Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Frysk"

Hoe prate jo gewoan yn meartalich Nederlân?

Hoe prate jo gewoan yn meartalich Nederlân?

🕔11:01, 15.Jan 2012

AMSTERDAM – Nije wike ferskynt it boek Eigen en vreemd, meertaligheid in Nederland fan heechlearaar Limburchske taalkultuer Leonie Cornips. Yn it boek besiket hja in pear fragen oer taal yn Nederlân te beänderjen, lykas: “Wêrom wolle minsken dat elkenien yn Nederlân Hollânsk

Lês it folsleine artikel
Nij: koarte kursus Frysk skriuwen

Nij: koarte kursus Frysk skriuwen

🕔07:00, 14.Jan 2012

LJOUWERT – De Afûk yn Ljouwert begjint yn febrewaris mei in koarte kursus Frysk skriuwen. De dielnimmers leare yn tsien lessen de wichtichste staveringsregels. Dy wurde oefene yn teksten dy’t minsken alle dagen skriuwe, bygelyks yn sms’kes of yn mailtsjes.

Lês it folsleine artikel
Afûk wol ynternasjonaler

Afûk wol ynternasjonaler

🕔00:29, 13.Jan 2012

LJOUWERT – De Afûk wol ynternasjonaler wurde. De Ljouwerter taalorganisaasje wol it foar Friezen om utens makliker meitsje om op ynternet Frysk te learen. Fierders wol er mear Ingelsktalich materiaal meitsje om Frysk te learen en taalkundigen oer de hiele wrâld

Lês it folsleine artikel
Nije film oer Noard-Fryske taalynstituten

Nije film oer Noard-Fryske taalynstituten

🕔15:35, 12.Jan 2012

De Fryske Rie hat fan ‘t hjerst in film meitsje litten oer fjouwer ynstituten dy’t har dwaande hâlde mei de stúdzje fan de Fryske taal. It giet om * de Christian-Albrechtsuniversiteit yn Kiel, mei syn Noard-Fryske wurdboekôfdieling en syn stúdzje

Lês it folsleine artikel
Teloarsteld yn Skiermûntseager literatuer

Teloarsteld yn Skiermûntseager literatuer

🕔10:00, 12.Jan 2012

SKIERMÛNTSEACH – De literatuer yn it Skiermûntseager Frysk hat neat om ‘e hakken, fernimt de Grinzer dichter Karel ten Haaf teloarsteld as er op ‘Skier’ de gedichten op ‘e eilanner taalrûte lêst. De Skiermûntseagersk poëzij is neffens Ten Haaf gjin útsûndering.

Lês it folsleine artikel
De grouwélichste Fryske nijfoarming: sjoddy

De grouwélichste Fryske nijfoarming: sjoddy

🕔22:00, 11.Jan 2012

GRINS – Op de oergong fan 2011 nei 2012 hat Taalburo Popkema in nije wedstryd útskreaun, ditkear om it moaiste ‘gévisme’ te finen: in wat al te geef Frysk neologisme (in nij foarme wurd) dat makke is om in wurd

Lês it folsleine artikel
EduNordFriisk: online Noard-Frysk leare

EduNordFriisk: online Noard-Frysk leare

🕔17:47, 22.Dec 2011

BRÄIST – Yn it noarden fan Dútslân leit Noard-Fryslân. Dêr prate in pear tûzen minsken Noard-Frysk. Dy foarm fan it Frysk is no ek te learen op ynternet. De Afûk en it Nordfriisk Instituut hawwe nammentlik tegearre eduNordFriisk ûntwikkele. Dat

Lês it folsleine artikel
Fiiftûzen streektaalsjongers

Fiiftûzen streektaalsjongers

🕔00:13, 9.Dec 2011

It sjongen yn streektalen is populêr. De lêste jierren komt der hast alle dagen in streektaalsjonger by. Benammen yn Fryslân en Limburch binne in protte minsken dy’t yn ‘e eigen taal sjonge. Yn dy beide provinsjes wennet sa’n twatredde part

Lês it folsleine artikel
Brânwacht lêbich oer Fryskpraters

Brânwacht lêbich oer Fryskpraters

🕔21:33, 30.Nov 2011

SUWÂLD – It Nijs hat net foar de gewoante en pleats berjochtsjes oer fee dat yn ‘e sleat rekke is. Dochs is der hjoed in goede reden om dat wol te dwaan. Der is nammentlik in taalkwestje mei anneks. Ofrûne

Lês it folsleine artikel
De takomst fan it Frysk

De takomst fan it Frysk

🕔14:00, 26.Nov 2011

Tet Rozendal, Remon de Jong, Saskia Bak, Nyk de Vries, Abe de Vries en Goffe Jensma prate fierder oer de takomst fan it Frysk yn diel 2 fan Salang’t de wyn fan de wolken waait fan Omrop Fryslân. Klik hjir

Lês it folsleine artikel