Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Z – nijsbrief (âld, wurket net mear foar nijsbrief)"

Filmmakkers wolle film yn Frysk fan Sealterlân meitsje

Filmmakkers wolle film yn Frysk fan Sealterlân meitsje

🕔23:04, 20.Jul 2022

It produksjebedriuw Bremedia út Bremen wol in spylfilm meitsje yn it Frysk fan Sealterlân. Dat wurdt praat yn de gemeente Sealterlân, yn de Dútske dielsteat Nedersaksen. Daniel en Felix Giese binne de betinkers fan it skript. De film moat om

Lês it folsleine artikel
Bûtendykse terp by Blije offisjeel iepen foar publyk

Bûtendykse terp by Blije offisjeel iepen foar publyk

🕔08:47, 20.Jul 2022

Ofrûne sneontemoarn iepene Lutz Jacobi, direkteur fan de Waadferiening, mei Shantykoar De Slykstappers offisjeel de Terp fan de Takomst by Blije foar it publyk. Oanslutend droech Feriening Doarpsbelang Blije ûnder oanwêzichheid fan minsken dy’t útnûge wiene, de terp oan direkteur

Lês it folsleine artikel
Opskuor oer ûneigentlik brûken fan betinkingsplak Reaklif

Opskuor oer ûneigentlik brûken fan betinkingsplak Reaklif

🕔10:59, 19.Jul 2022

Ferline wike woansdei is der by it betinkingsmonumint op it Reaklif in spontane grutte gearkomste holden. Op YouTube stiet der in filmke fan. It wie in gearkomste mei in polityk karakter. It bestjoer fan de Stifting Betinking Slach by Warns,

Lês it folsleine artikel
Wurkatelier ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar 1822-2022’

Wurkatelier ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar 1822-2022’

🕔15:57, 18.Jul 2022

Tongersdei 15 septimber wurdt yn it ramt fan de twadde Conference on Frisian Humanities (sjoch https://frisianhumanities.frl/) in wurkatelier holden dat wijd wêze sil oan Gabe Skroar, de troch de bruorren Halbertsma betochte figuer oan wa’t in soad ferhalen yn de

Lês it folsleine artikel
Fryske Beweging ynformearret Europeeske hifkers oer soarchlike taalsituaasje

Fryske Beweging ynformearret Europeeske hifkers oer soarchlike taalsituaasje

🕔11:04, 18.Jul 2022

Op 29 juny hawwe de Ried fan de Fryske Beweging, it Europeesk Buro foar Lytse Talen en de Jongfryske Mienskip yn petear west mei twa kommisjes fan de Ried fan Europa. It heart by minder sichtbere aktiviteiten dêr’t de Bewegingsried

Lês it folsleine artikel
Nije publikaasjes Evelyn Bosma oer meartaligens op skoalle

Nije publikaasjes Evelyn Bosma oer meartaligens op skoalle

🕔08:47, 18.Jul 2022

Hoe ferrint de taalûntwikkeling fan meartalige bern as harren twa talen opinoar lykje? En hoe kin de meartalige oanpak fan Fryske basisskoallen in foarbyld wêze foar oare skoallen, no ‘t bern út Oekraïne op ’e stoepe stean? Yn artikels yn

Lês it folsleine artikel
Taastber Skylge

Taastber Skylge

🕔06:54, 18.Jul 2022

Boppe op de top fan Kaapsduin op West, it heechste Skylger útsjochpunt, leit sûnt 2021 in bysûndere brûnzen makette. Dy is spesjaal makke foar minsken dy’t net of min sjen kinne. Foar haren binne In soad details fan it eilân

Lês it folsleine artikel
28e Ynterfrysk Kongres fan 15 o/m 17 septimber yn Ljouwert en Dokkum

28e Ynterfrysk Kongres fan 15 o/m 17 septimber yn Ljouwert en Dokkum

🕔09:51, 16.Jul 2022

Fan 15 oant en mei 17 septimber 2022 wurdt yn Ljouwert en Dokkum it 28e Ynterfrysk Kongres holden. It tema is: ‘De ferbinende ekonomy fan de Fryslannen troch de iuwen hinne’. It Ynterfrysk Kongres wurdt organisearre troch de Fryske Rie

Lês it folsleine artikel
Tytsjerksteradiel bekroane ta rêstichste gemeente fan Nederlân

Tytsjerksteradiel bekroane ta rêstichste gemeente fan Nederlân

🕔09:02, 16.Jul 2022

Tytsjerksteradiel is de rêstichste gemeente fan Nederlân. Ynwenners hawwe dêr hast net te krijen mei kriminaliteit en lûdsoerlêst fan bygelyks buorlju, auto’s en fleanferkear. Fryslân is bekroane ta rêstichste provinsje fan Nederlân: nearne wurdt – yn trochsneed sjoen – sa’n

Lês it folsleine artikel
Arjen Dijkstra nije direkteur fan Tresoar

Arjen Dijkstra nije direkteur fan Tresoar

🕔08:47, 16.Jul 2022

“It laket my ta!” Tresoar is bliid om mei te dielen dat it Algemien Bestjoer Arjen Dijkstra (1979) as nije direkteur beneamd hat! Dijkstra begjint op 1 oktober 2022 by Tresoar. Hy folget Bert Looper op, dy’t ferline jier july

Lês it folsleine artikel