Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

Anne Dykstra: Unfoech praat (4)

🕔08:00, 23.Nov 2022

Kollum Shit! Shit! Sûnt likernôch de sechtiger jierren is dy Ingelske útrop by ús yn ’e moade. Shit! In moai wurd, dêr’t men alles yn lizze kin. De sj yn it begjin wat lang oanhâlde en dan it lêste eintsje

Lês it folsleine artikel
Avine Fokkens fersus Jantien de Boer

Avine Fokkens fersus Jantien de Boer

🕔15:28, 21.Nov 2022

Ynstjoerd By de Fedde Schurerlêzing dy’t ôfrûne sneon 19 novimber holden waard yn Tresoar yn Ljouwert foel my it kontrast op tusken de bydragen fan deputearre Avine Fokkens en sjoernaliste Jantien de Boer. Wylst Avine Fokkens, dy’t ornaris Hollânsk praat

Lês it folsleine artikel
Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (5. Holwert)

Arjen J. Dykstra: Dongeradiel yn beweging (5. Holwert)

🕔09:32, 21.Nov 2022

Yn Holwert fine wy fansels spoaren fan Waling Dijkstra. Dijkstra waard op 14 augustus 1821 berne yn Froubuorren. Heit wie bakker en dêr soe ek Waling syn bestimming lizze moatte. Waling naam wol de bakkerij yn Spannum oer. In protte

Lês it folsleine artikel
Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?

Oer Wurkje, Wenje, Wyn: wat moat wêr yn Fryslân?

🕔08:20, 21.Nov 2022

De Fedde Schurerlêzing is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging yn gearwurking mei Tresoar, de Fryske Akademy en de Leeuwarder Courant. Ynhâldlik wurdt stribbe nei in syklus fan ûnderwerpen dy’t te krijen hawwe mei Fryslân en it

Lês it folsleine artikel
Fryske Sinteklaasferskes (bywurke)

Fryske Sinteklaasferskes (bywurke)

🕔01:11, 21.Nov 2022

No’t de jierdei fan ‘e goedhillichman foar de doar stiet, is it fansels ek wer tiid om Fryske Sinteklaasferskes te sjongen. Mar wat moatte jo sjonge? Neist klassikers lykas  ‘Sinteklaas rydt op syn hynder’ en ‘Swarte Pyt soe te fytsen’

Lês it folsleine artikel
Tsientûzen besikers foar film ‘Grutte Pier’

Tsientûzen besikers foar film ‘Grutte Pier’

🕔08:34, 20.Nov 2022

Freed is de tsientûzenste besiker fan de Fryske aventoerefilm Grutte Pier troch regisseur Steven de Jong yn Boalsert yn it sintsje set. By in filmkolleezje op it Marnekolleezje wie it learling Isa Chuis dy’t mei it echte Fryske Grutte Pier-pakket nei

Lês it folsleine artikel
Fryske gearwurkingsferbannen byinoar brocht

Fryske gearwurkingsferbannen byinoar brocht

🕔11:43, 19.Nov 2022

Mei sa’n tachtich gearwurkingsferbannen sette Fryske oerheden har yn foar de Fryske mienskip. Dy koälysjes binne no byinoar brocht op www.samenfryslan.nl, mei as doel om folksfertsjintwurdigers, bestjoerders en oaren dy’t dêr belangstelling foar hawwe in oersjoch te jaan fan wêr’t

Lês it folsleine artikel
Pommeranten easkje prefester Frysk

Pommeranten easkje prefester Frysk

🕔09:50, 19.Nov 2022

Okkerdes kediisde de Universiteit fan Grins dat der gjin opfolger komt foar heechlearaar Goffe Jensma, dy’t mei pensjoen gien is. Der komt oars net as in universitêr dosint. In grut tal Fryske pommeranten fynt dat net akseptabel. Yn in iepen

Lês it folsleine artikel
Jan Bosgraaf: Frijheid

Jan Bosgraaf: Frijheid

🕔07:00, 19.Nov 2022

Kollum Wy hawwe yn ús lân in soad frijheden en rjochten. Frijheid fan tinken, gewisse, godstsjinst, mieningsutering, ynformaasje, gearkomste, feriening, keunst, wittenskip, berop en ûndernimmerskip. Al dy frijheden binne yn de Grûnwet fêstlein. En noch in hânfol dingen dêr’t we

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

Feie Fonyk: Gjin plysjefrou mei in holdoek!

🕔10:09, 17.Nov 2022

Kollum Ik hâld fan Frankryk, it waar, it lânskip, it iten en drinken, de taal en de kultuer. Boppedat hat Frankryk de saneamde laïcité, de skieding tusken tsjerke en steat. Dy laïcité is op 9 desimber 1905 ynfierd. Dêr waard

Lês it folsleine artikel