Werom nei 't begjin

kaaiwurd "nijsbrief"

Dei oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

Dei oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

🕔08:36, 19.Feb 2019

It liket net goed te gean mei de frisistyk — de wittenskiplike stúdzje nei Fryske taal- en letterkunde — yn Nederlân. Dy fêststelling foarmet de oanlieding ta in kongresdei op 29 maart 2019 yn de Fryske Akademy yn Ljouwert oer

Lês it folsleine artikel
Frijheidswyk-East yn Ljouwert hat heechste skiedingspersintaazje fan Fryslân

Frijheidswyk-East yn Ljouwert hat heechste skiedingspersintaazje fan Fryslân

🕔08:29, 19.Feb 2019

Fan alle Fryske wiken leit it persintaazje skieden ynwenners it heechst yn de buert Frijheidswyk-East yn Ljouwert. Goed ien op de fiif ynwenners hat dêr nammentlik in skieding efter de rêch. Dat persintaazje is sels sa heech dat dy buert

Lês it folsleine artikel
Aant Mulder: Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg?   

Aant Mulder: Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg?   

🕔07:00, 19.Feb 2019

Kollum   Wêr is ús Fryske Greta Thunsberg? Dy fraach ûnderstelt dat jimme witte wa’t Greta Thunsberg is. Op woansdei 6 febrewaris stie der yn ’e Ljouwerter Krante in stik oer har. De sechstjinjierrige Sweedske Greta Thunsberg staakt al sûnt de

Lês it folsleine artikel
Twirre – in sûne Waadrâne foar moarn

Twirre – in sûne Waadrâne foar moarn

🕔16:04, 18.Feb 2019

De ynwenners fan de gemeente Noardeast Fryslân wurde útnûge om op 13 maart yn de Teatertsjerke Nes mei-inoar aksjes te betinken en út te fieren foar in sûnere wenkrite en om dy troch bioferskaat moaier te meitsjen. De wurkgroep Twirre

Lês it folsleine artikel
Wrâldpremjêre Stellingwerver film ‘Daor klept de klokke weer’

Wrâldpremjêre Stellingwerver film ‘Daor klept de klokke weer’

🕔09:13, 18.Feb 2019

Te sjen op ynternasjonale memmetaaldei by Slieker Film yn Ljouwert De filmleafhawwers hawwe der eefkes op wachtsje moatten, mar no is it dan dochs safier: op tongersdeitejûn 21 febrewaris 2019 is de wrâldpremjêre fan de earste Stellingwerver spylfim Daor klept

Lês it folsleine artikel
Topsifers foar Omrop Fryslân mei grut tal reaksjes

Topsifers foar Omrop Fryslân mei grut tal reaksjes

🕔09:29, 17.Feb 2019

De Wrâldradiodei op woansdei 13 febrewaris en de weromblik op de sniewinter fan ’79 hawwe dizze wike soarge foar in stoarmfloed oan reaksjes by Omrop Fryslân. Earder dizze wike waard al manmachtich reagearre op de livestream dêr’t Pyt Paulusma yn

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar de skouders derûnder

Mei-inoar de skouders derûnder

🕔08:01, 17.Feb 2019

troch Jan Breimer Under de titel ‘VERDERE STANDAARDISERING VAN HET FRIES – Onderzoek naar acceptatie van voorkeursvormen op lijst Fryske Akademy’ stiet yn Levende Talen Magazine 2019 | 1 in artikel fan Renske van der Meer-Pasma. De skriuwster is dosint

Lês it folsleine artikel
Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

Simone Djurrema: Aventoeren yn ’e snie

🕔20:00, 16.Feb 2019

Kollum Wy hawwe wer fan alles meimakke sûnt de lêste kollum. Yn it foarste plak wie de kachel noch lang net klear doe’t de snie kaam. Hindrik en ik leine wat op ’e bank mei de telefyzje oan. Hindrik wie

Lês it folsleine artikel
Gearwurking VVN en Semko tsjin appen op ’e fyts

Gearwurking VVN en Semko tsjin appen op ’e fyts

🕔08:03, 15.Feb 2019

Veilig Verkeer Nederland en Underwiisburo Semko sille gearwurkje. Veilig Verkeer Nederland giet de basisskoallen yn mei it boadskip: ‘Op de fiets even niets‘. Der komme hieltyd mear ûngelokken troch it brûken fan sosjale media op ‘e fyts. Fan de brêgeklasse ôf 

Lês it folsleine artikel
Feie Fonyk: Cito

Feie Fonyk: Cito

🕔14:15, 14.Feb 2019

Ofrûne septimber bestie it Cito yn Arnhem fyftich jier. It is yn al dy jierren útgroeid ta in grutte organisaasje dy’t toetsen makket foar hast it hiele ûnderwiis. Fan beuker- oant en mei it middelber beropsûnderwiis. It hat bygelyks in

Lês it folsleine artikel