Wykblêd It Nijs

De nijsgjirrichste berjochten fan de wike ûntfange?
Jou jo dan op foar Wykblêd It Nijs. Wy hawwe al 5,925 lêzers!


Deiblêd It Nijs

De nije artikels fan de ôfrûne 24 oeren untfange?
Jou jo dan op foar Deiblêd It Nijs.


Skriuw in reaksje

23 opmerkingen

 1. Marijke Geertsma desimber 9, 15:00

  Goeie
  Der binne gjin opmerkings mar in fraach.
  Hoe stjoer ik jim in nijsartikel dat wy graach by jim pleatst ha wolle ?

 2. Redaksje desimber 9, 16:19

  Opstjoere nei ynfo@itnijs.frl

 3. Gerrit Rypma desimber 10, 12:29

  Hoi,

  Kin ik ek wedstriidferslagen fan de thúswedstriden fan Hearrenfean nei jim ta stjoere? soene jim se dan op de webside pleatse wolle? tige tank.

 4. Redaksje desimber 11, 13:16

  Jawis, Rypma. Graach!

 5. Simon jannewaris 20, 15:48

  Ik probeer het Fries goed te leren dat wil zeggen ik kan het wel redelijk goed verstaan. Nu nog durven van spreken en een grotere woorden schat mij eigen maken. Het zou helpen als jullie bij de nieuwe Friese woorden het Nederlandse woord er bij zetten.

 6. Kor Elzenga maart 19, 18:16

  Hoe lang soe it duorje matte foar’t jo in berjocht fan de inskriuwing foar it wykblêd tastjoert krije? Ik ha it no twa kear besocht, mar noch gjin befestiging krigen.

 7. bertus Jans Postma jannewaris 22, 12:40

  En de ferslaggen fan de thúswedstriden fan Bitgum ? Soene dy ek opnommen wurde? It giet yn Bitgum net om it grutte jild, yn Bitgum is balskoppen noch sport, yn Bitgum wurdt earlik spile.

 8. jangerben mulder april 28, 22:41

  hoe kin it dat ik sûnd 2 dagen it nijs net mear yn de mailbox krij>?

 9. X. april 29, 00:02

  Ik ha him dizze wike ek net krigen. Is der wat mis mei de mailserver?

 10. R.Hoeksma july 20, 16:58

  myn e-.mail is foroarre
  Ik wit net hoe ik jimme berikke moat.
  As it no nei it understeanne adres stjurt wurd,is it goed

 11. E. Rinsma jannewaris 3, 13:56

  Ik haw my al trije kear opjûn foar in digitaal wykabonnmint op It Nijs, maar ik sjoch neat yn myn emailbox. Ik kin myn wykabonnemint dus net ôfmeitsje. Hoe sit dat?

 12. Wiebe Lageveen maart 8, 11:02

  Myn e-postadres is feroare. Wolle jimme dat oare fierder brûke? Tige tank.

 13. Yne Meindertsma maart 22, 10:59

  Krektlyk as by Rinsma haw ik my alris trije kear opjûn mar haw neat yn’e mail.
  Slagget it wol?

 14. Redaksje maart 27, 19:55

  Der betearde wat mis mei de ferwurking fan de nije opjeften foar in abonnemint op Wykblêd It Nijs. Dat is reparearre, mar dêrby liket der wer wat mis gien te wêzen mei Deiblêd It Nijs. Nim ús net kwea-ôf! It soe no allegearre wer goed wêze moatte.

 15. Anton Meijer oktober 14, 00:27

  Ooit geboren in Fryslân, maar voordat ik ook maar naar school had kunnen gaan, naar elders verhuisd, maakt dat ik jammer genoeg nooit de Friese taal heb kunnen leren. Dan is een initiatief als deze webstek en een nieuwsbrief een mooie manier om het toch een beetje naar me toe te halen.

 16. Anton Meijer oktober 14, 09:58

  Net als E. Rinsma krijg ik niets in de email en kan dus ook niet definitief aanmelden voor de nieuwsbrief.
  Waar zit ‘m dat in?

 17. Joute De Graaf oktober 27, 14:43

  In kennis yn Zuthpen wol deNIJE nûmer 4 graach digitaal bestelle en tastjoerd krije. Kin dat en hoe?

 18. Trienko novimber 25, 12:46

  Mooie website

 19. Henk Kloosterman maart 20, 13:25

  Ik soe graach wykblêd It Nijs fia ûndersteand mailadres krije wolle. Ik wurd net nei it goede plak tabrocht foar opjefte.
  Kinne jo my ynskriuwe?

 20. redaksje Skriuwer maart 20, 13:50

  Goeie Henk Kloosterman,

  Jo binne al ynskreaun foar it wykblêd.

  Redaksje It Nijs

 21. Sikko Doornbos septimber 24, 17:54

  ik haw my no twa kear opjûn en moat myn E-post adres befestigje, mar de link komt hjir út, dus net by de befestiging

 22. redaksje Skriuwer septimber 25, 07:51

  Goeie Sikko Doornbos,

  Jo binne al ynskreaun foar it wykblêd.

  Redaksje It Nijs

 23. Wiert van der Veen febrewaris 1, 11:52

  Goeie,
  Mijn naam is Wiert van der Veen, opgegroeid en woonachtig in Groningen .
  Ik probeer de Friese taal te leren en dat gaat gemakkelijker met hrt lezen van de Friese taal , ik heb een kennismakingdcursus Fries gevolgd (.online van de R.U in Groningen) Daarnaast een schriftelijke online cursus Fries.
  Ik heb me aangemeld voor de weekbrief/ nieuwsbrief.
  Ik kan geen Fries praten, maar wellicht komt dat ook nog..Friezen in de familie en heel ver terug Friese voorouders. Mort goedkomen.

  Groetjes uit Groningen.

Sjoch opmerkingen

Skriuw in reaksje

Skriuw in reaksje

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.