Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Fertocht

Fertocht

🕔09:58, 19.Jan 2021

Skôging troch Jabik van der Bij Wy binne allegearre tige yn it moed rekke troch wat minsken oandien is troch de belestingtsjinst yn de saak fan de berne-opfang. De jacht op de skuldigen is los. De lju dy’t yn De

Lês it folsleine artikel
Ferfolch rjochtsaak oer ferfrysking plaknammen yn Waadhoeke

Ferfolch rjochtsaak oer ferfrysking plaknammen yn Waadhoeke

🕔07:33, 19.Jan 2021

Ynstjoerd Lykas bekend hat de bestjoersrjochter myn berop yn ’e mande mei de Topografyske Wurkgroep Fryslân tsjin it beslút fan de gemeente Waadhoeke om net oer te gean ta harmonisaasje fan de plaknammen, net ûntfanklik ferklearre (sjoch myn berjocht op

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

Aant Mulder: It komt op ’e kop ferkeard

🕔07:00, 19.Jan 2021

Kollum As âld-ûnderwiisman en as pake deart it my oan dat de skoallen wer langer tichtbliuwe en dat it net dúdlik is wannear’t se wer iepengeane. De iene maatregel jaget de oare. De hiele ôfskoatteling duorret al fan 16 desimber

Lês it folsleine artikel
Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

Twitter en Facebook slaan Trump oer de mûle

🕔15:55, 18.Jan 2021

Skôging troch Tjalling van der Goot De frijheid fan mieningsutering stiet faai. President Trump is ferballe fan sosjale media sa as Twitter en Facebook. Dat alles omdat dy mediagiganten de miening tadien binne dat Trump de foara brûkt hat foar

Lês it folsleine artikel
It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

It is tiid foar in konstitúsjoneel hôf

🕔12:49, 18.Jan 2021

Tekenje de petysje Skôging en oprop troch Sybren Singelsma Nederlân wie kollektyf lilk doe’t yn Poalen de rjochters fan it Konstitúsjoneel Hôf ûnder in te direkte politike kontrôle drigen te kommen. Ut namme fan Nederlân hat premier Rutte dan ek

Lês it folsleine artikel
Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

Is mienskip itselde as mynskip? (2)     

🕔10:00, 18.Jan 2021

It belang fan lêsfeardigens yn it Frysk Troch Tom Dykstra Yn diel 1 fan Is mienskip itselde as mynskip? wie omtinken foar it yn oktober 2020 publisearre Ingelsktalige ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwen fan taaloerienkomst) fan de taalwittenskippers Bosma en

Lês it folsleine artikel
Fryslân as it grutte foarbyld foar nij haad Dútske minderhede-organisaasje

Fryslân as it grutte foarbyld foar nij haad Dútske minderhede-organisaasje

🕔20:07, 17.Jan 2021

“It is foar ús ûnfoarstelber dat men in bank yn stapt en dêr yn it Frysk holpen wurdt”, seit Helen Christiansen. Hja is sûnt novimber it haad fan it MKN, in nije Dútske organisaasje foar it stypjen fan autochtoane taalminderheden

Lês it folsleine artikel
Wurdt it Frânsk wer de ynternasjonale taal yn Europa?

Wurdt it Frânsk wer de ynternasjonale taal yn Europa?

🕔19:40, 17.Jan 2021

It is net sa lang lyn dat de foarnaamste fiertaal yn de gebouwen fan de Europeeske Uny it Frânsk wie. Dat is ek net sa nuver, want wichtige Europeeske ynstânsjes sitte yn Brussel, Straatsburch en Lúksemburch. Ein jierren njoggentich feroare

Lês it folsleine artikel
Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke

Europa wol diskriminaasje minderheidstaalpraters net oanpakke

🕔19:29, 17.Jan 2021

Hoewol’t de lidsteaten fan de Europeeske Uny ôfpraat hawwe om harren taalminderheden te beskermjen tsjin diskriminaasje en assimilaasje, wol de Europeeske Kommisje dêr gjin bydrage oan leverje. It Europeesk Parlemint en ferskate nasjonale en regionale parleminten, wêrûnder it Nederlânske, it

Lês it folsleine artikel
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: ‘Brauchtum’?

Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: ‘Brauchtum’?

🕔09:01, 14.Jan 2021

In pear wike lyn siet ik yn it Sealterlân mei ien te praten en doe kamen wy op de wurden foar mûlekapke, dingen dêr’t jo earder net oer praten, mar dy’t no it strjitbyld útmeitsje. Yn in protte talen binne dêr,

Lês it folsleine artikel