Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Frysk en Ingelsk op de meldkeamer: it ferskil

Frysk en Ingelsk op de meldkeamer: it ferskil

🕔20:51, 25.May 2020

Hjoed berjochte It Nijs oer de befining fan Dingtiid dat der op ‘e 112-meldkeamer yn Drachten telefonisten binne dy’t net oer de Fryske taal meie (link). Op it stuit hoege meiwurkers fan de alaarmsintrale it Frysk net prate en ek

Lês it folsleine artikel
Frysk Sosjaal Planburo presintearret rapport oer enerzjytransysje

Frysk Sosjaal Planburo presintearret rapport oer enerzjytransysje

🕔09:14, 25.May 2020

Ferline wike presintearre it Frysk Sosjaal Planburo it rapport ‘Enerzjy yn draachflak’. De publikaasje makket diel út fan it FSP-projekt ‘Sosjale steat fan de Fryske enerzjytransysje’. Mei dat projekt makket it FSP de kommende jierren ynsichtlik wat de ynwenners fan

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Rintmasterskip

Henk Wolf: Rintmasterskip

🕔17:42, 24.May 2020

It deistich bestean is al in pear moanne aardich yn ûnstjoer. Dat is by my net oars. Alderearst is der fansels de noed oer it firus: it sil doch net ien treffe dy’t my leaf is? En dan komme de

Lês it folsleine artikel
Skeveningske surfers omkommen troch miljeufersmoarging en klimaatferoaring

Skeveningske surfers omkommen troch miljeufersmoarging en klimaatferoaring

🕔14:45, 24.May 2020

Skôging troch Nanne Hoekstra Yn de media wie der lêstendeis in protte omtinken foar it omkommen fan in tal surfers yn de see by Skeveningen. Oarsaak wie in metershege skomlaach. In natuerferskynsel waard dat neamd. Mar ik hâld út dat

Lês it folsleine artikel
Enoarme fraach nei e-fytsen yn Italië

Enoarme fraach nei e-fytsen yn Italië

🕔08:59, 24.May 2020

It regear fan Italië hat as ûnderdiel fan in ekonomysk stimulearringsplan in bonus oankundige foar e-fytsen. Sechtich persint fan de oankeappriis krije ynwenners fan de oerheid werom, mei in maksimum fan 500 euro. Dat oerheidsinisjatyf hat foar in protte twiveljende

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Tebekfûgel

Jan Schokker: Tebekfûgel

🕔20:00, 23.May 2020

Kollum It wie in prachtige jûn. De hiele dei hie it my eins wat te hjit west. Tsjintwurdich jou ik my ûnder sokke omstannichheden it leafst del yn it skaad en sa siet ik dy jûns aardich noflik yn ’e

Lês it folsleine artikel
Fakânsjeplakken by de boer poerbêst alternatyf foar fleanreizen

Fakânsjeplakken by de boer poerbêst alternatyf foar fleanreizen

🕔08:51, 23.May 2020

Foar it begjin fan de koroanakrisis giene alle jierren ûngefear 5,5 miljoen Nederlanners mei it fleantúch op fakânsje nei it bûtenlân. Dy fakânsjeplannen steane no yn ’e iiskast. Nederlanners ûntdekke fakânsjehâlden yn eigen lân opnij. Rêst, romte en ûntspanning binne

Lês it folsleine artikel
De twa reuzen

De twa reuzen

🕔06:52, 23.May 2020

Folksferhaal neiferteld troch Matthijs Verkuijl As der gjin koroanakrisis west hie, soe hjoed, 23 maaie, yn Akkrum de Reuzedei holden wêze. Dat jierliks weromkommend evenemint dêr’t duorsumheid en nije foarmen fan enerzjywinning en de tapassing dêrfan sintraal op steane. Wêrom’t

Lês it folsleine artikel
Jorrit Bergsma, Heather Bergsma en Iris Kroes flogge foar minder ôffal

Jorrit Bergsma, Heather Bergsma en Iris Kroes flogge foar minder ôffal

🕔08:42, 22.May 2020

Wy stean mei-inoar foar in enoarme útdaging. Us hoemannichte húshâldlik ôffal moat drastysk omleech. Dêrom kiest Omrin mei santjin dielnimmende gemeenten foar in nije opfallende kampanje: skiedadvys. Dêr moat mei berikt wurde dat minder ôffal produsearre wurdt en de minsken

Lês it folsleine artikel
Net as wezen

Net as wezen

🕔07:00, 21.May 2020

Sjoch, Ik bin alle dagen by jimme oan ’e ein fan ’e tiden ta. (Mattéus 28:20) Meditaasje Op dizze Himelfeartsdei, wol ik omtinken freegje foar de tasizzing dy’t Jezus mei it each op it ôfskied fan syn learlingen dien hat:

Lês it folsleine artikel