Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

Wurdbyld by lêzen wichtiger as stavering

🕔10:20, 29.Mar 2015

It is in langrinnende diskusje ûnder psychologen, pedagogen en logopedisten: lêze minsken wurden no letter foar letter, yn har gehiel of rinne beide lêswizen trochinoar? Resint ûndersyk jout sterke oanwizings foar de twadde teory: alles draait om it wurdbyld. Undersikers

Lês it folsleine artikel
Goede oplieding makket net lokkiger

Goede oplieding makket net lokkiger Fernijd

🕔10:25, 28.Mar 2015

Oplieding is net fan ynfloed op it loksgefoel, alteast net yn it Feriene Keninkryk. Dat docht bliken út ûndersyk fan ‘e universiteit fan Warwick. Yn alle lagen fan ‘e befolking is it loksgefoel sawat like grut. “Earlik sein hiene wy

Lês it folsleine artikel
Wittenskippers meitsje by fersin ‘freonlikheidsdrank’

Wittenskippers meitsje by fersin ‘freonlikheidsdrank’ Fernijd

🕔09:10, 24.Mar 2015

In drankje dat minsken aardiger, freonliker, earliker makket, soe it net moai wêze as dat bestie? Wel, it bestiet en it hjit fan Tolcapone. It bestie al langer as medisyn foar de sykte fan Parkinson en it hat as ûnferwachte bywurking

Lês it folsleine artikel
Twataligen wikselje fan taal en fan tinkwize

Twataligen wikselje fan taal en fan tinkwize

🕔14:39, 23.Mar 2015

Twatalige minsken feroarje fan tinken as se fan taal feroarje. Dat hawwe Ingelske taalwittenskippers ûntdutsen. De iene taal lient him better foar beskate tinkwizen as de oare. Twataligen brûke de tinkwize fan de taal dy’t se op dat stuit prate

Lês it folsleine artikel
Frysk is in nuvere taal

Frysk is in nuvere taal

🕔09:06, 20.Mar 2015

It Frysk is in nuvere taal. Dat is gjin lêbige opmerking fan in Grinslanner of in Hollanner, mar in konstatearring fan in groep taalkundigen út ‘e hiele wrâld dy’t ûndersyk dien hawwe nei de grammatika’s fan tûzenen talen. Se hawwe

Lês it folsleine artikel
Mei-inoar laitsje skept betrouwen

Mei-inoar laitsje skept betrouwen

🕔12:09, 18.Mar 2015

As minsken mei-inoar lake hawwe, dan wurde se dêrnei folle iepener. Dat docht bliken út Ingelsk ûndersyk. Proefpersoanen dy’t mei-inoar in komyske film sjoen hawwe, binne nei ôfrin ree en diel allegear persoanlike ynformaasje mei de oare oanwêzigen. Dat se

Lês it folsleine artikel
Ynternasjonale konferinsje oer leksikografy en standerdisearring en purifiearring fan minderheidstalen

Ynternasjonale konferinsje oer leksikografy en standerdisearring en purifiearring fan minderheidstalen

🕔15:53, 16.Mar 2015

De Fryske Akademy organisearret op freed 17 april in ynternasjonale konferinsje oer de rol fan leksikografy by standerdisearring en purifiearring fan minderheidstalen. It Frysk is ek in minderheidstaal. As emansipearjende taal yn Nederlân, kriget it Frysk nije funksjes en oppenearret

Lês it folsleine artikel
Dokters transplantearje donorpenis nei mislearre besnijenis

Dokters transplantearje donorpenis nei mislearre besnijenis

🕔19:33, 13.Mar 2015

Foar it earst yn ‘e skiednis is it slagge en transplantearje in kul. Yn it Súd-Afrikaanske Stellenbosch hat in ploech sirurgen in 21-jierrige man in donorpenis jûn. De operaasje is útfierd op 11 desimber 2014. Hy duorre njoggen oere en

Lês it folsleine artikel
Folwoeksenen komselden oanhelle mei de gryp

Folwoeksenen komselden oanhelle mei de gryp

🕔13:12, 4.Mar 2015

Bern krije him ornaris alle jierren, mar wa’t de tritich efter him hat, komt der gâns better foarwei. Folwoeksenen hawwe trochinoar mar ienris yn ‘e fiif jier in grypke. Dat docht bliken út ûndersyk fan Ingelske en Sineeske wittenskippers. “Der

Lês it folsleine artikel
De echte oerbringer fan de pest wie gjin rôt

De echte oerbringer fan de pest wie gjin rôt

🕔09:20, 3.Mar 2015

De Swarte Dea of de pest hat yn ‘e fjirtjinde ieu miljoenen minsken yn Europa it libben koste. As feroarsakers waarden altiten rotten oanwiisd. Hja soene de pestbaktearje fia flieën oerbrocht hawwe op minsken. Net terjochte, seit in groep ûndersikers

Lês it folsleine artikel