Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Itnijs.frl is krekt in daalje

Itnijs.frl is krekt in daalje

🕔13:11, 14.Maaie 2024

Ien fan de moaiste wurden yn it Frysk bûsboekje fyn ik ‘Swartehagekjeld’. Steefêst stiet it alle jierren wer op 11 maaie: “iishilligen o/m 14 maaie”. Om dy tiid geane by my de daaljes de grûn wer yn. Dat giet al

Lês it folsleine artikel
Hannen oan ’e karre

Hannen oan ’e karre

🕔17:14, 13.Maaie 2024

Ofrûne sneon, op de Reuzedei yn Akkrum, siet de tsjerke fol. 150 minsken út de wide omkriten wiene op de lêzing fan eks-waarman Gerrit Hiemstra ôfkommen. As waarman hat Hiemstra (63) hiel wat jierren de klimaatferoaring folge. Yn syn presintaasje

Lês it folsleine artikel
Fryske learlingen op útwikseling yn Baskelân foar WikiWomen-projekt

Fryske learlingen op útwikseling yn Baskelân foar WikiWomen-projekt

🕔08:14, 13.Maaie 2024

Ein april wiene acht learlingen fan de Havotop yn Burgum, yn it ramt fan it projekt WikiWomen, op útwikseling yn Baskelân. WikiWomen is in gearwurking fan Fryske, Ierske en Baskyske organisaasjes om lesmateriaal te ûntwikkeljen foar it fuortset ûnderwiis, dêr’t

Lês it folsleine artikel
Trije miljoen boeken te keap by grutste ramsj fan Nederlân

Trije miljoen boeken te keap by grutste ramsj fan Nederlân

🕔08:09, 12.Maaie 2024

Foar de sechstjinde kear giet de grutste oerdutsen boekebeurs fan Nederlân wer los. Dit jier op 17, 18, 19 en 20 maaie. De beurs, organisearre troch Steven Sterk op ’e Gordyk, is útgroeid ta in evenemint dêr’t tûzenen minsken út

Lês it folsleine artikel
Ien en ien is twa (ferhaal)

Ien en ien is twa (ferhaal)

🕔10:00, 11.Maaie 2024

Ien en ien is twa Wilbert Salderius woe it wat kalmer oan dwaan en hie syn wurk ôfboud. Syn frou Teatske wie safier noch net. Se hie net om ’e nocht it foech Dútsk helle. Lesjaan die se mei nocht.

Lês it folsleine artikel
Keramykmuseum Prinsessehof lansearret nije podcastsearje ‘Porseleincast’

Keramykmuseum Prinsessehof lansearret nije podcastsearje ‘Porseleincast’

🕔08:13, 11.Maaie 2024

It Nasjonaal Keramykmuseum Prinsessehof hat de lansearring fan in nije podcastrige mei de titel ‘Porseleincast’ oankundige. Yn de searje nimme Denise Campbell, konservator Aziatyske keramyk, en Laura Smeets, konservator Europeeske keramyk, de harker mei op in reis troch de yntrigearjende

Lês it folsleine artikel
Oerdwers troch Waadhoeke

Oerdwers troch Waadhoeke

🕔08:00, 10.Maaie 2024

Eabele van der Veen: It Jabikspaad del (3) Fan Winsum nei Frjentsjer Op freed 27 desimber 2019 rin ik wer in trajekt fan it Jabikspaad. It is kreas waar, mei sinne en in bytsje froast. De reis mei it spoar

Lês it folsleine artikel
Budzjet subsydzjeregeling wolfkearende maatregels ferhege

Budzjet subsydzjeregeling wolfkearende maatregels ferhege

🕔10:03, 9.Maaie 2024

Yn novimber 2023 is de subsydzjeregeling ‘Skea troch wolven foarkomme’ wizige. Deputearre Steaten makken de subsydzjeregeling foar feehâlders tagonkliker. Sûnt dy tiid is der mear gebrûk fan de regeling makke. Dêrom stelt Deputearre Steaten € 250.000 ekstra beskikber. Dêrneist is

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De harsens binne grut genôch

Pier Bergsma: De harsens binne grut genôch

🕔08:00, 9.Maaie 2024

Der binne noch hieltyd âlden dy’t tinke dat it better is om de bern ien taal te learen. Dus dat wa’t yn Twinte, Limboarch of Fryslân wennet en thús wend is om Twintsk, Limboarchsk of Frysk te praten, de bern

Lês it folsleine artikel
ING-meiwurkers meie no dochs Frysk mei klanten prate

ING-meiwurkers meie no dochs Frysk mei klanten prate

🕔17:02, 8.Maaie 2024

Meiwurkers fan de ING Bank meie no dochs Frysk prate mei klanten oan ’e telefoan. Earder wie dat net tastien. It taalbelied fan de bank kaam yn it nijs nei’t in meiwurker wegere hie om in klant, Fedde Dijkstra, yn

Lês it folsleine artikel