Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Frysk"

Frysk yn Dútslân tige faai

Frysk yn Dútslân tige faai

🕔19:00, 26.May 2011

Dútslân sjit slim tekoart wer it giet om it beskermjen fan de Fryske farianten Sealterfrysk yn Nedersaksen en Noardfrysk yn Sleeswyk-Holstein. Dat skriuwt de Ried fan Europa yn in tige kritysk rapport oer de posysje fan minderheidstalen yn Dútslân. Dútslân

Lês it folsleine artikel
Talefilmkes Sleeswyk-Holstein

Talefilmkes Sleeswyk-Holstein

🕔16:18, 23.May 2011

KIEL – De oerheid fan de dielsteat Sleeswyk-Holstein hat yn gearwurking mei regionale media in stikmannich filmkes op ynternet set om it talich ferskaat fan de regio hearre te litten. Yn Sleeswyk-Holstein wurde fanâlds Heechdútsk, Nedersaksysk (Platdútsk), Deensk, Súd-Jutsk en

Lês it folsleine artikel
Wedstryd: beskriuw de wynkrêft

Wedstryd: beskriuw de wynkrêft

🕔00:49, 9.Apr 2011

Wat wol it eins sizze as Pyt Paulusma wynkrêft 4 foarseit? Is dat in “stive wyn” of in “koeltsje”? Is it in “balkebrekker” of moat men mei wat fantasij sizze dat it giet om in “hoedôfwaaier”? En wat is wynkrêft

Lês it folsleine artikel
Ynternetkonsultaasje foar taalwet

Ynternetkonsultaasje foar taalwet

🕔14:05, 26.Mar 2011

It Ministearje fan Ynlânske Saken en Keninkryksrelaasjes is begûn mei in konsultaasjerûnte op ynternet oangeande it wetsfoarstel foar de Wet gebrûk Fryske taal. Eltsenien kin dizze ynternetkonsultaasje op www.internetconsultatie.nl/wetfriesetaal ynfolje. De konsultaasje befettet gjin fragelist, je moatte sels in tekst

Lês it folsleine artikel
Twatalige bibleteekkatalogus

Twatalige bibleteekkatalogus

🕔22:47, 8.Mar 2011

LJOUWERT – It sykjen yn de Fryske bibleteken is tenei in stik makliker. De nije elektroanyske katalogus set Hollânske sykwurden nammentlik automatysk oer yn Fryske en omkeard. At jo dan bygelyks sykje mei it Hollânske wurd “dun”, dan sil ek it boek

Lês it folsleine artikel
Afûk gadingmakker e-learningpriis

Afûk gadingmakker e-learningpriis

🕔13:58, 1.Mar 2011

LJOUWERT – It Fryske kursusynstitút Afûk yn Ljouwert is nominearre foar de prestisjeuze e-learning award 2011. De sjuery hat de Fryske ynstelling nominearre fanwegen de moderne en gebrûksfreonlike site EduFrysk. Op dy site kinne minsken online Frysk leare. EduFrysk tinget

Lês it folsleine artikel
Dútslân besuniget net op Frysk

Dútslân besuniget net op Frysk

🕔17:33, 28.Feb 2011

BRÄIST – “Hoewol’t wy besunigje moatte, sille wy net koartsje op de stipe foar de minderheden.” Mei dat fleurich boadskip helle de Dútske steatssekretaris foar kultuer Bernd Neumann in entûsjaste reaksje út yn Noard-Fryslân. Neumann sei dat it wichtich is

Lês it folsleine artikel
Nijbou Fryske Akademy

Nijbou Fryske Akademy

🕔14:42, 28.Feb 2011

LJOUWERT – De Fryske Akademy wreidet út. It wittenskiplik ynstitút yn Ljouwert hat al jierren ferlet fan in moderner gebou. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) stelt 2,3 miljoen euro beskikber foar nijbou op it eigen terrein fan de

Lês it folsleine artikel
De Omrop en it Frysk

De Omrop en it Frysk

🕔20:21, 26.Feb 2011

De fiertaal fan Omrop Fryslân is it Frysk. Dat wit elts. Dat jo op radio wat mear ‘sprektaal’ kieze, as skriuwtaal, dat kinne wy ek noch benei komme, mar somtiden raast it brûkte Frysk oan’e protters. Dêr komme by de

Lês it folsleine artikel
Henk Bleker praat Nedersaksysk

Henk Bleker praat Nedersaksysk

🕔14:15, 25.Feb 2011

ST. ANNE – Steatssekretaris fan ekonomyske saken en lânbou Henk Bleker ferwûndere freon en fijân moandeitejûn mei syn taalkar. De steatssekretaris die mei oan in ferkiezingsdebat yn St. Anne, dat organisearre wie troch de CDA-ôfdielings fan it Bilt en Menameradiel.

Lês it folsleine artikel