Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Fryske Akademy"

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

FNP: Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

🕔09:04, 10.Feb 2019

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is de krekt ôfsletten Bestjoersôfspraak Fryske Taal

Lês it folsleine artikel
Kwalifisearje foar Grut Frysk Diktee kin noch

Kwalifisearje foar Grut Frysk Diktee kin noch

🕔13:57, 15.Mar 2017

Hoallefoalje, grodzemodzje, ledtelefyzje en nútsjesmoar. Op tiisdei 4 april wurdt it Grut Frysk Diktee wer holden en dêr komme wer prachtige Fryske wurden foarby. Bekende Friezen lykas skûtsjetwalling Harmen en Sytze Brouwer, trûbadoer Frerik de Swetser en parasportfrou fan it

Lês it folsleine artikel
Ynkoarten taalsosjologysk ûndersyk

Ynkoarten taalsosjologysk ûndersyk

🕔09:43, 14.Apr 2015

Dit artikel is ôfkomstich fan de webside Skanomodu. Lês dêr it folsleine artikel. Fryske sprektaal is bêst bysûnder, mei syn ryk ferskaat oan wurden, grammatikale konstruksjes, wizen fan útspraak, folle net genôch. Dat it oars is as de Fryske standerttaal,

Lês it folsleine artikel
Fjilden

Fjilden

🕔15:42, 16.Jul 2014

  ‘It foarste fjil fan ‘e fyts lei op ‘e wei.’ Dy’t net út Drachten of omkriten komt sjocht miskien apart tsjin dat sintsje oan, want moat dat ‘fjil’ net ‘tsjil’ wêze? Nee, dat hoecht net. Yn de súdlike Wâlden

Lês it folsleine artikel
Hûnekop-effekt yn de Wâlden?

Hûnekop-effekt yn de Wâlden?

🕔11:10, 17.Apr 2014

LJOUWERT – It ‘Hûnekop-effekt’, dat is neffens deputearre Jannewietske de Vries in mooglike oarsaak dat yn de Wâlden it meast Frysk brûkt wurdt op sosjale media. Woansdeitemoarn oerhannige ûndersiker Lysbeth Jongbloed it rapport ‘Taalgebrûk fan Fryske jongerein op sosjale media’

Lês it folsleine artikel
Fryske Akademy fynt Aldfryske tekst werom

Fryske Akademy fynt Aldfryske tekst werom

🕔15:00, 7.Apr 2014

LJOUWERT – Undersiker Han Nijdam fan de Fryske Akademy yn Ljouwert hat in nij stik Aldfrysk fûn. It giet om in fragmint út de ferlerne Codex Unia út 1485. Nijdam fûn de tekst werom yn in boek fan de 16e-ieuske

Lês it folsleine artikel
‘Nije stavering is goed te lêzen’

‘Nije stavering is goed te lêzen’

🕔20:06, 29.Mar 2014

“Miskien binne jo aerdich bitûft yn it Frysk-lêzen: jo lêze elke dei in stikje út de Fryske Bibel, alle wiken in Frysk boek en fansels alle moannen dizze rubryk. Soenen jo dan in boek fan Reinder Brolsma, Ulbe van Houten

Lês it folsleine artikel
It Súdwesthoeksk as eigen taal

It Súdwesthoeksk as eigen taal

🕔18:38, 8.Feb 2014

Is it Súdwesthoekster Frysk in eigen taal? It wykt somtiden aardich ôf fan it Klaaifrysk en it Wâldfrysk, dat is wier. Mooglik is it ferskil grut genôch om fan in eigen taal te praten, teminsten as de Súdwesthoeksters dat sa

Lês it folsleine artikel
In grut Frysk-Latynsk wurdboek

In grut Frysk-Latynsk wurdboek

🕔07:07, 4.Jul 2011

LJOUWERT – It earste grutte wurdboek fan it Frysk is skreaun troch de Grouster dûmny Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). Halbertsma, dy’t by it grutte publyk benammen bekend wurden is troch de ferhalebondel Rimen en teltsjes, dy’t er mei syn bruorren

Lês it folsleine artikel
Nijbou Fryske Akademy

Nijbou Fryske Akademy

🕔14:42, 28.Feb 2011

LJOUWERT – De Fryske Akademy wreidet út. It wittenskiplik ynstitút yn Ljouwert hat al jierren ferlet fan in moderner gebou. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) stelt 2,3 miljoen euro beskikber foar nijbou op it eigen terrein fan de

Lês it folsleine artikel