Werom nei 't begjin

kaaiwurd "wittenskip"

Tusken Limburchsk en Hollânsk leit gjin echte grins

Tusken Limburchsk en Hollânsk leit gjin echte grins

🕔20:41, 11.Feb 2015

Bern yn Limburch witte faak net oft se Limburchsk of Hollânsk prate. Dat docht bliken út ûndersyk fan Kirsten van Heuij fan de universiteit fan Maastricht en it Meertens Instituut. Hja woe ûndersykje oft Limburchsktalige bern in lytsere wurdskat yn

Lês it folsleine artikel
Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

🕔10:35, 28.Jan 2015

De ûntlêzing is min foar de sûnens. It lêzen fan fiksje is nammentlik goed foar it brein en foar de sosjale feardichheden. “Lêzen is net samar in simulaasje fan sosjaal kontakt, it is sels in foarm fan sosjaal kontakt”, seit

Lês it folsleine artikel
Drok kantoarlibben gâns nuodliker as eange waard

Drok kantoarlibben gâns nuodliker as eange waard

🕔14:07, 16.Jan 2015

Lang sitte en sliep brekke binne grutte risiko’s foar de sûnens, sa lit hieltiten mear resint ûndersyk sjen. “Fjouwer oere minder sliepe stiet gelyk oan it drinken fan seis blikjes bier.” Dat lêste seit de Amerikaanske auteur Tom Rath, waans

Lês it folsleine artikel
Britske dokter: “Kankerûndersyk is jildfergriemerij”

Britske dokter: “Kankerûndersyk is jildfergriemerij”

🕔08:55, 5.Jan 2015

Ien fan de wichtichste taken fan de medyske wittenskip is it finen fan oarsaken fan kanker en medisinen om pasjinten mei dy sykte yn libben te hâlden. Dat soe better net kinne, seit Richard Smith, heechlearaar genêskunde oan de universiteit

Lês it folsleine artikel
Pyt Kramer eareboarger fan Sealterlân

Pyt Kramer eareboarger fan Sealterlân

🕔20:19, 22.Dec 2014

Yn Sealterlân, in gemeente yn de omkriten fan Kloppenburch, prate tûzen oant twatûzen minsken East-Frysk of better sein: Sealter-Frysk. Hast net ien wit dêr sa’n soad fan as Pyt Kramer fan Mildaam. De 78-jierrige taalentûsjasteling hat tsientallen artikels en boeken

Lês it folsleine artikel
Faksin foar ebola liket feilich

Faksin foar ebola liket feilich

🕔01:13, 27.Nov 2014

NEW YORK – In noch net goedkard genêsmiddel foar de ebola liket goed te wurkjen. In lytse Amerikaanske proef op tweintich sûne minsken hat útwiisd dat der gjin bywurkings binne en dat it ymmúnsysteem aktivearre wurdt. It faksin is makke

Lês it folsleine artikel
Jeugdtaal bliuwt altyd yn it brein

Jeugdtaal bliuwt altyd yn it brein Fernijd

🕔09:15, 21.Nov 2014

QUEBEC – Taal út de alderbetiidste bernetiid bliuwt yn it brein oanwêzich, ek al kin in persoan him der neat bewust fan te binnen bringe. Dat docht bliken út Kanadeesk ûndersyk. Lara Pierce en har kollega’s fan de McGill-universiteit yn Quebec

Lês it folsleine artikel
Is twataligens no echt sa goed?

Is twataligens no echt sa goed?

🕔21:17, 16.Nov 2014

Twataligens hat allegear foardielen. Dat hat in grut tal ûndersiken sjen litten. Benammen de konklúzje dat twatalige minsken minder fluch yn ‘e bernskens komme as ientaligen hat in soad omtinken krige. De Amerikaanske taalkundige Aneta Pavlenko freget har ôf oft

Lês it folsleine artikel
List fan artikels oer meartaligens

List fan artikels oer meartaligens

🕔23:59, 2.Nov 2014

It Nijs publisearret geregeld artikels oer twataligens. Wa’t dêr mear oer witte wol, moat yn it sykfakje rjochts boppe oan dizze side mar ris ien fan de wurden twatali en meartali yntype. Der steane ek artikels fan It Nijs yn in grut oersjoch

Lês it folsleine artikel
Talen skiede is hielendal net goed

Talen skiede is hielendal net goed

🕔16:31, 26.Oct 2014

BANGOR – Meartaligens is goed, mar jo moatte de talen wol dúdlik skiede. Dat wie lang de oertsjûging fan ûndersikers en ûnderwizers. Dat meartaligens goed is, bliuwt de oertsjûging fan de measte fakminsken, mar it idee dat jo talen strak

Lês it folsleine artikel