Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Frysk"

Ekspedysje Laaksum

Ekspedysje Laaksum

🕔05:00, 3.Sep 2012 Lês it folsleine artikel
Amerikanen sjonge Noard-Frysk

Amerikanen sjonge Noard-Frysk

🕔00:52, 24.Aug 2012

De Amerikaanske band Alma Nine hat in drummer dy’t oarspronklik fan it Noard-Fryske eilân Feer/Föhr komt. Dy Rainer Roeloffs hat foar de groep, dy’t oars yn it Ingelsk sjongt, in ferske skreaun yn it Noard-Frysk. De band hat it opnommen.

Lês it folsleine artikel
Alfons Dölle, adviseur Fryske taal, is dea

Alfons Dölle, adviseur Fryske taal, is dea

🕔13:25, 25.Jul 2012

GRINS – Taalbeliedsadviseur Alfons Dölle is dea. De foarsitter fan it Konsultatyf Orgaan is tiisdeitejûn yn syn wenplak Grins ferstoarn. Dölle is 65 jier wurden. Dölle wurke as perfester Steatsrjocht oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy hat foar it CDA yn

Lês it folsleine artikel
Kultuerferdrach Fryslannen stap foarút

Kultuerferdrach Fryslannen stap foarút

🕔21:19, 21.Jun 2012

In kultuerferdrach tusken Sleeswyk-Holstein en de oare Fryslannen is wer in stap foarút. Dizze wike hawwe ek Deputearre Steaten fan Fryslân (it Provinsjaal Bestjoer) har posityf útlitten oer sa’n takomstich ferdrach. Dêrmei is de wei frij foar de nije minister

Lês it folsleine artikel
Filmke oer Wurdboek fan de Fryske Taal

Filmke oer Wurdboek fan de Fryske Taal

🕔13:13, 18.Jun 2012

It ûndersteande filmke giet oer de online-ferzje fan it Wurdboek fan de Fryske Taal (WFT). It is makke troch CLARIN, in netwurk fan organisaasjes dy’t grutte mannichten ûndersyksgegevens ferwurkje. Yn it filmke komme wurdboekmakker Hindrik Sijens en perfester mjirkes Ger

Lês it folsleine artikel
Belangstelling foar .frl-domein fêstlizze

Belangstelling foar .frl-domein fêstlizze

🕔14:29, 31.May 2012

In eigen Frysk Top Level Domein .frl foar Fryslân De ynternasjonale organisaasje ICANN is wrâldwiid ferantwurdlik foar de útjefte fan saneamde Top Level Domeinen (TLD’s), lykas bygelyks .com, .eu en .nl. Begjin dit jier (2012) hat de ICANN belanghawwers útnoege

Lês it folsleine artikel
De Flambou Easterbierrum trijetalich

De Flambou Easterbierrum trijetalich

🕔16:30, 20.May 2012

Feest yn Easterbierrum. Kommende tongersdei (24 maaie) kriget CBS De Flambou fan dat doarp it sertifikaat ‘Trijetalige skoalle’. Sûnt skoaljier 2010/2011 wurdt dêr al oan wurke. Sa is der in ‘native speaker’ Ingelsk en krije learlingen yn groep 8 in

Lês it folsleine artikel
ABN AMRO net langer anty-Frysk

ABN AMRO net langer anty-Frysk

🕔18:38, 13.Apr 2012

LJOUWERT – De ABN AMRO-bank akseptearret tenei ek Frysktalige dokuminten. Antydiskriminaasjeburo Tûmba yn Ljouwert hie dêr op oanstien, neidat fan Fryske beweger Durk van der Schaaf in ferklearring fan erfrjocht troch de bank wegere wie, omdat dy yn it Frysk

Lês it folsleine artikel
It West-Frysk ferdwynt

It West-Frysk ferdwynt

🕔23:47, 16.Mar 2012

MÜNSTER – De dialekten fan West-Fryslân binne faai. Dat konkludearret Sven Kohnen, studint Nederlânsk oan de universiteit fan Münster. Hy hat syn einskripsje skreaun oer de dialekten fan de Noard-Hollânske regio en fan it dialekt fan Egmond yn it bysûnder.

Lês it folsleine artikel
VVD wol garânsje fan taalrjochten Friezen

VVD wol garânsje fan taalrjochten Friezen

🕔21:57, 6.Mar 2012

LJOUWERT – As de oerheid taken útbesteget, dan mei soks net op kosten fan de taalrjochten fan de Friezen gean. Dat is it betinken fan de VVD-fraksje yn Provinsjale Steaten. De partij wol fan Deputearre Steaten witte oft der by

Lês it folsleine artikel