Werom nei 't begjin

kaaiwurd "taal"

It lykweardige Frysk: fluch oan te learen, sneu foar de ymmigrant en “tweede prioriteit”

It lykweardige Frysk: fluch oan te learen, sneu foar de ymmigrant en “tweede prioriteit”

🕔01:24, 25.Nov 2019

Troch Henk Wolf It wie my ûntkaam, moat ik sizze, mar Jan Ybema en Abe de Vries wiisden der fan ‘e wike aldergeloks wol op: wa’t by de provinsje Fryslân wurkje wol, hoecht it Frysk net prate te kinnen. Sels

Lês it folsleine artikel
Sprekwiis: reaksje frege

Sprekwiis: reaksje frege Fernijd

🕔15:00, 15.Dec 2017 Lês it folsleine artikel
Isa Zwart wint Drèents Liedtiesfestival

Isa Zwart wint Drèents Liedtiesfestival

🕔21:51, 26.Maaie 2017

Isa Zwart is de bêste Drintsktalige artyst fan dit jier. De santjinjierrige sjongeres út Barger-Oosterveld hat it Drèents Liedtiesfestival wûn mei it ferske Mamme see. It wie de sechde kear dat de Drintsktalige talingejacht hâlden waard. De winner kriget twatûzen euro.

Lês it folsleine artikel
Werken Vriend!

Werken Vriend!

🕔15:43, 23.Mar 2017

Dat hieltyd mear Friezen wurden út it Hollânsk brûke is in útmakke saak. Benammen de jongerein hearst gauris oer ‘samenwenje’ (yn stee fan tegearre wenje of byinoar wenje), ‘Sjoch dy molen dêr’ (ynstee fan mole/mûne) of ‘dat is net sa

Lês it folsleine artikel
Sint-Piter

Sint-Piter

🕔10:10, 15.feb 2017

Sint-Pitersdei Dan grienet de wei Dan bakt mem stro Dan keallet de ko, Dan leit de hin Dan hat de húsman it nei syn sin. Dit ferske wurdt noch hieltyd troch Grouster bern songen yn de tiid om Sint Piter

Lês it folsleine artikel
Te moai om wei? (2)

Te moai om wei? (2)

🕔13:05, 1.feb 2017

‘In hean frommeske’. Wêr tinkst dan oan, wat is der mei sa’n persoan? Soe se kreas wêze, of leaf, of ferfelend? Hean is ien fan dy wurden dy’t stadichoan ferdwûn binne út de Fryske omgongstaal. It betsjut ‘net tierich, meager,

Lês it folsleine artikel
Je soene it sa net mear sizze

Je soene it sa net mear sizze

🕔14:55, 26.Jan 2017

Gastbydrage fan Bouke Slofstra Je soene it sa net mear sizze, want dat heart in bytsje âldmoadrich. Tsjintwurdich soest it sa sizze. In nuveraardich ferskynsel, dat soest en soene yn ’e betsjutting fan ‘men soe’ of ‘de minsken, yn it

Lês it folsleine artikel
Dat is net sa slim

Dat is net sa slim

🕔13:33, 18.Jan 2017

Stel dy de folgjende situaasje foar: do hast krekt de antike faas fan beppe sneuvelje litten by it himmeljen fan har kastke. Nei in pear kear goed sykheljen en mei triennen yn de eagen silst it oan beppe fertelle. Beppe

Lês it folsleine artikel
Wat is der mis mei ‘iepenbier ferfier’?

Wat is der mis mei ‘iepenbier ferfier’?

🕔10:28, 21.Dec 2016

Gastbydrage fan André Looijenga Ferline wike waard it ‘meast ferskriklike’ Fryske wurd keazen: wiif. Myn kar hie it net west, mar it is te begripen. Oarspronklik betsjut it gewoan ‘troude frou, echtgenoate’, mar allinnich âldere mannen brûke ‘it wiif’ noch

Lês it folsleine artikel
It liket nei fleanen

It liket nei fleanen

🕔10:44, 7.Dec 2016

Op itnijs.frl waard yn ’e rubryk Opfrysker fan ’t simmer frege om in Fryske wjergader foar it Ingelske ‘jet lag’ (Holl. jetlag). Dêr kamen moai wat reaksjes op. It giet om lichaamlike ferskynsels troch tiidsferskil by lange fleanreizen. Jet is

Lês it folsleine artikel