Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Tresoar fynt brief fan Franklin Roosevelt as bern

Tresoar fynt brief fan Franklin Roosevelt as bern

🕔13:46, 29.Jan 2015

  LJOUWERT – Tresoar-meiwurker Theo Kuipers hat wat hiel bysûnders oantroffen yn it argyf fan syn wurkjouwer: in brief dy’t de lettere Amerikaanske presidint Franklin Delano Roosevelt as bern stjoerd hat oan in Fries, Sijbrand Fontein te Harns. De lytse Franklin

Lês it folsleine artikel
Ein fan ’e ekonomy?

Ein fan ’e ekonomy?

🕔15:10, 26.Jan 2015

De minske is in sosjaal wêzen. Dêrom fine wy it fijn om wat foar in oar te dwaan. En dy oare wol dan graach wat werom dwaan, as it kin. Dêrop berêst de ekonomy. En ja, wa’t in soad foar

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 11: sin oan iten

Evolúsjeflaters 11: sin oan iten

🕔08:00, 26.Jan 2015

Hawwe jo lest fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel
Taspraak Rudolph Cleveringa bêste speech fan Nederlân

Taspraak Rudolph Cleveringa bêste speech fan Nederlân

🕔18:14, 25.Jan 2015

De ferneamde Cleveringarede is troch de ynwenners fan Nederlân oanwiisd as bêste speech fan Nederlân. Dat hat de VPRO buorkundich makke. De omrop organisearre yn ‘e mande mei it webstee NPOGeschiedenis.nl in ferkiezing. Goed fiiftûzen minsken hawwe stimd. De taspraak

Lês it folsleine artikel
De oaljepriis as polityk wapen

De oaljepriis as polityk wapen

🕔19:31, 22.Jan 2015

Ik haw mei nocht justerjûn de auto wer efkes fol tankt. In ferskil fan in € 30,- mei in jier lyn. No ryd ik yn in moaie, âlde, mar ek polityk ynkorrekte âlde Volvo, dus ik moat al gau ris

Lês it folsleine artikel
Telefonisten miljeunûmer moatte op Fryske les

Telefonisten miljeunûmer moatte op Fryske les

🕔09:05, 22.Jan 2015

Minsken dy’t in melding fan miljeufersmoarging dwaan wolle, kinne dat nei 1 febrewaris wer gewoan yn it Frysk dwaan. De klachten wurde garre troch callcenter Pricon yn Emmen, mar nei klachten dat de telefonisten gjin Frysk ferstiene, hat de provinsje yngrypt.

Lês it folsleine artikel
Steane Steaten hjoed noed foar Frysk kultuerlânskip?

Steane Steaten hjoed noed foar Frysk kultuerlânskip?

🕔07:35, 21.Jan 2015

Hjoed moatte Provinsjale Steaten kedize oer de Fryske feangreiden, dy’t faai stean om’t it fean troch djippe ûntwettering, om de lânbou te geriven, ôfbrekt. Dêrta moat de saneamde Feangreidfisy, dy’t de gefolgen fan it sakjen fan it meanfjild yn byld

Lês it folsleine artikel
Welsklju kreauwe oer stavering plaknammen

Welsklju kreauwe oer stavering plaknammen

🕔12:41, 19.Jan 2015

It Welske doarp Drefach kriget gjin keppelstreekje, likemin as Felinwynt, Gorsgoch en acht oare doarpen. De Welske plaknammekommisje en de taalkommissaris hiene foarsteld om de streekjes yn te fieren, mei’t dy it foar besikers makliker meitsje soene om de plaknammen op

Lês it folsleine artikel
Europeesk Parlemint makket wurk fan minderheidstalen

Europeesk Parlemint makket wurk fan minderheidstalen

🕔09:20, 18.Jan 2015

It Europeesk Parlemint hat ôfrûne wike sjen litten dat it serieus oan it wurk sil mei nij belied foar de minderheidstalen yn de Europeeske Uny. De kommisje foar tradisjonele minderheden, nasjonale mienskippen en talen, ien fan de saneamde yntergroepen, dy’t ferline

Lês it folsleine artikel
Frysk: CDA, FNP, PvdA en SP meast aktyf

Frysk: CDA, FNP, PvdA en SP meast aktyf

🕔10:51, 16.Jan 2015

By de diskusje oer de takomst fan it Frysk die justerjûn bliken dat de koalysjepartijen CDA, FNP en de PvdA en dêrneist de SP it meast warber binne foar it Frysk. Dêrfoar oer stienen D66, Partij voor de Dieren en

Lês it folsleine artikel