Werom nei 't begjin

kaaiwurd "tsjerke"

God leit Britske jeugd flak

God leit Britske jeugd flak

🕔11:00, 14.Oct 2010

LONDEN – Jongelju yn Ingelân hawwe amper belangstelling foar godstsjinst en leauwe, sa docht bliken út in ûndersyk fan de anglikaanske tsjerke. Oars as by har âlden is der ûnder de jeugd amper ferset tsjin de tsjerke en syn dogma’s.

Lês it folsleine artikel
Leauwe wichtiger as hûdskleur

Leauwe wichtiger as hûdskleur

🕔17:00, 5.Sep 2010

UTERT – Nederlanners fine hûdskleur net sa belangryk. Fierwei de measte negers yn Nederlân trouwe mei in blanke Nederlanner. Surinamers en Antillianen hawwe oer it generaal in protte Nederlânske freonen. Wat yn Nederlân wol foar skiedslinen yn de befolking soarget

Lês it folsleine artikel
Nije regels foar rituele slachters

Nije regels foar rituele slachters

🕔11:00, 27.Jun 2010

STRAATSBURCH – As fleis fan bisten komt dy’t sûnder ferdôving slachte binne, dan moat dat op ‘e ferpakking komme te stean. Dat hat it Europeesk Parlemint ferline wike besletten. Minsken kinne dan sels útmeitsje oft se sok fleis wol ite

Lês it folsleine artikel
“God fynt fuotbal sûndich”

“God fynt fuotbal sûndich”

🕔11:00, 25.Jun 2010

ELBURCH – Yn de Nederlânske bibelgurdle is fuotbal in hjit hangizer. Hoewol’t in protte strang grifformearden dêre gjin televyzje hawwe, kinne de bern fansels wol op ynternet fuotbal sjen. Alden freegje dûmny oft dat kin. De Elburchske dûmny M. Kempeneers

Lês it folsleine artikel
Tekenfilmrige oer Jezus

Tekenfilmrige oer Jezus

🕔11:00, 4.Jun 2010

LOS ANGELES – Kristlik Amearika stiet wer op ‘e efterste poaten. De stjoerder Comedy Central wol nammentlik in tekenfilmrige meitsje oer Jezus, dy’t besiket om ûnopfallend yn New York te libjen en him oan it gesach fan syn tirannike heit

Lês it folsleine artikel
“Jou dy biskoppen dien!”

“Jou dy biskoppen dien!”

🕔16:46, 5.Meie 2010

FLORENCE – Santjin slachtoffers fan misbrûk troch in preester hawwe hjoed in brief oan ‘e paus stjoerd. Yn dat brief freegje se him om de biskoppen te ûntslaan dy’t de baas wienen fan de oanbelangjende preester. De man waard yn

Lês it folsleine artikel
Mear roomsk misbrûk

Mear roomsk misbrûk

🕔12:10, 3.Meie 2010

De Belgyske feriening Mensenrechten in de kerk hat yn de jierren ’90 melding krigen fan 87 Belgyske preesters dy’t har oan bern fergrypt hawwe soenen. Dêrnjonken hawwe sy 220 oare gefallen fan machtsmisbrûk troch preesters te hearren krigen. Dat stiet

Lês it folsleine artikel
Wer in pedofile pastoar

Wer in pedofile pastoar

🕔15:32, 29.Apr 2010

ROOSTEREN – De 74-jierrige pastoar fan Roosteren hat fan ‘e moarn dien nommen, sa dogge NRC Handelsblad en Trouw te witten. It bisdom Roermond hie him ferge op in reaksje op beskuldigingen fan berneknoeierij. De man soe mei bern knoeid

Lês it folsleine artikel
Lilk oer bluisterigens Foka

Lilk oer bluisterigens Foka

🕔22:48, 27.Apr 2010

IT HEARRENFEAN – De mennisten op it Fean wolle bêst mear Frysk yn tsjerke brûke, sa sei Atsje van de Velde fan de tsjerkerie hjoed tsjin ‘e Ljouwerter Krante. Se reagearre op in pamflet dat aksjegroep Foka by gâns tsjerken

Lês it folsleine artikel
Lieteboek Voor een zoeker als de mens

Lieteboek Voor een zoeker als de mens

🕔21:08, 25.feb 2010

Wat moatte lju fan alderlei komôf en út ûnderskate tradysjes sjonge as se mei-inoar gearkomme? Watfoar wurden kin in minske brûke yn gearkomsten dy’t mei sinjouwing te meitsjen hawwe? Foar it lieteboek ‘Voor een zoeker als de mens’ is op

Lês it folsleine artikel