Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

Streektaalkonferinsje yn Frjentsjer

🕔15:30, 26.Sep 2023

Ferslach Op freed 22 septimber waard yn Frjentsjer in streektaalkonferinsje holden fan de Stichting Nederlandse Dialekten (SND). It tema wie de ‘Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Wethâlder Jan Dijkstra fan gemeente Waadhoeke iepene de konferinsje. Doe krige deputearre

Lês it folsleine artikel
Needgjalp fan it Skriuwersbûn oan de Fryske polityk

Needgjalp fan it Skriuwersbûn oan de Fryske polityk

🕔08:35, 26.Sep 2023

It Skriuwersbûn hat Deputearre Steaten in brief skreaun. It Bûn wol oerlis oer de takomst fan de Fryske skriuwerij en de ferantwurdlikheid dy’t de provinsjale polityk dêrfoar hat. Tusken de provinsjale politisy en de literatuer gappet in kleau, skriuwt it

Lês it folsleine artikel
Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

Streektaalatlas 2022: ferskillen regionale talen binne grut

🕔08:28, 26.Sep 2023

Freedtemoarn presintearre deputearre Eke Folkerts fan de Provinsje Fryslân op de Streektaalkonferinsje Fryslân yn Frjentsjer de Streektaalatlas 2022. Yn Fryslân wurde mar leafst sechstjin streektalen sprutsen. Mei-inoar hawwe 8.172 Friezen in fragelist ynfolle. Goed de helte fan harren jout oan

Lês it folsleine artikel
Dichter fan Fryslân: ludyk projekt yn Ljouwert

Dichter fan Fryslân: ludyk projekt yn Ljouwert

🕔16:06, 25.Sep 2023

Foar Sigrid Kingma rint har perioade as Dichter fan Fryslân nei de ein. Yn it ramt dêrfan organisearret se op 5 oktober, as ien fan har lêste projekten, in grut dichtersbarren op it Aldehoustertsjerkhôf en yn Tresoar. It programma begjint

Lês it folsleine artikel
Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

Hein Jaap Hilarides: De klimaatferwachting

🕔08:00, 25.Sep 2023

Stikky In Franeker waar weer ’n aven foor ondernimmers in de gemeente Waadhoeke. Tradisygetrou fynt die netwerkburrel plak in Theater De Koornbeurs met anslúttend ’n programma. As klaine selsstannige krij ik ok alle jaren ’n útnoadiging fan de gemeente. ’t

Lês it folsleine artikel
Betinking fan de Slach by Warns: in tradisjoneel barren

Betinking fan de Slach by Warns: in tradisjoneel barren

🕔13:28, 24.Sep 2023

Ferslach De frije sûne Fries. Dat wie it tema fan de Betinking fan de Slach by Warns dit jier. It waar wie goed, de foarsizzingen minder. It festival FrijSia koe troch mooglik stoarmwaar net troch gean. Der wie dit jier

Lês it folsleine artikel
Dûbelde Fryske Paradoks

Dûbelde Fryske Paradoks

🕔16:41, 23.Sep 2023

Ynstjoerd De Fryske Paradoks, sa’t dy troch it Frysk Sosjaal Planburo (SCP) definiearre wurdt, hâldt yn dat Friezen gemiddeld lokkiger binne as oare Nederlanners, wylst se ekonomysk sjoen earmer binne. No lies ik koartlyn yn de krante dat yn Nederlân

Lês it folsleine artikel
Sytze de Haas út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023

Sytze de Haas út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023

🕔08:55, 23.Sep 2023

Sytze de Haas (11 jier) út Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, de priis foar it bêste Fryske gedicht skreaun troch bern út de groepen 7 en 8 fan it basisûnderwiis yn Fryslân. Op sneon 14 oktober kriget er

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Philipsfûgels

Jan Schokker: Philipsfûgels

🕔08:00, 23.Sep 2023

Kollum It moast der in kear fan komme: ôfskied nimme fan myn âlde fertroude Philips radiomeubel. Sa retro en vintage as hjoed oan de dei mar mooglik is. In deeglike ikenhouten kast, moaie rûne hoeken, poerbêst yn ’e lak en

Lês it folsleine artikel
Gemeente Alkmaar betellet goed twa ton oan sabeare direkteur

Gemeente Alkmaar betellet goed twa ton oan sabeare direkteur

🕔08:17, 21.Sep 2023

De gemeente Alkmaar is oplichte troch in ynternetkrimineel. Ien dy’t him foardie as direkteur fan in organisaasje stjoerde in haastrekken fan 236.000 euro, skriuwt NH Nieuws. Dy rekken waard troch meiwurkers fan de gemeente betelle. “Meiwurkers binne ûnder druk fan

Lês it folsleine artikel