Hawwe jo in tip foar ús of in fraach oan de redaksje? Skriuw hjirûnder jo reaksje, of mail nei ynfo@itnijs.nl.

Wy steane iepen foar alderhande nijs, kollums, gedichten, proaza, ferhalen en/of foto’s.

Skriuw in reaksje

7 opmerkingen

 1. J Veenstra april 20, 15:16

  We worden steeds meer een volk van zeikers.
  De affaloven in harlingen moet dicht er mag geen gas geboord worden in het wadden gebied er mogen geen windmolens geplaatst worden de zoutwinning moet gestopt worden.
  Of wil je liever een kerncentrale voor je deur.
  Ja keuzes moeten gemaakt worden mijn keuze is toch een windmolen mag wel voor mijn deur zonnepanelen ook.
  Als jullie je geld verdienen met dit gezeik zou je toch beter iets nutteggers kunnen gaan doen.
  Bellastingsgeld is niet bedoeld voor dit geneuzel.

 2. Jehannes juny 5, 13:29

  Redaksje, goeie,

  Jimme witte fansels alles fan Kneppelfreed en der wurdt ek omraak skreaun oer Kneppelwoansdei, mar wat witte jimme fan Knoffelfreed. Hjir haw ik in ferhaal oer skreaun. Miskien is it wat foar ‘It Nijs’. Sil ik it opstjoere?

  Mei groetnis,

  Jehannes

 3. redaksje Skriuwer juny 5, 18:54

  Ja hear, stjoer mar ta. Us mailadres is: ynfo@itnijs.nl.

  Redaksje It Nijs.

 4. Willem Hylkema febrewaris 8, 11:00

  In tige nijsgjirrich proefskrift fan Rebecca Corregan. Konklúzjes binne dat Friezen eins Angelen binne en it âld Ingelsk en âld Frysk binne nau besibbe. https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/25919

 5. Geertje Straatsma febrewaris 20, 16:42

  Ik sykje Klaske van der Velde , wy ha fan 1953-1957 nei de Mulo west yn Burgumen dernei yn Enschede yn it sikenhus, letter is Klaske foart gien en ha wy elkoar ut it each forlean, wy ha se opsocht doe wenne se yn Tytsjerk , har man wy stoarn , mar wer bin ik sekwyt, se wennet der net mear, hwa wit hwat ?Har man hiet Freek Kerkvliet. Klaske moat krekt as my 79/80jier weze, !!Groetnisse ut Twente Geartsje Straatsma

 6. Jan desimber 6, 10:27

  Moarn.
  Myn namme is Jan van der Heide en mei graach ‘n stikje yn ‘e groep Fryslân en de Fryske taal sette. No wol dat net mear en mei my hawwe mear lju dêre lêst fan. Neffens my is de groep hacked. Oars moatte jimme it sels ek mar ris besykje. Mar ik soe graach kontakt haw wolle mei de behearder Johan Jelle. As jimme syn telefoannûmer of mail-adres hawwe, soe ik dat graach hawwe wolle. Mar goed, wat miskien noch better is, dat jimme sels kontakt mei him opnimme. Al fêst betanke en mei freonlike groet, Jan van der Heide. Email: heidejan@hotmail.com.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.