‘Grammatica van het Bildts’ in ’n Frys paradys

april 7, 2024 10:35

Sytze Buwalda oan it wurd (foto Hein Jaap Hilarides)

De groate kantine fan Campus Middelsee in St.-Anne sat donderdeg 4 april mooi fol. Idereen waar hier foor de presintasy fan de Grammatica van het Bildts. Dut waar ’t leste stik wat nag miste an alle boeken die’t de Bildtse (streek)taal folwaardig maakt. D’r is ’n Bildtse kynderbibel, d’r binne woordboeken met ’n anfullende woordelist en nou dus de Grammatica van het Bildts. En dat allegaar fan een hând, die fan Sytse Buwalda. De Bildtse taal is foor natuurkundige Buwalda syn levenswerk worren. En ’n digitale infrastruktuur foor ’t Bildts staat nag op stapel.

Syn seun Hotze deed ’n dankwoordsy en gâf doe ’t woord an de skriver sels. Sytse Buwalda nam ’t publyk met werom in ’e tiid. Hij liet sien hoe ’t de Bildtse grammatika tot stand kommen waar. ’t Waar begonnen met de hait fan Sytse. Hotze Buwalda werkte op de Fryske Akademy. In 1963 kreeg de grammatika de eerste form. Hotze Buwalda begon ok met ’t Bildts Woordeboek. Dat is in 1996 ferskenen. Sytse Buwalda slút ôf met de woorden: ‘Laat ’t Bildts niet ferworre tot ’n museümtaal.’

Buwalda langet earste eksimplaar oer oan Pieter Duijf en Hindrik Sijens (foto Hein Jaap Hilarides)

Buwalda boad ’t boeky an an Pieter Duijf en Hendrik Sijens fan de Fryske Akademy. Sij hewwe ’n geweldige bijdrage leverd an de Grammatica van het Bildts. Derna fertelde Pieter Duijf ’n ferhaal. Hij omskreef ’t boeky met derin de Grammatica van het Bildts as: ‘Je kinne it meinimme yn ’e binnenbûse.’ Wat fansels och soa handig is. Feerder sâg taalkundige en leksikograaf Duijf ’t Bildts as ’n taal in ’n Frys paradys.

Doe houde Erik Hoekstra, ok fan de Fryske Akademy, ’n lofrede op ’t Bildts. Hoekstra is d’r wiis met dat de grammatika fan de streektaal fastlaid is. De hait fan ’t Bildts is ’t Súd-Hollâns, de mim ’t Frys en ’t kynd is ’t Bildts. ’n Mooi foorbeeld fan ’t Súd-Hollânse dialekt, de mim, binne de ferklainwoorden. Hij geeft ‘t foorbeeld ‘tang’, dat wort ‘tanchy’.

De heren Norbruis en Kuiken slútte ’t eerste deel ôf met mezyk. Sij speulden en songen Aren út skelpen, Na de pauze liet Sytse Buwalda de fernijde website fan De Bildtse Boekerij sien. Der is de hele erfenis te finen fan de Buwalda’s en nag feul meer, ô.â. mezykopnames fan heel feul Bildtse muzikanten en groepen. Kines fan De Noordster, de legere skoal fan Nij Altoena, lazen ’n stikky foor út Bruno en Svenson, ’n prachtig kynderboeky fan Buwalda, die’t fan alle metten thús is.

Alex Riemersma kreeg ’t slotwoord. Hij sprak as lid fan Dingtiid. Riemersma benoemde de geweldige fitaliteit fan ’t Bildts. Met ’t Bildts folksliet fan Norbruis en Kuiken worde de goed besloegene overdâg ôfsloaten. En elkeneen met hart foor ’t Bildts bleef nag even foor de nasit.

Hein Jaap Hilarides

april 7, 2024 10:35
Skriuw in reaksje

1 opmerking

  1. Cees april 11, 09:55

    Och soa spitig dat ik dut misse most, maar ‘t is ‘n mooi en handig boeky worren!

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.