Werom nei 't begjin

kaaiwurd "Aldfrysk"

De ljedder

De ljedder

🕔10:36, 1.Mar 2017

Dat se op ’e Klaai ‘sneon’ tsjin ‘saterdei’ sizze en yn de Wâlden ‘saterdei’ tsjin ‘sneon’ is gjin nijs. It Frysk sit fol mei sokke dialektferskillen. It binne foaral de ‘gewoane’ wurden fan de âlde, oarspronklike wurdskat fan it Frysk

Lês it folsleine artikel
Twiveljende Twilling yt Twibakken by Twiljocht

Twiveljende Twilling yt Twibakken by Twiljocht

🕔12:40, 8.feb 2017

Neist de wurden twabak (‘beschuit’, twa kear bakt) en twaling (twa dy’t út deselde dracht berne binne) besteane ek de foarmen twibak en twilling. Twi is itselde as twa en bestie al yn it Aldfrysk. Yn twiljocht (dûbeld ljocht, binnendoar

Lês it folsleine artikel
Beest en dier

Beest en dier

🕔10:32, 6.Jul 2016

Binne beest en dier itselde? By beide giet it neffens it wurdboek om in net ta it planteryk en minskdom hearrend libben wêzen. Mar sa maklik is it net. Tsjin in dwerse hûn seit men net ‘stjoer dat dier fuort’,

Lês it folsleine artikel
Gûle en skrieme

Gûle en skrieme

🕔10:47, 10.Dec 2015

Janke, jankje, gûle, krite, lipe, skrieme, trieneagje en trienje, it binne allegearre wurden foar ‘triennen streame litte fan fertriet’. De earste twa hawwe in ûngeunstige betsjutting as it om minsken giet en wurde ek faak brûkt foar bisten. Se kinne

Lês it folsleine artikel
Efterstebek werom

Efterstebek werom

🕔14:06, 2.Sep 2015

It Fryske ‘tebek’ soe yn it Nederlânsk letterlik ‘terug’ wêze moatte, want wy sjogge yn bek it Ingelske back = rêch/rug. Foar it Nederlânske ‘terug’ hat it Frysk ek ‘werom’ en dêr sit ‘om’ yn, dat mei ‘omdraaien’ te krijen

Lês it folsleine artikel
Is dit in Aldfryske ynskripsje?

Is dit in Aldfryske ynskripsje?

🕔09:10, 9.feb 2015

Doe’t de Britske argeolooch en telefyzjepresintator James Balme op in ferkeap fan túnornaminten in stien mei nuvere ynskripsjes tsjinkaam, tocht er dat er mooglik wat hiel bysûnders fûn hie. Hy kocht de stien en lei him oan kollega’s foar. Hja

Lês it folsleine artikel
100 ‘nije’ Aldfryske wurden

100 ‘nije’ Aldfryske wurden

🕔21:30, 15.Jan 2012

Kinne jo riede wat it wurd “biridich” betsjut? Of wat in “tiamminge” is? Of “ûtskot”? It binne trije wurden út in list fan oant no ta ûnbekende Aldfryske wurden. De list is makke troch de Dútske taalkundige Arend Remmers. It

Lês it folsleine artikel
Bewizen foar West-Fryske slachting fûn

Bewizen foar West-Fryske slachting fûn

🕔00:01, 26.Nov 2011

HAARLIM – De slach op ‘e Froanergeast is ien fan ‘e grutte djiptepunten yn de skiednis fan ‘e Friezen. Doe stoaren tûzenen frije Friezen yn in opstân tsjin de Hollânske greve Jan I. Argeologyske bewizen dêrfoar presintearre de Noard-Hollânske deputearre

Lês it folsleine artikel
Bonifatius-film yn it Aldfrysk

Bonifatius-film yn it Aldfrysk

🕔22:29, 23.Jun 2010

AMSTERDAM – Jan Decleir spilet de rol fan preker Bonifatius yn de film De schaduw van Bonifatius, dy’t op 29 juny yn premiêre giet. Yn de film stiet de konfrontaasje tusken de âlde heidenske Friezen en de kristlike bekearders Bonifatius

Lês it folsleine artikel