Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

Minder jarre, mear boeren, mear fûgels!

🕔13:14, 12.Nov 2019

Nea earder wie de teloargong fan it Fryske lânskip sa yn it nijs as de ôfrûne jierren. Wat binne de problemen, wat binne de dilemma’s en wat soe der barre moatte om temjitte te kommen oan boeren, bisten, blommen en

Lês it folsleine artikel
Twa Fryske dichters oer de ‘siel fan it lânskip’

Twa Fryske dichters oer de ‘siel fan it lânskip’

🕔12:40, 12.Nov 2019

Vokaal Ensemble Bonifatius sjongt op 16 en 23 novimber o.s. mei solisten Ben Brunt en Netty Otter grutte en lytsere dichtwurken fan Fryske dichters Obe Postma (1868-1963) en Eppie Dam (1953). De gedichten binne muzikaal fertolke troch twa Fryske komponisten,

Lês it folsleine artikel
Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal

Hantsjemier, Lapkepoep en Paprikapoal

🕔10:53, 12.Nov 2019

Arbeidsmigraasje op it Fryske plattelân In soad Fryske famyljes binne neikommelingen fan seizoenarbeiders út Dútslân: de Hantsjemieren en Lapkepoepen. Hjoed-de-dei wurkje der noch altyd arbeidsmigranten op it Fryske plattelân, bygelyks yn de paprika’s. Programmamakker Albert Jensma makke de Fryslân DOK

Lês it folsleine artikel
Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

Ynstellingen pjutte-opfang bliuwe by de tiid

🕔10:39, 12.Nov 2019

In protte ynstellingen foar pjutte-opfang yn Fryslân wurkje neffens in twatalich belied. Dat hâldt yn dat guon fan de meiwurksters altyd yn it Frysk mei de bern prate en oaren altyd yn it Nederlânsk. Wol in pjutte-opfang him affisjearje as

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: De Wytsingen

Aant Mulder: De Wytsingen

🕔07:00, 12.Nov 2019

Kollum De midsiuwen krije de lêste tiid aardich omtinken. Ik tink net allinne oan it Sieperda-sympoasium dêr’t ik it ferline wike oer hie, mar ek oan de tentoanstelling ‘Wij Vikingen’, dy’t no yn it Fries Museum yn Ljouwert te besjen

Lês it folsleine artikel
Jild foar Frysk Museum en Princessehof út Mondriaanfûns

Jild foar Frysk Museum en Princessehof út Mondriaanfûns

🕔09:01, 10.Nov 2019

It Mondriaanfûns hat de oanfraach fan it Frysk Museum foar in bydrage oan it kolleksjeprogramma 2020-2021 posityf beoardiele. Dat betsjut dat it museum € 124.000 ûntfangt foar oankeapen. It Frysk Museum is bliid dat it syn oankeapbelied fuortsette kin mei

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: De keuringsfûgel

Jan Schokker: De keuringsfûgel

🕔20:00, 9.Nov 2019

Kollum Myn rydbewiis wie wer oan ferlinging ta. Gewoanwei is dat in administrative hanneling, mar as men ek op in frachtwein trochride wol, dan moat der perfoarst in keuring oerhinne. Nuver, want wêrom eins hegere easken foar it bestjoeren fan

Lês it folsleine artikel
Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

Mear jild en fernijingsplicht foar Fryske Akademy

🕔09:28, 8.Nov 2019

Mear jild foar de Fryske Akademy. Mar ek ekstra ferplichtings. Sa wol it kolleezje fan Deputearre Steaten de Akademy helpe om harsels fuort te sterkjen en in nije wei op te gean. De Fryske Akademy (FA) sit yn swier waar.

Lês it folsleine artikel
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân dogge mei oan ‘Direkt Dúdlik’

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân dogge mei oan ‘Direkt Dúdlik’

🕔09:22, 8.Nov 2019

Dantumadiel en Noardeast-Fryslân slute har as earste gemeenten yn Fryslân oan by de ‘Direkt Dúdlik-kampanje’ fan it Ministearje fan Ynlânske Saken. Direkt Dúdlik helpt oerheidsorganisaasjes op wei by it begryplik meitsjen fan skriftlike kommunikaasje lykas brieven. Meikoarten sille wethâlders Rommy

Lês it folsleine artikel
Iris Kroes as ambassadeur foar goed ôffal skieden

Iris Kroes as ambassadeur foar goed ôffal skieden

🕔09:04, 7.Nov 2019

Iris Kroes wurdt as bekende Nederlanner ynset om it skiftsjen en skieden fan ôffal noch better op ’e kaart te setten. Dêrom spilet se de haadrol yn de tredde searje Bij de mensen thuis foar de gemeentlike publykskampanje ‘Samen halen

Lês it folsleine artikel