Pier Bergsma: Toara, Bibel en Koran, fan begjin oant en mei ein, minsklike betinksels

maart 14, 2024 08:00

Oangeande ûnbegryplike ferhalen of ferhalen dy’t net passe yn ús moderne tiid  woe en wol men ús wiismeitsje dat wy it net goed begripe, dat it oars bedoeld is, of dat de oersetting ferkeard is.

Dit binne de arguminten dy’t ik Delphine Horvilleur ea brûken hearde yn in fraachpetear foar RFI (Radio France International) as in reaksje op har boek ‘En tenue d’ Ève. Féminin, Pudeur et Judaïsme’ dat yn 2013 útkaam. Se is ien fan der twa froulike rabbinen yn Frankryk. It petear gie oer de posysje fan froulju yn ‘e Thora. As jo ​​​​har hearre, soenen jo tinke dat de Thora in feministysk geskrift is.

Ali Rizvi stelt yn syn ‘The Atheist Muslim. A Path from Faith to Reason’ (2018) itselde probleem fan ‘e sabeare ûnfeilberens fan’ e skriften oan de oarder. ‘It is ferkeard oerset of hat in oare betsjutting.’ Mar de ortodokse moslims gean minder fier. Dy binne gewoan fan betinken dat de Koran en de Islam de wysheid yn pacht hawwe. Yn Nederlân hawwe wy sûnt in tal jierren ynformeel moslim ûnderwiis dat jûn wurdt troch guon moskeeën.

“Nieuwsuur en NRC deden onderzoek naar onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme worden beïnvloed, en bestudeerden het lesmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen. Docenten door het hele land verheerlijken een rechtssysteem met straffen uit de sharia, de islamitische wetgeving. Tijdens de lessen en uit de boeken leren kinderen welke mensen ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. Daarbij wordt gesteld dat onder meer overspeligen, homoseksuelen, afvalligen en zogeheten ‘tovenaars’ de doodstraf verdienen. Kinderen krijgen invuloefeningen en meerkeuzevragen. Ze moeten bijvoorbeeld kiezen welke straf de juiste is: a. zweepslagen, b. stenigen, c. doden met een zwaard.” (NRC 10 septimber 2019)

‘Men moat mear nei God as nei de minsken harkje.’

 De ûnfeilberens fan ‘e Koran mei yn’ e eagen fan ‘e wiere moslim net oantaast wurde. It is in opfetting dy’t de wittenskiplike ûntwikkeling yn ‘e wrâld fan ‘e islam behindere en beheint, sa’t Ruud Koopmans skriuwt yn ‘Het vervallen huis van de islam’ (2019). Gelokkich geane de measte moslims net mear sa fier as kalyf Solimon. Hy seach twa mooglikheden foar skriuwerij: of it is yn oerienstimming mei de Koran, dan is it oerstallich, en as it de Koran tsjinsprekt, dan is it gefaarlik.

 Om in foarbyld te jaan fan in kontroversjeel ferhaal, wol ik it hawwe oer ‘De bining fan Izaäk.’ It is in ferhaal út Genesis 12:3 – 46 wêryn’t Abraham it befel fan God kriget om syn eigen soan Izaäk te offerjen. Der binne meardere ynterpretaasjes fan dit aparte ferhaal, mar it meast foar de hân lizzend is, dat jo jo ûnder alle omstannichheden dellizze moatte by Gods geboaden. Ommers, Abraham wurdt seinge fanwege syn grutte leauwe. Of, om mei it Nije Testamint te sprekken: ‘Men moat mear nei God as nei de minsken harkje.’ (Hannelingen 5 :29). Sa wie de ynterpretaasje fan it ferhaal troch de iuwen hinne.

Ik skreau in essee oer de tsjerkeferltiing. Dat stie op freed 3 april 2023 yn De Moanne ûnder de titel’ ‘ De Bibel? Ja, mar ek heech tiid foar oare ferhalen’. Dizze bydragen binne basearre op dat essee.

De ôfbylding komt út it Rijksmuseum:  anoniem naar Nicolaes Lastman Offer van Abraham 1652

maart 14, 2024 08:00
Skriuw in reaksje

3 opmerkingen

 1. Erwin2.0 maart 14, 13:51

  Dêrom is it Germaanske heidendom it iennichste religieuze alternatyf. De natoerreligy’s binne in produkt fan evolúsje en slute de wittenskip nea út. De monoteïstyske religy’s wienen in revolúsje, sa fan de ‘iene dei op de oare dei’ lei der in tige dogmatysk boekje dat ek noch tsjin elke wittenskip yn giet.

 2. Eric maart 21, 10:07

  As Kristendom tsjin wittenskip yngie, wêrom is dan de wittenskip krekt yn kristlik Europa ta syn grutste bloei kommen?

 3. Sybren maart 21, 19:22

  Och Erwin, we wolle dochs net wer nei dy aaklike wrede heidenske goaden werom.
  Eric, dat de wittenskip him yn Europa ûntjoech wie yn de snuorje fan de Ferljochting en hie neat mei it kristlike leauwe te krijen. De tsjerke besocht sels de wittenskip del te bêdzjen. Doe’t Galileo útfûn dat de ierde om ‘e sinne hinne draait en net oarsom, wie de tsjerke tige brûkel.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.