Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Welsk"

Regear Wales wol eigen taalwetten net útfiere

Regear Wales wol eigen taalwetten net útfiere

🕔22:28, 27.Feb 2016

It regear fan Wales hat beswier oantekene tsjin de ferplichting om beskate tsjinsten yn it Welsk te ferlienen. It wûndere dêroan is dat de Welske oerheid dy ferplichting sels ynfierd hat. De taalmaatregels binne sels ienriedich goedkard troch it Welske

Lês it folsleine artikel
Ientalige oankundiging bringt Wales yn ûnstjoer

Ientalige oankundiging bringt Wales yn ûnstjoer

🕔09:07, 1.Dec 2015

In Welsktalige oankundiging fan in gemeenteriedsgearkomste wie in bewenster fan it doarp Cynwyd tsjin ’e seare foet. De frou – ymport en ientalich Ingelsk – klage by de Welske ombudsman Nick Bennett dat se “bûtensletten” waard troch de ientaligens. Bennett joech har gelyk

Lês it folsleine artikel
“Lit it Welsk dochs stjerre”

“Lit it Welsk dochs stjerre”

🕔10:00, 31.Oct 2015

Maart 2013, de fuotbalwedstryd Ingelân-Wales. Der rûnen in miljoen minsken troch Cardiff, trije kear safolle as ornaris. De stêd gûnze fan ‘e stimmen. Begryplike stimmen, want it gegûns wie Ingelsktalich. It wie in Welsk feestje, fierd troch Welskljuwe yn de

Lês it folsleine artikel
Fiergeande nije taalwetten foar Wales

Fiergeande nije taalwetten foar Wales

🕔01:25, 25.Mar 2015

Mei dizze wetten wurdt twataligens de noarm foar alle oerheidsynstellingen. Dat sei de Welske premier Carwyn Jones woansdei oer de Welsh Language Standards, in pakket fan 87 wetlike regelingen dy’t it plak fan it Welsk yn Wales ferbetterje moatte. De wetten

Lês it folsleine artikel
“Gjin Ingelsktalige lessen mear foar Welske bern”

“Gjin Ingelsktalige lessen mear foar Welske bern”

🕔09:15, 21.Feb 2015

De bêste manier om bern twatalich te meitsjen is troch de swakste taal safolle mooglik te brûken. Dat is it betinken fan de Welske partij Plaid Cymru, in susterpartij fan de Fryske FNP. Oer tweintich jier moat it Welsk dêrom

Lês it folsleine artikel
Streektaal is ek foar bûtenlanners

Streektaal is ek foar bûtenlanners

🕔16:01, 21.Jan 2015

BRUSSEL – Kataloanië slút ymmigranten net út fan de Katalaanske taal. Sterker noch, it is offisjeel belied om elkenien yn Kataloanië likense kânsen te jaan troch him of har sa fluch mooglik beide talen fan Kataloanië behearskje te litten: Spaansk

Lês it folsleine artikel
Welsklju kreauwe oer stavering plaknammen

Welsklju kreauwe oer stavering plaknammen

🕔12:41, 19.Jan 2015

It Welske doarp Drefach kriget gjin keppelstreekje, likemin as Felinwynt, Gorsgoch en acht oare doarpen. De Welske plaknammekommisje en de taalkommissaris hiene foarsteld om de streekjes yn te fieren, mei’t dy it foar besikers makliker meitsje soene om de plaknammen op

Lês it folsleine artikel
Personiel LIDL mei wer Welsk prate

Personiel LIDL mei wer Welsk prate

🕔12:19, 12.Nov 2014

Supermerkhâlder LIDL yn it Feriene Keninkryk hat syn taalbelied folslein oer de kop smiten. Ferline wike kaam LIDL yn Wales noch yn it nijs, om’t meiwurkers gjin Welsk prate mochten, ûnderinoar en tsjin klanten. Dat late ta in soad klachten. De

Lês it folsleine artikel
Talen skiede is hielendal net goed

Talen skiede is hielendal net goed

🕔16:31, 26.Oct 2014

BANGOR – Meartaligens is goed, mar jo moatte de talen wol dúdlik skiede. Dat wie lang de oertsjûging fan ûndersikers en ûnderwizers. Dat meartaligens goed is, bliuwt de oertsjûging fan de measte fakminsken, mar it idee dat jo talen strak

Lês it folsleine artikel
Taalkomsaris feroardielet anty-Welske dokter

Taalkomsaris feroardielet anty-Welske dokter

🕔00:45, 15.Oct 2014

BODELWYDDAN – In pasjinte en har mem de leviten lêze, om’t hja Welsk prate, is der fier by troch. Dat is it betinken fan Meri Huws, de Welske taalkomsaris, dy’t giet oer it taalbelied yn Wales. Hja reagearret dêrmei op

Lês it folsleine artikel