Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Wat fine jim fan It Nijs?

Wat fine jim fan It Nijs?

🕔15:38, 13.Apr 2021

De Ried fan de Fryske Beweging hâldt graach fieling mei de Friezen oer syn krewearjen. As útjouwer en haadsponsor fan ItNijs.frl wol de Ried dêrom graach ris fan de Nijslêzers hearre wat se fan de Frysktalige ynternetkrante fine en, as

Lês it folsleine artikel
Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

Plan foar Dútske skoallen: Friezen moatte by elk fak behannele wurde

🕔14:06, 13.Apr 2021

By Ingelsk moat yn it Ingelsk praat wurde oer de Friezen, by Frânsk yn it Frânsk en by ierdrykskunde moat ferteld wurde wêr’t de Fryske minderheid wennet. Dútsk, ekonomy, skiednis, wrâldoriïntaasje – alle fakken krije in taak as it giet

Lês it folsleine artikel
Getôch mei de Hynsteblom

Getôch mei de Hynsteblom

🕔12:11, 13.Apr 2021

Ynstjoerd De lêste tiid is de Hynsteblom fan Jentsje Popma gauris yn it nijs no ’t Nijkleaster him brûke sil as byldmerk. Ik mis yn de berjochtjouwing de skiednis fan de sa stadichoan ferneamde Hynsteblom. Jentsje Popma hat it byld

Lês it folsleine artikel
Minister moat útlizze: fiertaal by wiskunde en ierdrykskunde tenei Frysk?

Minister moat útlizze: fiertaal by wiskunde en ierdrykskunde tenei Frysk?

🕔07:36, 13.Apr 2021

Net allinne de Ried fan Europa en de Twadde Keamer hawwe de ôfrûne jierren krityk jûn op it belied dat de Nederlânske Ryksoerheid fiert foar it Frysk, der komt no út de Earste Keamer ek in tige kritysk lûd. Op

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wat in wetter

Aant Mulder: Wat in wetter

🕔07:08, 13.Apr 2021

Kollum De peaskedagen binne foarby. Dy binne we hast alwer fergetten, it waar noch net. In brede stoarm mei huzehege weagen kaam út it hege noarden wei delsetten en makke dat te uzes stikken strân en strântinten it belije moasten.

Lês it folsleine artikel
Nijpels seit dat boeren “de grûn besette”

Nijpels seit dat boeren “de grûn besette”

🕔21:23, 10.Apr 2021

Jierrenlang wie Ed Nijpels kommissaris fan de kening(inne) yn lânbouprovinsje Fryslân. In boerefreon is er der net troch wurden. Freed sei er yn it telefyzjeprogramma Op1 dat boeren it lân “besette”. Neffens him kin yn Nederlân de grûn better foar

Lês it folsleine artikel
Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

Fardau fertelt hoe’t it is om yn Grins Frysk te studearjen

🕔20:43, 10.Apr 2021

It is wer de tiid fan it jier dat learlingen fan middelbere skoallen harren ferdjipje kinne yn in stúdzje. Masterstudinte Fardau Visser jout yn de Online Bachelorwike (12-16 april) foarljochting oer de stúdzje Minorities & Multilingualism oan de Ryksuniversiteit yn

Lês it folsleine artikel
Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

Oant 9 maaie noch ynstjoere foar de Rely

🕔09:38, 10.Apr 2021

Wa’t gading meitsje wol nei in Rely Jorritsmapriis, kin noch oant 9 maaie syn of har ferhaal en/of gedicht ynstjoere. De sjuery, dy’t de ynstjoeringen anonym hifket, kin op syn meast fiif ferhalen en fiif fersen bekroane. Elk bekroand ferhaal

Lês it folsleine artikel
Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

Pier Bergsma: De bêste útfining fan de lêste hûndert jier

🕔07:00, 8.Apr 2021

Skôging Yn 2012 frege it Algemeen Dagblad oan froulju wat neffens harren de bêste útfining fan de lêste hûndert jier wie. De folgjende trije hellen de heechste skoare: de antykonsepsjepil, de beha en de waskmasine. Op it ynternet binne in

Lês it folsleine artikel
DINGtiid jierferslach 2020

DINGtiid jierferslach 2020

🕔11:25, 7.Apr 2021

DINGtiid, it advysorgaan foar de Fryske taal, sjocht werom op in besiele 2020. Nettsjinsteande de koroanakrisis is hurd wurke oan ferskillende advysnotysjes. Dêrby is gebrûk makke fan ekspertize út it Fryske kennisfjild. Datselde kennisfjild kin lykwols noch folle mear oparbeidzje,

Lês it folsleine artikel