Tusken Limburchsk en Hollânsk leit gjin echte grins

Tusken Limburchsk en Hollânsk leit gjin echte grins

🕔20:41, 11.Feb 2015

Bern yn Limburch witte faak net oft se Limburchsk of Hollânsk prate. Dat docht bliken út ûndersyk fan Kirsten van Heuij fan de universiteit fan Maastricht en it Meertens Instituut. Hja woe ûndersykje oft Limburchsktalige bern in lytsere wurdskat yn

Lês it folsleine artikel
Grut ûndersyk nei taalgebrûk yn Fryslân

Grut ûndersyk nei taalgebrûk yn Fryslân

🕔00:01, 10.Feb 2015

Foar de fjirde kear hâldt de Fryske Akademy in grut ûndersyk nei it taalgebrûk yn Fryslân. Under de namme Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje ûndersiket de Akademy hokker talen oft de ynwenners fan Fryslân prate kinne, wat harren earste taal is,

Lês it folsleine artikel
Ymportsjimpansee leart nije lânstaal

Ymportsjimpansee leart nije lânstaal

🕔17:24, 7.Feb 2015

Us taalfermogen is hielendal net sa unyk as dat wy tochten. Dat skriuwt in espel Britske biologen yn in artikel yn it fakblêd Current Biology: ‘Vocal Learning in the Functionally Referential Food Grunts of Chimpanzees’. Harren befinings soene derop wize

Lês it folsleine artikel
45% Nederlânske moslims is fûnemintalistysk

45% Nederlânske moslims is fûnemintalistysk

🕔14:42, 7.Feb 2015

Sympathisantenumfeld – sa neamt sosjolooch Ruud Koopmans de grutte groep fûnemintalistyske moslims yn Nederlân dy’t “brede, stilzwijgende steun” jouwe oan “doelen zoals het aanvallen van cartoonisten die worden gezien als beledigers van de profeet”. Yn in grut stik yn de

Lês it folsleine artikel
Tsien tips om better te sliepen

Tsien tips om better te sliepen

🕔12:14, 4.Feb 2015

In goede nachtrêst is net fanselssprekkend. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Flaamske sikefûns CM. Dat ûnderfrege 3300 minsken oer harren sliepgewoanten. It die bliken dat 42% gauris min slepte. 30% slepte sels sa min dat se dat as

Lês it folsleine artikel
Hoe faak moat in handoek yn ‘e wask?

Hoe faak moat in handoek yn ‘e wask?

🕔08:45, 2.Feb 2015

Dat in minske alle dagen net ûnder de brûs hoecht te stappen om sûn te bliuwen is al in hoart bekend. Mar hoe fluch wurde droegersdoeken eins broeinêsten fan baktearjes en smoargens? In Amerikaanske saakkundige seit dat jo nei trije

Lês it folsleine artikel
Iepenbier debat oer it nut fan minderheidstalen

Iepenbier debat oer it nut fan minderheidstalen

🕔10:58, 30.Jan 2015

Wat hawwe jo no eins oan minderheidstalen? It is in fraach dy’t net-sprekkers fan sa’n lytse taal gauris stelle. It belang fan twataligens sjogge hja gauris wol yn, bygelyks as Nederlânsktalige bern der in grutte taal lykas Ingelsk by leare,

Lês it folsleine artikel
Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

Literatuer makket minsken tûker en sosjaler

🕔10:35, 28.Jan 2015

De ûntlêzing is min foar de sûnens. It lêzen fan fiksje is nammentlik goed foar it brein en foar de sosjale feardichheden. “Lêzen is net samar in simulaasje fan sosjaal kontakt, it is sels in foarm fan sosjaal kontakt”, seit

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 13: ûnderliiftinken

Evolúsjeflaters 13: ûnderliiftinken

🕔08:00, 28.Jan 2015

Hawwe jo lêst fan de rêch? De hik? Te grou? De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje yn

Lês it folsleine artikel
Evolúsjeflaters 12: gelokstinken

Evolúsjeflaters 12: gelokstinken

🕔08:00, 27.Jan 2015

Hawwe jo lêst fan de rêch? De hik? Te grou?  De evolúsje hat it dien! Want wy meie dan wol in hiel ein fierder wêze as ús foarâlden, doe’t dy oan lân skarrelen, mar wy binne lang net perfekt. Wy meitsje

Lês it folsleine artikel