Suriname moat freezje foar in ferlerne generaasje

Suriname moat freezje foar in ferlerne generaasje Fernijd

🕔09:00, 27.Feb 2015

Sawat njoggen op de tsien Surinaamske bern ûnder de fjirtjin jier hawwe thús te krijen mei lichaamlike of geestlike mishanneling. Gjin inkel Karibysk lân docht it sa min. Suriname wrakselt fierder mei in hiel heech persentaazje skoalle-útfal en in hiel

Lês it folsleine artikel
Mei itselde gemak smytst it yn de ôffalbak

Mei itselde gemak smytst it yn de ôffalbak

🕔08:45, 27.Feb 2015

Skoallebern krije tsjintwurdich tefolle bûsjild of minder opfieding as eartiids. Dat is de konklúzje dy’t ik lûk by it sjen fan de bermen by fyts- en kuierpaden lâns. Omtoarkjend ôffal is eat fan alle tiden, mar der leit hieltyd mear

Lês it folsleine artikel
Utstalling Sattar Kawoosh yn Drachten

Utstalling Sattar Kawoosh yn Drachten Fernijd

🕔08:10, 27.Feb 2015

De fernijde eksposysjeromte De Galerij fan Schouwburg De Lawei presintearret fan snein 15 maart oant en mei snein 26 april 2015 de útstalling Bagdad in het Noorden mei skilderijen en romtlik wurk fan Sattar Kawoosh. Mei de útstalling Bagdad in

Lês it folsleine artikel
Unrêst yn de studintewrâld

Unrêst yn de studintewrâld

🕔14:36, 26.Feb 2015

Sa’n trijehûndert studinten binne woansdeitejûn it Maagdehûs yn Amsterdam ynfallen. De doar fan ‘t bestjoerssintrum fan de Universiteit fan Amsterdam (UvA) waard nei in freedsume protestmars yntrape troch lilke studinten. De studinten yn ‘t pân oan it Spui easkje it opstappen

Lês it folsleine artikel
FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning

FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning

🕔12:15, 26.Feb 2015

Ljouwert – de FNP tsjinnet op it EFA-kongres ein april in moasje yn oer de omkearde bewiislêst. De partij wol dat der in ein komt oan de praktyk dat ynwenners ‘bewize’ moatte dat de skea oan har huzen en gebouwen

Lês it folsleine artikel
Oprop foar frijwilligers

Oprop foar frijwilligers

🕔12:09, 26.Feb 2015

De Ried fan de Fryske Beweging (RfdFB) is de belange-organisaasje foar minsken dy’t wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar mear romte foar it Frysk en de Fryske kultuer. De Ried is in ûnôfhinklike frijwilligersorganisaasje. De Ried fan de

Lês it folsleine artikel
It ‘taalorgasme’ fan meartalige minsken

It ‘taalorgasme’ fan meartalige minsken

🕔11:03, 26.Feb 2015

Taal kin ferslaavjend wêze. Dat seit taalkundige Pablo van Suchtelen fan de Radboud-universiteit yn Nimwegen. Hy bedoelt it letterlik. “Hoefolle talen kinsto prate?” Dat is faak de earste fraach dy’t ien krijt as er fertelt dat er taalkundige is. Dochs

Lês it folsleine artikel
It Fryslân fan Ids Wiersma

It Fryslân fan Ids Wiersma Fernijd

🕔10:00, 26.Feb 2015

Goed 350 wurken fan lânskips- en portretskilder Ids Wiersma binne oant en mei 10 maaie 2015 te sjen yn de útstallingssearje Topografyske Atlas fan ‘t Fries Museum. Yn de lyksa neamde kolleksje bewarret it museum tsientûzenen printen, tekeningen en foto’s.

Lês it folsleine artikel
It lêste studintehûs yn Kampen

It lêste studintehûs yn Kampen Fernijd

🕔09:00, 26.Feb 2015

It oantal te folgjen studzjes yn Kampen is de lêste desennia ôfnaam. Ein jierren njoggentich ferhuze de Sociale Academie, folge troch de Academie voor Journalistiek. Yn 2005 krigen de studinten fan de Kunstacademie Swolle as nije stúdzjestêd. Hjoeddedei kin men

Lês it folsleine artikel
Johannes Kramer en Fedde Schurer

Johannes Kramer en Fedde Schurer Fernijd

🕔08:00, 26.Feb 2015

Mear as fyftich jier ferlyn waard Fedde Schurer yn Snits by in poalitike gearkomste fan de PvdA wegere as sprekker omdat hy der op stie syn eigen taal, it Frysk, te brûken. No is it Johannes Kramer dy’t troch de

Lês it folsleine artikel