Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Frysk"

Frysk Grien Boekje

Frysk Grien Boekje

🕔20:38, 14.Feb 2012

LJOUWERT – De Fryske Akademy is begûn mei it gearstallen fan in elektroanysk “Grien Boekje” foar de Fryske taal. Dat is in kompjûtertapassing dêr’t men de stavering fan de 125 tûzen meast brûkte Fryske wurden mei opsykje kin. De wurden komme

Lês it folsleine artikel
Winter, dus tiid foar earte?

Winter, dus tiid foar earte?

🕔21:16, 10.Feb 2012

Wêrom soe Omrop Fryslân twa dappere rêders útskelle foar in ‘eart’? Klik hjir om te sjen oft de Omrop dy nuvere flater wilens ferbettere hat.

Lês it folsleine artikel
Friezen ûnbekend yn Dútslân

Friezen ûnbekend yn Dútslân

🕔00:01, 18.Jan 2012

BERLYN – Yn Nederlân is frij algemien genôch dat de Friezen en de Fryske taal besteane. Yn Dútslân is dat gâns minder bekend. De Slavyske minderheid fan de Sorben is dúdlik bekender, sa ûntdekt filmmakker Claas Riecken yn Berlyn.

Lês it folsleine artikel
Sealterfrysk yn de media

Sealterfrysk yn de media Fernijd

🕔10:00, 17.Jan 2012 Lês it folsleine artikel
100 ‘nije’ Aldfryske wurden

100 ‘nije’ Aldfryske wurden

🕔21:30, 15.Jan 2012

Kinne jo riede wat it wurd “biridich” betsjut? Of wat in “tiamminge” is? Of “ûtskot”? It binne trije wurden út in list fan oant no ta ûnbekende Aldfryske wurden. De list is makke troch de Dútske taalkundige Arend Remmers. It

Lês it folsleine artikel
Hoe prate jo gewoan yn meartalich Nederlân?

Hoe prate jo gewoan yn meartalich Nederlân?

🕔11:01, 15.Jan 2012

AMSTERDAM – Nije wike ferskynt it boek Eigen en vreemd, meertaligheid in Nederland fan heechlearaar Limburchske taalkultuer Leonie Cornips. Yn it boek besiket hja in pear fragen oer taal yn Nederlân te beänderjen, lykas: “Wêrom wolle minsken dat elkenien yn Nederlân Hollânsk

Lês it folsleine artikel
Nij: koarte kursus Frysk skriuwen

Nij: koarte kursus Frysk skriuwen

🕔07:00, 14.Jan 2012

LJOUWERT – De Afûk yn Ljouwert begjint yn febrewaris mei in koarte kursus Frysk skriuwen. De dielnimmers leare yn tsien lessen de wichtichste staveringsregels. Dy wurde oefene yn teksten dy’t minsken alle dagen skriuwe, bygelyks yn sms’kes of yn mailtsjes.

Lês it folsleine artikel
Afûk wol ynternasjonaler

Afûk wol ynternasjonaler

🕔00:29, 13.Jan 2012

LJOUWERT – De Afûk wol ynternasjonaler wurde. De Ljouwerter taalorganisaasje wol it foar Friezen om utens makliker meitsje om op ynternet Frysk te learen. Fierders wol er mear Ingelsktalich materiaal meitsje om Frysk te learen en taalkundigen oer de hiele wrâld

Lês it folsleine artikel
Nije film oer Noard-Fryske taalynstituten

Nije film oer Noard-Fryske taalynstituten

🕔15:35, 12.Jan 2012

De Fryske Rie hat fan ‘t hjerst in film meitsje litten oer fjouwer ynstituten dy’t har dwaande hâlde mei de stúdzje fan de Fryske taal. It giet om * de Christian-Albrechtsuniversiteit yn Kiel, mei syn Noard-Fryske wurdboekôfdieling en syn stúdzje

Lês it folsleine artikel
Teloarsteld yn Skiermûntseager literatuer

Teloarsteld yn Skiermûntseager literatuer

🕔10:00, 12.Jan 2012

SKIERMÛNTSEACH – De literatuer yn it Skiermûntseager Frysk hat neat om ‘e hakken, fernimt de Grinzer dichter Karel ten Haaf teloarsteld as er op ‘Skier’ de gedichten op ‘e eilanner taalrûte lêst. De Skiermûntseagersk poëzij is neffens Ten Haaf gjin útsûndering.

Lês it folsleine artikel