Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

De sjarme fan koroana

De sjarme fan koroana

🕔06:49, 20.Oct 2020

Skôging troch Sybren Singelsma It koroanafirus slacht ûnferbidlik ta. Net allinne by minsken, mar ek by de politike systemen. It firus docht wêr’t it foar makke is, himsels fermannichfâldige troch minsken siik te meitsjen, net mear en net minder. Elegant

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf: Is Facebook in stêd yn Hollân?

Henk Wolf: Is Facebook in stêd yn Hollân?

🕔16:12, 19.Oct 2020

Kollum Op Facebook sjoch ik alle wiken allegear talen foarbykommen: Frysk, Nederlânsk, Dútsk, Grinslânsk, Frânsk, Ingelsk, Katalaansk, Finsk, Deensk, Biltsk, Ljouwertersk en gean noch mar efkes troch. Oer dy taalkar wurdt yn fierwei de measte gefallen neat sein. Der is

Lês it folsleine artikel
Doch mei oan grut taalûndersyk!

Doch mei oan grut taalûndersyk!

🕔10:53, 19.Oct 2020

De Nederlandse Taalunie docht foar de tredde kear ûndersyk nei it taalgebrûk yn Nederlân, Flaanderen en Suriname. Yn de foarige ûndersiken wie altyd apart omtinken foar Brussel en Fryslân, as twatalige eilantsjes yn Nederlânsktalich gebiet. Dat sil no nei alle

Lês it folsleine artikel
Fideo: Geart Tigchelaar besprekt Frysktalige Edda

Fideo: Geart Tigchelaar besprekt Frysktalige Edda

🕔06:13, 19.Oct 2020

Foar it literatuertydskrift Ensafh besprekt Geart Tigchelaar de Fryske oersetting fan de Edda, makke troch Willem Schoorstra. De Fryske titel is ‘De poëtyske Edda’. De oersetting is yllustrearre troch Elbrich Schoorstra, dochter fan de oersetter. De Edda is in bondeling

Lês it folsleine artikel
Finalisten sjongfestival Liet bekend, mar finale giet net troch

Finalisten sjongfestival Liet bekend, mar finale giet net troch

🕔20:47, 18.Oct 2020

De finale fan Liet 2020 yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert giet freed 6 novimber net troch. Troch it tanimmend tal koroanabesmettingen en de nije strange maatregels sjocht it bestjoer fan Liet gjin mooglikheid om de finale noch feilich en folweardich

Lês it folsleine artikel
Jan Willem Zwart: Hjerst

Jan Willem Zwart: Hjerst

🕔20:00, 17.Oct 2020

Kollum It waar jout no wier oan dat it hjerst is. Rein en stoarmen, it jier rint nei de ein. En dochs fielt it as hawwe wy dit jier noch gjin maitiid en ek noch gjin simmer hân. It fielt

Lês it folsleine artikel
Protte Fryske nammen yn Grinslanner Westerkertier

Protte Fryske nammen yn Grinslanner Westerkertier

🕔22:59, 16.Oct 2020

Typysk Fryske nammen, nammen dy’t foar it oergrutte part yn Fryslân foarkomme, komme ek in soad foar yn it westlikste part fan ‘e provinsje Grinslân. Dat skriuwe de taalkundigen Gerrit Bloothooft en David Onland op Neerlandistiek.nl. It Suderleech hat bytiden

Lês it folsleine artikel
Undersyk nei Fryske lêsfeardigens gadingmakker Klokhuispriis

Undersyk nei Fryske lêsfeardigens gadingmakker Klokhuispriis

🕔22:39, 16.Oct 2020

Fryske bern meitsje as se Frysk lêze gebrûk fan kennis dy’t se by it lêzen fan it Nederlânsk opdien hawwe. Wurden dy’t yn beide talen opinoar lykje, lykas hand-hân, wurde dêrtroch flugger lêzen as bygelyks beppe, dat yn it Nederlânsk net

Lês it folsleine artikel
It dilemma foar nijkommers yn Kataloanië: earst Spaansk leare of dochs earst Katalaansk?

It dilemma foar nijkommers yn Kataloanië: earst Spaansk leare of dochs earst Katalaansk?

🕔21:49, 15.Oct 2020

Bûtenlanners mei bern dy’t har yn Kataloanië nei wenjen sette, kinne better earst Katalaansk leare en letter Spaansk. Skoallen kommunisearje nammentlik hast ientalich yn it Katalaansk mei learlingen en âlden. De lessen wurde ek jûn yn it Katalaansk. Dat skriuwt

Lês it folsleine artikel
Dichtersjûn op 24 oktober wurdt livestreamd

Dichtersjûn op 24 oktober wurdt livestreamd

🕔09:35, 15.Oct 2020

De Utmolken Toer De lêste jûn fan De Utmolken Toer, de toernee fan dichters Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar, op 24 oktober yn De Bres te Ljouwert, wurdt livestreamd. Mei’t koroana it grutte publyk tsjinhâldt, hawwe de dichters besletten om

Lês it folsleine artikel