Frysk goed sichtber by ferkiezings

Frysk goed sichtber by ferkiezings

🕔12:58, 28.feb 2015

Benammen yn rûnten fan de Fryske Beweging is gauris te hearren dat it Frysk fierstente min brûkt wurdt as it om formele kommunikaasje te rêden is. Ut in hifking fan de redaksje fan ItNijs docht lykwols bliken dat soks net

Lês it folsleine artikel
Fannijs taaltwang yn Falensia

Fannijs taaltwang yn Falensia

🕔12:50, 28.feb 2015

FALENSIA – Yn ‘e Spaanske dielsteat Falensia is fannijs opskuor ûntstien troch in plysje dy’t in boarger twongen hat om Spaansk te praten. Hoewol’t it Katalaansk in offisjele taal yn de streek is en minsken it rjocht hawwe om dy

Lês it folsleine artikel
Russyske opposysjelieder Nemtsov deasketten

Russyske opposysjelieder Nemtsov deasketten

🕔12:27, 28.feb 2015

Boris Nemtsov, in wichtige foaroanman fan ‘e Russyske opposysje, is freedtejûn yn ‘e binnenstêd fan Moskou deasketten. Neffens Russyske media is er fjouwer kear yn it boarst rekke en op it plak fan ‘e die ferstoarn. De dieders binne flechtfuottich.

Lês it folsleine artikel
Staveringssurprizes 1: ‘mei de moter op fekânsje’

Staveringssurprizes 1: ‘mei de moter op fekânsje’

🕔11:00, 28.feb 2015

De ôfrûne jierren hat de Fryske Akademy in nije stavering foar it Frysk ûntwikkele. Yn jannewaris hat de provinsjale polityk besletten om dy te brûken en op 2 febrewaris is foar brûkers fan dy nije stavering de site taalweb.frl iepenbier

Lês it folsleine artikel
It Riedsel

It Riedsel Fernijd

🕔08:30, 28.feb 2015

It is in riedsel dat alles dat der is, der is. In wûnder, as jo wolle. Miskien wol it iennichste wûnder dat der is. Mar ien wûnder is genôch. Op in stjerheldere nacht bist bûten, sjochst omheech yn ‘e Uneinichheid

Lês it folsleine artikel
In lêst boadskip fan Spock

In lêst boadskip fan Spock

🕔23:36, 27.feb 2015

Leonard Nimoy, de akteur dy’t Mr. Spock spile, de wrâldferneamde wittenskiplike offisier fan it stjerreskip Enterprise yn de science fiction rige Star Trek, stoar hjoed oan in slimme longkrupsje. Mr. Spock wie it produkt fan in mingd houlik tusken in

Lês it folsleine artikel
Efkes laitsje mei katsjes!

Efkes laitsje mei katsjes! Fernijd

🕔17:01, 27.feb 2015 Lês it folsleine artikel
Opfrysker

Opfrysker Fernijd

🕔10:00, 27.feb 2015 Lês it folsleine artikel
Gjin gegriem yn ús grûn

Gjin gegriem yn ús grûn

🕔10:00, 27.feb 2015

Ophâlde mei alle nije boarringen nei delfstoffen, ek yn Fryslân!  De FNP is fan betinken dat it fan no ôf dien wêze moat mei it boarjen nei delfstoffen yn Fryslân, Grinslân en Drinte. Dat stelt de partij yn reaksje op it rapport fan de Onderzoeksraad voor

Lês it folsleine artikel
Fryske tsjerketsjinsten 1 maart 2015

Fryske tsjerketsjinsten 1 maart 2015

🕔09:00, 27.feb 2015

Boksum Sint Margryttsjerke, 11.00 o., ds. A. Terlouw, tsjinst foar jong en âld. Fan 10.30 o. ôf is der kofje. De Westereen Meniste Gemeente, 9.30 o., ds. K. Visbeek Earnewâld Herf. tsjerke (Prot. Gem. en Fr. Oek. Wurkferbân), 9.30 o.,

Lês it folsleine artikel