Werom nei 't begjin

kaaiwurd "wurden"

Te moai om wei? (2)

Te moai om wei? (2)

🕔13:05, 1.Feb 2017

‘In hean frommeske’. Wêr tinkst dan oan, wat is der mei sa’n persoan? Soe se kreas wêze, of leaf, of ferfelend? Hean is ien fan dy wurden dy’t stadichoan ferdwûn binne út de Fryske omgongstaal. It betsjut ‘net tierich, meager,

Lês it folsleine artikel
Wat is der mis mei ‘iepenbier ferfier’?

Wat is der mis mei ‘iepenbier ferfier’?

🕔10:28, 21.Dec 2016

Gastbydrage fan André Looijenga Ferline wike waard it ‘meast ferskriklike’ Fryske wurd keazen: wiif. Myn kar hie it net west, mar it is te begripen. Oarspronklik betsjut it gewoan ‘troude frou, echtgenoate’, mar allinnich âldere mannen brûke ‘it wiif’ noch

Lês it folsleine artikel
Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

🕔10:20, 29.Mar 2015

It is in langrinnende diskusje ûnder psychologen, pedagogen en logopedisten: lêze minsken wurden no letter foar letter, yn har gehiel of rinne beide lêswizen trochinoar? Resint ûndersyk jout sterke oanwizings foar de twadde teory: alles draait om it wurdbyld. Undersikers

Lês it folsleine artikel
Heeft Taalbaas nog wat te melden?

Heeft Taalbaas nog wat te melden?

🕔14:37, 12.Mar 2014

In ‘sprachbund’ is de taalkundige term foar in groep talen dy’t allegear wurden en konstruksjes faninoar oernimme. Frysk en Hollânsk binne yn Fryslân ek in soarte fan sprachbund. Talleaze hollannismen yn it Frysk en frisismen yn it Hollânsk tsjûgje dêrfan.

Lês it folsleine artikel
Moaiste nije wurd: bringbrommer

Moaiste nije wurd: bringbrommer

🕔18:02, 15.Feb 2013

Winner Henk Wolf krijt de priis It moaiste Fryske wurd is ‘bringbrommer’ wurden. Dat is hjoed yn Ljouwert bekend makke. Mar leafst 21 fan de 61 persoanen dy’t meidien hawwe oan de wedstriid foar nije Fryske wurden hienen dat wurd

Lês it folsleine artikel
Frânsk wurd fan it jier: attachiant

Frânsk wurd fan it jier: attachiant

🕔08:20, 29.Nov 2011

LE HAVRE – Mei’t 2012 neieroan komt, is it de tiid dat taalmienskippen harren wurd fan it jier kieze. De Nederlânsktaligen hawwe sneon op it kongres fan Onze Taal it wurd ‘weigerambtenaar’ (ferpofamtner) ta wurd fan it jier útferkard. De

Lês it folsleine artikel
Ferbod op “fize” wurden yn SMS

Ferbod op “fize” wurden yn SMS

🕔17:28, 20.Nov 2011

LAHORE – Pakistan is in strang islamitysk lân. Dochs hâlde en drage de ynwenners harren net altyd sa kreas. Se brûke bygelyks gauris fize, rare, en rûge wurden, krekt as oare minsken. De PTA, sis mar de OPTA fan Pakistan, wol

Lês it folsleine artikel
18e-ieuske Noard-Fryske wurdlist fûn

18e-ieuske Noard-Fryske wurdlist fûn

🕔18:02, 2.Sep 2011

SINT PETERSBURCH – De Fryske taalkundige Jarich Hoekstra hat yn in Russyske bibleteek 273 wurden yn it 18e-ieuske Noard-Frysk fûn. Dat docht de Dútske omrop Deutschlandradio te witten. De fynst is bysûnder, om’t der amper wat bekend is oer it Noard-Frysk

Lês it folsleine artikel
Wedstryd: beskriuw de wynkrêft

Wedstryd: beskriuw de wynkrêft

🕔00:49, 9.Apr 2011

Wat wol it eins sizze as Pyt Paulusma wynkrêft 4 foarseit? Is dat in “stive wyn” of in “koeltsje”? Is it in “balkebrekker” of moat men mei wat fantasij sizze dat it giet om in “hoedôfwaaier”? En wat is wynkrêft

Lês it folsleine artikel
Wêr komt dat wurd wei?

Wêr komt dat wurd wei?

🕔03:35, 11.Dec 2010

Sûnt in pear dagen is de website etymologiebank.nl online. Op dy site wurdt de skiednis fan in grut tal Nederlânske wurden beskreaun. De gegevens oangeande dy wurdskiednis, ek wol etymology neamd, komt út tweintich wurdboeken. Projektlieder Nicoline van der Sijs hat

Lês it folsleine artikel