Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Z – nijsbrief (âld, wurket net mear foar nijsbrief)"

Fytspontsjes oer Tsjonger en Lende nei oanpassingen wer yn gebrûk

Fytspontsjes oer Tsjonger en Lende nei oanpassingen wer yn gebrûk

🕔08:30, 26.Jul 2022

Yn maart en april wiene der twa ynsidinten by it pontsje oer de Tsjonger tusken Aldlemmer en Rotstergaast en it pontsje oer de Lende tusken Aldetrine en Aldemerk. De gemeenten Weststellingwerf, De Fryske Marren en Stienwikerlân hawwe de fytspontsjes dêrom

Lês it folsleine artikel
Briefkje oer taal (23)

Briefkje oer taal (23)

🕔08:14, 26.Jul 2022

Jan Breimer reagearret op de brief fan Ed Knotter (sjoch Briefkje oer taal (22) | It Nijs) Bêste Ed, De ferhâlding sprektaal – skriuwtaal dy’t ferline wike te praat kaam, wol ik noch efkes op trochgean. Dy is kompleks, sa’tsto

Lês it folsleine artikel
Besjoch it foarfilmke fan ‘Grutte Pier’

Besjoch it foarfilmke fan ‘Grutte Pier’

🕔11:11, 24.Jul 2022

Op 27 oktober 2022 komt de film Grutte Pier fan Steven de Jong Films út yn de bioskoop. De foarfilm is no te sjen op YouTube. Beskriuwing fan de produsint: ‘Grutte Pier fertelt it magyske ferhaal fan Fryske klaaigrûn, de

Lês it folsleine artikel
Nanne Hoekstra: À la campagne droech neat by oan Frysk taallânskip

Nanne Hoekstra: À la campagne droech neat by oan Frysk taallânskip

🕔08:49, 24.Jul 2022

Skôging Op de lêste dei, ôfrûne snein, rêde ik it noch krekt op en besjoch de eksposysje À la campagne yn it Fries Museum.  Dy wie tige by tige. Sjoch bygelyks it artikel yn DE NIJE fan dizze maitiid of

Lês it folsleine artikel
Goed 3000 wenten mei Fryske plus duorsumer makke

Goed 3000 wenten mei Fryske plus duorsumer makke

🕔08:37, 24.Jul 2022

De Fryske subsydzje ekstra temjittekomming foar wenningeigners provinsje Fryslân, oftewol de Fryske plus, blykt in grut sukses ûnder Fryske wente-eigners. Der is mei-inoar 3,2 miljoen euro – budzjet út it Fryske Oanfalsplan Enerzjybesparring wei – oan Fryske oanfregers takend. Dêrmei

Lês it folsleine artikel
Doede Wiersma: Seks giet troch it ear

Doede Wiersma: Seks giet troch it ear

🕔07:00, 24.Jul 2022

Oertinking As de sfear goed wie, sei ik op kategisaasje wolris: “Seks giet troch it ear!” Dan wachte ik ôf. Nei wat hinne-en-wer praten kamen de jongelju mei de oplossing: it seksuele is dán earst moai as jonges en famkes

Lês it folsleine artikel
Subsydzje foar boeren dy’t eksperimintearje mei natuerynklusive lânbou yn Fryske klaaigreide

Subsydzje foar boeren dy’t eksperimintearje mei natuerynklusive lânbou yn Fryske klaaigreide

🕔09:36, 23.Jul 2022

Boeren dy’t eksperimintearje wolle mei in mear natuerynklusive lânbou yn it Fryske klaaigebiet kinne dêr fan 1 augustus ôf subsydzje foar oanfreegje. Natuerynklusive lânbou is in wize fan buorkjen dêr’t boeren each by hawwe foar de natuer en bioferskaat. It

Lês it folsleine artikel
Jan Schokker: Murdejachtfûgel

Jan Schokker: Murdejachtfûgel

🕔07:26, 23.Jul 2022

Kollum It wie in mystearje. Fan it begjin ôf oan hong der in penetrante, goare stank yn ’e hal fan it hûs yn Nijhoarne dat wy net sa lang lyn kocht hiene. Earst tochten wy dat it kaam trochdat it

Lês it folsleine artikel
Provinsje wol Frysk minder stypje, DINGtiid hat it op in pypfol

Provinsje wol Frysk minder stypje, DINGtiid hat it op in pypfol

🕔22:50, 22.Jul 2022

DINGtiid, it advysorgaan fan de oerheid foar it Frysk, hat noed oer it plan fan de provinsje om folle minder jild út te jaan foar de Fryske taal. Deputearre Steaten makke okkerdeis buorkundich dat de jierlikse provinsjale útjefte foar it

Lês it folsleine artikel
Gaelic hat ferline jier 25 miljoen euro opsmiten

Gaelic hat ferline jier 25 miljoen euro opsmiten

🕔23:25, 20.Jul 2022

It Gaelic, de minderheidstaal fan Noard-Skotlân, hat ferline jier 25 miljoen euro opsmiten. Dat docht bliken út ûndersyk fan Bòrd na Gàidhlig, de organisaasje dy’t him dwaande hâldt mei de taalpolityk fan Skotlân. Hoewol’t mar ien persint fan de Skotten

Lês it folsleine artikel