Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Ingelske taal"

Waalske learlingen kieze net mear foar Nederlânsk

Waalske learlingen kieze net mear foar Nederlânsk

🕔01:45, 25.Mar 2015

Mar 40% fan ‘e learlingen yn it Waalske middelber ûnderwiis folget Nederlânske les. Yn 2009 wie dat noch 50%. Dat waard tiisdei buorkundich. It Nederlânsk buorket yn populariteit efterút trochdat it Ingelsk sa populêr is. Yn de ûnderbou fan it

Lês it folsleine artikel
Noard-Ierlân ûniens oer taalwet foar it Iersk

Noard-Ierlân ûniens oer taalwet foar it Iersk

🕔00:57, 13.feb 2015

Kriget Noard-Ierlân in taalwet dy’t de rjochten fan ‘e Iersktaligen regelet? Dat is tige de fraach. De protestantske unionisten, dy’t har mear ferbûn fiele mei Grut-Brittannië as mei buorlân Ierlân, binne der gjin foarstanner fan. Dochs wol de Noard-Ierske minister

Lês it folsleine artikel
Uglish: it bysûndere Ingelsk fan Oeganda

Uglish: it bysûndere Ingelsk fan Oeganda

🕔09:45, 4.Jan 2015

Lykas it Frysk en it Nederlânsk is it Ingelsk der yn allegear farianten. Guon dêrfan, lykas it Britske en Amerikaanske Standertingelsk, it Londenske Cockney en it Australyske Ingelsk binne yn Fryslân aardich bekend, mar in soad Friezen hawwe foar it

Lês it folsleine artikel
Welske beweging beset regearingsgebou

Welske beweging beset regearingsgebou

🕔09:30, 26.Apr 2014

CARDIFF/CAERDYDD – De Welske taalbewegingsorganisaasje Cymdeithas yr laith hat in gebou fan it Welske regear yn Cardiff/Caerdidd beset. Reden is dat it taalbelied fan Wales neffens de organisaasje te min opsmyt. Goed in jier lyn waard buorkundich dat it persintaazje

Lês it folsleine artikel
Filmke: Ingelske dialekten

Filmke: Ingelske dialekten

🕔13:30, 8.Apr 2014

Rûnom yn Europa wurde dialekten praat. Soms ferskille dy amper fan de standerttalen dy’t wy wend binne, soms is it ferskil sa grut dat wy neat mear begripe fan wat der sein wurdt. Yn Ingelân krije guon dialekten flaainammen, lykas Cockney

Lês it folsleine artikel
Minderheidstalen yn winkels

Minderheidstalen yn winkels

🕔00:10, 28.Mar 2014

By de supermerk yn Earnewâld (sjoch de foto hjirnêst) fynt men in pear Fryske opskriften, mar dan hâldt yn Fryslân ek hurd op. Teksten yn Fryske winkels binne yn it Nederlânsk, hast sûnder útsûndering. Minderheidstalen komme yn supermerken oan ‘e

Lês it folsleine artikel
Soad klachten net-Nederlânsktalige reklame

Soad klachten net-Nederlânsktalige reklame

🕔00:47, 29.Aug 2012

BRUSSEL – De Flaamske ferfiersmaatskippij De Lijn hâldt him net oan de Flaamske taalwetten. Op de siden fan de trams en bussen fan De Lijn binne geregeldwei Ingelsk- en Frânsktalige reklames te lêzen. Dat seit de Flaamske ombudsman Bart Weekers. Der

Lês it folsleine artikel
It Ingelsk ferliest terrein yn de FS

It Ingelsk ferliest terrein yn de FS

🕔22:41, 6.Aug 2012

Yn Fryslân tinke wy faak oan de Feriene Steaten as in Ingelsktalich lân. Dat is mar foar in part korrekt. Benammen yn it easten en súdwesten fan it lân prate in soad minsken dy taal net of net goed. Yn

Lês it folsleine artikel
Leaver Katalaansk as Ingelsk

Leaver Katalaansk as Ingelsk

🕔12:26, 23.Nov 2011

VALENCIA – De Spaanske dielsteat Falensia kriget gjin twatalich ûnderwiis. It regear hat in omstriden plan om in diel fan de lessen yn it Ingelsk te jaan dizze wike wer ynlutsen. It regear woe dat alle skoallen twatalich wurde soene,

Lês it folsleine artikel
Victor Veilig moat Nederlânsk brûke

Victor Veilig moat Nederlânsk brûke

🕔13:00, 5.Nov 2011

ANTWERPEN – Victor Veilig, de ljochtsjend giele pop dy’t automobilisten warskôget foar oerstekkende bern, moat Nederlânsk prate. Alteast yn Flaanderen. Dat hat in Belgyske rjochter dizze wike útmakke. Victor hat no in broekje oan mei dêrop it Ingelske wurd ‘Slow’ (stadich). Dy

Lês it folsleine artikel