Werom nei 't begjin

kaaiwurd "stavering"

Kwalifisearje foar Grut Frysk Diktee kin noch

Kwalifisearje foar Grut Frysk Diktee kin noch

🕔13:57, 15.Mar 2017

Hoallefoalje, grodzemodzje, ledtelefyzje en nútsjesmoar. Op tiisdei 4 april wurdt it Grut Frysk Diktee wer holden en dêr komme wer prachtige Fryske wurden foarby. Bekende Friezen lykas skûtsjetwalling Harmen en Sytze Brouwer, trûbadoer Frerik de Swetser en parasportfrou fan it

Lês it folsleine artikel
In bytsje stom

In bytsje stom

🕔13:44, 11.Jan 2017

Stomme letters komme yn it Frysk in soad foar. Yn it wurd dwers wurdt de r wol skreaun, mar net útsprutsen [dwes]; en in oar foarbyld: hy rydt te hurd [hut]. De r wurdt dan in stomme letter neamd. Mar

Lês it folsleine artikel
joechei

joechei

🕔11:55, 24.Nov 2015

Yn it Nederlânsk bestiet it wat âlderwetske wurd ‘joechei’ dat neffens Van Dale in ‘uitroep van vreugde’ is: “joechei, joechei, ‘t is in de maand van mei”! It Frysk hat dat wurd út it Nederlânsk liend en yn de literatuer

Lês it folsleine artikel
Trjinnen om te begjinnen?

Trjinnen om te begjinnen?

🕔12:32, 30.Sep 2015

 ‘Beam’ rimet op ‘dream’ en ‘hûs’ rimet op ‘mûs’, dat kin men sjen oan de gelikense skriuwwize fan de klanken. Mar yn it Frysk wurde deselde klanken soms op ferskillende wizen skreaun. Dan rimet it wol neffens de útspraak, mar

Lês it folsleine artikel
Kin ‘t noch wat wurre?

Kin ‘t noch wat wurre?

🕔11:28, 15.Apr 2015

Yn it sintsje ‘wy wurde better’ wurdt de r foar de d net útsprutsen. Wy sizze: ‘wudde’. En yn ‘wurde’,  as de d tusken twa klinkers yn stiet, sprekke wy him ek wol út mei in ‘r’: ‘wy wurre der

Lês it folsleine artikel
Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

🕔10:20, 29.Mar 2015

It is in langrinnende diskusje ûnder psychologen, pedagogen en logopedisten: lêze minsken wurden no letter foar letter, yn har gehiel of rinne beide lêswizen trochinoar? Resint ûndersyk jout sterke oanwizings foar de twadde teory: alles draait om it wurdbyld. Undersikers

Lês it folsleine artikel
Kapkes of dakjes

Kapkes of dakjes

🕔12:47, 4.Feb 2015

De minsken dy’t yn it Frysk twitterje, hawwe it mier oan kapkes op letters. Om’t it te folle wurk is, litte se dy mar wei. It kapke (dakje) hat sels mear as ien funksje, dat salang’t der gjin oar staveringssysteem

Lês it folsleine artikel
“Nije Fryske stavering dizze wike al fan krêft”

“Nije Fryske stavering dizze wike al fan krêft”

🕔09:00, 25.Jan 2015

Noch foar de ein fan jannewaris 2015 wurdt de nije stavering fan it Frysk offisjeel. Dat is de ynskatting fan de Fryske Akademy. Op it webstee fan de Akademy stiet: “Provinsjale Steaten fan Fryslân hawwe op 17 desimber 2014 ynstimd

Lês it folsleine artikel
Moochlik is ek bêst mooglik

Moochlik is ek bêst mooglik

🕔10:21, 13.Aug 2014

Stavering is in kwestje fan regels. Mar om’t der yn in protte gefallen mear staveringsregels fan tapassing wêze kinne soenen, is it ek in kwestje fan kiezen. Hokfoar staveringsregel hat de foarkar? In wurd as draachlik wurdt stavere mei in

Lês it folsleine artikel
Germen de Haan: taalplannen min foar Frysk

Germen de Haan: taalplannen min foar Frysk

🕔12:03, 7.May 2014

De plannen fan de Fryske Akademy foar in stranger Standertfrysk binne min foar de akseptaasje fan de skriuwtaal. Dat seit Germen de Haan, âld-heechlearaar Frysk, hjoed yn it Frysk Deiblêd. De Haan slút him “foar 100 persint” oan by kommentaar

Lês it folsleine artikel