oer

🕔08:45, 10.Sep 2020

Op sneon 26 septimber 2020 is it op de dei ôf 675 jier lyn dat de slach by Warns levere waard. Sûnt 1945 wurdt alle jierren op it Reaklif in betinking holden. Dit jier hie dat foar de 75e kear

Lês it folsleine artikel
Presintaasje stripboek ‘It Blauwe Hûs’

Presintaasje stripboek ‘It Blauwe Hûs’ Fernijd

🕔08:48, 5.Sep 2020

Sneon 12 septimber de moarns om 10.00 oere wurdt yn ’e Sint Fitustsjerke fan Blauhús it Frysktalich histoarysk stripboek It Blauwe Hûs fan tekener Skelte Braaksma presintearre. De strip fertelt de skiednis fan it doarp Blauhús oan ’e hân fan

Lês it folsleine artikel
Aksje foar in Fryskere Fryske Akademy

Aksje foar in Fryskere Fryske Akademy

🕔17:41, 4.Sep 2020

De Fryske Akademy moat ophâlde mei it sykjen om in bûtenlânske direkteur dy’t foar oansjen soargje moat. Der kin folle better in Fries oannommen wurde. Dy kin derfoar soargje dat it ûndersyksynstitút oan de Ljouwerter Doelestrjitte wer in stik Frysker

Lês it folsleine artikel
Lyts houten skilderij mooglik dochs fan Rembrandt

Lyts houten skilderij mooglik dochs fan Rembrandt

🕔08:26, 31.Aug 2020

In lyts skilderij út 1630, makke op in houten paniel, is miskien dochs fan Rembrandt. Ut ûndersyk blykt dat it hout fan deselde ikebeam ôfkomstich is as in earder wurk fan de grutmaster. It keunstwurk ‘Head of a bearded man’

Lês it folsleine artikel
Omrop Fryslân docht 20 jier nei dato ‘SimmerTime’ oer

Omrop Fryslân docht 20 jier nei dato ‘SimmerTime’ oer Fernijd

🕔08:51, 28.Aug 2020

Yn it jier 2000 wie mei Simmer 2000, en benammen it slotkonsert SimmerTime, hiel wat te belibjen. Tweintich jier letter docht Omrop Fryslân it nochris oer. Omrop Fryslân lit sneon 29 augustus deselde artysten it spektakulêre SimmerTime op ‘e nij

Lês it folsleine artikel
‘De Kraak van de Kluis’ thús mei te belibjen

‘De Kraak van de Kluis’ thús mei te belibjen

🕔09:18, 27.Aug 2020

De Kraak van de Kluis is in teäterstik dat spile wurdt op sneon 26 septimber fan 19.43 oere ôf. Besikers dy’t in kaartsje keapje, kinne de produksje thús meibelibje. Hja wurde oanmoedige om dat te dwaan mei in âldere of

Lês it folsleine artikel
Rekreaasje (ferhaal)

Rekreaasje (ferhaal)

🕔07:00, 22.Aug 2020

By it wurd ‘rekreaasje’ kin men tinke oan in ‘pretpark’, in dieretún, in swimplak, in fytstocht, in boatreis of sokssawat. Myn bedoeling is om wat te fertellen oer myn fakânsjes fan eartiids, ek rekreaasje… As jonkje (ik bin fan 1941)

Lês it folsleine artikel
Fedde Schurer syn striid is dy fan ús

Fedde Schurer syn striid is dy fan ús

🕔11:00, 18.Aug 2020

Taspraak fan Willem Schoorstra by de Fedde Schurerbetinking 15 augustus 2020 My tinkt, it is in unikum dat in byld trije kear ûntbleate wurdt. Trijeris is skippersrjocht, wol it sprekwurd ha. Dochs jildt dat net foar dizze gelegenheid, om’t ik

Lês it folsleine artikel